Psykologi - Studentlitteratur

advertisement
Psykologi
Nytt för din litteraturlista VT 2014
emplar
provex
Beställ
ratur.se
entlitte
på stud
Första läroboken
i sitt slag
Överblick och
praktisk vägledning
BREITHOLTZ, ELISABETH (RED.)
Handledningens ABC
Klinisk handledning ur
ett KBT-perspektiv
Nya upplagor
För den erfarne handledaren vill
Handledningens ABC erbjuda en stringent och grundlig överblick över handledningsområdet samt konkreta tips
kring hur man utövar och ger bra handledning. För studenten erbjuder boken
en sammanfattning av hur man lär och
skaffar sig fingertoppskänsla i utövandet av handledning vad gäller teoretiska, praktiska och etiska aspekter.
218 s | 2013 | Art.nr 36053 | ISBN 9789144079714
HAYES, S – LILLIS, J
Ny syn på
övervikt och
behandling
STAHRE, LISBETH
Kognitiv behandling vid övervikt
och fetma
Övervikt och fetma handlar inte i första hand om kost,
utan om självbild, stress, negativa tankar och känslor. Att
komma tillrätta med ett överätande innebär att både bli
medveten om orsakerna till det och få verktyg till förändring. Boken beskriver ett kognitivt program (Cognitive
Treatment Restraint Therapy) för behandling av övervikt/
fetma och hetsätningsproblem.
Huvudbok för handledaren, vårdpersonal.
Tredje upplagan
210 s | 2014 | Art.nr 7749 | ISBN 9789144083971
STAHRE, LISBETH
Övervikt handlar om känslor
Handbok för dig som eftersträvar
bestående viktnedgång
Boken vänder sig till dig som är trött på att gå upp och
ner i vikt. Trött på att känna tillfredsställelsen av att ha
gått ner några kilo och på besvikelsen vid ny viktuppgång. Äter du lite extra när du känner dig stressad, ledsen,
besviken eller när vardagen inte blev som du ville? Boken
ger dig kunskap om hur du stärker din självkänsla, kommer tillrätta med tankefällor och löser vardagsproblem.
Handbok för patienten.
Tredje upplagan
180 s | 2014 | Art.nr 31082 | ISBN 9789144083988
LISBETH STAHRE är auktoriserad socionom och kognitiv
beteendepedagog. Hon är knuten till sektionen för
psykiatri, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska
Institutet.
Acceptance and
Commitment Therapy
ACT – en introduktion
Acceptance and Commitment Therapy
går även i Sverige under sin engelska
beteckning, ACT, och har blivit en
av de mer inflytelserika modellerna
av kognitiv beteendeterapi (KBT) på
senare år. Boken är tänkt som en introduktion och beskrivning av ACT, och
vänder sig till studenter i psykologi och
psykoterapi, men även till verksamma
kliniker och terapeuter inom psykologi,
beteendemedicin och psykiatri.
Översättare: Carin Dedijer
162 s | 2013 | Art.nr 37299 | ISBN 9789144088822
Hej!
Årets första nyheter är äntligen här och vi hoppas att du
som undervisar ska hitta lämplig litteratur för just dina
kurser. Saknar du något inom ditt område eller har du ett
utgivningsförslag? Hör av dig! Kanske just din bokidé kan
vara med och tävla om Kurslitteraturpriset, vår årliga och
prestigefyllda utmärkelse med prispott på sammanlagt
250 000 kronor?
Läs mer på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset
Som alltid är du välkommen att höra av dig med
synpunkter eller idéer om nya kursböcker.
Trevlig läsning!
Ann Wirsén Meurling
Förläggare Psykologi och Socialt arbete
Leg. psykolog; docent i neuropsykologi; dr
i med.vetenskap och fil.dr i psykologi
046-31 21 63
[email protected]
Ny upplaga
HAMMAR CHIRIAC, E – HEMPEL, A (RED.)
LINDÉN, JITKA
Handbok för
grupparbete
Praktikhandledning och
professionell utveckling
– att skapa fungerande
grupparbeten i undervisning
Verksamhetsförlagda praktikperioder
används som ett verktyg för att väva
samman teoretisk och praktisk kunskap i utbildning. Denna bok utforskar
förutsättningar för en sådan kunskapsintegration i tre professionsutbildningar: psykolog, socionom och lärare.
