Daniel_Watson

advertisement
1 Vetenskap,kunskap,sanning
Vad är vetenskapsteori och varför läser vi den?
Vetenskapsteori är den grund som all vetenskap vilar/bygger på, i grund och botten handlar det om en slags
filosofi som är gemensam för en mängd olika vetenskaper, kunskapsteori och metafysik är två olika läror som
binder samman de olika vetenskaperna som berörs av vetenskapsteori.
Vi läser vetenskapsteori för att utveckla vårt kritiska tänkande, få en grundläggande förståelse för vetenskap
och forskning, men även för att det är obligatoriskt.
Vad är sanning?
Sanning kan beskrivas på olika sätt, ett exempel är 1+1=2 är sant inom ramen för matematiken. Eftersom
matematiken är uppbyggd av axiom så blir det ganska lätt att säga vad som är sant.
Men ett påstående som ”Det är fel att döda” kan vara en absolut sanning för en vegetarian, men jag kan lova
dig att om samma vegetarian får svälta tillräckligt länge så kommer han/hon döda för att överleva.
Så sanningen kan vara väldigt relativ när det gäller det verkliga livet, särskilt när det gäller frågor kring etik och
moral.
Från ett rent vetenskapligt/filosofiskt perspektiv så finns det tre olika teorier som beskriver sanning.
1 Korrespondensteori: Om ett påståenden överensstämmer med verkligheten så är det sant,annars är det falskt.
2 Koherensteori:Ett påstående är sant om och endast om det stämmer överens med andra påståenden, som vi
redan betraktar som sanna.
3 Pragmatism: Ett påstående är sant om den fungerar tillfredsställande, ta mitt exempel ”Det är fel att döda”.
Vad är kunskap?
Kunskap är ett slags uppfattning om hur någonting förhåller sig. Åter igen så får man tänka på vilken domän
man rör sig inom.
Vetenskaplig kunskap innebär att man har kommit fram till en slutsats givet vissa regler, denna slutsats är
kommunicerbar och prövbar, när denna slutsats har accepterats av det vetenskapliga samhället så övergår den
till att bli en vetenskaplig kunskap.
Praktikerkunskap är en annan form av kunskap som kan exemplifieras med en snickare som vet hur man ska
lappa ihop en rätvinklig triangel, utan ett för den delen behöva kunna Pythagoras sats.
Vad är vetenskap?
Det är den är en lära (samling metoder) som ger riktlinjer för hur man ska observera olika fenomen, testa olika
hypoteser mot varandra vilket till slut leder till en teori.
Beskriv relation mellan forskning och vetenskap.
Forskning är själva processen och vetenskap är resultatet som kommer ut.
2 Logiska argument och kritiskt tänkande.
Vad är deduktion? Ge exempel.
Deduktion är när man drar en slutsats utifrån ett antal antaganden (premisser).
1 Alla människor är dödliga
2 Daniel är en människa (fast ibland kan man tro att han är en terminator)
Slutsats: Daniel är dödlig.
Vad är empirisk induktion? Ge exempel.
Man tar separata antaganden och kommer fram till en gemensam mer allmän slutsats, jag ska göra ett taffligt
försök att demonstrera denna metod.
1 Personer som lider av fetma äter halvfabrikat.
2 Personer som motionerar sällan blir överviktiga.
Slutsats: Fel kost och lite motion gör människor feta.
Vilken roll spelar induktion och deduktion i vetenskaplig forskning?
De används för att formulera och testa nya samt gamla teorier och hypoteser. De är en betydande del av
”motorn” i forskningsprocessen.
Vad är hypotetiskt-deduktiva metoden?
Denna metod används inom vetenskapen för att testa en eller flera hypoteser. Man formulerar en eller flera
hypoteser, sedan formulerar man de konsekvenser som följer hypoteserna, till slut så testar man om
konsekvenserna överensstämmer med verkligheten.
Hypotes: Mat som är av typem halvfabrikat gör dig fet.
Konsekvenser: Halvfabrikat innehåller mera kalorier än hemlagad mat, halvfabrikat ger inte samma
mättnadskänsla, halvfabrikat påverkar ämnesomsättningen annorlunda.
Tester: Analys av antalet kalorier i halvfabrikat, jämförande analys av mättandskänsla etc.
3 Kommunikation, förklaringar och teorier.
Vad är kommunikation?
Kommunikation är den process som överför information från en punkt till en annan, med hjälp av tecken eller
meddelanden.
Varför är den viktig?
Kommunikationen är ett måste för att vi ska kunna samverka med andra oftast levande organismer i vår
omgivning, det kan vara andra människor, djur eller en bankomat. Denna samverkan sker genom
informationsutbyte vilket i sin tur kräver någon form av kommunikation.
