Data Grundkurs 50 p CHECKLISTA Windows95 - Bild

advertisement
Inför prov Excell
- Kalkyl, grafisk presentation, register
(Asterisk * markerar betygsnivå VG eller MVG)
Kalkyl med Excel
Allmänt
 Förstå begreppen arbetsbok, kalkylblad, rad, kolumn, cell, cellinnehåll (text, tal,
formler).
 *Byta namn på, ta bort, infoga, samt byta ordning på kalkylblad.
 Använda Hjälp, Office-assistenten (ej på prov).
 Använda ångra-funktionen.
 Öppna/stänga olika verktygsfält.
 *Slå på och av visning av stödlinjer (ej på prov).
 Infoga och ta bort rader och kolumner.
 Ändra radhöjd och kolumnbredd.
 Markera celler och cellområden
 Kopiera och flytta cellinnehåll.
 *Visa kommentar (hinttext).
Formatera celler
 Ändra teckenstorlek, teckensnitt och stil.
 Justera till önskat talformat (tal, antal decimaler, tusentalsavgränsare, valuta, procent)
 *Justera till önskat talformat (datum, tid, bråk, anpassat, DD/MM ÅÅÅÅ m.m.).
 *Egna format (cm, km etc.).
 Kantlinjer och mönster.
 Högerjustera, vänsterjustera, samt centrera cellinnehåll.
 *Rotera text, vertikal justering.
 Centrera över kolumner.
 Sammanfoga celler.
Utskriftsformat
 Ändra marginalinställningar.
 Förhandsgranska (ej på prov)
 Liggande och stående orientering av sida.
 *Dölja / Visa stödlinjer vid utskrift (ej på prov)
Sidhuvud och sidfot
 *Utforma sidhuvud och sidfot.
 *Använda automatiska funktioner som finns för datum, sidnummer och filnamn.
Formler och funktioner
 Skriva in formler.
 Kopiera formler relativt.
 *Relativ och absolut cellreferens.
 Knappen för autosumma.
 Funktionerna MEDEL, MEDIAN, MAX, MIN, ROT, PI.
 *Funktionerna, OM, LETARAD, SLUMP, ANTAL.OM, AVRUNDA,
AVRUNDA.UPPÅT, AVRUNDA.NEDÅT.
 *Funktionsguiden.
D:\265337762.doc
1/2
Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn
Övrigt




*Autoavsluta (ej på prov).
*Automatisk fyllning av serier med tal, månad, dagar, datum etc.
*Klistra in / Klistra in special… och länka Excel-tabeller och diagram till Worlddokument (ej på prov).
*Koppla rullningslister från verktygsfältet Kontroller till en cell.
Grafisk presentation med Excel
Diagram
 Skapa olika typer av diagram (stapel, cirkel, linje) med en dataserie med hjälp av
diagramguiden.
 Skapa diagram som ligger på eget blad och diagram som är inbäddat i ett kalkylblad.
 Redigera diagram (formatera text, flytta och ta bort förklaring, lägga in tabell i
diagram, byta diagramtyp, ändra färger och mönster, ändra skala etc.)
 Ändra proportioner och storlek på diagram.
 *Diagram med flera dataserier.
 *Lägga till dataserier till existerande diagram.
 *Punktdiagram.
 *Infoga trendlinje med visad ekvation.
Register med Excel
 Förstå begreppen fält och post.
 Skapa ett register i Excel.
 Använda Autofilter för enkla sökningar.
 *Använda Autofilter för sökningar med sammansatta sökvillkor.
 Sortera.
D:\265337762.doc
2/2
Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn
Download