Bibelns indelning i böcker - Kristendom i fokus

Korr SH 2011-08-29
Bibelns indelning i böcker
Först och främst är ju bibeln uppdelad i Gamla respektive Nya testamentet. Det Gamla testamentet
behandlar tiden före Jesu födelse, medan det Nya tar upp Jesu liv och tiden därefter.
En mellanställning i bibeln har de så kallade apokryfiska, eller deuterokanoniska, texterna. Det
grekiska ordet apókryfos betyder gömd, eller svårbegriplig i bildlig mening. De apokryfiska
texterna accepteras inte av alla kristna samfund som tillhörande den bibliska kanon. Svenska
kyrkan följer Martin Luthers syn och betraktar apokryferna som en del av bibeln, fast mindre viktig.
En neutral beteckning på de apokryfiska böckerna är "Tillägg till Gamla Testamentet" Det finns
också nytestamentliga apokryfer. Deras ställning är inte lika omtvistad; inget samfund räknar dem
som tillhörande bibeln.
Gamla testamentet
I Gamla Testamentet kan man tala om fyra (eller fem) avdelningar. Det är en informell gruppering
som främst tar hänsyn till texternas karaktär och innehåll.
1. Lagen (De fem Moseböckerna)
2. Historia (Jos, Dom, Rut, 1 Sam, 2 Sam, 1 Kung, 2 Kung, 1 Krön, 2 Krön, Esr, Neh, Est)
3. Poesi (Job, Ps, Ords, Pred, Höga v, Klag)
4. Profeterna (Jes, Jer, Hes, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jon, Mik, Nah, Hab, Sef, Hagg, Sak, Mal)
Man brukar också skilja på de viktigare profeterna (Jes, Jer, Hes, Dan) och småprofeterna (de
övriga).
Nya Testamentet
I Nya Testamentet ser motsvarande indelning ut på följande vis.
1. Historia (Matt, Mark, Luk, Joh, Apg)
2. Brev (Rom, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Ef, Fil, Kol, 1 Thess, 2 Thess, 1 Tim, 2 Tim, Tit, Filem, Heb, Jak, 1
Pet, 2 Pet, 1 Joh, 2 Joh, 3 Joh, Jud)
3. Profetia (Upp)
Bibelns äldsta del är Gamla testamentet eller den hebreiska bibeln, som innehåller
berättelserna om det judiska folkets tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och
profetiska litteratur.
"Mose och stentavlorna"
av Gustave Doré.
1(18)
Korr SH 2011-08-29
Hur hittar man i bibeln?
Vad är det för skillnad mellan 1 Mos 2:1-12 och 1 Mos 2:1,12? Det är inte alltid lätt att veta vilket
bibelställe som avses.
Först bör man förklara att alla böcker har en vedertagen förkortning. Därefter bör eleverna känna
till följande:
•
•
•
•
•
Siffran till vänster om kolon anger kapitel.
Siffran till höger om kolon anger vers.
Finns det inget kolon åsyftas ett eller flera kapitel utan verser.
Ett streck (-) betyder "till" och ett kommatecken (,) betyder "och".
Ett snedstreck (/) betyder att två verser har slagits ihop, till exempel Lukas 1:26/27.
Det är alltså skillnad på 1 Mos 2:1-12 och 1 Mos 2:1,12. I det första fallet hänvisas till tolv
bibelverser, i det andra fallet bara till två.
Stefans test:
 Matt 27:45-54
 Johannes 3:16
 Job 3:1-5
2(18)
Korr SH 2011-08-29
Bibelns tidslinje fram till 1500-talet
1000-100 f.Kr.
Gamla testamentets skrifter kommer till.
Ca 300-130 f.Kr.
Det hebreiska Gamla testamentet översätts till grekiska i Egypten, det s.k. Septuaginta.
100 f. Kr. – 100 e.Kr.
De äldsta handskrifterna av Gamla testamentet på hebreiska (bl.a. Dödahavsrullarna). Äldsta
handskrifterna av Septuaginta.
Ca 30-33 e.Kr.
Jesus offentliga verksamhet.
50-64 e.Kr.
Paulus brev skrivs.
Andra hälften av 100-talet e.Kr.
De fyra evangelierna skrivs.
Slutet av 100-talet e.Kr.
Judiska skriftlärda i Palestina fastställer den hebreiska Bibelns omfång. I de kristna församlingarna
används dock Septuaginta och har kanonisk status. Den innehåller en del böcker som de skriftlärda
i Palestina inte accepterade (de s.k. Apokryferna eller Deuterokanoniska böckerna).
Från och med slutet av 100-talet e.Kr.
De bibliska skrifterna skrivs av i relativt stor mängd på papyrus. De kristna ersätter bokrullen med
en "kodex", som var föregångaren till vår bok.
Ca 125
Äldsta bevarade brottstycket av Nya testamentet (papyrus P52).
Ca 140
Marcion i Rom sammanställer ett förkortat NT innehållande Lukas evangelium och tio brev av
Paulus. Detta ger kyrkan anledning att pröva floran av kristliga skrifter som finns i omlopp och
avgränsa sin "kanon", samlingen av erkända, auktoritativa, heliga skrifter.
