HEMTENTA I CDT212 VETENSKAPSMETODIK 2010
(Svara utförligt på varje fråga med fullständiga meningar. Allt material finns på kursens webbsida:
http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3620/ht10/)
VETENSKAPSTEORI
Beskriv kort och koncist det viktigaste du har lärt dig om:
1. VETENSKAP, KUNSKAP, SANNING
(Vad är vetenskapsteori och varför läser vi den? Vad är sanning? Vad är kunskap? Vad är vetenskap?
Beskriv relation mellan forskning och vetenskap.)
Vetenskapsteori är den teori och de metoder man behöver för att kunna bedriva forskning eller
studera på ett vetenskapligt sätt.
Enligt högskolelagen ska högskole-studier vara nära anknytna till forskning och vetenskap. För att
kunna bedriva studier på detta sätt måste en student vara införstådd i veteskapsteori och därför
läser vi det.
Sanning är ett brett begrepp som har olika betydelser i olika sammanhang, enligt
korrespondensteorin så är en utsaga sann om den kan motiveras i verkligheten. Koherensteorin
säger att en utsaga är sann om den kan motiveras med andra utsagor vi håller för sanna. Den
Pragmatiska teorin säger att en utsaga är sann om den fungerar i praktiken.
Kunskap kan definieras på två sätt den Vetenskapliga kunskapen och den praktiska kunskapen. Den
praktiska kunskapen är den som uppstår av erfarenhet, alltså den kunskap man använder i konkreta
situationer för att handla effektivt. Vetenskaplig kunskap är enbart kunskap då den blivit accepterad
av forskarsamhället och det finns bestämmda regler för hur denna sorts kunskap uppkommer, samt
att alla resultat ska vara kommunicerbara och kunna sättas på prov.
Vetenskap kan definieras som testade och granskade resultat av forskning.
Relationen mellan vetenskap och forskning beskrivs som att vetenskap är resultatet av forskning,
men samtidigt kan vetenskap beskrivas som ett ämne där man bedriver forskning.
LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE
(Vad är deduktion? Ge exempel. Vad är empirisk induktion? Ge exempel. Vilken roll spelar induktion
och deduktion i vetenskaplig forskning? Vad är hypotetiskt-deduktiva metoden?)
Deduktion är en slutledning från det generella till det enskilda. När man använder deduktion tar
man hjälp av logiska resonemang för att dra slutsatser från sina premisser. Till exempel. Människor
har två ögon. Min katt har två ögon alltså är min katt en människa.
Empirisk induktion är slutledning från det enskilda till det generella. Empirisk induktion går ut på att
argumentera med hjälp av statestik eller observerationer. Till exempel. ”De kvinnor vi har frågat om
de tycker om skor, har svarat ja. Därför tycker alla kvinnor om skor.”
När man forskar och har tagit fram en hypotes börjar man ofta med att testa denna mot redan
beprövade vetenskapliga teorier vilket är empirisk induktion och sedan fortsätter man med att
pröva den med deduktion.
Den hypotetisk-deduktiva metoden är en metod som beskriver emirisk vetenskap. Det går till
genom att man formulerar en eller flera hypoteser sedan härleder man fram koncekveser av sina
hypoteser med logik och sedan försöker man bevisa dessa kocekvenser.
2. KOMMUNIKATION, FÖRKLARINGAR OCH TEORIER
(Vad är kommunikation? Varför är den viktig? Beskriv relation mellan språk och kommunikation.
Beskriv de viktigaste vetenskapsteoretiska traditioner. Vad handlar ”vetenskapernas krig” om? Hur
och när använder man kvantitativa, respektive kvalitativa metoder?)
Kommunikation är de sätt vi förmedlar information till varandra. Om man inte kommunicerar
ordenligt eller inte alls kan det medföra onödiga missförstånd. Kommunikation behöver inte vara
enbart tal utan definierar alla sätt vi förmedlar något till någon annan.
Om man talar samma språk förstår man bättre vad den andra menar. Att förmedla något på ett
språk man inte behärskar (vare sig språket är tyska eller matematik) blir svårt, inte bara för en själv
utan även för de som ska ta del av informationen. Språk kan ses som ett hjälpmedel för att dela
med sig av information.
I dagsläget kan man säga att de viktigaste traditionerna är:
 Positivism som går ut på att utgå ifrån fakta
 Hermeneutik som går ut på tolkning och förståelse
 Kritisk rationalism där man anser att något inte nödvändigtvis är som man först uppfattar
det utan att det kan finnas sekundära egenskaper.
Vetenskapernas krig var mellan posmodernism och realism. Postmodernisterna hävdade att
objektiv sanning inte finns inom vetenskap, då menade realisterna att postmodernisterna inte ens
visste vad de kritiserade för något.
Kvantitativa metoder används då man fokuserar på mätbar data tillexempel om man håller på med
statestik.
