Plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva
sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i en plan, i
enlighet med 3kap. 16 § diskrimineringslagen och 6 kap. 8 § skollagen. I AcadeMedia AB
gäller nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Ledningen och all personal har ett gemensamt ansvar för detta arbete. Alla barns och
elevers upplevelser av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska
samma dag anmälas till förskolechef/rektor. Det är förskolechefs/rektors ansvar att
skyndsamt (dvs. inom ett dygn) anmäla alla sådana upplevelser till huvudmannen.
Verksamhet
Vittra Kungshagen är en grundskola belägen i Nyköping. Skolan omfattar
förskola för barn 1-5 år, förskoleklass och grundskola för elever 6-16 år samt
fritidshem för barn 6-13 år.
I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi våra rutiner
och vår ansvarsfördelning, vilka risker och brister vi ser och vilka åtgärder vi gör
utifrån detta under 2016 i förskoleklass och i grundskolan.
Planen är giltig nedanstående period och gäller ett år
16-02-23 - 17-02-28
Utvärdering av förra årets planerade åtgärder
Generella åtgärder:
- förstärkning av den pedagogiska kompetensen i samtliga arbetslag.
Utvärdering: Minskat antal vikarier i huset vilket medfört att eleverna
enligt undersökning upplever ökad trygghet.
- förbättringar i den fysiska miljön så som tex förbättrad belysning
Utvärdering: Minskat antal incidenter på ”torget”.
- ny möblering på pausytan för ökad trivsel och trygghet
Utvärdering: Minskat antal incidenter på ”torget”.
- förstärkning till samtliga arbetslag med specialpedagogisk kompetens.
Utvärdering: Vi har haft en kurator på 75 % som arbetat med ökad
trygghet för eleverna. Eleverna upplever att EHT är mer närvarande.
Specifika mål och åtgärder:
- Systematisk kartläggning av incidenter och kränkande behandling varje
period.
EHT ansvarar för genomförandet, analysen och dokumentation av
kartläggningarna.
Utvärdering: EHT och Ledningsgrupp får ökad möjlighet att kunna
förändra bemanningen utifrån skolans behov.
-
Ökad studiero
Genom tydliga och väl förankrade ordningsregler bidrar vi till ökad
studiero. Ordningsreglerna arbetas fram av pedagogerna i samarbete med
eleverna, under träningslägret.
Alla pedagoger har en gemensam tydlig lektionsstruktur. Strukturen
arbetas fram av pedagogerna, klar senast v. 46.
Skolan har en tät och nära kontakt med hemmen. Ansvarspedagogen
ansvarar för kontakten med hemmen i första hand. Löpande.
Utvärdering: Enligt elever, pedagoger och skolinspektionen har studieron
ökat på skolan.
-
Ökad elevdelaktighet
Etablera goda arbetstrukturer och rutiner för klassråd, elevråd och Stora
elevrådet. Kurator ansvarar för dagordningen vid elevråden. Rektor
ansvarar för att protokoll skrivs och distribueras ut till elever och
pedagoger.
Utvärdering: Elevrådsarbete har under ht 15 enbart innehållit klassråd
och stora elevrådet. Eleverna vill gärna att respektive arbetslag har sitt
elevråd. Detta återinförs vt 16.
-
Noll kränkningar på skolan
Tillsätta en grupp som träffas en gång i månaden och som träffar
elevrådet regelbundet. Rektor ansvarar för gruppens sammansättning,
mötesstruktur och datum.
Utvärdering: Denna grupp har ej träffats. Därför går detta inte att
utvärdera.
Utvärdering av årets planerade åtgärder
Utvärderingen sker i period 6 genom att:
Eleverna genomför övningen ”huset”
Elever, vårdnadshavare, och pedagoger genomför stora kvalitetsundersökningen
under vt 16.
EHT, pedagogerna, elevrådet och ledningsgruppen analyserar resultaten och
reviderar åtgärderna under UF-dagarna innan period 1.
Utvärdering i period 3 genom att:
Eleverna genomför övningen ”huset”
Elever, vårdnadshavare och pedagoger genomför lilla kvalitetsundersökningen under
ht 16.
EHT, pedagogerna, elevrådet och ledningsgruppen analyserar resultaten och
reviderar hela planen under UF-dagarna innan period 4
Främjande del
”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för
likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i
verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas
ålder och till den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)
Verksamhetens lokala vision och ställningstagande
Alla barn på Vittra Kungshagen har rätt till en trygg och stimulerande lärmiljö,
vilket förutsätter ett medvetet och strukturerat arbete med kulturen,
förhållningssättet och värdegrunden.
Vi vill genom den här planen
- förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
- Främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder
Vi har absolut nolltolerans mot kränkningar, diskriminering och trakasserier och
all personal i skolan ska i alla sina val och beslut se till varje barns bäste och alla
barns lika värde. Alla på skolan, såväl barn, elever som medarbetare, ska känna
till sina rättigheter och kunna koppla dem till de skyldigheter som det innebär,
med hänsyn till ålder. Alla ska även känna till vem de ska vända sig till om de
upplever sig kränkta eller diskriminerade eller trakasserade. Alla barn och elever
ska känna sig trygga i att alla vuxna på skolan agerar utifrån denna plan.
Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och
trygghet
Kön: att någon är kvinna eller man
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra
ett annat kön
Främjande åtgärder: Alla elever oavsett kön eller könsöverskridande uttryck
behandlas lika och erbjuds lika möjligheter.
Genom medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal kring kön, genus och
könsöverskridande identitet eller uttryck under bl.a. morgonsamlingar tydliggör
pedagogerna läroplanens grundläggande värden och innehållet i
diskrimineringslagen.
Skolans bibliotek erbjuder litteratur kring olika identitetsuttryck.
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande
Främjande åtgärder: Alla elever behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet och
erbjuds lika möjligheter.
Genom medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal och kring etnisk tillhörighet
under bla morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens grundläggande
värden och innehållet i diskrimineringslagen.
Läroplanens grundläggande värden är ett naturligt inslag i den dagliga
verksamheten.
Skolan har ett abonnemang på streaming-plattformen SLI Education
Skolan uppmärksammar olika högtider med olika etniskt ursprung.
Religion eller annan trosuppfattning: religion eller en annan trosuppfattning,
exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister
Främjande åtgärder: Alla elever behandlas lika oavsett religion eller trosuppfattning
erbjuds lika möjligheter.
Genom medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal och kring religioner och
trosuppfattningar under bl.a. morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens
grundläggande värden och innehållet i diskrimineringslagen.
Läroplanens grundläggande värden är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten
Specialkost erbjuds elever som av religiösa eller livsåskådningsskäl undviker vissa
råvaror.
Skolan visar extra hänsyn till ansökningar om ledighet i samband med religiösa
helgdagar och högtider.
Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå
Främjande åtgärder: Alla elever behandlas lika oavsett eventuellt funktionshinder
och erbjuds lika möjligheter och stöd utifrån behov och förutsättningar. Genom
medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal kring olika former av
funktionshinder under bl.a. morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens
grundläggande värden och innehållet i diskrimineringslagen. Läroplanens
grundläggande värden är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Information
från habiliteringen i klasserna genom filmvisning och frågestund kring olika former av
funktionshinder och funktionsnedsättningar.
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
Främjande åtgärder: Alla elever behandlas lika oavsett sexuell läggning och erbjuds
lika möjligheter och stöd utifrån behov och förutsättningar. Genom medvetna,
systematiska och kontinuerliga samtal kring sexuella läggningar under bla
morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens grundläggande värden och
innehållet i diskrimineringslagen. Läroplanens grundläggande värden är ett naturligt
inslag i den dagliga verksamheten. Biblioteket erbjuder litteratur kring olika former av
familjekonstellationer och sexuella läggningar.
Ålder: uppnådd levnadslängd
Främjande åtgärder: Alla elever behandlas lika oavsett ålder och erbjuds lika
möjligheter och stöd utifrån behov och förutsättningar. Genom medvetna,
systematiska och kontinuerliga samtal kring ålder under bla morgonsamlingar
tydliggör pedagogerna läroplanens grundläggande värden och innehållet i
diskrimineringslagen. Läroplanens grundläggande värden är ett naturligt inslag i den
dagliga verksamheten.
Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling
Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation,
om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som
kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning,
visst funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel
som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Bristande tillgänglighet: att en person med funktionsnedsättning missgynnas
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen
ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning
som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med
hänsyn till ekonomiska och praktiska förutsättningar, andra omständigheter av
betydelse.
Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering
enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Kränkande behandling kan till exempel vara- om någon skickar elaka mail eller sms,
- om någon upprepade gånger blir retad för något- om någon inte får vara med de
andra- våld, som slag, sparkar, knuffar och hot
Om kränkningar sker flera gånger brukar det ibland beskrivas som mobbning.
Förebyggande del
”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och
utgår från identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till
barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” ( Allmänna råd
för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)
Resultat av årets kartläggningar och planerade åtgärder 2016 utifrån
resultatet av kartläggningarna
Arbetet med planen:
- Planen sitter synlig i varje klassrum.
- Planens innehåll tas regelbundet upp med eleverna på
morgonsamlingar.
- Kontinuerliga samtal och diskussioner i medarbetargruppen kring
förhållningssätt och kulturen på skolan och vikten vara positiva
förebilder och ledare.
- Under Uppstartsperioden (period 1 och period 4) fokuserar
verksamheten på förebyggande arbete gällande mot kränkningar, trygghet
och trivsel.
- Väl förankrade ordningsregler framtagna i samarbete med elevrådet
Morgonsamlingar:
- Kurator tar under vt 16 fram idébank för gruppstärkande övningar
till morgonsamlingar.
- Ehts olika funktioner, Kurator, Syv och Skolsköterska deltar aktivt
under morgonsamlingar.
- Ansvarspedagoger handleds av EHT gällande gruppstärkande
aktiviteter och hur vi arbetar förebyggande gällande kränkande
behandling.
Raster:
- Tydligt rastvaktsschema för medarbetarna, många vuxna ute på
skolgården och på ytor där eleverna rör sig.
