Ansökan om nedtagning av träd och buskar på

advertisement
Ansökan om nedtagning av träd och buskar på Borlänge
kommuns mark
Vi får ofta förfrågningar från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens
parker, naturmarker eller tätortsnära skogar. För att vi ska kunna hantera förfrågningarna
och göra en enhetlig bedömning, ber vi dig lämna in bifogad ansökan.
Ansökan kommer att behandlas av Borlänge kommun och Borlänge Energi. En bedömning
görs utifrån följande kriterier:




trädens betydelse för området som helhet
trädens ekologiska, estetiska, hygieniska, tekniska och ekonomiska värden
trädens kondition, utvecklingsmöjlighet och tillväxt
om träden utgör olägenhet av väsentlig betydelse, vilket oftast innebär för lite solljus.
Med olägenhet av väsentlig betydelse menas inte att löv från kommunala träd blåser in
på tomten.
Ansökan ska vara Borlänge kommun eller Borlänge Energi tillhanda senast den 1 september
för att kunna behandlas och åtgärdas under påföljande vinter.
Ansökan skickas till:
Avseende park- eller naturmark
i tätorten:
Avseende skogsmark:
AB Borlänge Energi
Stadsmiljö
Box 834
781 28 Borlänge
Borlänge kommun
Samhällsbyggnadssektorn
Plan och Mark
781 81 Borlänge
Beslut fattas och meddelas under hösten.
Sökandes adressuppgifter
Namn
Adress
Postnummer
Postadress
Telefon dagtid/mobil
E-postadress
Om träden bedöms vara riskträd ska de fällas omedelbart. Misstänker du att ett
träd är direkt farligt, ring Lennart Ceder på 0243-730 17
Om trädet står på skogsmark ring Sara Toivanen på 0243-745 41
1(3)
Ansökan avser
 Fällning av träd på parkmark
 Fällning av enstaka träd i naturmark eller tätortsnära skog
 Röjning eller gallring i natur- eller skogsområde
Beskrivning av önskemål och motiv (t.ex. skugga, sikt, framkomlighet)
för fällning m.m.
Skiss/beskrivning över området med trädens ungefärliga placering
2(3)
Godkännande av berörda grannar
Ansökan ska vara godkänd av närmast berörda grannar för att vara giltig. Med berörda
grannar avses person som kan se trädet från sin fastighet eller i övrigt berörs av åtgärden.
Namn:
Adress:
Telefon:
Postadress:
Underskrift:
Datum:
Namn:
Adress:
Telefon:
Postadress:
Underskrift:
Datum:
Namn:
Adress:
Telefon:
Postadress:
Underskrift:
Datum:
Namn:
Adress:
Telefon:
Postadress:
Underskrift:
Datum:
Namn:
Adress:
Telefon:
Postadress:
Underskrift:
Datum:
Datum: ...................................... Den sökandes underskrift: .............................................
Fylls i av Borlänge kommun och Borlänge Energi
 Beslut att åtgärdas enligt önskemål ovan
 Annan åtgärd enligt nedan
 Ingen åtgärd enligt motivering nedan
Åtgärd och motivering:
3(3)
Download