I Handbok för grupparbete presenteras
viktiga aspekter att tänka på vid arbete
i grupp och vad som händer när arbetsformen används i undervisning. I denna
tredje upplaga av boken har alla kapitel
vidareutvecklats och aktualiserats.
Tredje upplagan
286 s | 2013 | Art.nr 32035 | ISBN 9789144082127
DE JONG, P – BERG, I K
Lösningsbyggande
samtal
Ny upplaga
I denna omarbetade 4:e upplaga redovisas aktuell forskning kring lösningsbyggande samtal, och hur man kan til�lämpa metoden på ett flertal områden,
utöver ren psykoterapi. Bokens tidigare
upplagor har kommit ut på svenska
under titeln: Att bygga lösningar.
Översättare: Gustaf Berglund och
Solveig Halvorssen Kåven
156 s | 2014 | Art.nr 38209 | ISBN 9789144094595
NAAR-KING, S – SUAREZ, M
Motiverande samtal
– MI med tonåringar och
unga vuxna
Motiverande samtal – (MI) med tonåringar och unga vuxna beskriver hur man
har framgångsrika samtal med ungdomar när man vill påverka deras beteende i något avseende, t.ex. få dem att
undvika droger och alkohol, sluta röka,
klara sitt skolarbete.
Översättare: Gun ZetterströmLarkander
302 s | 2014 | Art.nr 35867 | ISBN 9789144077000
Fjärde upplaga
598 s | 2013 | Art.nr 34047 | ISBN 9789144075709
JÄRVÅ, H – DAHLGREN, P
JENSEN, P – ULLEBERG, I
Mellan orden
Påverkan
och manipulation
Mellan orden handlar om möten mellan
yrkesutövare och brukare av samhällets
tjänster och det som sker genom orden
och inte minst, det som sker mellan
orden. Genom hela boken vänder sig
ofta författarna direkt till läsaren och
inviterar till egna reflektioner.
Översättare: Peter Engelsöy och
Charlotte Lindholm
Författarna utgår från de två psykologiska system vi använder oss av för att
fatta beslut: ett snabbt och automatiskt
där vi går på magkänslan, samt ett
långsamt och eftertänksamt där vi tänker mer med huvudet. Vidare beskrivs
hur språk och argumentation kan
användas för manipulativa syften, och
slutligen sätts detta in i ett större sammanhang med massmediernas påverkan på individen.
400 s | 2013 | Art.nr 36018 | ISBN 9789144078571
384 s | 2013 | Art.nr 35839 | ISBN 9789144076744
Kommunikation i praktiken
SELANDER, ULLA-BRITT M.FL.
Arbetspsykologisk
utredning
– inför yrkesval
Många böcker har skrivits om rekrytering och urval till olika befattningar i
arbetslivet. Dessa fokuserar i huvudsak
på hur man hittar ”rätt person” till en
specifik tjänst. Den här boken tar ett
annat perspektiv, att hitta ”rätt jobb”
till en specifik person.
162 s | 2014 | Art.nr 36146 | ISBN 9789144081335
Bok + digital produkt
KARTERUD, SIGMUND M.FL.
Personlighetspsykiatri
Personlighetspsykiatri är ett helt nytt
fält, och detta är den första läroboken
i sitt slag. Boken sammanfattar aktuell
kunskap och teorier om personlighetsutveckling och personlighetsproblem,
utifrån evolutionära modeller, temperamentsforskning, anknytningsteori, och
forskning om självutveckling, mentalisering, socialisation och neurobiologi.
Översättare: Lena Winberg
Ny upplaga
608 s | 2013 | Art.nr 35872 | ISBN 9789144077024
VIBERG, L – VIBERG, M
Dynamisk psykoterapi
– teori och praktik
Dynamisk psykoterapi är en grundläggande lärobok som beskriver terapeutiskt arbete med barn och vuxna.
Bokens teoridelar riktar sig mot den
kliniska tillämpningen och låter
olika fenomen visas upp i det praktiska hantverket. Den innehåller både
beskrivningar av den psykoterapeutiska processen och parallellprocesser i
familj och professionellt nätverk.
169 s | 2013 | Art.nr 36056 | ISBN 9789144079707
Grundläggande
kunskaper
ALLGULANDER, CHRISTER
BRUNT, D – HANSSON, L
Att leva med
psykiska funktionshinder
Ny upplaga
Trots omfattande reformer, erfar fortfarande personer med psykiska funktionshinder diskriminering, stigmatisering samt ekonomisk, social och
politisk marginalisering och maktlöshet. Detta är den andra reviderade
upplagan och här redovisas rehabiliteringsinsatser och andra interventioner
som visar att det finns effektiva sätt att
medverka till att situationen i samhället blir annorlunda för dessa personer.
Andra upplagan
304 s | 2014 | Art.nr 31577 | ISBN 9789144083872
FIORETOS, INGRID M.FL.
Tolkade möten
Tolkningens betydelse för
rättssäkerhet och integration
Boken handlar om möten mellan
anställda inom olika verksamheter,
såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och rättsväsende och
enskilda som inte talar svenska och där
tolk används.
144 s | 2014 | Art.nr 37410 | ISBN 9789144090344
Klinisk psykiatri
Genom denna nya omarbetade upplaga blir Klinisk psykiatri först i världen med att bygga på de senaste DSM-5
kriterierna samt de kommande ICD-11 koderna. Boken
vilar på över 1 200 gedigna referenser inom området.
Här finner läsaren de viktigaste grundläggande kliniska kunskaperna om psykisk ohälsa och substanssyndrom. Boken är i första hand skriven för utbildning
av svensk hälso- och sjukvårdspersonal i såväl offentlig
som privat verksamhet. Boken bör läsas av alla som
genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa som t.ex. arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, socialsekreterare, socialpedagoger, kontaktpersoner, personliga ombud, god man,
kriminalvårdare, boendestödjare, biståndshandläggare,
präster, diakoner, jurister, nämndemän och poliser. I
boken beskrivs de vanligaste psykiatriska diagnoserna,
deras symtom, prognos, orsaksfaktorer och behandlingsmetoder med vetenskapligt stöd. Vikten av noggrann
diagnostik och bedömning av funktionsbegränsning
samt kulturella och etniska faktorer betonas också.
Tredje upplagan
386 s | 2014 | Art.nr 31767 | ISBN 9789144083285
CHRISTER ALLGULANDER är docent
och universitetslektor i psykiatri vid
Karolinska Institutet.
MÅRTENSON BLOM, K – WRANGSJÖ, B
Intersubjektivitet
– det mellanmänskliga i vård
och vardag
Bokens syfte är att väcka nyfikenheten
på vad som försiggår emellan oss. Att
vara psykologiskt sammanvävd och
hopkopplad i ett ordlöst fält för kommunikation är för det mesta en tillgång
för oss människor. I boken utforskas
det intersubjektiva fältet och dess
processer, i såväl kliniska som allmänmänskliga sammanhang.
289 s | 2013 | Art.nr 37422 | ISBN 9789144090887
EIKESETH, S – SVARTDAL, F (RED.)
Tillämpad
beteendeanalys
Överblick
och praktisk
vägledning
BOHLIN, H – EKLUND, J (RED.)
Empati
Teoretiska och praktiska perspektiv
Empati behövs för god vård, bra undervisning och ett
gott bemötande i yrken där möten med andra människor står i centrum. Boken ger en överblick över den
snabbt växande forskningen inom området, och samtidigt praktisk vägledning för yrkeslivet. Boken ger också
möjlighet till fördjupning i den psykologiska, neurovetenskapliga och filosofiska forskningen, empatitankens
historia och forskningen om empati i yrkeslivet.
304 s | 2013 | Art.nr 37171 | ISBN 9789144085852
HENRIK BOHLIN är docent i filosofi och lektor i idéhistoria
vid Södertörns högskola. JAKOB EKLUND är docent och
lektor i psykologi vid Mälardalens högskola.
Övriga medförfattare är framstående empatiforskare
från olika discipliner: Per Andréasson, Jonna Bornemark,
Jodi Halpern, Ulla Holm, Mats Johansson, Marianne
Kristiansson, Peter Nilsson, Andreas Olsson och Marianne
Sonnby-Borgström.
Empati är en egenskap av fundamental betydelse för mellanmänskliga relationer. Förstår vi oss inte på
vår medmänniska kan vi heller inte interagera,
stötta, hantera konflikter och samarbeta på ett
optimalt sätt. Och det kan handla om allt från
vardagliga möten till situationer på liv och död.
Ur bokens förord av STEFAN EINHORN
– teori och praktik
Bokens författare har spetskompetens
inom centrala områden av beteendeanalysen och presenterar aktuell teori
och forskning. I denna reviderade upplaga finns tre nya teman: Acceptance
and Commitment Therapy (ACT),
behandling av långvarig smärta och
missbruksbehandling. Dessutom är
boken omarbetad och uppdaterad med
ny kunskap och forskning.
Översättare: Sven-Erik Torhell
Andra upplagan
618 s | 2013 | Art.nr 32104 | ISBN 9789144081724
DAHL, K – GRANHOF JUHL, A
Den professionella
processkonsulten
Boken ger en samlad överblick över
fältet och beskriver hur man på ett professionellt sätt kan bidra till att bemästra organisatoriska utmaningar. Här
beskrivs hur konsulten möter kunden i
utgångsläget och vilka teoretiska överväganden och praktiska verktyg man
har till sitt förfogande för att skapa en
kvalitetsprocess.
Översättare: Kerstin Hopstadius
352 s | 2013 | Art.nr 35796 | ISBN 9789144079158
EDLUND, K – HÄNNI, A (RED.)
Kirurgisk behandling
av fetma
– medicinska och
psykologiska aspekter
Boken är ett kliniskt–praktiskt verktyg
som riktar sig till personal som arbetar
med patienter som ska behandlas kirurgiskt för sin fetma. I boken beskrivs
olika områden som anses relevanta för
bedömning och uppföljning.
159 s | 2014 | Art.nr 34086 | ISBN 9789144069029
Ny upplaga
ANDERSHED, A-K – ANDERSHED, H (RED.)
TÖRNEKE, NIKLAS
Att studera människors
utveckling
Relationsinramningsteori
– resultat från forskningsprogrammet IDA 1965-2013
Vad gör vi egentligen när vi tänker?
Hur påverkar detta agerande annat
mänskligt beteende? På vilket sätt
spelar tänkande in i de problem som
gör att människor söker psykoterapi?
På senare år har grundforskning inom
inlärningspsykologin gett en del nya
svar på dessa gamla frågor. Teorin som
grundar sig på denna forskning kal�las relationsinramningsteori (RFT)
och den har bl.a. lett till utveckling
av en modern form av beteendeterapi,
Acceptance and Commitment Therapy
(ACT). Boken ger en grundläggande
och bred introduktion till RFT.
Longitudinell forskning på människor,
dvs. forskning som följer samma grupp
människor över tid, är egentligen det
enda sättet att studera människors
utveckling. Den här boken handlar just
om resultat från forskning där man
undersöker hur både individfaktorer
och omvärldsfaktorer påverkar människor på såväl kort som lång sikt. Boken
är skriven av svenska forskare, flera
nationellt och internationellt ledande
inom sina forskningsområden.
314 s | 2013 | Art.nr 37825 | ISBN 9789144093802
Teori och klinisk tillämpning
Andra upplagan
304 s | 2014 | Art.nr 33349 | ISBN 9789144092355
SWAMI, VIREN (RED.)
Evolutionspsykologi
– en kritisk introduktion
Boken erbjuder en sammanställning
av forskningsfynd, teorier och modeller från ledande forskare i ämnet, och
beskriver på vilket sätt evolutionsinriktad psykologisk forskning kan bidra till
förståelsen av den mänskliga naturen
och mänskligt beteende. Den ger en kritisk värdering av de evolutionära teorier
som funnits och finns på området.
Översättare: Ulrika Junker Miranda
464 s | 2013 | Art.nr 35961 | ISBN 9789144078403
MARTELL, CHRISTOPHER R M.FL.
Beteendeaktivering
vid depression
”Man kan ändra hur man mår genom
att ändra hur man gör!” Detta är en av
grundprinciperna i Beteendeaktivering
vid ­depression. Boken ger en översikt
över teori, praktik och vetenskaplig
forskning om beteendeaktivering vid
depression, och innehåller även fall­
exempel och behandlingsuppläggning.
Översättare: Carin Dedijer
234 s | 2013 | Art.nr 34242 | ISBN 9789144071022
Beställ ditt provexemplar
på studentlitteratur.se
Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.
SVERIGE
Porto betalt
117947
B
Download