Lokal rutin för läkemedelshantering

Bilaga 1.
Lokal instruktion för läkemedelshantering
Verksamhetschefen skall fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för
läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet. Särskild vikt skall läggas vid utformningen av
rutiner och ansvar för narkotiska läkemedel. Rutinerna och ansvarsfördelningen skall dokumenteras i
en lokal instruktion för läkemedelshantering. Verksamhetschefen skall fortlöpande följa upp
läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet och säkerställa att rutinerna och
ansvarsfördelningen tillgodoser kvaliteten och säkerheten i vården.(SOSFS 2000:1 inkl.
ändringsföreskrifter))
Kvalitetsdokument
Arbetsplats
Upprättat av
Giltigt fr o m
Giltigt t o m
Sida
1
Ansvarig
1. Ansvar
Enhetens ansvarsförhållanden för läkemedelshanteringen ska beskrivas med avseende på
ansvarets innehåll och funktioner. I förekommande fall ska även namngiven person upptecknas
i den lokala instruktionen.
1. Enskilda ledningsuppgifter för ansvarig läkare/tandläkare
2. Enhetschef / motsvarande
3. Läkemedelsansvarig sjuksköterska
4. Kontroll av narkotika
5. Medicinska gaser
6. Nycklar/kortlås/kodlås
7. Akuta läkemedel
8. Katastrofläkemedel
9. Delegering
10. Yrkeshandledning för studerande
11. Läkemedelsservice från sjukhusapoteket
2. Ordination
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet
1. Hur ordinationer ges
2. Hur ordinationer dokumenteras
3. Vilka ordinationshandlingar som används
4. Generella skriftliga direktiv
1
Bilaga 1.
6. Behandlingsscheman
7. Spädningschema
8. Rutiner för vaccinationer (ordination, utförande, dokumentation, bedömning av behörighet)
9. Signaturlista (all personal som ordinerar, iordningställer, administrerar)
10. Förteckning över läkemedel som kan ordineras i mängd verksam substans per läkemedelsdos
(ex insulin som ordineras i E)
11. Rutin för ordination och förskrivning av läkemedel till patient med dosdispensering (Apodos)
3. Rekvisition
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet
1. Rekvisitionssätt
2. Förteckning över vem eller vilka som får rekvirera läkemedel
3. Lista över vad som ska rekvireras till bassortimentet
4. Leveransmottagande och kontroll
5. Ansvarsfördelning om enheten har läkemedelsservice från sjukhusapoteket.
4. Iordningställande
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet
1. Rutiner för tillredning av läkemedel med toxisk effekt ex. cytostatika och antibiotika
2. Rutiner för iordningställande (ex. dosett, medicinmugg, direktiv märkning)
3. Förutsättningar för byte av ordinerat läkemedel utan föregående läkarkontakt.
5. Administrering
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet
1. Rutiner för assistans / handräckning
2. Rutiner för delegering
3. Rutiner för administrering av Apodos
6. Förvaring
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet
1. Rutin för nyckelhantering
2. Temperaturkontroller av kylskåp/läkemedelsrum
3. Skötsel av läkemedelsrum
2
Bilaga 1.
4. Förteckning över läkemedel som förvaras utanför det låsta förrådet.
5. Förteckning över läkemedel som förvaras i akutväska/-vagn
5. Förvaring av patientens egna läkemedel.
6. Hur medicinska gaser förvaras och hanteras.
7. Förvaring och säkerhetsrutin för läkemedelsvagn.
8. Hållbarhetskontroll läkemedel och medicinsk gas samt rutin för dokumentation
10. Rutin för revidering av bassortiment
11. Reklamation av läkemedel.
12. Kassation av läkemedel.
13. Ansvarsfördelning om enheten har Läkemedelsservice från sjukhusapoteket.
7. Narkotika
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet
1. Hur förbrukningsjournal förs över narkotika förteckning II-V
2. Om förbrukningsjournal förs över läkemedel innehållande dextropropoxifen, tramadol eller
kodeinpreparat.
3. Hur ofta ska inventering och kontroll göras.
4. Hur kassation av narkotika ska göras och dokumenteras.
5. Rutin vid avvikelser.
6. Rutin för lån mellan enheter.
7. Ansvarsfördelning om enheten har läkemedelsservice från sjukhusapoteket.
8. Utskrivning och inskrivning på vårdenheten
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet
1. Rutin för att vid inskrivning överföra aktuell läkemedelsjournal till vårdenhetens läkemedelsjournal.
2. Rutin när patienten medför egna läkemedel vid inskrivning. Förvaring, användning och
dokumentation.
3. Rutin för att vid utskrivning åstadkomma att aktuell läkemedelsjournal blir tillgänglig för andra
vårdnivåer.
4. Rutin för informationsöverföring till patient / utskrift av läkemedelslista vid utskrivning.
3
Bilaga 1.
9. Kvalitetsgranskning och avvikelserapportering
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet
1. Extern kvalitetsgranskning. Förvaring av protokoll, uppföljning och dokumentation av vidtagna
åtgärder.
2. Avvikelserapportering. Ansvarig för dokumentation och uppföljning.
4