Inför prov på livets påfrestningar och psykisk ohälsa
Kapitlen kriser (s94 – 103) och stress ( s136 – 146) Dessa sidor ska ni kunna i sin helhet ni får denna
mall och översikt. Psykiska sjukdomar ska ni läsa på översiktlig.
Kriser:
Stressreaktioner
o Krisbegreppet
o Förklara skillnaden mellan traumatiska och
o Psykosomatiska reaktioner på stress
utvecklingskriser. Ge exempel på olika
(fysiologiska symtom)
former av utvecklings- och traumatiska kriser.
o Psykologiska reaktioner (kognitiva,
o Krisens faser
känslomässiga och beteendemässiga symtom)
o Hur hjälper man någon i kris?
o Coping (stresshantering): Problem- och
o Vad kännetecknar ett posttraumatisk
känslofokuserade strategier
stressyndrom.
o Begrepp: , autonomiförlust, social skam,
objektförlust, chockfas, reaktionsfas,
Stressorer
bearbetningsfas, nyorienteringsfas och
o Egenkontrollens – och arbetsbördans
posttraumatisk stressyndrom.
betydelse
o Överkrav och underkrav
Stress
o Kön och stress
o Stressbegreppet
o Positiv och negativ stress
Utbrändhet:
o Biologiska orsaker till stress
o Begreppet
o Stresshormoner: adrenalin, noradrenalin och
o Orsaker och riskfaktorer
kortisol
Stress.
Utöver kunskap kring begrepp så förväntar jag mig att
ni ska kunna resonera utifrån sambandet mellan
biologiska orsaker till stress och med psykologiska och
sociala stressorer.
Psykiska sjukdomar (235-257)
(främst översiktlig kunskap)
 Ni ska kunna identifiera merparten av de
psykiska sjukdomar som nämns i boken
(bilaga1)
 Ni ska förstå indelningarna och förklara
skillnaderna mellan affektiva störningar,
ångeststörningar, psykoser,
personlighetsstörningar och neuropsykiatriska
diagnoser (se bilaga 1)

Normalitet och diagnossättning (257 - 261)

Visa på att hur vi resonerar kring
normalitet beror på sammanhanget samt
kulturella och sociala orsaker.

Vad är DSM IV och hur används det. (ge
exempel)
Fördjupning på psykiska sjukdomar
 Ni ska kunna resonera grundligt kring symtom
men också kring orsakerna till en valfri
psykiskt sjukdom utifrån biologiska
förklaringar samt påvisa på samband med
psykologiska och sociala orsaker (se bilaga 2)
 Behandling – tas upp med en separat uppgift
och kommer inte tas upp på provet
Psykiatri – indelningar
Ångestsymtom – neuroser
o
o
o
o
Panikångest
Tvångssymtom
Fobier
Hypokondri
Psykossjukdomar
o Schizofreni
o Paranoia
Personlighetsstörningar
o Narcissism
o Borderline
o Antisocial personlighetsstörning och psykopati
Depressioner och affektiva sjukdomar
o Egentlig depression
o Manodepressivitet
o Melankoli
Ätstörningar
o Anorexi
o Bulimi
Neuropsykiatriska diagnoser
 AD/HD
 Autism och aspergers
 Tourettes syndrom
Att studera psykiska sjukdomar och tillstånd
1. Vad kännetecknar sjukdomen? – symtom och
sjukdomsförlopp
a.
b.
c.
d.
Kognitiva symtom
Emotionella inre tillstånd
Motoriska symtom
Perceptuella symtom
2. Vad orsakar sjukdomen?
i. Genetiska, biologiska, psykologiska, sociokulturella
och kroppsliga bakgrundsfaktorer
ii.
Stress – och sårbarhetsmodellen
3. Hur går det att behandla?
i. Prognosen och behandlingseffekter
ii.
Medicinering
iii.
Terapier
iv.
Psykologiska perspektiv