- Ansvariga för rastaktiviteter
- Elevgrupper som deltar i inköp och förslag till skolgårdsinvesteringar
och aktiviteter.
- - Skapa en idébank gällande rastaktiviteter som fritidspersonalen och
eleverna som är med i rastaktivitetsgruppen ansvarar för.
- - Genomföra skolgårdsdag under vt 16 där lärare och elever
presenterar nya aktiviteter och lekar.
Studiero:
- Skolan har ordningsreglerna i varje klassrum och arbetar med dem
varje dag i olika former.
- Lärarna har tydlig lektionsstruktur och ett inkluderande
förhållningssätt för ökad delaktighet.
- Rektor, Arbetslagsledare och Lärare genomför
klassrumsobservationer för att öka det kollegiala lärandet och att
förbättra studieron.
Elevdelaktighet:
- Skolan har struktur för klassråd, 1 gång /vecka, arbetslagens
elevråd 1 gång/period och stora elevrådet 1 gång/period.
- Elever deltar i rastaktivitetsgrupp.
- Elever är med och utvärderar ordningsregler och planen under
period 3 och 6.
Så här har barn/elever, personal och vårdnadhavare involverats och
varit delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet i planen
Barn och elever:
Kontinuerliga samtal och diskussioner kring värdegrunden och innehållet i planen
under morgonsamlingar.
Samtal med elevrådet, som getts möjlighet att komma med synpunkter.
Föräldrar ges möjlighet till delaktighet genom:
- föräldramöten och föräldrarådsmöten.
- IUP-samtalen.
- Kontinuerlig kommunikation och dialog med hemmen.
Medarbetare:
Under arbetslagsmöten, skolmöten och UF-dagar genomförs regelbunda samtal
kring innehållet i skolans plan och medarbetarna ges här möjlighet till att vara
delaktiga.
Åtgärdande del
Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och dokumentera
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka och dokumentera
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
Upptäcka:
Forum för att upptäcka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling:
- hälsosamtal med skolsköterskan
- rastvakter
- klassråd och elevråd
- arbetslagsmöten
- elevenkäter
- utvecklingssamtal
- kompissamtal
- information från elever, föräldrar, medarbetare
- samtal med vårdnadshavare
- elevhälsoteamets möten och arbete
Utreda:
För utredning och dokumentation finns färdiga rutiner på Strukturtorget.
Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genast genom att avbryta
handling. Händelsen rapporteras snarast till rektor.
Följande åtgärdstrappa används också om skolan på annat sätt får reda på att en
elev känner sig utsatt av annan/andra elev/er:
1) Enskilda samtal med inblandade. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får
förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.
2) Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor anmäler till
huvudmannen som ansvarar för att utredning påbörjas, samt informerar skolans
elevhälsa.)
3) Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor.
4) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig
trygg i skolan.
5) Om problemet kvarstår efter en vecka, samlas skolans elevhälsa. Handlingsplan
upprättas som kan omfatta exempelvis - delade rasttider för olika elever/elevgrupper
- ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt
elev känner sig otrygg Täta uppföljningar med utsatt elev för att försäkra oss om att
åtgärderna har önskad effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.
6) Om problemet fortfarande kvarstår utdelas en skriftlig varning till utsättande
elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis - tillfällig omplacering i skolenheten tillfällig förflyttning till annan skolenhet - tillfällig avstängning (vilket också innebär
anmälan till sociala myndigheter) Även polisanmälan kan bli aktuell om
kränkningarna är av sådan art att detta är befogat. Under hela utredningen förs
kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder. Vårdnadshavare informeras
om alla åtgärder. Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget.
Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt
av andra barn/elever
Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genast genom att avbryta
handlingen.
Följande åtgärdstrappa används också om skolan på annat sätt får reda på att en
elev känner sig utsatt av annan/andra elev/er:
1) Enskilda samtal med inblandade. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får
förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.
2) Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor anmäler till
huvudmannen som ansvarar för att utredning påbörjas, samt informerar skolans
elevhälsa.)
3) Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor.
4) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig
trygg i skolan.
5) Om problemet kvarstår efter en vecka, samlas skolans elevhälsa. Handlingsplan
upprättas som kan omfatta exempelvis - delade rasttider för olika elever/elevgrupperökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt
elev känner sig otrygg
Täta uppföljningar med utsatt elev för att försäkra oss om att åtgärderna har önskad
effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.
6) Om problemet fortfarande kvarstår utdelas, efter utredning, en skriftlig varning till
utsättande elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis- tillfällig omplacering i
skolenheten- tillfällig förflyttning till annan skolenhet- tillfällig avstängning (vilket
också innebär anmälan till sociala myndigheter)
Även polisanmälan kan bli aktuell om kränkningarna är av sådan art att detta är
befogat.
Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder.
Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder.
Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget.
Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt
av vuxen
1) Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att utredning
påbörjas samma dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens
vårdnadshavare samma dag.
2) Enskilda samtal med de inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte
får förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.
3) Om barn/elev känner sig kränkt av rektor/förskolechef, ansvarar verksamhetschef
för utredningen.
4) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. Huvudmannens HRavdelning kan behöva kopplas in.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards