BNP Kvartal
BNP, inkomster och sparande
Pressmaterial
29 Juli 2016
BNP – kvartal 2, snabb 2016
Kvartal 2
Kalenderkorrigerad
3,1
Faktisk
4,1
Säsongrensad
0,3
Revideringar snabben tidigare år
Snabben – ordinarie kvartal
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tillgång
FV näringslivet
0,1
0,5 -0,3
0,4 -0,1 -0,1
0,2
0,2
0,9
0,9 -0,9 -0,6
FV staten
0,2
0,0
0,3
1,0
0,0 -1,7 -0,8 -0,8 -0,2 -0,7
0,2 -0,8 -1,1
FV kom m unerna
FV HIO
Im port
-1,2
0,1 -3,5
0,1 -0,1 -1,4 -0,9 -0,4 -0,4 -0,2 -2,1 -0,9 -2,0
2,2 -2,0
-2,1
0,5
0,6 -0,2 -1,3
0,8 -0,2
1,0
0,6 -0,6
0,4 -2,9 -2,8 -1,5 -1,1
0,9
0,6
1,0 -0,2
0,3
1,4
0,8
0,5
0,5
0,9
0,9 -1,2
1,1
0,2
0,1
2,7
3,7
0,0
0,8 -1,7 -0,1
0,7
0,9 -0,2 -0,2
Användning
Hushållens konsum tionsutgifter
-0,5 0,9
1,0
0,6
1,2 -0,2 -0,7
0,3 -0,3
Offentlig konsum tion
-0,8
Fast bruttoinvestering
-2,8 -0,3 -4,2 -0,8 -1,1
0,0 -0,2
0,1 -0,2 -0,7
0,2 -0,9
0,0 -1,0 -0,5 -2,0 -0,5
0,0 -0,1 -0,3 -0,2
0,7 -0,2 -0,1
0,9
0,0 -0,6 -0,3
0,1 -0,4 -2,2 -0,2 -0,1 -1,6 -1,9
0,6 -0,2
0,6
0,3
0,2
1,2 -0,6
Export
-1,6 -1,4 -1,4 -1,8 -3,2 -1,1
0,5
0,4
1,3 -1,4
BNP
-0,3
0,2
0,1
Lagerinvestering*
0,5
0,4 -0,2
0,4 -0,1
0,0
1,8
0,0 -0,4
0,2 -0,2 -0,1
0,9
0,4
0,2 -0,2
0,2
0,7
1,7 -0,9
0,0 -0,2 -1,0
0,4
1,0
0,4
0,2 -0,1
0,5 -0,7 -0,3
Kvartalsförändring i BNP,
dekomponerad 2013-2015
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
Import av varor och tjänster
Hushållens konsumtion inkl HIO
Offentliga myndigheters konsumtion
Fast bruttoinvestering
Lagerinvesteringar
Export av varor och tjänster
BNP från användningssidan
2016
Kalenderkorrigerad och
säsongrensad BNP
8
6
4
procent
2
0
-2
-4
-6
-8
Kalenderkorrigerad BNP
Säsongrensad BNP
BNP – Säsongutveckling 2015-2016
Försörjningsbalans 15q1 15q2 15q3 15q4 16q1 16q2
Hushållens kons.
0,8
0,5
0,7
0,9
1,0
0,4
Offentlig konsumtion
0,5
0,8
0,4
0,9
0,5
0,6
Fast bruttoinv.
1,3
1,9
0,8
2,8
1,9
0
Lagerinv. (bidrag)
0,3
-0,1
0,5
0,2
0,5
0,6
Export
2,0
1,2
1,4
2,4
-1,5
-0,3
Import
1,2
0,5
2,3
1,1
0,6
0,3
BNP
1,1
1,3
0,8
1,6
0,4
0,3
Samtliga uppgifter avser procentuell
utveckling jämfört med närmast
föregående kvartal rensat för
säsongeffekter
BNP, säsongrensad nivå
samt trend
1200000
1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
BNP, säsongrensad 1993:1-2016:2, refår 2015
Linjär trend för perioden t o m andra kvartalet 2008
Försörjningsbalans kvartal 2
Försörjningsbalans
Kvartals Bidrag Årstakt Bidrag
-takt
q1/q2
q2/q2 q2/q2
q1/q2
Hushållens konsumtion
0,4
0,2
3,0
1,4
Offentlig konsumtion
0,6
0,2
4,5
1,1
Fast bruttoinvestering
0,0
0,0
6,4
1,6
Lagerinvesteringar
0,2
0,6
Export
-0,3
-0,1
3,2
1,4
Import
0,3
-0,1
5,4
-2,1
BNP
0,3
0,3
4,1
4,1
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling. Delarna summer inte alltid till totalen pga avrundning.
