Kurs-info - Energi- och miljösystem (EMGC10) HT 2012
Kursen består av 4 kursdelar
Kursdel
Värmetransport
Modellering
Miljöekonomi och miljöbedömning
Systemanalys
Tidsperiod
v35-38
v39-40
v41-43
v44-03
Examination
Skriftlig tentamen
Examineras i systemanalysdelen
Skriftlig tentamen och inlämningsuppgift
Projektinlämning och muntlig tentamen
Kursdelen värmetransport
De värmetekniska systemen i samhället har byggts med hjälp av många generationers kunskaper
om och erfarenheter av värmetekniska processer. Man kan studera system och processer på olika
systemnivåer, exempelvis på komponentens, industrianläggningens och nationens nivå. Detta
inledande värmetekniska tema i kursen Energi- och miljösystem handlar mest om kunskaper och
färdigheter som kan användas för att bestämma värmetransport i och mellan solider och fluider
på komponentnivå.
Innehåll
Den energi som vi kallar värme är den som överförs med hjälp av temperaturskillnader. Från
föregående kurser känner du till de tre transportfenomenen ledning, konvektion och strålning och
du har också behandlat och räknat med påtvingad konvektion. I detta kursmoment ligger
tonvikten på strålning och naturlig konvektion, kunskapsområden som behandlats mer
översiktligt i föregående kurser. Kursen kommer också att teoretiskt handla om dynamiska
problem samt kokning och kondensering.
Form
Kursdelen baseras på föreläsningar/lektioner och frivilliga laborationer med former du känner
igen från tidigare. Föreläsning/lektionerna innehåller teorigenomgångar och övningsräkning av
problemlösning.
Kurslitteratur
Çengel. Heat and mass transfer. A Practical Approach, Third Edition
eller
Cengel. Heat and mass transfer. Fundamentals and Applications, Fourth Edition
Examination
Preliminärt tentamensdatum är den 21 september kl 08.15-13.00
Examinationen är skriftlig, och består av en teoridel och en beräkningsdel. Teoridelen berör
samtliga kapitel medan beräkningsdelen är inriktad på problemlösning kopplat till strålning och
naturlig konvektion.
Kursdelen modellering
I praktiken innefattar all problemlösning någon form av modellering av den verklighet som
problemet berör. En av de grundläggande byggstenarna i modellbygget är de samband (t ex
fysikaliska lagar) som finns mellan olika storheter. Kursavsnittet behandlar olika tekniker för
modellering av dynamiska system, dvs system som inte är konstanta över tid. Vi kommer att
använda verktyget Simulink (del av programpaketet Matlab) för att beskriva de modeller vi
bygger.
Kurslitteratur
Çengel. Heat and mass transfer. A Practical Approach, Third Edition
eller
Cengel. Heat and mass transfer. Fundamentals and Applications, Fourth Edition
samt
kompendier mm som läggs ut på It´s eller delas ut.
Examination
Modellering används flitigt i kursdelen Systemanalys och kommer indirekt att examineras under
denna kursdel.
Kursdelen miljöekonomi och miljöbedömning
För att lösa energitekniska problem behöver ibland miljömässiga faktorer vägas in. Kursdelen
berör bland annat hur dessa miljömässiga faktorer kan behandlas ur ett ekonomiskt respektive
resursmässigt perspektiv.
Kurslitteratur
Alla kompendier, artiklar mm läggs ut på It´s. Du behöver inte köpa någon ny litteratur till denna
del.
Examination
Kort skriftlig tentamen för godkänt betyg. Inlämningsuppgift för överbetyg.
Preliminärt tentamensdatum är den 26 oktober.
Kursdelen systemanalys
Lite förenklat kan man säga att systemanalys är problemlösning av mer komplexa problem.
Vardagligt skulle vi kanske säga att vi gör en utredning. Examensarbetet brukar vara ett bra
exempel på en relativt omfattande systemanalys. De system vi skall analysera är i första hand
kopplade till fysiken inom värme- och strömningslära. Förutsättningar och bedömningsgrunder
kommer dock att innefatta ekonomiska och miljömässiga aspekter. Problemen är också så
komplexa att de måste hanteras på ett systematiskt sätt, bland annat i form av modellering. Du får
användning för de kunskaper du skaffat dig i de tidigare kursdelarna.
Form
Ett fåtal föreläsningar ger introduktioner till de olika projektuppgifter som skall genomföras. Den
huvudsakliga undervisningen sker genom handledning, enskilt eller i grupp. Ett stort ansvar för
att ”driva” arbetet framåt ligger på dig som student, vilket är en mycket bra träning inför
kommande examensarbete.
Kurslitteratur
Alla kompendier, artiklar mm läggs ut på It´s. Du behöver inte köpa någon ny litteratur till denna
del.
Examination
Inlämning av projektuppgifter samt muntliga tentamen.
Muntliga tentamen bokas individuellt enligt särskilt schema och pågår under v50, 51 samt v3
2013.