Kursplan matematik

advertisement
Kursplan matematik
TALUPPFATTNING
FÖRSKOLEKLASS
Talområde 0-10
Antalsräkning
Jämförelser (sortera, rangordna och
gruppera)
Vardagsmatematik: räkna närvaro/frånvaro
par (led, skor, vantar)
begrepp (stor/liten,
lång/kort)
ÅK 1
Talområde 0-20
Ordningstal
Sifferskrivning
Talens grannar
Talens uppdelning
Räknesagor
Addition och subtraktion
Förståelse för likhetstecknet
Tiokompisar
Prealgebra (2 + _ = 4)
Hälften
Begrepp (tung/lätt, kortare/längre)
ÅK 2
Talområde 0-100
Uppskattning
Förståelse för tecknen för addition och
subtraktion
Problem inom talområdet
2- och 10- hopp
Jämna/udda tal
Dubbelt
Tiotal
Bygga tal
Enkla textuppgifter
Vardagsräkning
ÅK 3
Talområde 0-1000
5-hopp
Hundratal
Bygga tal
Illustrera multiplikation och division
Multiplikationstabeller 0-5 och 10
Addition och subtraktion som
huvudräkning
Skriftliga räknemetoder
Textuppgifter
Problemlösning med olika räknesätt
Positiva och negativa tal (termometer)
Prova att använda miniräknare i naturliga
situationer (Yatzy)
ÅK 4
Problemlösning inom talområdet 0-100,
alla räknesätt
Positionssystemet
Jämförelser
Räkna med naturliga tal, i huvudet och
med hjälp av skriftliga räknemetoder
Förståelse för tecknen för multiplikation
och division
Avrunda jämna 100-tal och 1000-tal
Multiplikation med 10, 100 och 1000
Positiva och negativa tal
Känna igen symboler på miniräknare och
kunna använda den
ÅK 5
Skriva och ha förståelse för stora tal, upp
till 100 000
Förstå en tallinje, även negativa tal
Avrunda fyrsiffriga tal till 10-tal och 100tal (8676 ≈ 8680, 8676 ≈ 8700)
Problemlösning, alla räknesätt
Multiplikation t.o.m. tabell 10
Division med rest
Använda stora tal i vardagliga situationer
Känna till olika siffror och symboler
(romerska siffror)
Förståelse för enkla tal i decimalform
ÅK 6
Repetition och djupare förståelse för
taluppfattning år F-5
GEOMETRI OCH MÖNSTER
TID
FÖRSKOLEKLASS
Känna igen cirkel, triangel, kvadrat och
rektangel
FÖRSKOLEKLASS
Tid i vardagliga situationer (börjar, slutar,
sovtid och mattid)
ÅK 1
Rita och beskriva cirkel, triangel, kvadrat
och rektangel
Fortsätta enkla mönster
ÅK 1
Hela klockslag
Veckodagar och år
ÅK 2
Förminska och förstora mönster
Fortsätta ett svårare mönster
Göra ett eget mönster
Geometriska pussel (tangram)
ÅK 3
Förståelse för vad omkrets är
Känna igen klot, cylinder, och kub i
vardagsmaterial (klot = boll)
Upptäcka enkla talmönster
Symmetriska mönster
ÅK 4
Veta när man behöver beräkna omkrets
Mäta och beräkna omkretsen på kvadrater,
rektanglar och trianglar
ÅK 5
Känna till begreppet area
Veta att en rät vinkel är 90°
Känna igen och rita en vinkel som är 90°
Känna igen och beskriva klot, cylinder,
kub, pyramid och månghörningar
Känna till bas och höjd
Beräkna area på kvadrater, rektanglar och
trianglar
Enheter för area (cm², m², hektar)
Känna igen spetsig, trubbig och rät vinkel
Veta att en kvadrats vinklar = 360° och
triangeln = 180°
Använda gradskiva
Talmönster ( 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…)
ÅK 6
Jämföra och uppskatta areor
Veta vad π, diameter och radie är
Räkna ut omkretsen på en cirkel
Veta att en cirkel = 360°
Känna igen och beskriva romb,
parallellogram och kon
ÅK 2
Halva klockslag och kvartar
Dygnets uppbyggnad
Årstider och månader
Timmar och minuter
Datum på olika sätt
ÅK 3
Hela klockan i analog tid
ÅK 4
Förståelse för digital tid
Timmar, minuter, sekunder: 24 h = 1 dygn,
1 h = 60 min, 1 min = 60 s
Tidsskillnader i dagar, månader och år
ÅK 5
Digital tid i skrift och avläsning
Känna till globala tidsskillnader
Göra tidsberäkningar (Hur långt kommer
du på 3h om du åker i 10km/h?)
LÄNGD OCH SKALA
ÅK 1
Mäta med hjälp av sin kropp och föremål
ÅK 2
Mäta med linjal, cm
Förstora och förminska
ÅK 3
Rita och förstå en enkel karta
Historiskt perspektiv
Mäta med linjal och måttband, visa m, dm
och cm med sin kropp
ÅK 4
Känna till att 10 mm = 1 cm, 10 cm = 1
dm, 10 dm = 1 m och 100 cm = 1m
Avgöra vilken enhet som är lämpligast att
mäta olika föremål med
Uppskatta längd i mm, cm, dm och m
ÅK 5
Känna till att 1000 m = 1 km och 10 km =
1 mil
Omvandla mellan alla enheter (mm – mil)
Några gamla mått (ex: tum, fot och aln)
Mäta i cm och mm
Uppskatta längd och höjd
Skala 1:2 och 2:1
ÅK 6
Se samband mellan längdenhet och avstånd
på en karta
ÅK 4
Förstå ml och cl och kunna använda dem i
vardagliga situationer
Känna till att 1 liter = 10 dl
Mäta hur mycket olika föremål rymmer
Lösa enkla problem
Enheterna g, hg, kg och ton
Användningsområden för olika viktenheter
Använda olika sorters vågar
Uppskatta vikter
ÅK 5
Omvandla viktenheter: 1000 g = 1 kg, 10
hg = 1 kg,
100 g = 1 hg och 1000 kg = 1 ton
Omvandla volymenheter: 1 l = 100 cl, 1 l =
1000 ml,
1 cl = 10 ml, 1 dl = 10 cl och 1 dl = 100 ml
TABELLER OCH DIAGRAM
ÅK 1
Förstå enkla tabeller och diagram
ÅK 2
Avläsa och tolka data i enkla tabeller och
diagram
ÅK 3
Göra undersökningar som presenteras i
tabeller och diagram
ÅK 4
Avläsa mer avancerade tabeller och
diagram
VIKT OCH VOLYM
ÅK 2
Jämföra föremåls vikt (tyngre/lättare) samt
använda en balansvåg
Förstå dl och l och kunna använda dem i
vardagliga situationer
ÅK 3
Förstå hg och kg och kunna använda dem i
vardagliga situationer
ÅK 5
Avläsa och tolka data i tabeller och
diagram
Göra undersökningar, sammanställa och
presentera data i det diagram som passar
bäst
ÅK 6
Analysera och värdera data i enkla tabeller
och diagram
Räkna ut medelvärde
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards