Modeller och data

advertisement
Kapitel 2
Nationalekonomiska
verktyg
Modeller och data
• En modell
– är en teoretisk referensram baserad på
förenklande antaganden
– som hjälper en att organisera ekonomiskt
tänkande
• Data
– det faktamaterial man har om verkligheten
– som man sedan testar modellerna på
– tidsserier
– tvärsnittsdata
1
Reella och nominella
storheter
• Många ekonomiska variabler mäts i monetära termer
• Nominella värden
– mäts i löpande priser
• Reella värden
– korrigeras med prisförändringar utgående från ett
basår
– mäts i konstanta priser
2
Ex.: prisindex
•
•
•
Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-till senaste behandlade data
Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100
Som tar grafisk form såsom på nästa sida
3
4
Diagram
89
/
19 90
90
19 /1
91
19 /2
92
19 /3
93
19 /4
94
19 /5
95
19 /6
96
19 /7
97
19 /8
9
19 8/
99 9
20 /0
00 0
20 /0
01 1
20 /0
02 2
/0
3
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
Biljettprisernas realvärde 1989/90-2002/03 i
Londons metro
19
Biljetternas realvärde 1989/90
… hjälper oss att se mönster och trender i data
5
19
89
19 /90
90
19 /1
91
19 /2
92
19 /3
93
19 /4
94
19 /5
95
19 /6
96
19 /7
97
19 /8
19 98/
99 9
20 /0
00 0
20 /0
01 1
20 /0
02 2
/0
3
Passagerar km
Diagram (2)
… help to analyse patterns and trends in data
Antalet resor 1989/90-2002/03
7,5
7
6,5
6
5,5
5
6
19
89
/9
19 0
90
/
19 1
91
/
19 2
92
/
19 3
93
/
19 4
94
/
19 5
95
/
19 6
96
/
19 7
97
/
19 8
98
19 /9
99
/
20 00
00
/
20 01
01
/
20 02
02
/0
3
realintäkt (1998/9 milj.£)
Diagrams (3)
… help to analyse patterns and trends in data
Intäktens realvärde
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
7
Exempel på användning av
modeller i nationalekonomin
• För att få ordning på vårt tänkande behöver
vi en förenklad bild av verkligheten
• som fokuserar på nyckelelementen i
problemet
• Efterfrågan på tunnelbaneresor (se Begg =
funktion av (priser, inkomster och
preferenser)
8
Samband
Diagrammen hjälper oss att förstå sambandet mellan
ekonomiska variabler
Biljettpriser och intäkter 1989-2003
15
biljettens realpris
14
13
12
11
10
650
750
850
950
Realintäkter (£m 1998/9 prices)
9
1050
Att bestyrka samband i
nationalekonomin
• diagram hjälper oss att konfrontera
ekonomisk teori med den empiriska
verkligheten
• Ekonometri innebär att man också utnyttjar
statistisk teknik för detta
• Med hjälp av dessa tekniker kan vi acceptera
eller förkasta en teori
10
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards