Dugga 2 2011

advertisement
265346449
KM
1. Nedan visas två energidiagram för del reaktionen E+S
ES
vid substrathalter som leder till att KM < [S] samt att KM > [S] .
ES#
KM > [S]
KM < [S]
ΔG#
ES‡
ΔG#
G
kcat
ES‡
ES
GT‡
G
E+S
E+S
ΔGb
GT‡
ΔGb
ES
Reaktion
Reaktion
1a) Beskriv den katalytiska konsekvensen (diskutera hur kcat, KM samt kcat/KM
påverkas) i de två ovanstående fallen då ett annat substrat används och där följande
alternativ för substratinbindning kan tänkas:
i) enzymet stabiliserar både ES samt ES# lika mycket
ii) enzymet stabiliserar endast ES
iii) enzymet stabiliserar endast ES#
(6p)
1b) Visa i nedanstående graf hur kurvan för reaktionshastigheten vid olika [S]
förändras vid situationen i) ii) samt iii). (4p)
v
Vmax/2
KM= [S]
[S]
2. Diskutera varför en förminskning av ett substrat men en metylgrupp ger
mellan 10-250 ggr svagare bindning till enzymet medan en addition av en
metylgrupp till ett substrat kan försvaga bindningen ~ 105 ggr. (5p)
3. Specificiteten på själva basparningen vid DNA syntes har en felfrekvens på ca
1/104 - 105 medan den slutliga felfrekvensen vid DNA syntes ligger på 1/108 –
1010, vad beror detta på och beskriv hur det går till? (5p)
Download