Ca 200
NT:s kanon ligger i allt väsentligt fast.
Tidig översättning av NT till latin (Vetus Latina eller Itala).
200-talet
Viktiga papyrushandskrifter: Chester-Beatty-papyrusen (stora delar av GT och NT), Bodmerpapyrusen (med bl.a. Lukas och Johannes).
240-245
Origenes (185-254) gör sin "Hexapla" med sex olika textformer bredvid varandra.
350-380
Wulfila i nuvarande Bulgarien översätter de fyra evangelierna till gotiska (finns idag som
Silverbibeln i Uppsala).
382-420
Hieronymus översätter GT från hebreiska till latin och reviderar Vetus Latinas NT. Så formas den
s.k. Vulgata.
300-400-talen
Stora kodexar i pergament skrivs, t.ex. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus och Codex Alexandrinus.
3(18)
Korr SH 2011-08-29
Ca 500
Wulfilas "Silverbibel" skrivs ner och överlämnas till kejsar Teoderik.
700-900-talen
Masoreterna i Tiberias och Babylonien arbetar med GT:s hebreiska texter (Ben Asher).
Ca 800
Karl den store ger Alkuin i uppdrag att revidera den latinska översättningen.
900-1200-talen
Praktfulla handskrifter av Bibeln med miniatyrmåleri förfärdigas.
1300-talet
Bildbibeln "Biblia pauperum", "de fattigas Bibel" tillkom. Med bildernas hjälp visades pedagogiskt
hur profetiorna i GT fick sin uppfyllelse i NT.
1300-1500-talen
Olika översättningar av enskilda bibelböcker görs i klostren. Mycket få finns kvar men de kan antas
ha varit fria och parafraserande. Utanför klostrens murar spelade de mindre roll.
Ca 1440
Johann Gutenberg i Mainz uppfinner boktryckarkonsten och redan 1455 har han tryckt hela Bibeln,
den s.k. 42- radiga Bibeln. Den var på latin.
1500-talet
Senare insåg en bibelteolog vid namn Martin Luther i Wittenberg möjligheterna med det nya
mediet. Hans översättning av NT till tyska var färdig 1522 och av hela
Bibeln 1534.
Olaus Petri i Stockholm började propagera för Luthers idéer. Redan 1526, efter ett års arbete,
förelåg NT på svenska, översatt närmast från tyskan, och 1541 utkom hela Bibeln.
År 1947 gjorde en beduinpojke en upptäckt som blev en av alla tiders störst –
Dödahavsrullarna.
De skrevs mellan 100 f. Kr. och
100 e. Kr.
4(18)
Korr SH 2011-08-29
Gutenbergsbibeln
1400-talets stora IT-revolution inträffade när tysken Johann Gutenberg (1394-1468) mekaniskt
började mångfaldiga texter. Han blev boktryckarkonstens upphovsman. Metoden var att använda
separata bokstavstyper i metall, vilka kunde sättas samman till textrader.
Gutenbergs Bibel är den första större bok som framställdes. Den trycktes i Mainz 1454 och är på
latin. Det finns tre perfekt bevarade exemplar kvar i världen: i London, Paris och Washington. Den
anses inte bara vara världens äldsta utan också dyraste bok - i princip ovärderlig eftersom det inte
finns någon marknad.
1454 ger Johann Gutenberg i Mainz ut världens första tryckta bok, den s.k. 42radiga Bibeln på latin.
Senare insåg en bibelteolog vid namn Martin Luther i Wittenberg möjligheterna
med det nya mediet. Hans översättning av NT till tyska var färdig 1522 och av
hela bibeln 1534.
5(18)
Korr SH 2011-08-29
Svensk bibelhistoria - 1500 talet
Fram till 1500-talet lästes bibeln, precis som allt annat i mässan, på latin, återberättades sedan av
prästen och predikades så för folket.
Man vet dock att det gjordes mer eller mindre ordagranna översättningar till svenska av olika
böcker i bibeln. Dessa böcker, som var handskrivna eftersom boktryckarkonsten ännu inte
uppfunnits, översattes, skrevs ner och förvarades som dyrbarheter i klostren.
Men så skedde det som kom att innebära en revolution: Johan Gutenberg tryckte den så kallade
42-radiga bibeln i Mainz 1455. Den väckte ett enormt uppseende bland annat hos Olaus Petri, som
konstaterade att bibeln blivit "så klarliga uttryckt att i tusende år (det jag väl kan bevisa) haver
den Heliga Skrift icke varit så i ljuset som hon nu är".
Gustav Vasa tar initiativet
Gustav Vasa, som ville skapa en nationalstat med sig själv som enväldig kung, behövde något att
sätta mot påven och kyrkan. Visserligen var det en påvetrogen präst som hette Johannes Magnus
som första gången, efter vad vi vet, i brev framförde önskemålet om en översättning av bibeln till
svenska. Men kungen hävdade envist att prästerna var okunniga och inte kunde predika Guds rena
ord för folket. Guds ord måste finnas på folkspråket och kyrkan befrias från påven.
Olaus Petri, som predikade i Storkyrkan i Stockholm, och Laurentius Andræ, som var kungens
kansler, tryckte på om att Sverige måste vara i takt med tiden och få en svensk bibelöversättning
och fick tillstånd att börja med själva översättningsarbetet. Biskopen i Linköping, Hans Brask,
menade dock att "det vore bättre att Paulus vore bränder än av var man känder". Han var rädd för
villfarelser bland folket om bibeln kom till folket på andra vägar än genom prästerna.
Redan 1526, efter bara ett års arbete, var Petri och Andræ färdiga med Nya testamentet. Man kan
inte överskatta den betydelse som denna översättning fick för den svenska språkutvecklingen. Å, ä
och ö fick sin plats i vårt alfabet och Nya testamentet var det största bokverk som dittills tryckts på
svenska.
Man var noga med att boken skulle få ett vackert och värdigt utseende. Kungen ålade alla
församlingar att köpa ett exemplar. Priset var tre mark, vilket motsvarade en oxe eller 1000 tegel.
Under stora mödor fortsatte arbetet för att översätta också Gamla testamentet och Apokryferna.
Det var Olaus Petris bror Laurentius Petri som stod för det tyngsta arbetet. Grundtexten var
Luthers översättning och den latinska översättningen Vulgata.
1541 kunde hela Bibeln ges ut. Nu kostade ett exemplar 10 mark. Språket hade bearbetats relativt
kraftigt sedan NT-utgåvan och i reformationsbibeln finns grunden för vårt svenska riksspråk.
Gustav Vasa var initiativtagare till den första svenska bibeln. 1526 kom Nya testamentet
på svenska, något som innebar en enorm betydelse för det svenska språkbruket. Bland
annat fick å, ä och ö plats i vårt alfabet.
6(18)
Korr SH 2011-08-29
Svensk bibelhistoria - 1600 talet
På grund av yttre och inre oro i landet trycktes väldigt få nya biblar under århundradets första år
och snart rådde en stor brist på biblar. Man lyckades importera en del biblar på tyska, men de
lästes snart sönder.
Prästerna klagade på att de inte kunde skaffa sig biblar och fordrade att en ny upplaga av 1541 års
bibel skulle tryckas. När Gustav II Adolf blev kung tog han därför upp frågan om en ny bibel.
Frågan var om man skulle revidera översättningen för att få en mer bokstavstrogen bibel. Kyrkans
ledning var helt emot detta och menade att man inte kunde ha en "suspekt" översättning som bröt
mot den gamla.
Versindelningen av bibeln kommer till 1618 utkom Gustav II Adolfs bibel som har samma text som
Gustav Vasas bibel men annan typografi. Man ville göra bibeln mer tillgänglig och översiktlig. Man
införde en konsekvent versindelning och bibelböckerna fick den ordning vi är vana vid. Texten
sattes i olika storlekar, "typgrader", och man hade sex kolumner på varje sida.
Också de andra regenterna under detta sekel gav ut "sina" biblar för att bekräfta sin makt "av
Guds nåde". Kristinas bibel kom 1646 och Karl X Gustavs bibel 1655. Alla var bara kopior av
reformationsbibeln.
Under 1600-talet började man tala om privata biblar. De kallades för husbiblar när de gjordes för
hemmen och fältbiblar när de trycktes för soldaterna. Utomlands började man få biblar med
bibelläsningsplaner, för att ägaren skulle kunna läsa igenom bibeln efter ett speciellt schema.
Gustav Vasa var initiativtagare till den första svenska bibeln. 1526 kom Nya
testamentet på svenska, något som innebar en enorm betydelse för det svenska
språkbruket. Bland annat fick å, ä och ö plats i vårt alfabet.
7(18)
Korr SH 2011-08-29
Svensk bibelhistoria - 1700 talet
Jesper Svedberg (1653-1735) var biskop av Skara och Amerika (!) och en outtröttlig kämpe för bibelns spridning
till alla. Han ville att man skulle göra en ny översättning som skulle komma den hebreiska och grekiska
grundtexten närmare än Gustav Vasas bibel. En kommitté tillsattes, men dess förslag röstades ner av
prästerskapet.
1703 utkom Karl XII:s bibel, som var en praktbibel i folioformat. Men översättningen var i princip densamma
som 1541 års bibel. Den spreds först till alla kyrkor och efter hand, under 1800-talet, till var man. Den första
upplagan lär ha varit tryckt i 4000 exemplar.
Ofta finns det fortfarande en "Karl XII-bibel" i församlingskyrkorna. En hel del finns också hos privatpersoner,
men nästan alltid är den vackra bilden av "hjältekonungen" som fanns i början utriven. Den hade man helst på
väggen.