BNP från produktionssidan kvartal 2
Kalenderkorrigerad
Kvartals
takt
q1>q2
0,2
-1,6
Bidrag Årstakt Bidrag
q1>q2 q2/q2 q2/q2
0,1
-1,4
2,9
-0,6
2,3
-0,2
-2,7
-0,4
-3,5
-0,5
1,1
0,5
4,9
2,2
Utbildning+Vård+Omsorg 4,7
0,2
9,5
0,3
Offentliga myndigheter 0,2
Produktskatter netto 0,8
0,0
0,5
2,1
5,0
0,4
0,6
BNP
0,3
3,1
3,1
Näringslivet
Varuproducenter
Gruvor o tillv.industri
Tjänsteproducenter
0,3
Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges
Hushållens konsumtion, säsongdata
13
8
3
0.9
-2
-7
Total hushållskonsumtion
07 transporter och fordon
Hushållens konsumtion
COICOP Beskrivning
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
Livsmedel
Alkohol och tobak
Kläder och skor
Boende
Möbler
Hälso- och sjukvård
Transporter och fordon
Kommunikation
Fritid och underhållning
Utbildning
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Svensk konsumtion utomlands
Utländsk konsumtion i Sverige
Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO
Kvartalstakt
0,9
-0,1
-2,1
0,1
0,5
2,1
0,2
1,7
0,3
0,1
2,1
0,6
2,3
3,1
0,4
Bidrag Årstakt
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
-0,2
0,4
2,5
1,7
-2,5
1,9
4,8
2,8
6,9
7,1
3,2
1,5
8,3
1,8
9,3
12,9
3,1
Bidrag
0,3
0,1
-0,1
0,5
0,2
0,1
0,9
0,2
0,4
0,0
0,5
0,2
0,5
-0,7
3,1
Offentlig konsumtion
2.0
290
280
270
1.0
260
250
0.0
240
230
-1.0
220
210
-2.0
200
Procentuell förändring
Off konsumtion, Fprefår 2015, miljarder kr
Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data) resp. säsongrensade data i
miljarder kronor
Offentlig konsumtion, 2016 kv 2
Kvartals
-takt
Bidrag Årstakt
Bidrag
Offentlig
konsumtion
0,6
0,6
4,5
4,5
Staten
Primärkommuner
0,4
0,6
0,0
0,3
5,2
4,2
1,4
2,0
Landsting
0,8
0,2
4,0
1,0
Samtliga uppgifter anges i procent
Fasta bruttoinvesteringar
7
5
3
1
-1
-3
-5
-7
-9
-11
Fasta bruttoinvesteringar
Fasta bruttoinvesteringar
Investeringstyp
Bostäder
Kvartalstakt
Bidrag Årstakt Bidrag
4,6
0,9
17,3
3,3
-2,5
-0,6
29,2
0,2
2,7
0,8
9,5
2,9
-4,3
-1,1
0,2
0,1
Odlade biologiska
tillgångar
0,0
0,0
0,0
0,0
Totala investeringar
0,0
0,0
6,4
6,4
Övriga byggnader och anl.
Maskiner och inventarier
samt vapensystem
Immateriella tillgångar
Fasta bruttoinvesteringar
Investerande
bransch
Näringslivet
Kvartals Bidrag Årstakt Bidrag
-takt
6,6
-0,1
-0,1
8,0
-2,9
-0,9
3,6
1,0
Tillverkningsindustri
-3,2
-0,6
2,6
0,6
Tjänsteproducenter
1,6
0,8
10,3
5,6
Offentliga
myndigheter
0,8
0,1
-1,2
-0,2
Totala
investeringar
0,0
0,0
6,4
6,4
Varuproducenter
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Lagerinvesteringar, bidrag till BNP,
säsongrensat
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
lagerinvesteringar inkl. värdeföremål, bidrag
Lagerinvesteringar, 2016 kv 2
Lagertyp
Bidrag
Kvartalstakt
Bidrag
Årstakt
Industrins lager
0,3
Handelns lager
0,3
Övriga lager
0,0
Lager totalt
Samtliga uppgifter avser procentenheter
0,2
0,6
Export och import
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
import av varor och tjänster
export av varor och tjänster
Procentuell förändring jfr föregående kvartal (säsongrensade data). Delarna summer inte alltid till totalen
pga avrundning.
Export och import, 2016 kv 2
Kvartals- Bidrag
takt
Årstakt
Bidrag
1,4
Export
-0,3
-0,1
3,2
Varor
-1,0
-0,3
4,1
1,3
0,2
1,2
Import
0,3
-0,1
5,4
Varor
0,7
0,2
7,4
Tjänster
-0,4
-0,1
0,9
Tjänster
Exportnetto*
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges.
* Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen
-0,3
-2,1
-0,7
Arbetsinsats
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
12341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234122412241224
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arbetade timmar säsongrensade
Antal sysselsatta säsongrensade
Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)
Arbetsinsats
Totalt
Näringsliv
Offentliga
myndigheter
Faktiska
2,3
2,0
3,1
Säsongrensade
0,6
0,6
0,8
Faktiska
4,7
4,2
6,2
Kalenderkorrigerade
2,4
2,0
3,5
Säsongrensade
0,4
0,3
0,9
Antal sysselsatta,
Arbetade timmar
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Avstämning 2016, kvartal 2
Innan avstämning
2016q2 jfr 2015q2
Produktionssidan
4,1 %
Användningssidan
4,0 %
Avstämd BNP-tillväxt
4,1 %
I fasta priser justerades användningssidan upp
0,4 miljarder kronor och produktionssidan ned
0,4 miljarder kronor
Mer information om
nationalräkenskaperna!
Hemsida:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikefteramne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskap
er/Nationalrakenskaper-kvartals--ocharsberakningar/
Skicka frågor till:
[email protected]
Tack för er uppmärksamhet!
Nästa publicering sker 14 september 2016. Då
kommer detaljerade årsdata för 2014 och
uppdatering av efterföljande perioder
Birgitta Magnusson Wärmark
Peter Buvén