Beskriv relation mellan språk och kommunikation.
Språk är det sätt som vi använder oss av för att kommunicera saker som tankar, känslor mm. Om jag är på dåligt
humör så kan jag säga ”jag är arg” på svenska för att förmedla denna information till de runt omkring mig. Men
de har troligtvis redan listat ut det genom att observera hur jag rör mig, ansiktsuttryck, min hållning vilket är
mitt kroppsspråk, vilket är rätt så universell och kan till viss del sträcka sig över artgränserna.
.
Beskriv de viktigaste vetenskapsteoretiska traditioner.
1 Antiken: Verkligheten existerar endast i tankevärlden den perfekta sanningen, forskningen består mest av
filosofi.
2 Medeltiden: Mycket resonemang som involverar gud, det gamla tankesättet om det perfekta sanningen lever
kvar och självklart står gud för den.
3 Empirikerna: En ny modern världsbild, där man kombinerar filosofiska frågeställningar med observationer av
verkligheten och drar slutsatser.
4 Kontinentalskolan: Rationalism som är en filosofisk inriktning centrerad kring förnuftet, empirism endast det
som kan bevisas erfarenhetsmässigt är sant.
5 Nutid: Positivism grundar tänkande på fakta som erhålles genom empiriska studier. Hermeneutik som söker
efter mening och sammanhang, man använder tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod. Man söker inte
efter sanning utan det handlar mer om tolkning och förståelse.
Vad handlar ”vetenskapernas krig” om?
Det var en serie intellektuella slag mellan postmodernisterna och realisterna, postmodernisterna kritiserade
objektiviteten inom en mängd olika vetenskapliga områden, men realisterna kontrade med att
postmodernisterna saknade kunskap om det de försökte kritisera.
Hur och när använder man kvantitativa, respektive kvalitativa metoder?
Kvantitativa metoder: Man gör mätningar som man sedan analyserar, bestämmer mängd och relationer.
Kvalitativa metoder: Man intervjuar och gör iakttagelser, för att beskriva och förstå fenomen samt
sammanhang.
LITTERATURVETENSKAPEN - den gränslösa vetenskapen (Ingemar Haag)
Denna föreläsning missade jag och det finns inget material uppe att läsa, så jag kan inte skriva så mycket mer än
detta.
FYSIKENS VÄRLD. Hur hänger världen ihop egentligen och hur mycket vet vi om världen? (Gordana Dodig
Crnkovic)
Det finns små spännande partiklar som är de minsta beståndsdelarna man känner till, forskning kring dessa
partiklar bedrivs vid LHC i Schweiz.
Att vi egentligen inte vet särskilt mycket och detta pga våra egna begränsningar som människor och att vi måste
ta hjälp av datorer för att kunna få djupare insikt och förståelse.
TEKNIKVETENSKAPERNA (Ivica Crnkovic)
Han talade om hur datavetenskapen kunde ses som ett mycket tvärvetenskapligt ämne, jag har inte riktigt tänkt
i de banorna innan så det var intressant. Mycket i föreläsningen återkom till software engineering och jag har
nyss avslutat den kursen, det var saker som vikten av att först förstå ett problem, bryta ned problemet i dess
minsta beståndsdelar, mjukvaru design och testning.
MATEMATIK – bruk och missbruk (Kimmo Eriksson)
Jag måste börja med att säga att Kimmo är hittills den enda person som har lyckats göra något som jag
verkligen avskyr roligt och intressant, dvs matematik.
Han visade hur matematik kan missbrukas i diverse studier vilket resulterar i att man kommer fram till väldigt
felaktiga slutsatser, man kan tro att folk enbart gör så medvetet för att förvilla men tydligen så sker det även pga
bristande kunskap.
Matematik är inte min starka sida, men in fortsättningen så blir jag nog tvungen att granska påståenden
baserade på div uträkningar mycket mera kritsikt, inte bara godta saker rakt av på grund av att jag tycker det är
jobbigt att sätta mig in i ämnet.
FORSKNING INOM DATAVETENSKAP - Direktsänd video för mobiltelefoner
(Damir Isovic)
Jag missade även denna föreläsning, man jag har gått igenom presentationen och lärt mig lite nytt om video
komprimering, hur man får ned storleken på data genom att ta bort överflödig information inom en bild, samt
att ta bort överflödig gemensam data i en serie av bilder.
Han tar även upp problemet med mänsklig kommunikation över nätverk, när det gäller ljud och bild. Eftersom
kommunikationen sker i realtid, så ska de tydligen lösa detta problem med en realtids ”approach”.
Download