SCB:s presentationsmaterial för PowerPoint

advertisement
BNP Kvartal
BNP, inkomster och sparande
Pressmaterial
30 Juli 2015
BNP – kvartal 2, snabb 2015
Kvartal 2
Kalenderkorrigerad
3,0
Faktisk
3,5
Säsongrensad
1,0
BNP – Säsongutveckling 2014-2015
Försörjningsbalans 14q1 14q2 14q3 14q4 15q1 15q2
Hushållens kons.
0,6
1,0
-0,2
1,2
0,0
0,6
Offentlig konsumtion
0,6
0,7
0,7
0,8
0,1
0,6
Fast bruttoinv.
3,6
0,8
2,2
2,5
-0,4
-0,2
-0,3
0,2
0,2
-0,1
0,0
Export
1,6
0,8
0,7
2,8
-0,8
0,9
Import
3,2
2,0
1,1
3,8
-2,1
-0,4
BNP
0,4
0,6
0,6
0,9
0,4
1,0
Lagerinv. (bidrag)
Samtliga uppgifter avser procentuell
utveckling jämfört med närmast
föregående kvartal rensat för
säsongeffekter
Kvartalsförändring i BNP,
dekomponerad 2014-2015
15
Hushållens konsumtion inkl HIO
Offentliga myndigheters konsumtion
Nettoexport
Lagerinvesteringar och värdeföremål
Förändring i miljarder
10
Fast bruttoinvestering
5
0
-5
-10
2014q1
2014q2
2014q3
2014q4
2015q1
2015q2
Kalenderkorrigerad och
säsongrensad BNP
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Kalenderkorrigerad BNP
Säsongrensad BNP
BNP, säsongrensad nivå
samt trend
1200000
1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
BNP, säsongrensad 1993:1-2015:2, refår 2014
Linjär trend för perioden t o m andra kvartalet 2008
Försörjningsbalans kvartal 2
Försörjningsbalans
Kvartals Bidrag Årstakt Bidrag
-takt
q1/2
q2/q2 q2/q2
q1/q2
Hushållens konsumtion
0,6
0,3
1,8
0,9
Offentlig konsumtion
0,6
0,2
3,1
0,8
Fast bruttoinvestering
-0,2
-0,1
4,6
1,1
Lagerinvesteringar
0,0
0,0
Export
0,9
0,4
4,3
1,9
Import
-0,4
0,2
2,8
-1,1
1,0
1,0
3,5
3,5
BNP
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling
0,0
BNP från produktionssidan kvartal 2
Kalenderkorrigerad
Näringslivet
Varuproducenter
Gruvor o tillv.industri
Kvartal Bidrag Årstakt Bidrag
stakt q1>q2
q2/q2 q2/q2
q1>q2
1,1
0,8
3,6
2,5
1,9
0,5
4,0
1,0
1,9
0,3
3,2
0,5
0,7
0,3
3,4
1,5
0,7
0,1
3,0
0,3
Offentliga myndigheter 0,8
Produktskatter netto
0,4
0,1
0,0
1,0
2,8
0,2
3,1
BNP
1,0
3,0
3,0
Tjänsteproducenter
Motor-, parti- och
detaljhandel
1,0
Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges
Hushållens konsumtion
20
15
10
5
0
-5
-10
Hushållens konsumtionsutgifter, säsongsrensade fasta priser
07 transporter och fordon
Hushållens konsumtion
COICOP Beskrivning
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
Livsmedel
Alkohol och tobak
Kläder och skor
Boende
Möbler
Hälso- och sjukvård
Transporter och fordon
Kommunikation
Fritid och underhållning
Utbildning
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Svensk konsumtion utomlands
Utländsk konsumtion i Sverige
Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO
Kvartalstakt
0,6
-1,2
1,3
1,1
1,5
-1,1
0,8
1,1
-0,6
0,0
2,0
0,4
4,3
-4,0
0,7
Bidrag Årstakt
0,1
0,0
0,1
0,3
0,1
0,0
0,1
0,0
-0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
-0,2
0,7
0,7
-4,1
4,3
1,8
6,5
0,7
2,0
4,3
-0,1
-0,6
6,8
3,7
7,2
11,9
1,9
Bidrag
0,1
0,0
0,2
0,4
0,3
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
0,4
0,4
0,4
-0,6
1,9
Offentlig konsumtion, jfr 15q2/14q2
6
4
2
0
-2
-4
-6
offentliga konsumtionsutgifter
Offentlig konsumtion, 2015 kv 2
Kvartals
-takt
Bidrag Årstakt
Bidrag
Offentlig
konsumtion
0,6
0,6
3,1
3,1
Staten
Primärkommuner
0,2
0,9
0,0
0,4
2,1
3,6
0,6
1,7
Landsting
0,7
0,2
3,1
0,8
Samtliga uppgifter anges i procent
Fasta bruttoinvesteringar
10
5
0
-5
-10
-15
Fasta bruttoinvesteringar
Fasta bruttoinvesteringar
Investeringstyp
Byggnader och
anläggningar
Kvartalstakt
Bidrag Årstakt Bidrag
1,2
0,5
7,4
3,2