Stilen låg i tiden; bibeln var stram och ren till sin karaktär och innehöll få övriga bilder. Karl XII var själv en flitig
bibelläsare. Han läste bibeln från pärm till pärm. 1708 berättar hans historietecknare Jöran Nordberg att
kungen "läst bibeln fyra gånger igenom och med egen hand uppgivit dag och datum när han begynt och när
han slutat, men sedan tog han det bladet bort av orsak, som hans egen utlåtelse var, någon skulle kanske tänka
att jag ville skryta därmed".
Bibelläsande blir den enskildes sak Under 1700-talet kom pietistiska strömningar in i landet och
angelägenheten för den enskilde att läsa sin bibel ökade. I konventiklar samlades de troende och läste bibeln
och hade bibelsamtal tillsammans - så länge det var tillåtet. Intresset kretsade kring den egna själens frälsning
och Nya testamentet kom i fokus på ett nytt sätt. Man använde sig gärna av något som kallades för språklådan,
som var en ask som innehöll lappar med bibelord. Man tog en lapp på måfå och läste den som ett särskilt tilltal
från Gud.
Också under detta århundrade försökte bibelteologer att få översättningar som var gjorda direkt från
grundspråken accepterade. Mest kända av översättarna är kanske far, son och sonson Gezelius, alla med
förnamnet Johannes, som under ett halvt sekel kämpade för att översätta och utge en "ny" bibel. Motståndet
från prästerskapet var dock kompakt.
Bland språkmän, och också bland vissa teologer, började man dock tala om nödvändigheten av en
språklig revision av bibeln. 1786 bildades Svenska Akademien och 1753
hade Vitterhetsakademien bildats. Exegetisk forskning blev samtidigt allt populärare. Det slutade med att
Gustav III 1773 tillsatte en bibelkommission med 20 medlemmar, de mest berömda var Carl von Linné och
språkkännaren Johan Ihre. Ingen kunde ana att den skulle sitta i 144 år.
Första sidan i Karl XII:s bibel från 1703. Ofta finns det fortfarande ett exemplar kvar i
kyrkorna. Bibeln var stram och ren till sin karaktär och innehöll få bilder .
8(18)
Korr SH 2011-08-29
Svensk bibelhistoria - 1800 talet
Det var ju meningen att bibelkommissionen skulle komma med sin översättning relativt snart, men
så fort man hade ett förslag och det kom till omröstning blev det nedröstat. Nyromantik, parad
med nationell väckelse, var ingen god grogrund för nymodigheter.
Den störste motståndaren var ärkebiskopen och psalmdiktaren Johan Olof Wallin. Han hoppades
att "bibelkommissionen med all sin lärdom och goda vilja ej måtte få profanera vårt gamla
bibelspråk".
1815 grundades Svenska Bibelsällskapet, som med förebild från England såg som sin uppgift att
sprida Guds ord till folket. Det blev alltså Karl XII:s bibel som trycktes i enkla massupplagor och
såldes till billigt pris eller skänktes till behövande. Efter 1700-talet, när en bibel var dyr och
oåtkomlig för gemene man, var detta en ny revolution för bibeln. Nu kunde varenda människa i
landet äga sin egen bibel, lära sig läsa och se med egna ögon vad det stod. Under 1800-talet
utkom ungefär 180 upplagor av hela bibeln och 200 av enbart Nya testamentet.
I Svenska Bibelsällskapet samlades lekmän, som med ett gott budskap från Gud ville nå människor
som levde under fattiga och eländiga förhållanden. Reslutatet var fantastiskt. Man räknar med att
tre miljoner biblar spreds över landet. Intresset var förbluffande stort, och Bibelsällskapets arbete,
som efter hand kompletterades av andra rörelsers, fick ett stort gensvar.
Bibelväckelsens tid var inne. I en socialt orolig tid med omflyttningar i landet och utflyttningar
genom emigrationen blev bibelordet en fast punkt i tillvaron för många. Även om de flesta biblarna
alltså var enkla och billiga växte seden att ha en familjebibel fram. Den skulle vara stor och vacker
och i den skulle man skriva in de viktiga familjehändelserna.
Seden är levande än idag. Kanske var det illustrationerna som uppskattades allra mest. Flera
generationer har präglats av fransmannens Gustav Dorés dramatiska bilder, som 1877 trycktes för
första gången i Sverige.
Flera generationer har präglats av fransmannens Gustav Dorés dramatiska
bibelillustrationer, som 1877 trycktes för första gången i Sverige.
9(18)
Korr SH 2011-08-29
Svensk bibelhistoria – 1900 talet
Gustav III:s bibelkommission fortsatte sitt arbete. 1903 kom en översättning av bibeln som kallas för
normalupplagan. Det var en relativt ordagrann översättning. Den lästes av många men fick inte en
officiell ställning.
Okända handskrifter upptäcktes och den källkritiska forskningen väckte intresse. Bibelkommissionen
fick ny kraft och arbetet intensifierades. I slutfasen kom Johannes Lindblom och Erling Eidem att
spela en stor roll. 1917 kunde kungen stadfästa en ny officiell översättning – den första sedan Gustav
Vasas bibel 1541. Apokryferna kom 1921.