Kvalitativa metoder är mer användbara när det gäller analyser då dessa metoder används för att
styrka något
GÄSTFÖRELÄSNINGAR
Beskriv kort och koncist det viktigaste du har lärt dig om:
3. LITTERATURVETENSKAPEN - den gränslösa vetenskapen (Ingemar Haag)
Ingemar började med att visa hur man kunde följa synonymer till ett ord i en ordbok och tillslut
hamna på en motsägelse till det ord vi hade från början. På detta sätt påvisar han att
litteraturvetenskapen skiljer sig från andra vetenskaper då den ofta kan vara tvetydig.
Han berättar sedan vidare om hur litteraturvetenskapen är mer grundad på hur läsaren uppfattar
texten än hur författaren menade att den skulle uppfattas
Han gick också igenom hur litteraturvetnskapen har utvecklats genom tiderna
I slutet av föreläsningen uppstod en intressant diskussion om hur objektiv man kan vara inom
litteraturvetenskapen (detta genom en intressant fråga som kom från Andrzej).
4. FYSIKENS VÄRLD. Hur hänger världen ihop egentligen och hur mycket vet vi om
världen? (Gordana Dodig Crnkovic)
Föreläsningen inleds med en förklaring om att fysiken är den naturvetenskap som behandlar
materia. Vi får en inblick i hur brett ämnet faktiskt är. Det spänner sig från partikelfysik till
kosmologi.
Vi kommer sedan in på ett avsnitt som handlar om elementärpartiklar och för att komma djupare in
i partilefysiken följer sedan en förklaring av strängteori, vad den innebär och vilka problem som
finns med teorin. Enligt strängteorin så är de minsta fundamentala byggstenarna endimensionella
vibrerande strängar.
Nästa viktiga del kommer då vi kommer in på sektionen olösta problem inom fysiken där vi pratar
om ”teorin om allt”. Denna bit behandlar Large Hadron Colider och sökandet effter Higgs boson. Vi
kommer också in på frågor om hur universom kan innehålla mer materia än antimateria samt att
universum innehåller till mestadels mörk materia.
5. TEKNIKVETENSKAPERNA (Ivica Crnkovic)
Teknikvetenskap kan förklaras som en vetenskap som används för att visualisera, skapa
mätinstument och i största allmänhet ge lösningar till övriga vetenskaper, framförallt
naturvetenskapen.
Mycket av föreläsningen handlade om mjukvaruutveckling eller ”software engineering” som är ett
intressant ämne.
Det dras paralleller med vasa-skeppet och varför det förliste. Bland annat nämns att ett stort
problem inom mjukvaruutveckling är att kunden ofta ändrar kravspecifikationer under projektets
gång (vilket är något vi som läste ”Software engineering” –kursen märkte) och detta var även fallet
med vasa skeppet. Från början skulle man ha ett vapendäck men under projektets gång gjorde man
om det till att vara två.
En intressant sak som togs upp är hur svårt det är att skilja mellan ”Computer Sience” och ”Software
Engineering”. Detta är något jag själv har reagerat över då man kollat på arbeten som man skulle
kuna tänka sig att söka.
6. MATEMATIK – bruk och missbruk (Kimmo Eriksson)
Kimmo tog upp mycket intressanta fakta om hur folk har använt matematik på bra och dåliga sätt.
Vi fick reda på att Alan Sokal 1996 hade fått en parodi på postmodern rotvältska publicerad i en
fransk tidsskrift som ansågs prestigefylld och började då ifrågasätta denna tidsskrift samt att han
året efter släpte en bok om detta.
Kimmo går sedan in på hur ett par proffesorer i stockholm skriver en artikel med felaktiga
beräkningar som visar på att man det mest lönsamma är att lägga forskningsmedel i stockholm. När
de sedan blir konfronterade av en annan proffesor som påpekar deras brister svarar de med att
säga att han försöker strypa debatten.
Sedan introduserade ett spel som Kimmo trodde att han var ensam om men vi upptäckte i pausen
att det fanns auktionssidor på internet som använde samma system.
7. FORSKNING INOM DATAVETENSKAP - Direktsänd video för mobiltelefoner
(Damir Isovic)
På denna föreläsning pratade Damir mest om sitt projekt, som går ut på att försöka förbättra
kvaliteten för direktsänd video i mobila enheter. Detta var väldigt intressant och man fick en god
inblick i hur hans system fungerar och vad de har gjort för att optimera systemen.
När man forskar inom datavetenskap och särskilt inom realtids-teknik så behövs mycket testande
för att få den bästa lösningen. För att projekt av denna typ ska vara lyckosamma måste man ha god
kännedom om det ämne man forskar i och vara berädd att prova alla tänkbara optimeringar och
framförallt god fantasi för att kunna komma på de bästa lösningarna.