BNP Kvartal
BNP, inkomster och sparande
Pressträff
28 februari 2014
BNP – kvartal 4 2013
Kvartal 4
Kalenderkorrigerad
3,1
Faktisk
3,1
Säsongrensad
1,7
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Kalenderkorrigerad och
säsongrensad BNP
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Kalenderkorrigerad BNP
Säsongrensad BNP
BNP - Helåret 2013
Försörjningsbalans
Faktisk
Bidrag
Hushållens konsumtion
2,0
1,0
Offentlig konsumtion
2,0
0,5
-1,3
-0,2
Fasta bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar
0,2
Export
-0,9
-0,4
Import
-1,2
0,5
1,5
1,5
BNP
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
samma kvartal föregående år
Kvartalsvis förändring i
BNP 2013 dekomponerad
20
Lagerinvesteringar och
värdeföremål
Förändring i miljarder
15
Nettoexport
10
Fast bruttoinvestering
5
Offentliga myndigheters
konsumtion
0
Hushållens konsumtion
inkl HIO
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
-5
BNP-förändringen 2013
dekomponerad
70
Lagerinvesteringar och
värdeföremål
60
Förändring i miljarder
50
Nettoexport
40
30
Fast bruttoinvestering
20
10
0
-10
-20
HelÅr
Offentliga
myndigheters
konsumtion
Hushållens konsumtion
inkl HIO
BNP, säsongrensad nivå samt
trend
1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
BNP, säsongrensad 1993:1-2013:4, refår 2012
Linjär trend för perioden t o m andra kvartalet 2008
BNP från produktionssidan kvartal 4
Kalenderkorrigerat
Volymutveckling
Bidrag
4,0
3,4
2,7
0,8
Tillverkningsindustrin
4,2
0,5
Tjänsteproducenter
4,3
2,0
4,1
0,4
Offentliga myndigheter
Produktskatter netto
0,7
2,4
0,1
0,3
BNP
3,1
3,1
Näringslivet
Varuproducenter
Parti- och detaljhandel
Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges
Näringslivets förädlingsvärde
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
Hela näringslivet
Säsongrensat index 2005K01=100
Varuproducenter
Tjänsteproducenter
Försörjningsbalans kvartal 4
Försörjningsbalans
Faktisk
Bidrag
Hushållens konsumtion
2,0
1,0
Offentlig konsumtion
3,2
0,9
Fasta bruttoinvesteringar
0,0
0,0
Lagerinvesteringar
1,5
Export
0,3
0,2
Import
1,0
-0,4
BNP
3,1
3,1
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
samma kvartal föregående år
Försörjningsbalans kvartal 4
Försörjningsbalans
Säsongrensad
Hushållens konsumtion
0,9
Offentlig konsumtion
0,8
Fasta bruttoinvesteringar
1,0
Lagerinvesteringar
Export
0,7
Import
0,8
BNP
1,7
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
föregående kvartal
Hushållens konsumtion
15
10
5
0
-5
-10
-15
Hushållens konsumtionsutgifter
07 transporter och fordon
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
09 fritid och underhållning
Hushållens konsumtion kvartal 4
COICOP
Beskrivning
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
Livsmedel
Alkohol och tobak
Kläder och skor
Boende
Möbler
Hälso- och sjukvård
Transporter och fordon
Kommunikation
Fritid och underhållning
Utbildning
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Svensk konsumtion utomlands
Utländsk konsumtion i Sverige
Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO
Faktisk
utveckling
2,4
0,2
0,7
0,1
7,3
3,1
2,7
-0,3
3,1
2,1
5,1
2,4
13,3
8,6
2,2
Bidrag
0,3
0,0
0,0
0,0
0,4
0,1
0,4
0,0
0,4
0,0
0,3
0,3
0,6
-0,5
2,2
Offentlig konsumtion
Kvartal 4
Offentlig konsumtion
3,2
Statlig konsumtion
6,3
Primärkommuner
Landsting
1,7
2,8
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Fasta bruttoinvesteringar
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Fasta bruttoinvesteringar
bostäder
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
maskiner och inventarier
Fasta bruttoinvesteringar kvartal 4
Kapitaltyp
Utveckling
Bidrag
Maskiner och inventarier
-4,0
-1,3
Transportmedel
-0,4
0,0
Bostäder
16,3
2,4
Övriga byggnader och
anläggningar
-4,5
-1,3
Programvara mm
2,3
0,4
Totala investeringar
0,0
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Fasta bruttoinvesteringar kvartal 4
Investerande bransch
Näringslivet
1,6
Bidrag
1,3
Varuproducenter
3,4
0,9
-2,6
-0,3
0,6
0,3
4,1
0,3
-5,9
-1,2
0,0
0,0
Tillverkningsindustrin
Tjänsteproducenter
Handel
Offentliga myndigheter
Totala investeringar