Vid mottagandet av den nya bibelöversättningen refererade ärkebiskopen Natan Söderblom till ett
citat av Luther: "Det är en sak som upphöjer eller förnedrar kyrkan, nämligen kunskap eller
okunnighet i den heliga litteraturen".
Översättningen slog snart igenom ute bland folket. Det finns ingen statistik på hur många exemplar
av denna översättning som har sålts, men det handlar om mycket höga siffror.
Under andra världskriget spreds till exempel Nya testamentet i en fältupplaga i mycket stort antal
och seden att församlingar ger sina konfirmander en bibel har varit stark och obruten. I princip har
alla svenska hem tillgång till en bibel.
Behovet av en ny översättning
Redan på 1950-talet väcktes frågan om behovet av en ny bibelöversättning eftersom 1917 års bibel
ansågs vara antikverad. Dagens ungdom, sade man, kunde inte förstå dess språk.
En del nyöversättningar av Nya testamentet gjordes, mest känd blev Hedegårds översättning från
1966. 1981 utkom Bo Giertz med en översättning, men då hade redan en ny bibelkommission tillsatts
av regeringen. 1972 beslöts nämligen att en ny officiell översättning skulle göras först av Nya
testamentet och senare också av Gamla testamentet och Apokryferna.
Direktiven var att göra en översättning som återgav grundtextens mening så noggrant som möjligt på
en "idiomatisk, begriplig, naturlig nutida svenska".
1981 kom Nya testamentet i ny översättning, det så kallade NT81. Den kom att tryckas och spridas i
enorma upplagor; fram till och med 1998 har 5,6 miljoner exemplar tryckts, vilket är enastående i
svensk tryckhistoria. Den blev snabbt accepterad av både kyrkorna och allmänheten.
1986 kom Apokryferna, som sedan 1800-talet, då de försvann ur de svenska biblarna, fört en relativt
undanskymd tillvaro.
Och 1999, efter nära 30 års arbete, blev också Gamla testamentet färdigöversatt och hela bibeln
kunde presenteras för det svenska folket.
Bibelkommissionens översättning "Bibel 2000" är alltså den tredje officiella översättningen av bibeln
till svenska. På senare år har även andra översättningar med speciell inriktning kommit. Ett exempel
är "Levande Bibeln", som är en parafraserande, lättillgänglig översättning av evangelikal typ.
Ett annat exempel är "Svenska Folkbibeln" 1998, som vill svara mot de förväntningar som finns från
vissa håll på en "kristen" översättning, där man ska kunna se den kristna trons, särskilt en luthersk
traditions, läropunkter tydligt i översättningen.
Framtiden
Hur länge håller en översättning idag? Ingen kan med säkerhet svara, men man tror att gränsen går
någonstans vid 30 år. Säkert är i alla fall att bibeln med sitt evigt giltiga budskap ständigt kommer att
behöva en ny språkdräkt för att kunna förstås och tas emot.
Kommer IT-revolutionen att visa sig vara en lika stor händelse som när boktryckarkonsten uppfanns?
Och vad kommer det att betyda för bibeln?
10(18)
Korr SH 2011-08-29
1917 års översättning fick naturligtvis olika betyg. En del poängterade att det var
skönt att bibelkommissionen äntligen, efter 144 år, var färdig. Medan andra tyckte
att språket redan var förlegat och av den typ som "Konung Oskar plägar använda när
han inviger järnvägsstationer".
11(18)
Korr SH 2011-08-29
Bibeln i siffror
Vid årsskiftet 2000-2001 fanns hela bibeln på 383 språk.
Nya testamentet och olika bibeldelar (bibelböcker på minst 24 sidor) fanns dessutom översatta till
ytterligare 1878 olika språk. Detta betyder att bibelordet idag finns tillgängligt på 2261 språk.
Genom UBS (United Bible Societies) distribuerades år 2000 mindre än 25 miljoner biblar och 608
miljoner bibeldelar.
Antalet biblar i Sverige
I Sverige redovisade förlagen under 1999 följande antal försålda biblar och bibeldelar:
•
•
•
•
Bibel 2000: 502 200
NT 81: 155 904
Bibeldelar: 31 196
Elektronisk utgivning: 3519
Till dessa siffror ska försäljningen av Svenska Folkbibeln läggas. Under år 2000 utkom Nya
testamentet på lulesamiska: Ådå Testamennta. Det har sålts i 1309 exemplar.
Hur många timmar tar det att läsa?
Bibeln består av cirka 1500 sidor, cirka 3 miljoner bokstäver, cirka 740 000 ord, 35 690 verser och
1346 kapitel. Det tar cirka 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom tyst för sig själv. Att läsa den
högt tar cirka 80 timmar. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln
på 336 dagar.
Världens minsta tryckta bibel
Den minsta kända bibel som har tryckts är lika lång som en tändsticka, alltså 4 cm lång, 3 cm bred
och 2 cm tjock. Den trycktes i England och har 878 sidor. Den går alldeles utmärkt att läsa om
man har en lupp. Bibeln väger 20 gram.
