Åtgärdskoder som hanteras i Vårdval Rehab Kod Text Typ

advertisement
 Åtgärdskoder som hanteras i Vårdval Rehab
Kod
Text
Typ
ZV022
Besök hjälpmedelscentralen (i)
KVÅ
DV093
Upprättande av rehabiliteringsplan (i)
KVÅ
QT004
Utprovning och/eller tillverkning av ortos (i)
KVÅ
Innefattar justering/anpassning av ortos samt administrativa rutiner i samband med utprovning/tillverkning. Innefattar inte strumpor/lindning vid kompressionsbehandling jmf periferkompressionsbehandling DP005. ICF e115
QT005
Hjälpmedelsförskrivning (i)
KVÅ
Prova ut, anpassa, välja lämplig specifik produkt och teknik som används i det dagliga
livet, för förflyttning och transport, kommunikation, utbildning, arbete, sysselsättning
och vid aktiviteter relaterade till kultur rekreation och sport. ICF e115‐e 14
QT006
Träning i att använda hjälpmedel (i)
KVÅ
Informera, instruera, träna, följa upp produkter och teknik som används i det dagliga livet för förflyttning och transport, kommunikation, utbildning, arbete, sysselsättning och vid aktiviteter relaterade till kultur rekreation och sport. ICF e115‐e145
QT007
Hjälpmedelsrådgivning (i)
KVÅ
Ge råd om lämpligt hjälpmedel samt dess användning. ICF e140, e145
UX401
Gruppbaserad patientutbildning
VGR
Avser gruppbaserad patientutbildning. Varje grupptillfälle ska omfatta minst 60 minuter. Patientutbildningen ska följa en dokumenterad plan mall, där målgrupp, innehåll, syfte och mål med gruppbehandlingen framgår. UX402
Besök inom tilläggsuppdrag neuroteam
VGR
Avser enskilda besök hos vårdgivare ingående i neuroteam till följd av neurologisk diagnos där patienten bedöms vara i behov av rehabilitering med neuroteamets specifika kompetens.
ZV020
Användande av tolk
KVÅ
UX403
Besök som överstiger 30 minuter
VGR
UV010
Uppföljning av FAR
VGR
UX405
Upprättande av rehabiliteringsplan av två av följande professioner; Arb, Fys eller Log.
VGR
UX406
Upprättande av rehabiliteringsplan SG eller AT
VGR
UX407
Uppföljning av rehabiliteringsplan 3 eller fler
VGR
Avser uppföljning av individuell skriftlig rehabiliteringsplan som upprättats gemensamt av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och en tredje legitimerad profession tillsammans med patient. Används då de professioner som deltagit i upprättandet följer upp planen tillsammans med patient.
UX408
Uppföljning av rehabiliteringsplan av två av följande professioner; Arb, Fys eller Log.
VGR
Anser uppföljning av individuell skriftlig rehabiliteringsplan som upprättats gemensamt av två av följande professioner; arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped tillsammans med patient.
Används då de professioner som deltagit i upprättandet följer upp planen tillsammans med patient.
UX409
Uppföljning av rehabiliteringsplan SG eller AT
VGR
Används vid uppföljning av individuell skriftlig rehabiliteringsplan som upprättats av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast tillsammans med patient.
Beskrivning
Kommentar
Används då patient och hälso‐ och sjukvårdspersonal gemensamt besöker hjälpmedelscentralen
Koden avser ett paket av åtgärder som bestäms i en individuell skriftlig habiliterings‐
eller rehabiliteringsplan som dokumenterats i journalen. Koden får inte användas för enstaka habiliterings‐ eller rehabiliteringsåtgärd. Minst tre olika yrkeskategorier ska vara involverade i upprättandet. Avser besök där en patient träffar en eller flera vårdgivare. Avser ej gruppbesök.
Mottagningsbesök hos arbetsterapeut/logoped där tidsåtgången för besöket överstiger 30 minuter
Används vid vårdkontakt där uppföljning/utvärdering av FaR ingår
Koden avser ett paket av åtgärder som bestäms i en individuell skriftlig habiliterings‐
eller rehabiliteringsplan som dokumenterats i journalen. Koden används då individuell Koden får inte användas för enstaka habiliterings‐ eller rehabiliteringsåtgärd.
rehabiliteringsplan upprättas gemensamt av två av följande professioner; arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped tillsammans med patient. Koden avser ett paket av åtgärder som bestäms i en individuell skriftlig habiliterings‐
eller rehabiliteringsplan som dokumenterats i journalen. Koden används då individuell rehabiliteringsplan upprättas av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast tillsammans med patient. Koden får inte användas för enstaka habiliterings‐ eller rehabiliteringsåtgärd.
Download