EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
2016/0003 (NLE)
Förslag till
RÅDETS BESLUT
om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande
SADC-staterna, å andra sidan
SV
SV
MOTIVERING
1.
BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget
Bifogat förslag till rådsbeslut utgör det rättsliga instrumentet för undertecknande och
provisorisk tillämpning av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan. De
avtalsslutande SADC-staterna är Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland
(BLMNS) och Sydafrika.
Chefsförhandlarna avslutade förhandlingarna den 15 juli 2014 i Pretoria. Avtalet paraferades
den 15 juli 2014 i Pretoria.
Botswana, Namibia och Swaziland har för närvarande förmånsbehandling i fråga om
tillgången till EU:s marknad i enlighet med bestämmelserna i förordningen om
marknadstillträde. Lesotho och Moçambique ingår för närvarande i initiativet ”Allt utom
vapen”, eftersom de tillhör de minst utvecklade länderna. Handeln mellan EU och Sydafrika
regleras för närvarande genom avtalet om handel, utveckling och samarbete (nedan kallat
avtalet).
De avtalsslutande SADC-staterna kommer att föreskriva ett enhetligt regelverk för BLMNSländerna. I fråga om Sydafrika kommer de avtalsslutande SADC-staterna att ersätta relevanta
bestämmelser i avdelningarna II och III i avtalet om handel respektive handelsrelaterade
frågor.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området
Genom förslaget genomförs partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (nedan kallat AVS–
EG-partnerskapsavtalet), vari en uppmaning ingår om ingående av ekonomiska
partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s bestämmelser.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden
Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC-staterna är ett utvecklingsorienterat
handelsavtal. Det ger ett asymmetriskt marknadstillträde för de avtalsslutande SADC-staterna,
och ger dem möjlighet att skydda känsliga sektorer från liberaliseringen. Det innehåller ett
stort antal skyddsåtgärder och en klausul om skydd av nyetablerade industrier. Det innehåller
bestämmelser om ursprungsregler för att underlätta export, och det slopar användningen av
exportstöd i handeln mellan parterna. Dessa bestämmelser bidra till målet om en konsekvent
politik för utveckling och överensstämmer med artikel 208.2 i EUF-fördraget. Det
ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC-staterna innehåller också ett kapitel om handel
och hållbar utveckling som kopplar detta handelsavtal till EU:s mål i fråga om
arbetslivsfrågor, miljö och klimatförändring.
2.
RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund
OCH
Detta rådsbesluts rättsliga grund är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt
artikel 207.3 och 207.4 samt artikel 209.2 jämförda med artikel 218.5,
SV
2
SV

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)
Den gemensamma handelspolitiken är, i enlighet med artikel 3 i EUF-fördraget, ett område
där unionen ska ha exklusiv befogenhet.

Proportionalitetsprincipen
Detta förslag behövs för att unionen ska uppfylla sina internationella åtaganden enligt AVSEG-partnerskapsavtalet och är tillräckligt för att bidra till EU:s handels- och utvecklingsmål.

Val av instrument
Förslaget överensstämmer med artikel 218.5 i EUF-fördraget, enligt vilken rådet ska anta
beslut om internationella avtal. Inget annat rättsligt instrument kan användas för att nå målet
för detta förslag.
3.
RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten
lagstiftning
MED
med befintlig
Ej tillämpligt.

Samråd med berörda parter
Ej tillämpligt.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden
Ej tillämpligt.

Konsekvensbedömning
En bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling rörande avtalen om ekonomiskt
partnerskap mellan EU och AVS-länderna gjordes åren 2003–2007. Kravspecifikationerna för
projektet offentliggjordes av kommissionen 2002 inom ramen för ett anbudsförfarande, som
utmynnade i att ett femårigt ramavtal i augusti 2002 tilldelades PwC France. Ett utkast till
slutliga rapport om konsekvensbedömning lades fram för de europeiska berörda parterna
under det möte i forumet för dialog med det civila samhället som Europeiska kommissionen
anordnade den 23 mars 2007 i Bryssel.