Världens minsta bibel
Genom så kallad PCMI-teknik har man kunnat förminska bibeln till skala 1:48000. Det betyder att
hela bibeln på engelska, 1245 sidor, finns på ett blad som är 3 x 3,5 cm. Texten kan faktiskt läsas
med hjälp av ett mikroskop. Ett exemplar av denna bibel finns på Svenska Bibelsällskapets kansli i
Uppsala. Bibeln i digitalt format för läsning i dator får plats på tvärsnittet av ett hårstrå.
Världens största bibel
Det finns en snickare i Los Angeles som bestämde sig för att skära ut hela bibeln i träsnitt. Han
arbetade i två år på projektet. Varje sida är en meter hög och texten präglades in på
träunderlaget. Boken består av 8048 sådana sidor. Den väger 547 kilo och är 2,5 meter tjock.
Världens äldsta bibel
Äldsta kända helbibeln är den så kallade Codex Vaticanus, skriven före år 350 e.Kr. och förvarad
på Vatikanmuséet i Rom. (Det finns dock flera betydligt äldre handskrifter med delar av bibeln
bevarade och nya fynd görs hela tiden.)
De äldsta bevarade exemplar av bibeltexter man känner till finns på två silveramuletter från cirka
587 f.Kr. och utgörs av 4 Mos 6:22–27.
12(18)
Korr SH 2011-08-29
60 frågor om bibeln
Det går att fråga allt möjligt om Bibeln. Stort, smått, allvarligt, lättsamt, viktigt, oviktigt.
Här följer 60 frågor av skilda slag. Plocka ut de som passar bäst för dig och din elevgrupp. Ofta krävs inte bara
en Bibel för att svara, utan också tillgång till sökning på bibeln.se.
Några frågor kanske kräver att man går utöver Bibeln (t ex 46). Någon fråga (t ex 38 och 53) kan eleverna säkert
jobba med ett bra tag.
1. Hur lyder det som kallas Lilla Bibeln (Johannes 3:16)?
2. Finns det verser på rim i Bibeln?
3. Varför firar kristna nattvard?
4. Varför firar kristna påsk?
5. Varför firar judar påsk?
6. Vilket namn betyder Guds vän – Göran, Jesus eller Teofil?
7. Hur många var Jesu lärjungar?
8. Vad heter den finländske Formel 1-världsmästare (1998 och 1999) som har sitt förnamn gemensamt med en
bok i Gamla testamentet?
9. Insegel är ett gammalt svenskt ord som finns med i 1917 år Bibelöversättning. Vad heter det i den nya
bibelöversättningen?
10. Vilken bibelbok kallas även Apokalypsen?
11. Vilen bibelbok kallas även Genesis?
12. Vad är Getsemane?
13. Om du tar platsen som krigarna i Jes 22:6 kommer från och läser det baklänges, så får du ett ord i svenskan.
Vad är motsatsen till det ordet?
14. Vem var Barabbas? Var i Bibeln står det om honom? Vilken svensk författare har skrivit boken "Barabbas"?
15. Hur många böcker finns det i Bibeln?
16. Hur brukar man förkorta Apostlagärningarna?
17. Hur lång tid tar det att läsa hela Bibeln (inklusive Apokryferna) om man läser ett kapitel om dan? Gissa!
18. Vilken är Bibelns äldsta bok?
19. Vilken är Bibelns längsta bok? I antalet sidor? I antalet kapitel?
20. Vad betyder ordet baptist?
13(18)
Korr SH 2011-08-29
21. Vem av Matteus, Markus, Lukas och Johannes har en örn som symbol?
22. Vilket yrke hade evangelisten Lukas?
23. Vilket bibelställe kallas Den gyllene regeln? Hur lyder den?
24. Hur lyder Bibelns första vers?
25. Hur lyder Bibelns sista vers?
26. Vem var Kajafas?
27. Hur många var, enligt Bibeln, de österländska stjärntydare (ofta kallade "vise män") som kom med gåvor till
Jesusbarnet?
28. Vad är det för skillnad på en israel och en israelit?
29. Vilken titel har biskopen i Rom? Vem räknas som Roms första biskop?
30. Vem döpte Jesus?
31. Vem var Goljat?
32. Hur gammal blev Metuschelach? (Metusela i den gamla bibelöversättningen) Se 1 Mos 5:27.
33. Vem var vänsterhänt – Rut, Ehud eller Joel?
34. Vad hette Paulus innan han fick namnet Paulus? Vad hette Petrus innan han fick namnet Petrus? Vad
betyder namnet Petrus?
