Bedömningsmatris Biologisk psykologi Muntligt föredrag Ni ska

advertisement
Bedömningsmatris
Biologisk psykologi Muntligt föredrag
Ni ska under 5-10 min hålla ett muntligt föredrag om ert område inom den biologiska psykologin
SAMT göra en kortare reflektion efter redovisningarna utifrån frågan: Vad är biologisk psykologi och
vilka delar av oss berör det?
Det första kunskapskravet visas dels genom att ni håller ett föredrag där ni besvarar tydligt den fråga
ni fick er tilldelad; hur förklaras det, vilka biologiska processer är inkopplade, vilka effekter ger det på
individen, har ni sett detta i er egen vardag och vad tänker ni om det, dels genom att ni kan
reflektera kortare och ytligare på ovanstående fråga. (Det räcker att ni är djupa på en del alltså)
Krav två vävs in i ert muntliga föredrag i det ögonblick ni beskriver hur de biologiska processerna
samverkar för att påverka beteende, känslor och tankar och drar paralleller till ert eget liv. De av er
som fick ett sämre betyg på Breivikfrågan har här en chans att höja detta kunskapskrav.
Krav tre slutligen får ni in om ni nämner vad forskningen tror beror på arv och vad forskningen tror
beror på miljö – och kopplar det till hur ni tror man mår om man har ”era” biologiska processer
pågående i kroppen (eller inte pågående, beroende på om ni väljer att fokusera på det sjukliga eller
på det friska).
Fråga mig om det är något ni inte förstår! /Maria
Eleven redogör översiktligt
för begränsade delar av den
biologiska psykologins
förklaringar till mänskliga
beteenden, känslor och
tankar.
Eleven redogör utförligt
för delar av den biologiska
psykologins förklaringar
till mänskliga beteenden,
känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt
och nyanserat för
omfattande delar av den
biologiska psykologins
förklaringar till mänskliga
beteenden, känslor och
tankar.
Eleven för enkla
resonemang om
psykologiska samband och
relaterar till egna
erfarenheter.
Eleven för välgrundade
resonemang om
psykologiska samband och
relaterar till egna
erfarenheter.
Eleven för välgrundade
och nyanserade
resonemang om
psykologiska samband
och relaterar till egna
erfarenheter.
Eleven redogör översiktligt
för arvets och miljöns
betydelse för individens
psykologiska utveckling,
livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt
för arvets och miljöns
betydelse för individens
psykologiska utveckling,
livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt
och nyanserat för arvets
och miljöns betydelse för
individens psykologiska
utveckling, livsvillkor och
hälsa.
Download