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Utveckling
Lagerinvesteringar, bidrag till BNP
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
Lagerinvesteringar
Lagerinvesteringarnas bidrag till BNP-utvecklingen jfrt med samma kvartal föregående år
Lagerinvesteringar kvartal 4
Lagertyp
Bidrag
Industrins lager
1,4
Handelns lager
0,5
Övriga lager
-0,4
Lager totalt
1,5
Samtliga uppgifter avser procentenheter
Export och import
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Export av varor och tjänster
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
Import av varor och tjänster
Export och import kvartal 4
Utveckling
Bidrag
Export
0,3
0,2
Varor
-1,0
Tjänster
3,2
Import
1,0
Varor
-0,2
Tjänster
Exportnetto*
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
* Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen
-0,4
4,1
-0,3
Tjänsteexport och merchanting
160
18
P62, Export av tjänster, Mdkr
140
120
Andel merchanting av tjänstexport, %
16
14
12
100
10
80
8
60
6
40
4
20
2
0
0
Arbetsinsats
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Antal arbetade timmar, kalenderkorrigerade
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år
Antal sysselsatta
Arbetsinsats kvartal 4
Totalt Näringsliv
Antalet sysselsatta
Offentliga
myndigheter
1,2
1,3
1,4
Faktisk
0,4
0,2
1,2
Kalenderkorrigerad
0,4
0,2
1,2
Säsongrensad
0,2
0,1
0,6
Arbetade timmar
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Avstämning kvartal 1 – 4, 2013
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
HelÅr
Produktionssidan
-0,5
0,5
1,4
1,4
0,7
Användningssidan
1,6
1,6
1,0
3,8
2,1
Avstämd BNP, faktisk
0,8
1,1
1,0
3,1
1,5
Löpande priser
24,4
11,8
1,4
23,6
61,2
Fasta priser
18,8
10,5
-2,9
22,9
49,2
Utvecklingstal (%):
Total avstämning, Mdkr
Hushållssektorns inkomster och
sparande 2013
2013
Kv 1
2013
Kv 2
2013
Kv 3
2013
Kv 4
2013
Disponibel ink,
nominell
3,4
3,7
3,2
3,4
3,5
Disponibel ink, real
2,8
3,1
2,9
2,8
2,2
12,2
9,5 22,2
9,1
5,8
6,3
2,9 17,1
3,0
0,0
Sparkvot
Sparkvot, individuellt
Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges
Hushållssektorns disponibla
inkomster – real utveckling (%)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Hushållens disponibla inkomster, real utveckling
2009
2010
2011
2012
2013
Hushållssektorns sparkvot (%)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Sparkvot
2006
2007
Sparkvot, individuell
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hushållssektorns inkomster och
sparande kvartal 4 2013
• Primärinkomstsaldot
Löner
Kapitalinkomstnetto
+2,4%
+2,7%
-13%
• Transfereringsinkomsterna
• Transfereringsutgifterna
+3,8%
+1,7%
• Disponibel inkomst
• Konsumtionsutgifter i LP
+3,5%
+3,2%
• Sparandet
-1,5 mdkr
• Finansiellt sparande
-2,1mdkr
Revideringar hushållens
finansiella sparande
• 2012 reviderades till följd av ny information om
inkomstskatter baserat på Taxeringsutfallet
•
Upp med 0,4 mdkr till 192 mdkr
• Kv 1-3 2013 till följd av uppdaterat underlag
 Ner med 2,2 mdkr till 35 mdkr kv 1
 Ner med 3,3 mdkr till 112 mdkr kv 2
 Ner med 1,3 mdkr till 34 mdkr kv 3
Offentliga sektorns finansiella sparande, nivå
(mdkr)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
Finansiellt sparande 2013 kv. 4
1kv2013
2kv2013
3kv2013
4kv2013
Utv.
4kv2013
Offentlig sektor
-5,8
21,9
-17,5
-47,6
-10,7
Staten exkl. ÅP
-9,4
17,7
-11,7
-32,0
-8,2
Ålderspensionssystemet
-1,0
1,3
-2,6
-3,7
-3,3
Kommunsektorn
4,6
2,9
-3,2
-11,9
0,8
Varav Primärkommuner
4,3
1,5
-3,1
-10,2
2,2
Varav Landsting
0,3
1,5
-0,1
-1,7
-1,4
Revideringar
• 2012 pga. nytt Taxeringsutfall
 Ner med 7,0 mdkr
Till -26,4 mdkr
• 2013 till följd av uppdaterade underlag
 Kv. 1: Upp med 0,8 mdkr
 Kv. 2: Ner med 0,9 mdkr
 Kv. 3: Upp med 2,6 mdkr
Till -5,8 mdkr
Till 21,9 mdkr
Till -17,5 mdkr
Offentliga sektorns finansiella
sparande 2012 – 2013
Helår
2012
Kv. 4
2013
Helår
2013
Finansiellt
sparande
-26,4
-47,6
-49,0
BNP
3 550
961
3 634
-0,7
-5,0
-1,3
% av BNP
Löpande priser miljarder kronor samt
procent
Tack för uppmärksamheten !
Birgitta Magnusson Wärmark
Anders Jäder
Mattias Bågling
Nationalräkenskaperna/SCB