35. Vilket är odjurets tal?
36. Vem var Jehu? I vilket språkligt sammanhang använder vi hans namn idag?
37. Står det verkligen i Bibeln att Gud skapade Eva av ett av Adams revben?
38. Gissa vilka av följande djur som inte nämns i Bibeln (det är fyra stycken): antilop, dovhjort, drake, elefant,
fisk, fladdermus, giraff, gräshoppa, grävling, huggorm, häst, katt, kattuggla, kråka, lammgam, lejon, leopard,
lus, myra, panter, puma, rådjur, räv, tiger, tjur, tupp, älg, örn. Leta sedan fram svaret genom att gå in och sök
på bibeln.se
39. Hur lyder visdomsordet i Ordspråksboken 15:17? Håller du med?
40. Vem är profet – Adam, Mose eller Jesaja?
41. Vilket funktionshinder hade Bartimaios som Jesus botade?
42. Var står liknelsen om den förlorade sonen? Vad går liknelsen ut på?
43. Hur många kapitel innehåller Romarbrevet? Vem har skrivit det?
44. Noa sände ut en duva från arken för att se om det fanns land i närheten. Vad hade duvan i näbben när den
kom tillbaka?
45. Vad hette Sems, Hams och Jafets pappa?
14(18)
Korr SH 2011-08-29
46. Vad betyder Pater Noster på latin? Vad är det?
47. Vilka var de tre patriarkerna? Vad betyder ordet patriark?
48. Vilka var Kain och Abel?
49. Vem lät översätta den första Bibeln till svenska?
50. Vilket år kommer efter 1 f Kr?
51. Vilken av Bibelns böcker är känd för sina vackra kärleksdikter?
52. Vilken stad berättas det om i Jesaja, kapitel 62?
53. Hur många ord kan du få ut ur ordet EVANGELIUM? Exempel LUNGA, EVIG, GALEN, MIL... Vilket är det
längsta ordet du kan komma på?
54. Vilket är det första djur som nämns i Bibeln?
55. Vad betyder en stjärna * i anslutning till en psalmvers?
56. Vilket verktyg inleder namnet på två brev i NT?
57. Vilket djur sa åt Eva att äta av den förbjudna frukten?
58. Vem är Matthew i en engelsk Bibel?
59. Vilket språk talade (troligtvis) Jesus?
60. Hur många gånger står ordet "Jesus" (eller "Jesu") i Gamla respektive Nya testamentet?
15(18)
Korr SH 2011-08-29
Liten bibeltävling
Här gäller det att hitta rätt svar på frågorna, se vilken bokstav som står framför det rätta svaret
och skriva den på raden nedanför.
Om du svarat rätt på frågorna får du fram en fråga som ställs i början av 1 Moseboken. Vem är det
som det frågas efter?
1. Vad tänkte Gud om alla ting när han hade skapat dem?
U/ Han var besviken
V/ Han såg att det var gott
G/ Han blev arg på sig själv
H/ Han tyckte att hälften kunde räcka
2. Det berättas att de första människorna var olydiga mot Gud genom att äta av förbjuden
frukt. Varför gjorde de det?
A/ Ormen sa till kvinnan att Gud lurat dem
B/ Det fanns inget annat att äta
C/ De tyckte inte om någon annan av frukterna
D/ Mannen sa att han skulle lägga ormen på kvinnan om hon inte åt
3. Var var Abraham när han hörde Gud säga: "Gå bort till det land som jag skall visa dig"?
P/ Grekland
D/ Egypten
R/ Haran
S/ Kanaan
4. På berget Sinai
U/ bröt folket mot de 10 budorden
V/ såg Moses det utlovade landet för att sedan dö
Å/ försökte egyptierna tillfångata israeliterna
Ä/ gav Gud de 10 budorden till Moses
5. En dag när David jagades av Sauls armé smög han in i lägret där Saul sov. Davids tjänare
tog Sauls eget svärd och frågade om han skulle döda Saul. Vad hände?
N/ David gav med sig och lät honom göra det
O/ Saul vaknade och bad om nåd
R/ David tog Sauls svärd och gick ut ur lägret
S/ David tog Saul tillfånga
6. Goliat var
D/ en filisté
E/ en israelit
F/ en egyptier
G/ en hindu
7. Jona försökte undvika att fara till Nineve därför att
I/ han visste att om folket ångrade sig skulle Gud förlåta dem och Jona ville att de skulle straffas
J/ han tyckte att båtresan var för dyr
K/ han var rädd för att bli dödad av sjömännen
L/ han var rädd att både han och staden skulle förgöras
8. Vem sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt"?
M/ Elisabet
N/ Maria
O/ Josef
Ö/ Gabriel
16(18)
Korr SH 2011-08-29
9. I Betlehem föddes Jesus. Men vad var Betlehem mer känt för?
A/ Platsen där Maria föddes
B/ Platsen som Josefs släkt kom från
E/ Platsen där Jesus gick i skolan
F/ Platsen där Johannes Döparen döpte
10. En romersk officer sa en gång till Jesus att inte komma till hans hus utan bara säga ett ord
så skulle hans tjänare bli frisk. Jesus sa till dem som stod omkring att han var imponerad av
den officerens
G/ ödmjukhet
H/ uppfostran
O/ nerver
R/ tro
11. När Jesus undervisade sa han "Med himmelriket är det som när....." och så använde han
liknelser. Vilka av de följande sakerna passar inte in i någon liknelse?
