Europeiska socialfondens arbete — Fler jobb, mindre

advertisement
Europeiska
socialfondens arbete
Fler jobb, mindre
marginalisering
En person som har arbete löper mindre risk att drabbas
av fattigdom och känner sig mer delaktig i samhället.
Men arbetsmarknaden erbjuder inte lika villkor för alla.
Att få arbete kan vara svårare för vissa socialgrupper
och individer. Oavsett om det beror på etniskt ursprung,
utbildning, funktionshinder eller ålder upplever många
människor att arbetsmarknaden är stängd för dem.
Det svåra ekonomiska klimatet förvärrar problemet ytterligare.
Projekt som stöds av Europeiska socialfonden (ESF) kan
hjälpa dem som kanske hamnar utanför de nationella
skyddsnäten och minska arbetslöshet och fattigdom.
Mellan åren 2007 och 2013 utgjordes en tredjedel
av alla människor som deltog i ESF:s projekt av missgynnade grupper: 9 % var funktionshindrade, 12 %
var invandrare, 4 % tillhörde minoritetsgrupper såsom
romer och 9 % uppgavs tillhöra andra sårbara grupper.
Ett socialt Europa
Fonden tillämpar en tvådelad strategi för att avlägsna
de hinder som gör att vissa människor inte kan delta
fullt ut i samhällslivet, och syftar därmed till att undvika social utestängning. Vissa ESF-projekt riktar sig
direkt till människor som löper risk att drabbas genom
att erbjuda utbildning, rådgivning och bättre möjligheter att hitta arbete. Andra projekt är inriktade på
att förändra allmänhetens inställning och de sociala
systemen, att öka medvetenheten om vilka effekter
fördomar kan ha och att förbättra samhällsservicen.
ESF – vill få med alla
Även om sociala företag är kommersiella är deras främsta mål inte att göra vinst utan att arbeta för samhällets
bästa. Ett sätt att göra det är genom att skapa jobb för
människor som annars skulle vara arbetslösa. ESF stöder
en rad sådana företag, t.ex. Café Välkommen i Sverige,
som ger invandrarkvinnor chansen att lära sig svenska
samtidigt som de arbetar utifrån sin förmåga.
Partnerskap mellan organisationer, även på lokal nivå,
kan ha en avgörande betydelse när det gäller att ta
itu med särskilda behov i ett visst område. Fonden kan
användas för att hjälpa människor att få de kunskaper
och färdigheter och den utrustning de behöver för att
driva projekt i sina samhällen och tackla den komplexa
frågan om social inkludering.
Genom att bryta den onda
cirkeln av fattigdom och
hjälpa människor till arbete …
Att erbjuda människor möjligheter är en av fondens prioriteringar, men människorna måste vara redo att ta sig
an möjligheterna. ”Integrerade vägar mot arbete” är ett
koncept som kan hjälpa dem att göra det.
När det gäller att motverka social utestängning används
ESF på olika sätt inom EU, beroende på sammanhang
och behov hos de berörda. Målet är emellertid detsamma: att hjälpa människor att få arbete och därmed
bryta den onda cirkeln av fattigdom och marginalisering.
Sociala företag kan bidra till detta.
Konceptet omfattar individuell rådgivning för att fastställa vilka förhoppningar och behov deltagarna har så
att de kan få relevant utbildning. När deltagarna har de
färdigheter som krävs får de hjälp i sitt sökande efter
arbete och råd när det gäller ansökningar och intervjuer.
När de hittar arbete fortsätter stödet, ofta i samråd med
arbetsgivaren.
Genom att fokusera på de
sårbara …
Narkotika- och alkoholmissbruk, oförmåga att tala det
lokala språket, hemlöshet, bristfällig hälso- och sjukvård, skulder eller begränsad tillgång till utbildning får
människor att bli marginaliserade. Rasism och diskriminering hindrar också människor från att spela en aktiv
roll i samhället.
Med hjälp av ESF-stödda projekt försöker man avlägsna
dessa hinder genom att erbjuda rådgivning, utbildning, stöd till egenföretagare och tillgång till hälsooch sjukvård.
När det gäller människor från den romska folkgruppen,
som är EU:s största etniska minoritet, finns det vissa
ESF-projekt där medlare och assistenter från folkgruppen
följer med till skolan för att underlätta för romska barn.
Andra lyfter fram romska förebilder för att inspirera och
motivera ungdomar att fortsätta sin utbildning. När det
gäller egenföretagande stöder ESF romska kvinnor som
vill starta egna hantverksföretag.
