FYSIK
Laboration om rörelser, gravitation och jämvikt – år 8
Kraft mäts i N (Newton). N kan också förklaras som kgm/s2.
Gravitationslaboration
Syfte: Meningen med uppgiften är att du ska upptäcka jordens egen gravitation och
förstå begreppet massa.
Material: 3 dynamometrar, 1 penna, 1 papper, 1 sko, 1 pall från musiken, 1 bok
OBS! Du måste vara mycket rädd om dynamometrarna. Om en fjäder går sönder inuti
dynamometern så kan du inte längre laborera!!! Ju mindre kraft dynamometern är avsedd
för, desto lättare föremål måste du hänga i den.
Utförande: Häng ett föremål i dynamometern. Avläs kraften som påverkar föremålet,
samt föremålets vikt. Skriv i en tabell (se fig. 1)
Fig. 1 Tabell för tyngdkraftsredovisning
föremål
Kraft (N) på
jorden (tyngd)
penna
0,02 N
Sko
10 N
Kraft (N) på
månen (tyngd)
Massa (g)
20 g
1000 g = 1 kg
Ta reda på månens gravitationskonstant. Beräkna kraften på föremålen på månen. Fyll i
tabellen.
Läs om jordaccelerationen.
Tips till slutsatsen: förklara i slutsatsen vad jordacceleration (gravitation) respektive
månacceleration (gravitation) är. Förklara varför enheten N också är enheten kgm/s2.
Dra en egen slutsats om hur Jupiteraccelerationen (gravitationen) borde vara. Dra en
egen slutsats om hur storleken på ett föremål påverkar gravitationen.
Eget försök
Planera ett eget försök där ni testar om jordaccelerationen (gravitationen) är samma
oavsett föremål på jorden. Skriv även en teori och hypotes innan ni gör själva
laborationen.
När ni är klara med teori och hypotes och planering, så utför ni laborationen. Därefter
skriver ni en fullständig labrapport.
Jämviktslaboration
Syfte: Meningen med laborationen är att du ska förstå hur t ex en balansvåg, en
gungbräda eller en Besman-våg fungerar, samt att du ska kunna utföra beräkningar i
fysik m h a ekvationsmetod.
Material: 1 balansvåg med vikter.
Utförande: Testa att placera olika tunga vikter på båda sidor på balansvågen. Se till att
balansvågen kommer i balans. Mät avståndet till balanspunkten (l) räkna samman
vikterna på vardera (m) sida (se fig. 2) och fyll i en tabell (se fig. 3).
l1=33cm
l2=11cm
m1=10g
m2=30g
Fig. 2
Fig. 3 Tabell för jämviktslaboration
Avstånd 1 (l1)
Massa 1 (m1)
33 cm
10 g
Avstånd 2 (l2)
11 cm
Massa 2 (m2)
30 g
Tips till slutsats: Ställ upp ekvationer. Visa att ena sidan (sida 1) är lika stor som andra
sidan (sida 2). Visa också att om sidorna INTE är lika stora så kommer vågen inte att
vara i balans.
För att göra en mer avancerad slutsats så kan du lägga till exempel där du visar hur du
kan räkna fram okänd information, t ex ena massan eller ena avståndet.
Eget försök om Newtons lagar
Med en biljardkö, ett par biljardkulor och ett biljardbord kan man visa hur Newtons
lagar fungerar. Planera ett eget experiment. Redovisa muntligt och med demonstration
för övriga klassen och för Anne Lucero hur Newtons lagar fungerar.
Mall för hur labrapport skrivs finns under uppgifter. Den heter ”avslutande
labrapport”.
När du är färdig ska du lägga in din labrapport i ”portfolio” (UNIKUM) som
en fil.