SCB:s presentationsmaterial för PowerPoint

advertisement
BNP Kvartal
Pressträff
30 juli 2014
BNP – kvartal 2, snabb 2014
Kvartal 2
Kalenderkorrigerad
1,9
Faktisk
1,4
Säsongrensad
0,2
Kalenderkorrigerad och
säsongrensad BNP
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Kalenderkorrigerad BNP
Säsongrensad BNP
Kvartalsförändring i BNP,
dekomponerad 2013-2014
20
15
Hushållens konsumtion inkl HIO
Offentliga myndigheters konsumtion
Fast bruttoinvestering
Nettoexport
Lagerinvesteringar och värdeföremål
Förändring i miljarder
10
5
0
-5
-10
2013q1
2013q2
2013q3
2013q4
2014q1
2014q2
BNP, säsongrensad nivå
samt trend
1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
BNP, säsongrensad 1993:1-2014:2, refår 2013
Linjär trend för perioden t o m andra kvartalet 2008
Förutsättningar för Snabben
• Offentlig konsumtion: Info om kommuner
saknas utom för löner och timmar
• Bruttoinvesteringar: Investeringsplaner,
uppgifter saknas för vissa variabler
• Lager: Avbruten insamling
• Utrikeshandel med tjänster: Avbruten
insamling
• Produktion: För industrin uppgifter om två
månaders leveranser, för tjänster också två
månader men med viss info om juni
BNP från produktionssidan kvartal 2
Kalenderkorrigerad
Volymutveckling
Bidrag
2,2
2,1
1,5
0,5
0,1
0,0
2,2
1,0
2,9
0,3
Offentliga myndigheter
Produktskatter netto
0,4
2,5
0,1
0,3
BNP
1,9
Näringslivet
Varuproducenter
Gruvor o tillv.industri
Tjänsteproducenter
Motor-, parti- och
detaljhandel
Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges
Försörjningsbalans kvartal 2
Försörjningsbalans
Faktisk
Bidrag
Hushållens konsumtion
2,9
1,4
Offentlig konsumtion
0,7
0,2
Fasta bruttoinvesteringar
2,1
0,4
Lagerinvesteringar
0,1
Export
1,7
0,8
Import
3,6
-1,4
BNP
1,4
1,4
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
samma kvartal föregående år
Försörjningsbalans kvartal 2
Försörjningsbalans
Säsongrensad
Hushållens konsumtion
1,0
Offentlig konsumtion
0,3
Fasta bruttoinvesteringar
-0,8
Lagerinvesteringar
Export
0,1
Import
0,8
BNP
0,2
Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med
föregående kvartal
Hushållens konsumtion
15
10
5
0
-5
-10
-15
Hushållens konsumtionsutgifter
07 transporter och fordon
09 fritid och underhållning
Hushållens konsumtion
COICOP
Beskrivning
01
Livsmedel
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Alkohol och tobak
Kläder och skor
Boende
Möbler
Hälso- och sjukvård
Transporter och fordon
Kommunikation
Fritid och underhållning
Utbildning
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Hushållens konsumtion exkl.