Men det är inte bara romer som stöds. I Berlin får funktionshindrade hjälp genom en ny strategi för yrkesutbildning som bygger på att de får hjälp av auktoriserade
teckentolkar. Narkotikamissbrukare i Berlin får hjälp att
hitta utbildningsmetoder som fungerar för dem genom
användning av flexibla scheman. Nya utbildningsmetoder främjas också i spanska Galicien där man använder
ESF-stöd för att erbjuda modulkurser i grundläggande
färdigheter för människor som saknar formella meriter.
Särskilda undervisningsprogram
i Estland
Ett dagcenter i Tallinn har erbjudit stöd till barn och
ungdomar med funktionshinder. Sedan år 2000 har Käo
dagcenter, förutom att erbjuda rehabiliteringstjänster,
även uppmuntrat ungdomarna att bli självständiga
genom kurser med inriktning på egenvård och andra
grundläggande färdigheter.
Men de deltagare som hade slutfört sin grundutbildning
kunde inte gå vidare till yrkesutbildningsprogram även
om de ville det, eftersom inget av dessa program var
anpassade efter deras behov.
Centret, som samarbetade med centrumet för vidareutbildning på universitetet i Jyväskylä i Finland, använde
ESF-stöd för att utforma kurser och utbilda lärare i hur
man undervisar elever med särskilda behov.
Trettio lärare utbildades 2007–2008 och nu erbjuds två
kurser till dem som vill fortsätta med ett yrkesutbildningsprogram på centret.
Genom att bekämpa
diskriminering …
ESF hjälper människor att utveckla sin kompetens och
få det självförtroende de behöver för att verkligen bli
en del av samhället.
För att bekämpa diskriminering på arbetsplatsen, och i
samhället i stort, arbetar fonden med att öka allmänhetens medvetenhet och hjälper företag att anta bättre
rutiner. Ett exempel är projektet ”Berlin behöver dig!”
som använder ESF-stödet till att uppmuntra och hjälpa
arbetsgivare, framför allt inom den offentliga sektorn,
att tillsätta upp till en fjärdedel av sina praktikplatser
med ungdomar med invandrarbakgrund. Under de första
tre åren har antalet praktikanter inom den offentliga
sektorn nästan fördubblats.
KE-01-13-576-SV-N
Vad händer framöver?
En innovativ metod för
att erbjuda barnomsorg
Svårigheterna med att hitta bra barnomsorg kan hindra
kvinnor från att arbeta. Runt om i Europa händer det att
statliga förskolor är överfulla och de privata alternativen
är ofta väldigt dyra. I Tjeckien använder vissa företag
stöd från ESF för att lösa problemet.
De öppnar daghem, så kallade barngrupper, som
finns ute på arbetsplatserna och tar emot 7–24 barn.
Omsorgen tillhandahålls på flera olika sätt, via lokala
skolor, sociala företag eller arbetsgivarna själva.
Ofta tar man inte hänsyn till särskilda behov inom
samhällsservicen. Fonden stöder verksamhet som kan
förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds, t.ex.
genom personalutbildning eller anpassning av de tillgängliga tjänsterna.
Ju tidigare man inom projekten kan börja arbeta med
människor som löper risk att drabbas av social utestängning, desto effektivare blir insatsen. Europeiska socialfonden ökar sin effektivitet genom att anpassa sin
verksamhet till andra EU-fonder för att uppnå ökad effekt
och rikta in sig på att hjälpa människor i varje skede av
deras liv.
Behovet av nya lösningar för att tillgodose de brådskande
behoven är större än någonsin eftersom det ekonomiska
klimatet är fortsatt ansträngt. Socialt innovativa strategier
erbjuder en väg framåt. När arbetslösheten ökar är det de
mest utsatta grupperna som drabbas hårdast. En särskild
tonvikt på att stödja social innovation gör det lättare att
hitta sätt att minska de negativa effekterna.
Fonden kommer att samarbeta med lokala samarbetspartner för att få dem att engagera sig ännu mer och
kommer att stödja dem med bättre tillgång till finansiering. Utbildningsinstitut, arbetstagarorganisationer,
icke-statliga organisationer som arbetar med sysselsättning, social inkludering och missgynnade grupper, samt
arbetsgivarorganisationer bidrar alla på ett viktigt sätt
till ESF:s program.
Mer information om ESF:
http ://ec.europa.eu/esf
Denna publikation finns i elektroniskt format på alla officiella EU-språk.
© Europeiska unionen, 2014
Kopiering tillåten med angivande av källan.
ISBN 978-92-79-34109-0 (epub)
ISBN 978-92-79-33354-5 (online)
https ://www.facebook.com/socialeurope
https ://twitter.com/EU_Social
doi:10.2767/19876 (online)
doi:10.2767/9094 (epub)
Download