Motiveringar till Diplom Årets pedagog__webb

advertisement
Årets pedagog 2013- Motiveringar
”Skolutvecklingsprogrammet lägger stor vikt vid att alla elever i Sigtuna kommuns skolor ska
stimuleras att eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna
individuella möjligheter. Alla elever ska må bra, ha rätt till inflytande och uppmuntras att vara
delaktiga i sin skolsituation.”
Cecilia Meijer
Sätunaskolan
Cecilia Meijer pedagogiska arbete genomsyras av tydliga förväntningar på alla elever. Elevernas
kunskaper och förmågor stimuleras med hjälp av modern IT-teknik och de presenterar sitt lärande i
elevbloggar med en känsla av att skapa för hela världen. Genom sin förmåga att skapa relationer och
trygghet och ett aktivt arbete med elevernas delaktighet och inflytande över undervisningen skapar
Cecilia en lärandesituation av mycket god kvalitet. Hennes kunskaper och idéer kommer såväl elever
som kollegor och skolan tillgodo och bidrar till en positiv utveckling.
Kristina Jonsson
Sätunaskolan
Kristina Jonssons är en aktiv, idérik och engagerad pedagog som sätter eleven i centrum och är öppen
för nya arbetssätt. Elevernas kunskaper och förmågor utvecklas genom ett lustfyllt lärande och
användande av modern IT-teknik. De driver sin egen klassblogg, utarbetar och planerar sin IUP
(individuella arbetsplan), tillsammans med Kristina, och har elevledda utvecklingssamtal. Genom sitt
arbetssätt med tydliga mål, stort utrymme för elevernas medbestämmande och sociala träning skapar
Kristina en lärandesituation med mycket god kvalitet.
Teija Slunga
Tingvallaskolan
Teija Slunga är en pedagog som lägger stor vikt vid att skapa goda sociala relationer till såväl elever
som föräldrar. Hon har, tillsammans med eleverna, medvetet arbetat med att skapa harmoni,
delaktighet, sammanhållning och ett respektfullt bemötande av varandra. Med fokus på att alla elever
ska nå målen har Teija genom detta arbetssätt skapat ett gott lärandeklimat.
Linda Lindkvist
Skepptuna skola
Linda Lindkvists pedagogiska arbete genomsyras av förtroendefulla relationer och höga förväntningar
på alla barn och vuxna. Genom att utveckla sin undervisning och elevgruppens lärmiljö så den ska
passa till alla olika lärstilar och kunskapsnivåer skapas en trygg och utvecklande lärmiljö. Eleverna vet
vilka mål de är på väg mot och de är medvetna om hur de ska arbeta vidare för att nå nästa mål. Linda
har skolutveckling och elevernas optimala kunskapsutveckling i fokus, vilket kommer såväl elever
som kollegor tillgodo och bidrar till en positiv utveckling för hela skolan.
Maria Edin
Kulturskolan
Maria Edin är en entusiasmerande pedagog som i sin pedagogiska gärning arbetar med
hela kroppen. Eleverna lär sig använda hela kroppen för att förstå och utveckla sin
lärlust för matematiska begrepp och problemlösningar. Undervisningen bygger på att
använda olika konstnärliga uttryck för utveckla kunskaper och förmågor. Genom sitt
engagemang och kunnande skapar Maria ett lärandeklimat där eleverna finner sin plats i
gemenskap och dansglädje.
Beatrice Taavo
Arlandagymnasiet
Beatrice Taavo har varit ett lyft sedan hon började arbeta på Arlanda IT i höstas. Hon har
vågat prova andra metoder och med stor entusiasm försökt utveckla sitt lärande i
enlighet med IKT, Informations- och kommunikationsteknik. Som komplement till
traditionell undervisning har hon använt sig av metoden Flippat klassrum, som gett
eleverna möjlighet att i förväg titta på hela eller delar av hennes inspelade mattelektioner
för att sedan använda lektionstiden till fördjupad kunskap. Det har uppskattats mycket
hos eleverna och hon har skapat en lärmiljö som stimulerat till elevers ökade resultat.
Beatrice har även fört vidare sina erfarenheter på ett bra sätt i programlag till andra
kollegor.
Jan Heden
Arlandagymnasiet
Jan Heden har en mycket positiv syn på lärande och är naturlig i sin ledarroll i
klassrummet där han skapar ett lustfyllt arbetsklimat som främjar inlärning. Eleverna
uppmuntras till höga kunskapsmål genom att han vid varje lektion lyssnar och tar reda
på vad varje elev tänker och kan. Jan arbetar konsekvent formativt och möter eleven där
den befinner sig. Han har en unik fingertoppskänsla när det gäller att hitta rätt
förklaringsmodell för rätt elev. Därför upplever eleverna att Jan är bäst på att förklara
och får dem att prestera mer än de själva trodde var möjligt i ämnet matematik.
Karin Lindh
Arlandagymnasiet
Genom sin erfarenhet och sitt brinnande intresse för eleverna är Karins pedagogiska
insats en ständig process. Elevernas olika behov får styra verksamheten och hon hittar
kreativa lösningar. Vardagsmatematik har blivit ett praktiskt moment i undervisningen
och hon har även startat en samtalsgrupp för tjejer där de ägnar sig åt att diskutera
livskunskap, jämlikhet och etiska dilemman. Karin skapar en trygg lärmiljö och visar
eleverna en sådan respekt och omtanke att det får eleverna att växa som individer och
utveckla sina kunskaper.
Download