SCB:s presentationsmaterial för PowerPoint

advertisement
BNP Kvartal
BNP, inkomster och sparande
Pressträff
29 maj 2013
BNP – kvartal 1, 2013
Kvartal 1
Kalenderkorrigerad
1,7
Faktisk
0,8
Säsongrensad
0,6
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Kalenderkorrigerad och
säsongrensad BNP
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Kalenderkorrigerad BNP
Säsongrensad BNP
BNP, säsongrensad nivå samt
trend
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
BNP, säsongrensad 1993:1-2013:1, refår 2012
Linjär trend för perioden t o m andra kvartalet 2008
BNP från produktionssidan kvartal 1
Kalenderkorrigerat
Volymutveckling
Bidrag
2,0
-0,2
1,4
-0,1
Tillverkningsindustrin
-1,1
-0,2
Tjänsteproducenter
3,2
1,4
1,6
0,2
Offentliga myndigheter
Produktskatter netto
0,5
2,0
0,1
0,2
BNP
1,7
1,7
Näringslivet
Varuproducenter
Handel
Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges
Näringslivets förädlingsvärde
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
Hela näringslivet
Säsongrensat index 2005K01=100
Varuproducenter
Tjänsteproducenter
Försörjningsbalans kvartal 1
Försörjningsbalans
Faktisk
Bidrag
1,5
0,7
Offentlig konsumtion
-0,1
0,0
Fasta bruttoinvesteringar
-7,2
-1,3
Hushållens konsumtion
Lagerinvesteringar
0,7
Export
-2,9
-1,4
Import
-4,7
2,0
0,8
0,8
BNP
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
samma kvartal föregående år
Försörjningsbalans kvartal 1
Försörjningsbalans
Säsongrensad
Hushållens konsumtion
1,0
Offentlig konsumtion
0,1
Fasta bruttoinvesteringar
-2,8
Lagerinvesteringar
Export
-1,4
Import
-1,7
BNP
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
föregående kvartal
0,6
Hushållens konsumtion
15
10
5
0
-5
-10
-15
Hushållens konsumtionsutgifter
transporter och fordon
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
fritid och underhållning
Hushållens konsumtion
COICOP
Beskrivning
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
Livsmedel
Alkohol och tobak
Kläder och skor
Boende
Möbler
Hälso- och sjukvård
Transporter och fordon
Kommunikation
Fritid och underhållning
Utbildning
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Svensk konsumtion utomlands
Utländsk konsumtion i Sverige
Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO
Faktisk
utveckling
1,8
2,3
-7,9
3,0
4,0
3,7
-4,5
2,2
2,1
3,1
1,5
5,2
1,3
-1,5
1,5
Bidrag
0,2
0,1
-0,4
0,9
0,2
0,1
-0,6
0,1
0,2
0,0
0,1
0,6
0,1
-0,1
1,5
Offentlig konsumtion
Kvartal 1
Offentlig konsumtion
-0,1
Staten
Primärkommuner
Landsting
0,3
-0,4
0,1
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Fasta bruttoinvesteringar
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Fasta bruttoinvesteringar
bostäder
övriga byggnader och anläggningar
Fasta bruttoinvesteringar
Kapitaltyp
Utveckling
Bidrag
-4,2
-1,2
-24,6
-2,3
Bostäder
-6,4
-1,3
Övriga byggnader och
anläggningar
-8,1
-2,0
Programvara mm
-2,7
-0,5
Totala investeringar
-7,2
Maskiner och inventarier
Transportmedel
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Fasta bruttoinvesteringar
Investerande bransch
Näringslivet
Varuproducenter
Tillverkningsindustri
Mineralutvinning
Energi
Tjänsteproducenter
Offentliga myndigheter
Totala investeringar
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Utveckling
Bidrag
-8,5
-7,2
-10,6
-3,2
-2,2
-0,3
-9,0
-0,2
-23,3
-1,7
-7,6
-4,2
0,1
0,0
-7,2
Lagerinvesteringar, bidrag till BNP
