SCB:s presentationsmaterial för PowerPoint

advertisement
BNP Kvartal
BNP, inkomster och sparande
Pressmaterial
28 november 2014
BNP – kvartal 3, 2014
Kvartal 3
Kalenderkorrigerad
2,1
Faktisk
2,1
Säsongrensad
0,3
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Kalenderkorrigerad och
säsongrensad BNP
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Kalenderkorrigerad BNP
Säsongrensad BNP
Försörjningsbalans kvartal 3
Försörjningsbalans
Säsongrensad
Bidrag
Hushållens konsumtion
0,0
0,0
Offentlig konsumtion
0,4
0,1
Fasta br. investeringar
1,1
0,2
Lagerinvesteringar
0,2
Export
0,7
0,3
Import
1,3
-0,5
BNP
0,3
0,3
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling
jämfört med föregående kvartal
BNP från produktionssidan kvartal 3
Kalenderkorrigerat
Volymutveckling
Bidrag
2,1
0,1
1,5
0,0
Tillverkningsindustrin
-2,8
-0,4
Tjänsteproducenter
3,2
1,5
4,1
0,4
Offentliga myndigheter
Produktskatter netto
1,8
1,9
0,3
0,2
BNP
2,1
2,1
Näringslivet
Varuproducenter
Handel
Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges
Försörjningsbalans kvartal 3
Försörjningsbalans
Faktisk
utveckling
2,4
Bidrag
Offentlig konsumtion
2,3
0,6
Fasta bruttoinvesteringar
4,0
0,9
Hushållens konsumtion
Lagerinvesteringar
1,2
0,8
Export
2,6
1,2
Import
6,2
-2,5
BNP
2,1
2,1
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling
jämfört med motsvarande kvartal föregående år
Hushållens konsumtion
15
10
5
0
-5
-10
-15
Hushållens konsumtionsutgifter
07 transporter och fordon
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
09 fritid och underhållning
Hushållens konsumtion
COICOP
Beskrivning
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
Livsmedel
Alkohol och tobak
Kläder och skor
Boende
Möbler
Hälso- och sjukvård
Transporter och fordon
Kommunikation
Fritid och underhållning
Utbildning
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Svensk konsumtion utomlands
Utländsk konsumtion i Sverige
Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO
Faktisk
utveckling
3,5
1,2
-0,1
1,6
5,9
3,5
4,2
2,3
1,5
1,8
3,2
4,1
9,1
15,0
2,4
Bidrag
0,4
0,0
0,0
0,4
0,3
0,1
0,5
0,1
0,2
0,0
0,2
0,4
0,5
-0,8
Offentlig konsumtion
Kvartal 2
Offentlig konsumtion
2,3
Staten
3,2
Primärkommuner
2,0
Landsting
2,0
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Fasta bruttoinvesteringar
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Fasta bruttoinvesteringar
Bostäder
Maskiner och inventarier samt vapensystem
Forskning och utveckling
Fasta bruttoinvesteringar
Investeringstyp
Bostäder
Utveckling Bidrag
18,8
3,2
8,6
2,1
Transportmedel
-5,8
-0,3
IKT-utrustning
-5,5
-0,3
Övriga maskiner och inventarier
samt vapensystem
-6,4
-1,4
Forskning och utveckling
-0,3
-0,1
Datorprogram och databaser
6,8
0,7
Totala investeringar
4,0
4,0
Övriga byggnader och
anläggningar
Fasta bruttoinvesteringar
Investerande bransch
4,2
Bidrag
3,4
-0,9
-0,3
Tillverkningsindustri
-1,7
-0,3
Tjänsteproducenter
7,4
3,6
Offentliga myndigheter
3,6
0,7
Totala investeringar
4,0
4,0
Näringslivet
Varuproducenter
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Utveckling
Lagerinvesteringar, bidrag till
BNP
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
Lagerinvesteringar
Lagerinvesteringar
Lagertyp
Bidrag
Industrins lager
0,2
Handelns lager
0,7
Övriga lager
-0,1
Lager totalt
0,8
Samtliga uppgifter avser procentenheter
Export och import
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Export av varor och tjänster
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
Import av varor och tjänster
Export och import
Utveckling
Bidrag
Export
2,6
1,2
Varor
1,5
Tjänster
5,1
Import
6,2
Varor
5,4
Tjänster
8,1
Exportnetto*
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
* Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen
-2,5
-1,3
Arbetsinsats
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Antal arbetade timmar, kalenderkorrigerade
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år
Antal sysselsatta
Arbetsinsats
Totalt Näringsliv
Antalet sysselsatta
Offentliga
myndigheter
1,9
2,1
1,2
Faktiska
2,9
2,8
2,9
Kalenderkorrigerade
2,9
2,8
2,9
Säsongrensade
1,2
1,4
0,8
Arbetade timmar
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Revideringar 2013
Försörjningsbalans
Sept.