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling
Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC-staterna omfattas inte av programmet om
lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit). Det ger inte upphov till några kostnader
för små och medelstora företag eller till några frågor när det gäller den digitala miljön.

Grundläggande rättigheter
Förslaget har inga konsekvenser för skyddet av de grundläggande rättigheterna i unionen.
4.
BUDGETKONSEKVENSER
De uteblivna tullarna beräknas uppgå till 33,3 miljoner euro när avtalet om tio år är
fullständigt genomfört.
SV
3
SV
5.
ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och
rapportering
I enlighet med avtalets allmänna bestämmelser åtar parterna sig att kontinuerligt övervaka
tillämpningen och verkningarna av detta avtal. Genom de institutionella bestämmelserna
inrättas ett gemensamt råd på ministernivå som ska ansvara för tillämpningen och
genomförandet av avtalet samt vaka över att målen uppfylls. Det gemensamma rådet ska
biträdas av en handels- och utvecklingskommitté. Avtalet innebär också följande:

En särskild kommitté för geografiska beteckningar och handel med vin och
spritdrycker inrättas med syfte att övervaka vidareutvecklingen av protokollet om
geografiska beteckningar och handel med vin och spritdrycker.

En särskild kommitté för tullsamarbete och handelslättnader inrättas som ska
övervaka genomförandet och tillämpningen av kapitlet om tullar och
handelslättnader och protokollet om ursprungsregler.

Vardera parten får begära samråd i alla frågor som omfattas av kapitlet om handel
och hållbar utveckling. Dialog och samarbete kan inbegripa andra relevanta
myndigheter och berörda parter.