ofördelad konsumtion
Svensk konsumtion utomlands
Utländsk konsumtion i Sverige
Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO
15
16
Faktisk
utveckling
Bidrag
5,0
1,9
1,2
1,4
7,6
2,6
4,7
0,9
2,9
1,5
4,1
3,0
0,6
0,1
0,1
0,4
0,4
0,1
0,6
0,0
0,3
0,0
0,2
0,3
3,1
14,1
18,5
2,8
3,1
0,7
-1,0
2,8
Offentlig konsumtion
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
Offentliga konsumtionsutgifter
Offentlig konsumtion
Kvartal 2
Offentlig konsumtion
0,7
Statlig konsumtion
Primärkommuner
Landsting
1,6
-0,1
1,1
Fasta bruttoinvesteringar
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Fasta bruttoinvesteringar
bostäder
maskiner och inventarier
Fasta bruttoinvesteringar
Kapitaltyp
Utveckling
Bidrag
-14,3
-4,3
9,6
0,8
23,1
4,0
Övriga byggnader och
anläggningar
2,2
0,6
Programvara mm
5,5
1,0
Totala investeringar
2,1
2,1
Maskiner och inventarier
Transportmedel
Bostäder
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Fasta bruttoinvesteringar
Investerande bransch
Utveckling
Bidrag
1,3
1,1
-1,0
-0,3
Tjänsteproducenter
2,4
1,3
Offentliga myndigheter
6,6
1,0
Totala investeringar
2,1
Näringslivet
Varuproducenter
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Lagerinvesteringar, bidrag till BNP
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
Lagerinvesteringar
Lagerinvesteringar
Lagertyp
Bidrag
Industrins lager
-0,2
Handelns lager
0,5
Övriga lager
-0,2
Lager totalt
0,1
Samtliga uppgifter avser procentenheter
Export och import
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Export av varor och tjänster
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
Import av varor och tjänster
Export och import
Utveckling
Bidrag
Export
1,7
0,8
Varor
0,4
Tjänster
4,3
Import
3,6
Varor
2,7
Tjänster
5,7
Exportnetto*
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
* Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen
-1,4
-0,7
Arbetsinsats
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Antal arbetade timmar, kalenderkorrigerade
Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)
Antal sysselsatta
Arbetsinsats
Totalt Näringsliv
Sysselsatta
Offentliga
myndigheter
1,3
1,6
0,5
-0,3
-0,4
-0,3
Kalenderkorrigerad
0,9
0,7
1,0
Säsongrensad
0,0
0,0
-0,1
Arbetade timmar
Faktisk
Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges
Avstämning kvartal 2, 2014
Innan avstämning
Produktionssidan
1,4 %
Användningssidan
1,5 %
Produktionssidan justerades upp 0,4 miljarder i
fasta priser och användningssidan ner med 0,3
miljarder kronor. I löpande priser justerades
produktionen ner med 2 miljarder och
användningen upp med 1 miljard kronor.
Revideringar snabben tidigare år
Snabben – ordinarie kvartal
Revideringar snabben tidigare år
2000
2001
FV näringslivet
0,1
FV staten
0,2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,5 -0,3
0,4 -0,1 -0,1
0,2
0,2
0,6 -0,2 -1,3
0,5
0,9
0,9
0,0
0,3
1,0
0,0 -1,7 -0,8 -0,8
-0,2
-0,7
0,2
0,1 -0,1 -1,4 -0,9 -0,4 -0,4 -0,2 -2,1 -0,9 -2,0
0,5
0,9
0,9
0,2
0,1
2,7
Tillgång
FV kommunerna
FV HIO
-1,2
2,2 -2,0
0,5
0,8 -0,2
0,1 -3,5
1,0
0,6 -0,6
0,6
1,0 -0,2
0,3
1,4
-2,1
0,4 -2,9 -2,8 -1,5 -1,1
0,9
Hushållens konsumtionsutgifter
-0,5
0,9
0,0 -0,2
Offentlig konsumtion
-0,8
1,2 -0,2 -0,7
Fast bruttoinvestering
-2,8 -0,3 -4,2 -0,8 -1,1
Import
0,8
0,9 -0,2 -0,2
0,8 -1,7
Användning
1,0
0,6
0,3 -0,3
0,1 -0,2 -0,7
0,2 -0,9
0,0 -1,0 -0,5 -2,0
-0,5
0,0 -0,1
0,7
-0,2
0,0 -0,6 -0,3
0,1 -0,4 -2,2 -0,2 -0,1
0,6 -0,2
0,6
0,3
0,2
1,2 -0,6
Export
-1,6 -1,4 -1,4 -1,8 -3,2 -1,1
0,5
0,4
1,3 -1,4
BNP
-0,3
0,2
0,1
Lagerinvestering*
0,5
0,4 -0,2
0,4 -0,1
0,0
1,8
0,0 -0,4
0,2 -0,2 -0,1
0,9
0,4
0,2
0,2
0,7
1,7 -0,9
0,0 -0,2 -1,0
0,4
1,0
0,5
Tack för er uppmärksamhet!
Glöm inte bort den stora
omläggningen till ENS 2010
den18 sept 2014
Birgitta Magnusson Wärmark
Anders Jäder
Download