Rubrik för LPP /arbetsområde

advertisement
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP)
Upprättad av: Maria Lindqvist och Carin Lindefors
Lommarskolan Datum: 2014-09-04
Matematik: Tal och räkning
Självskattning Ht-2014
Konkretiserade mål:







Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
Att kunna uttrycka stora och små tal i potensform. Kunna utnyttja de räkneregler som gäller potenstal för att göra
beräkningar med stora och små tal.
Att kunna använda sambandet mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt göra beräkningar med
kvadrattal och kvadrattal.
Att kunna använda några prefix för stora och små tal.
Kunna använda de centrala metoderna för att göra beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik.
Att kunna diskutera och argumentera när det gäller olika lösningars fördelar och nackdelar
Att utveckla förmågan att dra matematiska slutsatser när det gäller olika matematiska samband.
Kunskapskrav och bedömning
Du kommer att bedömas i de gruppuppgifter samt de enskilda uppgifter som du lämnar in i mattemappen. I
bedömningen kommer vi att titta på du löst uppgifterna och hur väl du redovisar dina lösningar.
Bedömnings-aspekter
Lägre ------------------------------------------------------------------------------------Högre
Talsystemet och
prioriterings-regeln
Du förstår hur talsystemet är
uppbyggt och kan göra
beräkningar med positiva
heltal och decimaltal. Det kan
dock finnas brister när du löser
problem med negativa tal.
Du förstår hur talsystemet är
uppbyggt och du har inga problem
att göra beräkningar med positiva
och negativa tal men du kan ha
problem och behöver ibland hjälp
när det gäller något av
räknesätten. Du förstår och kan
använda prioriteringsregeln.
Du kan skriva om enkla tal
från potensform/
grundpotens-form till vanlig
form och tvärtom. Du kan göra
enklare beräkningar med tal i
grundpotensform. Du känner
till de vanligaste
kvadratrötterna.
Beräkningar i grundpotensform är
inget problem för dig. Du klarar
att lösa en del problem med prefix
och göra beräkningar med dessa.
Du känner till de vanligaste
kvadratrötterna och kan göra
enklare beräkningar samt lösa
enkla problem som innehåller
kvadratrötter eller kvadrattal
mha miniräknare.
Du har mycket god förståelse för
hur talsystemet är uppbyggt och
har inga som helst problem att
göra beräkningar.
Du förstår prioriteringsregeln
till fullo.
Du har lätt för att lösa problem
som innehåller potenser,
grundpotenser och prefix. Du
kan skifta mellan att använda
prefix och grundpotensform. Du
har god förståelse för
kvadratrötter och kvadrattal
och förstår sambandet mellan
dem. Du har lätt för att lösa
problem som innehåller någon
eller båda av dessa.
Resultatet är rimligt men
Resultatet är rimligt med rätt
Resultatet är rimligt.
Ditt resultat
enheten är fel eller saknas.
enhet. Svaret svarar på uppgiftens
Avrundningar sker på korrekt
Avrundningar görs för tidigt i
fråga och är förklarat.
sätt, dvs i svaret. Svaret kopplas
uppgiften
till frågan och det finns
slutsatser som det argumenteras
för.
Din redovisning går att följa
Din redovisning är tydlig och du
Din redovisning är enkel att följa
Din redovisning
men saknar vissa steg i
förklarar alla steg i din lösning.
och förstå. Den är tydlig och
lösningen.
strukturerad och alla steg i
lösningen förklaras. Den
matematiska terminologin är
korrekt.
Fortsatt utveckling: Tänk på att du alltid försöker besvara frågan som ställs i uppgiften. I det här fallet var det om Veronikas påstående
stämde eller ej. Du har gjort alla nödvändiga uträkningar men inte besvarat frågan.
Potenser/ kvadratrötter
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP)
Upprättad av: Maria Lindqvist och Carin Lindefors
Lommarskolan Datum: 2014-09-04
Download