Förklarande dokument (för direktiv)
Ej tillämpligt.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget
Avtalet innehåller bestämmelser om samarbete, handel med varor, handel och hållbar
utveckling, tull- och handelslättnader, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära
åtgärder samt tvistlösning, geografiska beteckningar och ursprungsregler. Avtalet innehåller
också rendez-vous-klausuler om handel med tjänster och investeringar, konkurrenspolitik,
immateriella rättigheter och offentlig upphandling.
Genom avtalet om ekonomiskt partnerskap garanteras tull- och kvotfritt tillträde till EUmarknaden för Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia och Swaziland, med undantag för
vapen och ammunition. Sydafrika kommer att gynnas av ytterligare marknadstillträde jämfört
med avtalet, vilket för närvarande reglerar landets handelsförbindelser med EU. EU kommer
att erhålla betydelsefulla nya möjligheter till marknadstillträde i Södra Afrikas tullunion och
åtnjuta säkerheten av ett bilateralt avtal med Moçambique, ett av de minst utvecklade
länderna i regionen.
Avtalet om ekonomiskt partnerskap är utformat för att vara förenligt med regelverket för
Södra Afrikas tullunion, främst genom att denna tullunions import- handelsordning till fullo
harmoniseras. Södra Afrikas tullunion lägger fram en sammanhållen extern tidsplan för tullar
och kvoter som tillämpas på import från EU.
SV
4
SV
2016/0003 (NLE)
Förslag till
RÅDETS BESLUT
om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande
SADC-staterna, å andra sidan
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och
207.4 samt artikel 209.2 jämförda med artikel 218.5,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag1, och
av följande skäl:
1)
Den 12 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ett
avtal om ekonomiskt partnerskap med gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet.
2)
Förhandlingarna har slutförts, och avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande
SADC-staterna (Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland och
Sydafrika), å andra sidan (nedan kallat avtalet) paraferades den 15 juli 2014.
3)
Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater,
å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, innehåller en uppmaning om
ekonomiska partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s bestämmelser ska ingås.
4)
Enligt artikel 113.3 i avtalet ska avtalet tillämpas provisoriskt i väntan på att det träder
i kraft.
5)
Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar och det bör, vad gäller de delar som
faller inom unionens behörighet, tillämpas provisoriskt, i väntan på att förfarandena
för avtalets ingående har avslutats.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
1.
Härmed godkänns på unionens vägnar undertecknandet av det ekonomiska
partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, med förbehåll för att det
nämnda avtalet ingås.
2.
Texten till avtalet åtföljer detta beslut.
1
SV
EUT C […], […], s. […].
5
SV
Artikel 2
Rådets ordförande ska utfärda det instrument som ger den eller de personer som utses av
förhandlaren full befogenhet att underteckna avtalet på Europeiska unionens vägnar, med
förbehåll för att det ingås.
Artikel 3
1.
Avtalet ska, när det gäller de delar som omfattas av unionens behörighet, tillämpas
provisoriskt i enlighet med artikel 113.3 i avtalet, i avvaktan på att de förfaranden
som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas. Detta påverkar inte fördelningen
av befogenheter mellan unionen och dess medlemsstater i enlighet med fördragen.
2.
Följande bestämmelser i avtalet ska inte tillämpas provisoriskt av unionen:
–
3.
artikel 12.4.
Kommissionen ska offentliggöra ett tillkännagivande med angivande av dagen för
den provisoriska tillämpningen av avtalet.
Artikel 4
Avtalet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan
åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och andra rättsliga instanser.
Artikel 5
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den
På rådets vägnar
Ordförande
SV
6
SV
FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT FÖR FÖRSLAG SOM ENDAST
PÅVERKAR BUDGETENS INKOMSTSIDA
1.
FÖRSLAGETS BENÄMNING:
RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av det
ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan
2.
BERÖRDA BUDGETRUBRIKER
Kapitel och artikel: Kapitel 12, artikel 120
Budgeterat belopp för 2016: 18 465 300 000 euro
3.
BUDGETKONSEKVENSER
Förslaget påverkar inte budgeten
Förslaget påverkar inte utgifterna, men däremot inkomsterna på följande sätt:
Miljoner euro (avrundat till en decimal)
Budgetrubrik
Artikel 120
Inkomster2
Påverkan på egna medel
Tolvmånadersperiod
fr.o.m. dd/mm/åååå
[År n]
Datum för provisorisk
tillämpning
23,7 miljoner euro
Situation efter åtgärden
Artikel 120
4.
[n + 1]
[n + 2]
[n + 3]
[n + 4]
[n + 5]
24,8 miljoner
euro
25,9 miljoner
euro
27,2 miljoner
euro
28,3 miljoner
euro
29,5 miljoner
euro
BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING
För att skydda Europeiska unionens egna medel innehåller avtalet bestämmelser som ska
garantera att partnerlandet på ett korrekt sätt tillämpar de villkor som fastställs för
tillämpningen av handelsmedgivandena enligt punkt 3 (”Budgetkonsekvenser”), särskilt
artikel 30 om särskilda bestämmelser om administrativt samarbete (protokoll 1 till avtalet)
och protokollet om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (protokoll 2 till avtalet).
Dessa bestämmelser kompletterar Europeiska unionens tullagstiftning som är tillämplig på
alla
importerade
varor
(särskilt
Europeiska
unionens
tullkodex
med
tillämpningsbestämmelser) och lagstiftningen om medlemsstaternas ansvar för kontrollen av
egna medel (särskilt rådets förordning (EG) nr 1150/2000).
2
SV
När det gäller traditionella egna medel (jordbrukstullar, sockeravgifter och tullar) ska nettobeloppen
anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % i avdrag för uppbördskostnader.
7
SV
5.
ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Denna uppskattning bygger på den genomsnittliga importvolymen åren 2012–2014. Med
undantag för ett antal produkter som importerats från Sydafrika är import till Europeiska
unionen från de avtalsslutande SADC-länderna redan i dag tullfri.
SV
8
SV