Inbjudan öppen budgivning för industritomt i Kappetorp del 3

Dnr. 2016/0472 KS
Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt
söder om Kappetorpsvägen, del 3
Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen.
Markområdets omfattning är cirka 5 000 m² och är avsedd för industriverksamhet och/eller
lager, planen tillåter till viss del fordonservice.
Markförsäljningen kommer att genomföras med en öppen budgivning med hjälp av en
fastighetsmäklare.
Områdesbeskrivning
Det aktuella markområdet ligger intill Kappetorpsvägen strax norr om Stäketvägen (väg 267),
i den sydvästra delen av Kappetorps verksamhetsområde. I området finns flera verksamma
industrier och exploaterbar mark.
Områdets läge i Sollentuna markerat med röd prick
Dnr. 2016/0472 KS
Kommunikationer
Området trafikförsörjs från Kappetorpsvägen som via Mälarvägen har förbindelse med
Stäketvägen. Stäketvägen är en viktig förbindelse mellan E18 och E4 och en ombyggnad av
vägen ska påbörjas under året för att öka kapaciteten.
I Båtmanstorp längsmed Stäketvägen, cirka 500 meter från det aktuellt område, stannar bussar
dagligen. I samband med utbyggnaden av Stäketvägen planeras också en gång- och cykelväg
som kommer att ansluta till området.
Markområdet
Markområdet ligger söder om Kappetorpsvägen och är cirka 5 000 m², för skalenlig karta se
bilaga 1.
Ledningar
Nybebyggelse ska anslutas till befintligt nät för VA, dagvatten, el och tele.
Markförhållanden
Marken består av lös lera och torrskorpelera enligt kommunens översiktliga jordartskarta,
framtagen av SGU 1969.
Fastighetsbildning
Ansökan om fastighetsbildning har skickats till Lantmäteriet och har tilldelats en handläggare.
Lantmäteriförrättningen förväntas vinna laga kraft i år.
Markområdet markerade med gul kantlinje, röd skraffering visar redan såld mark.
Dnr. 2016/0472 KS
Detaljplanen
För det aktuella markområdet gäller ”Detaljplan för område vid Kappetorpsvägen”, dnr
2012/0681, som anger bland annat följande:




Industri och lager, dock ej försäljning av drivmedel
Högsta exploateringsgrad är 0,5 bruttoarea per fastighetsarea
Högsta totalhöjd är 12 meter
Verksamheten får inte vara störande för närliggande bostadsbebyggelse
Markområdet markerad med gul kantlinje i gällande detaljplan.
Dnr. 2016/0472 KS
Budgivning
Markförsäljningen kommer att genomföras med en öppen budgivning. För att få delta i
budgivningen måste kommunens krav på den tänkta bebyggelsen och verksamheten uppfyllas,
därför måste en ansökan om att bli budgivare skickas in via kommunens webbformulär.
Tidsplan
Ansökan
Genom att skicka in ansökan via länken till vårt webbformulär ansöker man om att få delta i
budgivningen för industritomten. Länk till webbformulär: https://bud.proofx.se/ansokan/
Bidraget behöver bland annat innehålla:
•
Kortfattad beskrivning av verksamheten och den tänkta bebyggelsen
•
Giltigt registreringsbevis
Ansökan stänger den 23 oktober.
Bedömning av bidraget
Det krävs att bidraget blir godkänt av kommunen för att få delta i budgivningen. Kommunen
förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökningarna och rätten att förkasta samtliga inkomna
anmälningar.
Bedömningen kommer att göras av exploateringsingenjör Therese Fyhn och exploateringschef
Andreas Hellström, för senare ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden och eventuellt
kommunstyrelsen.
Bedömning om verksamheten stämmer överens med ändamålet i detaljplanen görs i samråd
med representant för planenheten respektive miljö- och byggnadskontoret.
Via e-post meddelas den sökande om ansökan godkänts eller avslagits.
Budgivning
Budgivningen kommer att genomföras likt en mäklarförsäljning, en anlitad mäklare håller i
budgivningen och kommer att ringa runt till alla godkända budgivare tills endast ett högsta
bud återstår. Ett utgångspris om 10 000 000 kr har satts med ett lägsta budsteg om 25 000
kronor åt gången.
Budgivningen kommer påbörjas vecka 43 och pågå fram tills köpeavtalet är undertecknat av
båda parter.
Dnr. 2016/0472 KS
Vinnare
Vinnaren av budgivningen och markområdet är den som lämnat det högsta budet och skrivit
köpeavtal med kommunen. Köpeavtalet måste i sin tur godkännas av behörigt politiskt organ
för att vara giltigt.
Kostnader
Kommunen tar inte ut några ytterligare kostnader för marköverlåtelsen utöver
överenskommen köpeskilling. Handpenning om 10 % av den totala köpesumman ska betalas
vid kontraktskrivning.
Fastighetsbildning för att bilda den nya fastigheten av markområdet kommer att bekostas av
Sollentuna kommun.
Inga plankostnader tillkommer.
Kostnader för bygglov, anslutningsavgifter m.m. tillkommer.
Åtagande
Kommunen skriver avtal med vinnaren, avtalet kommer att omfatta marköverlåtelse och
reglera tillträde och byggstart, se bilaga 4 för utkast till köpeavtal.
Kommunens utfästelse om att sälja mark till den som vinner budgivningen är inte juridiskt
bindande, inget avtal föreligger förrän båda parter har skrivit på köpeavtalet och
stadsbyggnadsnämndens beslut att godkänna köpeavtalet har vunnit laga kraft.
Tillträde
Tillträde till fastigheten sker samma dag som stadsbyggnadsnämndens beslut att godkänna
köpeavtalet har vunnit laga kraft eller samma dag som fastighetsbildningen har vunnit laga
kraft.
Vid tillträdet ska resterande del av köpeskillingen erläggas.
Byggstart
Byggstart ska senast ske 2 år efter avtalet har undertecknats av båda parter, i annat fall utgår
ett vite för varje påbörjad månad som byggstart inte skett.
Frågor
Eventuella frågor kan lämnas skriftligen via mail med texten ”Markförsäljning Kappetorp” i
ämnesraden, till Therese Fyhn: [email protected]
Bilagor
1.
2.
3.
4.
Plankarta för detaljplan för område vid Kappetorpsvägen
Plan- och genomförandebeskrivning
Skalenlig karta över markområdet
Utkast till köpeavtal