IDROTT OCH JÄMSTÄLLDHET – EN GUIDE

advertisement
IDROTT OCH JÄMSTÄLLDHET – EN GUIDE
ORDLISTA
4R
Ett verktyg för att uppnå jämställdhet inom en organisation
Genus
Genus är det tänkta sociala könet som skapas av
handlingar och föreställningar om kvinnlighet och
manlighet i samhället. Genus har alltså inget att göra
med det biologiska könet.
Hbtq
Könsidentitet eller könsuttryck
Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte
bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck
menas en persons identitet eller uttryck i form av kläder,
kroppsspråk, beteende eller annat liknade förhållande
med avseende på kön.
Könsroller
De roller och uppgifter som tilldelas kvinnor och män på
grundval av förutfattade meningar om olikheter mellan
könen.
Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och
transpersoner samt andra personer med queera uttryck
och identiteter.
Queer
Heteronormen
grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många
Föreställningen att alla är heterosexuella och att detta
är det självklara och önskvärda sättet att leva. De som
överskrider gränser för heterosexualitet uppfattas som
avvikande.
Jämlikhet
Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet och
avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper
i samhället. Jämlikhet utgår från att alla människor har
lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, social
tillhörighet etc. Jämställdhet är en viktig jämlikhetsfråga.
Jämställdhet
Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla
områden.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering innebär att verksamheten ska
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv på alla
nivåer, inom alla områden och utvecklingsarbetet utförs
av ordinarie personal. Jämställdhetsintegrering går
ibland under namnen ”jämstegrering” eller
”mainstreaming”.
Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i
ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer.
Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och
sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.
Sexuell läggning
Bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet är
sexuella läggningar. Sexuell läggning beskriver om en
person blir förälskad i eller attraherad av tjejer, killar
eller både tjejer och killar. Sexuell läggning är summan
av dessa variabler:
Praktik:
Vad du gör och vad du har för erfarenheter. Vem har
man relation med och vem har man sex med?
Identitet:
Vad känner du dig som och vad kallar du dig?
Preferens:
Vad gillar du och vad föredrar du? Vill du leva med
kil- lar eller tjejer? Föredrar man ha sex med ett av
könen eller båda?
VAD SÄGER LAGEN?
”Lagar” för Jämställdhet
Sammanfattning av begreppet jämställd
idrott:
”Flickor och pojkar, kvinnor och män inom
idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter och de skall ha
inflytande och ansvar.”
Flickor och pojkar, kvinnor och män…
-ska ges lika möjlighet att utöva sin idrott
-ska värderas lika i sin idrottsutövning och
prioriteras på ett likvärdigt sätt
-ska ha lika stort inflytande i beslutande organ.
Deras kunskaper, erfarenheter och värderingar
ska tas tillvara och får påverka idrottens
utveckling.
Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska
utformas så att alla får lika stora möjligheter att
medverka.
VAD SÄGER IDROTTEN?
Varför är jämställdhet viktigt för idrotten?
Är idrotten jämställd?
Varför är inte idrotten jämställd?
Vad gör idrotten för ökad
jämställdhet?
Idrotten har cirka 30 års erfarenheter av aktivt jämställdhetsarbete. Det har visat att det finns såväl hinder
som stora möjligheter. Riksidrottsförbundet antog 1989
en offensiv jämställdhetsplan som innebar stora kliv första hälften av 1990-talet. Andelen kvinnor i beslutande
organ ökade markant. Olika projekt för aktiva, ledare
och rättvisare resurser genomfördes. Men mot slutet av
1990-talet och början på 2000-talet stagnerade
arbetet. Därför antog Riksidrottsmötet 2005 en ny
Idrottens jämställdhetsplan och 2011 reviderade
Riksidrottsmötet jämställdhetsmålen med sikte på 2017:
•
kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40
procent.
•
andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika organisationer uppgår
till minst 40 procent.
•
valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande,
består av lika antal kvinnor och män.
•
andelen kvinnliga och manliga tränare inom
respektive idrott uppgår till minst 40 procent
-inom barn- och ungdomsverksamheten på
föreningsnivån,
- vid riksidrottsgymnasierna (RIG)
- vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
- vid SF:s landslagsverksamhet.
VAD KAN IDROTTSFÖRENINGEN GÖRA?
Vad kan idrottsföreningen göra?
Kontakta din lokala idrottskonsulent, kontaktuppgifter hittar du på www.smalandsidrotten.se
Exempel på vad ni kan göra:
•
•
Jämställdhetsintegrering med hjälp av 4R–metoden. Fördelas halltider, resurser, ansvar mm lika
mellan tjejer och killar?
Jobba med föreningens värdegrund, vi erbjuder stöd i processarbete och policyarbete.
•
Tänk till på vad som läggs ut på hemsidan & sociala medier.
•
Hur ser valberedningen ut?
LÄNKAR
www.sisuidrottsutbildarna.se
www.riksidrottsforbundet.se
www.svenskidrott.se
www.smalandsidrotten.se
Källförteckning
Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats
Riksidrottsförbundets webbplats
Diskrimineringsombudsmannens webbplats
http://www.saralund.se/Biografi/Index.html
RFSL:s webbplats
VARFÖR JOBBA MED JÄMSTÄLLDHET?
• Rättvisefaktor
• Attraktiv förening
• Överlevnad
• Kreativ miljö
• Övrig verksamhet diskuteras…
”
Men det viktigaste uppdraget har vi, var och en av oss.
Om inte jag, och du, lyfter upp, markerar och diskuterar
det vi upplever som ojämställdhet eller uttryck för
ojämställdhet just där och då kommer vi aldrig att lyckas
göra svensk idrott till världens bästa.
Karin Mattson Weijber, f d Riksidrottsförbundet
”
Download