NeoRes-studien

advertisement
NeoRes-studien
Typ/Design: Randomiserad multicenterstudie
Undersökta behandlingar: Randomisering mellan neoadjuvant cytostatikabehandling med 3 kurer
cisplatin-5FU och cytostatikabehandling av samma typ kombinerad med konkomitant strålbehandling
till sammanlagt 40 Gy.
Primär utfallsvariabel: Komplett patologisk remission
Sekundära utfallsvariabler: Överlevnad, livskvalitet, postoperativ mortalitet och morbiditet
Lämpliga patienter/Målgrupp: Patienter med primärt resektabel cancer i esofagus eller kardia
(Siewert I och II).
Ingående Centra: Karolinska, Sahlgrenska, Umeå, Örebro, Karlstad, Oslo, Trondheim, Bergen,
Tromsö
Antal patienter: 180
Status/Planerad start: Inklusion slutförd
Inkluderade patienter: (2011-­‐03-17): 109
Kontaktperson: [email protected], [email protected]
Download