instuderingsfragor-infor-prov-var-energiforsorjning

Instuderingsfrågor inför prov ”Vår energiförsörjning”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Vad innebär begreppet energi?
Vad innebär energiprincipen?
Varför är evighetsmaskiner inte möjliga?
Vilka är de sex energiformerna?
Varför anses elektricitet ha en hög energikvalitet?
Hur beräknas elektrisk energi och vilken enhet används?
Hur beräknas lägesenergi och vilken enhet används?
Lägesenergi hänger starkt samman med en annan energiform. Vilken?
Beskriv hur lägesenergi successivt omvandlas till rörelseenergi t.ex. hos en person som
hoppar ned från ett hopptorn.
Vad är värmeenergi egentligen ett mått på?
Hur mycket energi krävs för att värma upp 2 dl vatten 20 grader?
På vilket sätt är energin lagrad i kärnenergi?
Solljus består till största delen av våglängder mellan 200 och 2000 nanometer. Vilken typ av
strålning innefattar detta våglängdsområde?
I fotosyntesen lagras strålningsenergi i kemisk energi. Beskriv hur detta sker gärna med en
formel.
Vad menas med fossila bränslen?
Förklara varför eldning med biomassa inte späder på växthuseffekten.
Förklara hur energin kan omvandlas via en turbin och en generator till elektricitet.
Vilka energiomvandlingar sker i ett vattenkraftverk?
Vad har spillvärme med verkningsgrad att göra?
Ge exempel på minst 4 klimatavtal.
Vad är skillnaden mellan en energiform och en energikälla?
Hur förväntas energibehovet ändras i Sverige?
Hur stor del av världens energi kommer från förnyelsebara energikällor?
Hur mycket måste Eu minska sina utsläpp av CO2 för att uppnå målen för 2050?
Vad innebär skrivelsen om klimatfinansiering i COP 21 avtalet.
Vad innebär begreppet förnyelsebara energikällor?
Hur kan det komma sig att så mycket som 50% av elenergin i Sverige kommer från
förnyelsebara energikällor?
Hur stor del av EU:s elenergi kommer från förnyelsebara energikällor?
Hur stor del av Sveriges totala energiförsörjning kommer från förnyelsebara energikällor?
Förklara hur bergvärme fungerar.
Förklara hur en solcell fungerar.
Hur stor del av Sveriges totala energiförsörjning kommer från vindkraft?
Vad menas med geotermisk energi?
Snurrar rotorbladen på ett vindkraftverk fortare nr det blåser mer?
Kan en solcellspark producera lika mycket energi som ett kärnkraftverk?
Vad innebär en subvention?
Ge exempel på forskning på alternativa energikällor.
Vilken av de fossila bränslena anses värst? Varför?
Ge exempel på minst tre växthusgaser.
Hur stor är medeltemperaturen på jorden idag? Vad skulle medeltemperaturen vara utan
växthuseffekt?
41. Hur mycket kommer medeltemperaturen på jorden stiga till år 2100 om vi inte lyckas hejda
växthuseffekten?
42. Beskriv vad växthuseffekt innebär.
43. Vad är det för skillnad på våglängden på inkommande ljus från solen och den strålning som
skickas ut från jorden?
44. Vad innebär begreppet Antropocen?
45. Om man studerar diagram över temperaturförändringar. När börjar man se en förändring?
46. Har det någon betydelse om solen lyser på is eller på vatten?
47. Vilka risker finns med metan som ju också är en växthusgas?
48. Beskriv ”worst scenario”.
49. Vilka förändringar krävs för att vi ska uppnå klimatmålet för 2050?
Räkneövningar
50. Hur stor är rörelseenergin hos en sten som väger 10kg och som burits upp 10 meter när den
har fallit ned 5 meter?
51. Hur mycket energi omvandlas när en vattenkokare med effekten 2000W kokar upp 1 liter
vatten på 3 minuter?
52. Vad blir temperaturen när 100gram 10-gradigt vatten blandas med 200gram 30-gradigt
vatten?
Formler
F = m·a
W= F·s
kraft = massa ·tyngdaccelerationen
Arbete = kraft ·sträcka
Lägesenergi = arbetet att lyfta upp ett föremål
W= P ·t
Elektrisk energi = effekt ·tid
W=c·m·t
Värmeenergi = Värmekapacitet·massa·temperturändring