Utvärdering Lingonet Ht 2009

advertisement
Utvärdering Lingonet Ht 2009
På lingonet arbetar fyra pedagoger, Louise, Karina, Emma och Viorica. Emma kom ny till vårt
arbetslag i början av hösten. Barngruppen består av elva pojkar och sex flickor. Merparten av
barnen är under tre år. Under hösten har fem nya barn välkomnats in i barngruppen.
Under hösten har vi arbetat utefter en filosofi, att se varje barn och deras unika egenheter
och kompetenser. Därför har vi valt att åsidosätta grupperna och fokuserat på
gruppdynamiken, det vill säga att få varje barn att känna sig trygg och glädje att komma till
oss på förskolan.
Mål för verksamheten med utgångspunkt från läroplanen:
”Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors situation. Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos
någon anhörig eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling”
”Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och
levnadssätt”
”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg om det enskilda barnets
välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan”
”Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”
”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och
skapande”
”Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”
Arbetssätt under hösten:
Trygghet
Inskolningar för både föräldrar och barn
Bemötande och välkomnande attityd
Att se och ge varje barn plats på förskolan
Att som pedagog återknyta till vad barnet sagt och varit med om
Rutiner och regler för att strukturera barnens vardag på förskolan
Visa kärlek och omtanke genom kramar och en varm hand
Skapar ett arbetssätt och ett klimat där barnen vågar visa sin egen identitet för
pedagogerna
Lärande
Matematikspaning, se och hitta matematiska lösningar vid promenader, i samlingar, i
leken och i det sociala samspelet.
Bråkträning vid samlingar, i form av att vi delar frukt.
Vänta på sin tur i hallen, vid måltider och vid samtal
Artighet och respekt mot andra (skulle jag kunna få ett ägg, kan du vara snäll och akta
dig så jag kommer förbi).
Att få egenansvar, äta själv, hälla upp mjölk, klä på sig själv, ”gående bord – hämta
sin egen mat”, uppdrag – kan du vara mjölkansvarig vid ditt bord, potträning.
Genom att barnen får spela spel/pussel med en vuxen, tränas barnen i turtagning,
språkutveckling, matematik, motorik med mera.
Barnen får göra egna sagor och egen teater, här tränas också språkutveckling,
turtagning, samspel, kommunikation, respekt för varandra, att lyssna in kompisarnas
tankar och idéer, även förberedelse för skriftspråket.
Pedagogerna läser sagor för barnen och ger därmed barnen en språklig stimulans.
Hjälp till självhjälp, att barnen tar hjälp av varandra och utnyttjar varandras
kompetenser.
Vi som pedagoger är coacher och vägledare till barnen och inte deras lärare.
Lärande för oss är att ge barnen en mångfald av vad samhället erbjuder.
Barnen får möjligheter att vara delaktiga i det vardagliga, såsom välja pålägg till
frukost, dela grönsaker, plocka fram till frukost och mellanmål, duka, slänga sopor,
diska, storstädning.
De små lär av de stora och de stora lär av de små.
Barnen får en förståelse för att de är en del i en större grupp.
Barnen får vara delaktiga vid olika inköp, tillexempel på Ica lunden och Öspab.
Mycket diskussioner förs med barnen om kompisregler, hur man ska vara mot
varandra och att vi alla är olika och att det är okej.
Miljö
Skapande med naturmaterial och naturen som ett inspirationsrum
Städning av gården, barnen har sopat och räfsat löv, städat förråden
Samlat naturmaterial
Kretsloppstänk, barnen får vara med att slänga och sortera sopor.
Pedagogerna berättar och ger barnen en förståelse för vad som inte hör hemma i
naturens rum och hur man värnar om miljön och naturen.
Barnen skrapar sina tallrikar, maten i en komposthink.
Mycket dagliga diskussioner kring miljöfrågor, exempelvis ta inte till dig mer mat än
vad du orkar, hästbajs blir till jord osv.
Daglig utevistelse
Demokrati i form av att barnen själva får välja vart promenaden bär.
Tema Munspelet, följa ett bostadsområde växa fram.
Skapande
Skapande utifrån årstid och tillgång till material
Skapande inomhus och utomhus
Skapat utefter olika tekniker och material, som lera, fjädrar, naturmaterial, penslar,
tryck, tavelkritor, pennor, kolkritor, tandpetare, glasspinnar.
Byggt bilar/bussar, använt material som träbitar, spikar, trähjul, plastkorkar, sugrör.
Kretsloppstänkande, återanvänt mycket material, som toalettrullar, glasburkar,
glasspinnar, plastkorkar, kottar, stenar, ekollon, pinnar, löv, cornflakes, fingerfärg.
Sol - projektet, skapa och lära. Konstnären Aida har gett oss nya infallsvinklar, hur vi
kan arbeta med skapande och tips på olika material att tillgå.
Analys – Varför blev det som det blev?
Detta val med att åsidosätta de åldersindelade grupperna har medfört en positiv syn på
verksamheten under hösten. Eftersom det har varit personalbyte och nya barn kommit till
oss har vi upplevt att detta arbetssätt givit oss mindre stress i vårt arbete tillsammans med
barnen. Barnen har fått möjligheter att bli trygga i sin egen grupp och på det sättet hitta sin
egen identitet. Vi upplever att detta arbetssätt har fört med sig en djupare kontakt med
barnen på avdelningen, att man har haft tid att se varje barn någon gång under dagen.
Under hösten har vi haft många mindre projekt/teman och pyssel/skapande. Detta har vi
upplevt att vi har haft mer tid för, samt har vi fått en positiv respons från både barn och
föräldrar.
Hur går vi vidare?
Välkommen citat i hallen, världstider – olika klockor
Fortsatt arbete kring empati, respekt, förståelse för varandra och värnande om saker
Uppföljning av temat Munspelet
Fortsatt arbete kring vårt dagliga arbete med samlingar, måltider, av-påklädning,
dukning, samspel, lek
Utvecklingssamtal
Förberedelse inför förskoleklassen
Konflikthantering
Skräpsamlardag
Snick och snack materialet
Finmotorisk träning för de äldre barnen, klippa, pärla halsband, rita, sy osv
Drop in - föräldrar
Download