Nov.
Rev.
Hushållens konsumtion
2,1
1,9
-0,2
Offentlig konsumtion
1,6
0,7
-0,9
-0,1
-0,4
-0,3
0,1
0,1
0,0
Export
-0,5
-0,2
-0,3
Import
-0,8
-0,7
-0,1
1,5
1,3
-0,2
Fasta br. investeringar
Lagerinvesteringar
BNP
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat
anges
Hushållssektorns inkomster och
sparande kvartal 3 2014
Kv3 Kv4
2013 2013
Kv1 Kv2
2014 2014
Kv3
2014
Disp ink, nominell
2,7
2,7
2,7
3,2
3,2
Disp ink, real
1,6
1,5
2,2
2,3
2,3
11,8
7,4
13,6
25,7
11,9
4,2
-0,1
5,0
18,6
4,1
Sparkvot
Sparkvot, individuellt
Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges
Hushållssektorns disponibla
inkomster – real utveckling (%)
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Hushållens disponibla inkomster, real utveckling
2010
2011
2012
2013
2014
Hushållssektorns sparkvot (%)
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sparkvot
2007
2008
Sparkvot, individuell
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hushållssektorns inkomster och
sparande kvartal 3 2014
• Primärinkomstsaldot
Löner
Kapitalinkomstnetto
+3,7%
+3,9%
+6,8%
• Transfereringsinkomsterna
• Transfereringsutgifterna
+/-0,0%
+1,7%
• Disponibel inkomst
• Konsumtionsutgifter i LP
+3,2%
+3,4%
• Sparandet
+2,3 mdkr
• Finansiellt sparande
+0,3 mdkr
Revideringar i hushållssektorn
1993 kv. 1 – 2014 kv. 2
Hela tidserien har setts över avseende
försäkringsberäkningarna.
Från första kvartalet 2008 påverkas saldoposterna
disponibel inkomst, sparande och finansiellt sparande.
Revideringar:
 Sparandet 2014 k1: +1,0 mdr kr till 68 mdr kr
 Sparandet 2014 k2: +0,4 mdr kr till 161 mdr kr
 För 2008 k1 till 2013 k1 har sparandet och finansiella
sparandet reviderats upp ca 0,5-2 mdr kr per kvartal.
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Finansiellt sparande 2014 kv. 3 (mdkr)
1kv2014
2kv2014
3kv2014
Utv. 3kv2014
Offentlig förvaltning
-19,3
7,5
-20,0
-5,6
Staten exkl. STF
-21,2
-3,5
-14,8
-7,8
Sociala trygghetsfonder
-0,4
8,6
-0,7
2,3
Kommunal förvaltning
2,3
2,4
-4,5
-0,1
Varav Primärkommuner
1,5
2,7
-3,1
1,2
Varav Landsting
0,8
-0,3
-1,5
-1,3
Revideringar
• 2013
 Ner med 1,0 mdkr
Till -51,3 mdkr
Största revideringar
(+) Prod.skatter
-0,9 mdkr
(-) Konsumtion (netto)
+0,8 mdkr
(-) Ränteutgifter
-0,4 mdkr
(-) Investeringar (netto)
+0,3 mdkr
Revideringar
• 2014kv1+2
 Kv1 ner med 0,5 mdkr
 Kv2 ner med 0,3 mdkr
Till -19,3 mdkr
Till +7,5 mdkr
Största revideringar
(+) Lägre mervärdesskatt (Kv1+2)
(-) Högre kapitaltransfereringar (Kv1)
(-) Generella revideringar av konsumtion och investeringar (Kv1+2)
Offentliga förvaltningens finansiella
sparande 2012 – 2014kv3
Helår
2012
Helår
2013
1-3kv
2014
Finansiellt
sparande
-34,1
-51,3
-31,8
BNP
3 685
3 775
2 875
-0,9
-1,4
-1,1
% av BNP
Löpande priser miljarder kronor samt procent
Mer information om nationalräkenskaperna!
Hemsida:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikefteramne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskap
er/Nationalrakenskaper-kvartals--ocharsberakningar/
Skicka frågor till:
[email protected]
Download