protokoll från klubbmöte i ingeniörsklubben i falun – borlänge

advertisement
INGENIÖRSKLUBBEN I FALUN - BORLÄNGE
1
PROTOKOLL FRÅN KLUBBMÖTE I INGENIÖRSKLUBBEN I FALUN –
BORLÄNGE
Tid
2007-11-24
Plats
Bergslagssalongen, Falun
Närvarande ca 90 personer
Som inledning till klubbmötet delade Börje Steen Ljungbergsfonden ut lärarpriset till Lars
Åke Bernblad, Högskolan Dalarna för hans goda pedagogiska insatser i teknikämnen vid
högskolan. Studenterna vid högskolan röstade fram pristagaren.
I anslutning till prisutdelningen gjorde Börje Steen en historiebeskrivning om Erik Johan
Ljungberg och om Stora Ensos lokaler Bergslagssalongerna. 1818 stod Bergslagssalongen
klar och en kraftfull invigning skedde 1819 av Karl XIV Johan. Porträttsamlingen påbörjades
1658 av dåvarande drottningen. En av de mest kända porträtten i samlingen är Anders Zorns
porträtt av Gustav IV. Erik Johan Ljungberg finns också avporträtterad av Anders Zorn.
§1
Mötets öppnande
Ordförande Per Olof Granbom öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2
Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes
§3
Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Per Olof Granbom till mötesordförande
§4
Val av justeringsman
Mötet beslutade att utse Hans Troedsson till justeringsman
§5
Ekonomisk redovisning
Budgetförslag för 2008 (enligt bilaga) godkändes
Intäkter 70 000 kr och kostnader 70 000 kr med 0 i resultat. Kassabehållningen uppgår till 104
000 kr på postgiro och 143 000 kr i fonder och obligationer ca 247 000 kr. Resterande utgifter
under innevarande år beräknas reducera behållningen till ca 227 000 kr vid årets slut.
INGENIÖRSKLUBBEN I FALUN - BORLÄNGE
§6
Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgifter fastställdes för 2008 enligt följande:
Medlemskap
75 kr/år
Högskolestuderande
25 kr/år
Ständigt medlemskap
1 500 kr/år
§7
Förslag till nya medlemmar
På förslag från styrelsen beslutade mötet om inval av följande nya medlemmar:
Jonas Larsson SSAB
Mikael Mejer Stora Enso Kvarnsveden
Fredrik Mejer SSAB
Richard Stenberg PWC
§8
Valberedningens förslag till styrelse för 2007
Ordförande Per Olof Granbom
Ledmöter
Elisbet Salander Björklund
Göran Carlsson
Wiveca Dahl
Henning Ekström
Lena Erixon
Elisabeth Granström
Susanna Karlevill
Jonas Nilsson
John Svensson
Adjungerad Jonathan Ståhl Studenkåren Högskolan Dalarna
David Paulsson IT ansvarig
Revisorer
Nicklas Nilsson
Håkan Nilsson
Richard Stenborg suppleant
Kjell Danielsson suppleant
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
§9
Programförslag för 2008
6 mars: Falu rödfärg
25 september: Vägverket ITS och trafiksäkerhet
29 november: Tomasmässan Energi- och råvaruförsörjning
2
INGENIÖRSKLUBBEN I FALUN - BORLÄNGE
§ 10
Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Falun 2007-11-24
Vid protokollet
Justeras
Wiveca Dahl
Per Olof Granbom, ordförande
Hans Troedsson
Efter mötet föreläste professor Erland Källén från Stockholms Universitet om Klimat och
miljö i framtiden.
Professor Källén höll en mycket initierad och inspirerande föreläsning om den globala
uppvärmningen och vad som troligtvis blir konsekvenserna i framtiden. Att
energieffektivisering är nödvändig och berör oss alla märktes inte minst av den efterföljande
frågestunden som visade på både kunskap och engagemang hos klubbens medlemmar.
3
Download