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Lagerinvesteringar
Lagerinvesteringar
Lagertyp
Bidrag
Industrins lager
1,0
Handelns lager
0,0
Övriga lager
-0,3
Lager totalt
0,7
Samtliga uppgifter avser procentenheter
Export och import
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Export av varor och tjänster
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
Import av varor och tjänster
Export och import
Utveckling
Bidrag
Export
-2,9
-1,4
Varor
-5,4
Tjänster
3,1
Import
-4,7
Varor
-5,5
Tjänster
-2,6
Exportnetto*
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
* Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen
2,0
0,6
Arbetsinsats
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Antal arbetade timmar, kalenderkorrigerade
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
Antal sysselsatta
Arbetsinsats
Totalt Näringsliv
Antalet sysselsatta
Offentliga
myndigheter
0,8
0,4
1,1
Faktiska
-3,1
-4,0
-1,0
Kalenderkorrigerade
-0,9
-1,9
1,5
Säsongrensade
-0,8
-1,2
0,0
Arbetade timmar
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Avstämning kvartal 1 2013
Före
avstämning
Justering
FP (mdkr)
Justering
LP (mdkr)
Produktionssidan
-0,3%
9,6
13,9
Användningssidan
1,4%
-6,0
-8,5
Revideringar 2012
Försörjningsbalans
Hushållens konsumtion
2012
1,5
(1,5)
0,7
(0,8)
3,2
(3,4)
-1,1
(-1,1)
Export
0,8
(0,7)
Import
0,0
(-0,1)
BNP
0,7
(0,8)
Offentlig konsumtion
Fasta bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar, bidrag
Procentuell årsutveckling (utom lager)
Hushållssektorns inkomster och
sparande 2012 – 2013 kv 1
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2012
2012 2012 2012 2012
Kv 1
2013
Disponibel ink,
nominell
3,3
4,3
3,4
5,8
4,2
4,8
Disponibel ink, real
2,3
2,7
2,2
4,9
3,0
4,0
Sparkvot
7,8 22,3
8,9
5,9 11,8
9,5
Sparkvot,
individuellt
0,1 16,2
2,2 -0,7
Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges
5,1
2,6
Hushållssektorns disponibla
inkomster – real utveckling
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Hushållens disponibla inkomster, real utveckling
2009
2010
2011
2012
2013
Hushållssektorns sparkvot
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Sparkvot
2006
2007
Sparkvot, individuell
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hushållssektorns inkomster och
sparande kvartal 1 2013
• Primärinkomstsaldot: ökar med 3,4%, Löner
+3,0%, Sammansatt förvärvsinkomst 1,8%
• Transfereringsinkomsterna ökade 4,2%
Transfereringsutgifterna ökade 2,0%
• Disp inkomsten +4,8% konsumtionsutgifter +2,2% i
LP
• Sparande ökar med 9,5 till 45 mdkr
• Finansiellt sparande ökar med till 11 mdkr till 33
mdkr
Offentliga sektorns finansiella
sparande, nivå
Mnkr
80000
60000
40000
20000
0
-20000
-40000
-60000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Finansiellt sparande 2013 kv 1
Kv1 2012
Kv1 2013
Offentlig sektor, mdkr
-1,6
-7,7
Staten
-7,2
-7,4
Socialförsäkringssektor
1,8
-1,7
Kommunsektorn
3,8
1,5
Primärkommuner
4,2
1,9
-0,5
-0,4
Landsting
Offentliga sektorns finansiella
sparande 2012 – 2013 kv 1
Kv 1 Kv 2 Kv 3 KV 4 2012 Kv 1
2012 2012 2012 2012
2013
Finansiellt
sparande
-1,6
21,5
-5,5 -36,7 -22,3
-7,7
BNP
859
915
865
923 3562
874
% av BNP
-0,2
2,4
-0,6
-4,0
-0,9
Löpande priser miljarder kronor samt
procent
-0,6
Tack för uppmärksamheten !
Birgitta Magnusson Wärmark
Anders Jäder
Maria Falk
Nationalräkenskaperna/SCB
Download