SCB:s presentationsmaterial för PowerPoint

advertisement
BNP Kvartal
Pressträff
30 juli 2012
BNP – kvartal 2, snabb 2012
Kvartal 2
Kalenderkorrigerad
2,3
Faktisk
1,8
Säsongrensad
1,4
Kalenderkorrigerad och
säsongrensad BNP
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Kalenderkorrigerad BNP
Säsongrensad BNP
BNP, säsongrensad nivå samt
trend
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
BNP, säsongrensad 1993:1-2012:2, refår 2011
Linjär trend för perioden t o m andra kvartalet 2008
Förutsättningar för Snabben
Offentlig konsumtion: Info om kommuner saknas
utom för löner och timmar
Bruttoinvesteringar: Prognosdata, uppgifter saknas
för vissa variabler
Lager: Mycket bristfällig information
Utrikeshandel med tjänster: Mycket bristfällig
information
Produktion: För industrin uppgifter om två
månaders leveranser, för tjänster också två
månader men med viss info om juni
BNP från produktionssidan kvartal 2
Kalenderkorrigerat
Volymutveckling
Bidrag
2,7
2,2
1,9
0,5
-0,8
-0,1
3,0
1,4
1,4
0,1
Offentliga myndigheter
Produktskatter netto
1,8
0,3
0,3
0,0
BNP
2,3
Näringslivet
Varuproducenter
Industrin
Tjänsteproducenter
Parti- och detaljhandel
Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges
Försörjningsbalans kvartal 2
Försörjningsbalans
Faktisk
Bidrag
Hushållens konsumtion
0,8
0,4
Offentlig konsumtion
1,1
0,3
Fasta bruttoinvesteringar
1,8
0,4
Lagerinvesteringar
-0,1
Export
1,7
0,8
Import
-0,2
0,1
1,8
1,8
BNP
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
samma kvartal föregående år
Försörjningsbalans kvartal 2
Försörjningsbalans
Säsongrensad
Hushållens konsumtion
0,4
Offentlig konsumtion
0,5
Fasta bruttoinvesteringar
-0,2
Lagerinvesteringar
Export
2,1
Import
0,6
BNP
1,4
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
föregående kvartal
Hushållens konsumtion
15
10
5
0
-5
-10
-15
Hushållens konsumtionsutgifter
transporter och fordon
fritid och underhållning
Hushållens konsumtion
COICOP
Beskrivning
01
Livsmedel
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Alkohol och tobak
Kläder och skor
Boende
Möbler
Hälso- och sjukvård
Transporter och fordon
Kommunikation
Fritid och underhållning
Utbildning
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Hushållens konsumtion exkl.
ofördelad konsumtion
Svensk konsumtion utomlands
Utländsk konsumtion i Sverige
Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO
15
16
Faktisk
utveckling
Bidrag
1,4
1,4
-0,9
2,0
0,7
5,1
-5,2
2,1
2,4
3,1
2,3
2,7
0,2
0,1
0,0
0,5
0,0
0,2
-0,7
0,1
0,3
0,0
0,1
0,3
0,9
2,8
-6,1
0,7
0,9
0,1
-0,3
0,7
Offentlig konsumtion
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
Offentliga konsumtionsutgifter
Offentlig konsumtion
Kvartal 2
Offentlig konsumtion
1,1
Statlig konsumtion
Primärkommuner
Landsting
2,7
-0,3
1,7
Fasta bruttoinvesteringar
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Fasta bruttoinvesteringar
bostäder
maskiner och inventarier
Fasta bruttoinvesteringar
Kapitaltyp
Utveckling
Bidrag
-1,8
-0,5
5,5
0,5
Bostäder
-9,9
-2,0
Övriga byggnader och
anläggningar
14,1
3,6
Programvara mm
1,6
0,3
Totala investeringar
1,8
1,8
Maskiner och inventarier
Transportmedel
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Fasta bruttoinvesteringar
Investerande bransch
Utveckling
Bidrag
Näringslivet
0,9
0,7
Varuproducenter
1,0
0,3
Tjänsteproducenter
0,8
0,5
Offentliga myndigheter
6,8
1,1
Totala investeringar
1,8
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Lagerinvesteringar, bidrag till BNP
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Lagerinvesteringar
Lagerinvesteringar
Lagertyp
Bidrag
Industrins lager
-0,3
Handelns lager
0,2
Övriga lager
0,0
Lager totalt
-0,1
Samtliga uppgifter avser procentenheter
Export och import
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Export av varor och tjänster
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
Import av varor och tjänster
Export och import
Utveckling
Bidrag
Export
1,7
0,8
Varor
-0,3
Tjänster
6,3
Import
-0,2
Varor
-1,3
Tjänster
Exportnetto*
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
* Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen
0,1
3,0
0,9
Arbetsinsats
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Antal arbetade timmar, kalenderkorrigerade
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
Antal sysselsatta
Arbetsinsats
Totalt Näringsliv
Sysselsatta
Offentliga
myndigheter
0,4
0,1
0,8
-1,2
-2,0
0,8
0,0
-0,9
2,1
-0,2
-0,6
0,8
Arbetade timmar
Faktisk
Kalenderkorrigerad
Säsongrensad
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Avstämning kvartal 2, 2012
Innan avstämning
Produktionssidan
0,9 %
Användningssidan
1,8 %
Produktionssidan justerades upp 7,6 miljarder
kronor i fasta priser och 10,7 miljarder i löpande
priser
Revideringar snabben tidigare år
Snabben – ordinarie kvartal
Tillgång
2006
2007
2008
2009
2010
2011
FV näringslivet
0,2
0,2
0,6
-0,2
-1,3
0,5
FV staten
1,0
0,0
-1,7
-0,8
-0,8
-0,2
FV kommunerna
-0,4
-0,2
-2,1
-0,9
-2,0
0,2
FV HIO
-0,6
0,6
1,0
-0,2
0,8
0,2
Import
0,9
0,3
1,4
0,9
-0,2
-0,2
0,0
-0,2
0,0
-0,4
0,2
-0,9
Offentlig konsumtion
-0,7
0,0
-1,0
-0,5
-2,0
-0,5
Fast bruttoinvestering
0,0
-0,6
-0,3
0,1
-0,4
-2,2
Lagerinvestering*
0,6
0,3
0,2
1,2
-0,6
0,9
Export
0,5
0,4
1,3
-1,4
0,2
0,7
BNP
0,2
0,1
0,0
-0,2
-1,0
0,4
Användning
Hushållens konsumtionsutgifter
Download