Maskiner och inventarier
samt vapensystem
-0,4
-0,1
4,5
1,4
Immateriella tillgångar
-2,4
-0,6
0,2
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
-0,2
-0,2
4,6
4,6
Odlade biologiska
tillgångar
Totala investeringar
Fasta bruttoinvesteringar
Investerande
bransch
Kvartalstakt
Årstakt
Bidrag
Näringslivet
6,1
4,9
Varuproducenter
2,6
0,7
Tillverkningsindustri
1,4
0,2
Tjänsteproducenter
7,9
4,2
-1,8
-0,3
4,6
4,6
Offentliga
myndigheter
Totala investeringar
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Lagerinvesteringar, bidrag till BNP i
årstakt
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
lagerinvestering inkl. investering i värdeföremål
Lagerinvesteringar, 2015 kv 2
Lagertyp
Bidrag
Kvartalstakt
Bidrag
Årstakt
Industrins lager
0,1
Handelns lager
0,1
Övriga lager
Lager totalt
Samtliga uppgifter avser procentenheter
-0,3
0,0
0,0
Export och import
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
import av varor och tjänster
export av varor och tjänster
Procentuell förändring jfr föregående kvartal (säsongrensade data)
Export och import, 2015 kv 2
Kvartals- Bidrag
takt
Årstakt
Bidrag
1,9
Export
0,9
0,4
4,3
Varor
0,0
0,0
1,7
Tjänster
2,9
0,4
10,7
Import
-0,4
-0,2
2,8
Varor
-0,8
-0,2
1,9
0,4
0,1
5,0
Tjänster
Exportnetto*
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
* Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen
0,6
-1,1
0,8
Arbetsinsats
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Arbetade timmar säsongrensade
Antal sysselsatta säsongrensade
Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)
Arbetsinsats
Totalt Näringsliv
Offentliga
myndigheter
Antal sysselsatta,
Faktiska
1,3
1,0
2,0
Säsongrensade
0,0
-0,1
0,4
Faktiska
2,3
2,3
2,4
Kalenderkorrigerade
1,1
1,1
1,1
Säsongrensade
0,1
0,0
0,5
Arbetade timmar
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Avstämning 2015, kvartal 2
Innan avstämning
2015q2 jfr 2014q2
Produktionssidan
3,1 %
Användningssidan
4,1 %
Avstämd BNP-tillväxt
3,5 %
I fasta priser justerades användningssidan ner
6,0 miljarder kronor och produktionssidan upp
3,5 miljarder kronor
Revideringar snabben tidigare år
Snabben – ordinarie kvartal
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,3
0,5
-0,2
0,4
0,1
0,5
-0,3
0,4
-0,1
-0,1
0,2
0,2
0,6
-0,2
-1,3
0,5
0,9
0,9
-0,9
FV staten
…
0,8
1,2
-0,1
0,2
0,0
0,5
0,3
0,1
-3,5
1,0
0,0
-1,7
-0,8
-0,8
-0,2
-0,7
0,2
-0,8
FV kommunerna
…
1,9
2,0
1,0
-1,2
0,1
-0,1
-1,4
-0,9
-0,4
-0,4
-0,2
-2,1
-0,9
-2,0
0,5
0,9
0,9
-1,2
FV HIO
-2,5
1,1
2,0
0,6
2,2
-2,0
0,8
-0,2
1,0
0,6
-0,6
0,6
1,0
-0,2
0,8
0,2
0,1
2,7
3,7
Import
0,5
-2,0
-2,7
-1,0
-2,1
0,4
-2,9
-2,8
-1,5
-1,1
0,9
0,3
1,4
0,9
-0,2
-0,2
0,8
-1,7
-0,1
Hushållens kons.utg.
0,3
-0,1
0,3
0,1
-0,5
0,9
1,0
0,6
0,3
-0,3
0,0
-0,2
0,0
-0,4
0,2
-0,9
0,0
-0,1
-0,3
Offentlig konsumtion
2,2
1,1
0,1
0,8
-0,8
1,2
-0,2
-0,7
0,1
-0,2
-0,7
0,0
-1,0
-0,5
-2,0
-0,5
0,7
-0,2
-0,1
Fast bruttoinvestering
-2,0
0,7
0,6
-0,9
-2,8
-0,3
-4,2
-0,8
-1,1
1,8
0,0
-0,6
-0,3
0,1
-0,4
-2,2
-0,2
-0,1
-1,6
Lagerinvestering*
-0,7
0,1
-1,6
0,3
0,5
0,4
-0,2
0,0
0,6
-0,2
0,6
0,3
0,2
1,2
-0,6
0,9
0,4
0,2
-0,2
0,4
-0,5
0,8
-0,4
-1,6
-1,4
-1,4
-1,8
-3,2
-1,1
0,5
0,4
1,3
-1,4
0,2
0,7
1,7
-0,9
0,2
-0,2
0,7
-0,1
0,5
-0,3
0,4
-0,1
0,2
-0,2
-0,1
0,2
0,1
0,0
-0,2
-1,0
0,4
1,0
0,5
-0,7
Tillgång
FV näringslivet
Användning
Export
BNP
Tack för er uppmärksamhet!
Nästa publicering sker 11 september 2015. Då
kommer detaljerade årsdata för 2013 och
uppdatering av efterföljande perioder
Birgitta Magnusson Wärmark
Anders Jäder
Download