I/ Senapsfrö
N/ Jäst
O/ Synagoga
P/ Gömd skatt
12. Varför blev lärjungarna så förvånade när Jesus ville tvätta deras fötter?
R/
V/
Z/
Ä/
Normalt skulle tjänaren tvätta gästernas fötter
Det var inte hans tur
Deras fötter var inte smutsiga
Fariséerna brydde sig inte om att tvätta sina fötter
13. När Jesus dött las hans kropp en i grav i klippan. Vad hände därefter?
D/ Ingången lämnades öppen så att folk skulle kunna se in
E/ Ingen brydde sig
A/ En stor sten rullades för ingången
B/ Lärjungarna ställde sig på vakt
14. Vilka såg inte Jesus uppstånden?
A/ De elva lärjungarna
B/ Översteprästerna och Stora Rådet
F/ Två lärjungar på väg till Emmaus
G/ Mer än 500 vittnen
15. Vad hände på pingstdagen?
P/ Jesus for till himlen
R/ Jesus visade sig för första gången efter sin död
I/ En efterträdare till Judas valdes
E/ Lärjungarna fick den Helige Ande
16. "Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn?" Om vem
sades de orden?
G/ Pilatus
H/ Herodes
L/ Paulus
M/ Kejsaren i Rom
17(18)
Korr SH 2011-08-29
Facit till bibeltävlingen
1V
2A
3R
4Ä
5R
6D
7I
8N
9B
10 R
11 O
12 R
13 A
14 B
15 E
16 L
Frågan lyder alltså: Var är din bror Abel? (se 1 Mos 4:9)
18(18)
Korr SH 2011-08-29
Liten bibeltävling
Namn:______________________
Här gäller det att hitta rätt svar på frågorna, Vi har haft tävlingen på lektionstid och jobbat med
frågorna innan, nu har ni haft 1 vecka på er att plugga. Lycka till!
1. När Jesus undervisade sa han "Med himmelriket är det som när....." och så använde han
liknelser. Vilka av de följande sakerna passar inte in i någon liknelse?
Senapsfrö
Jäst
Synagoga
Gömd skatt
2. Varför blev lärjungarna så förvånade när Jesus ville tvätta deras fötter?
Normalt skulle tjänaren tvätta gästernas fötter
Det var inte hans tur
Deras fötter var inte smutsiga
Fariséerna brydde sig inte om att tvätta sina fötter
3. Vad tänkte Gud om alla ting när han hade skapat dem?
Svar:__________________________________________________________________________
4. På berget Sinai
bröt folket mot de 10 budorden
såg Moses det utlovade landet för att sedan dö
försökte egyptierna tillfångata israeliterna
gav Gud de 10 budorden till Moses
5. En dag när David jagades av Sauls armé smög han in i lägret där Saul sov. Davids tjänare
tog Sauls eget svärd och frågade om han skulle döda Saul. Vad hände?
David gav med sig och lät honom göra det
Saul vaknade och bad om nåd
David tog Sauls svärd och gick ut ur lägret
David tog Saul tillfånga
6. Vem sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt"?
Elisabet
Maria
Josef
Gabriel
7. Vilka såg inte Jesus uppstånden?
De elva lärjungarna
Översteprästerna och Stora Rådet
Två lärjungar på väg till Emmaus
Mer än 500 vittnen
8. Vad hände på pingstdagen?
Svar:__________________________________________________________________________
19(18)
Korr SH 2011-08-29
9. I Betlehem föddes Jesus. Men vad var Betlehem mer känt för?
Platsen
Platsen
Platsen
Platsen
där Maria föddes
som Josefs släkt kom från
där Jesus gick i skolan
där Johannes Döparen döpte
10. En romersk officer sa en gång till Jesus att inte komma till hans hus utan bara säga ett ord
så skulle hans tjänare bli frisk. Jesus sa till dem som stod omkring att han var imponerad av
den officerens
ödmjukhet
uppfostran
nerver
tro
11. När Jesus dött las hans kropp en i grav i klippan. Vad hände därefter?
Ingången lämnades öppen så att folk skulle kunna se in
Ingen brydde sig
En stor sten rullades för ingången
Lärjungarna ställde sig på vakt
12. Det berättas att de första människorna var olydiga mot Gud genom att äta av förbjuden
frukt. Varför gjorde de det?
Ormen sa till kvinnan att Gud lurat dem
Det fanns inget annat att äta
De tyckte inte om någon annan av frukterna
Mannen sa att han skulle lägga ormen på kvinnan om hon inte åt
13. Var var Abraham när han hörde Gud säga: "Gå bort till det land som jag skall visa dig"?
Grekland
Egypten
Haran
Kanaan
14. "Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn?" Om vem
sades de orden?
Pilatus
Herodes
Paulus
Kejsaren i Rom
15. Goliat var
en
en
en
en
filisté
israelit
egyptier
hindu
16. Jona försökte undvika att fara till Nineve därför att
han
han
han
han
visste att om folket ångrade sig skulle Gud förlåta dem och Jona ville att de skulle straffas
tyckte att båtresan var för dyr
var rädd för att bli dödad av sjömännen
var rädd att både han och staden skulle förgöras
Din poäng _____/16
20(18)