vetenskap, kunskap, sanning

advertisement
Hemtenta i CDT212 Vetenskapsmetodik 2009
Svara utförligt på varje fråga med fullständiga meningar.
(Allt material finns på kursens webbsida: http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3620/ht07/)
VETENSKAP, KUNSKAP, SANNING
1. Vad är vetenskapsteori och varför läser vi den?
Vetenskapsteori är väldigt svårt att definiera på grund av att det är precis som
namnet antyder, olika teorier. Olika vetenskapsmän och forskare har olika teorier
om olika vetenskap samt alla har sina egna teorier om teorierna. Vi läser
vetenskapsteori för att det ingår i kursen vetenskapsmetodik och det finns lag på
att studenter som går på universitet samt högskolor ska ha de grundläggande
kunskaperna om vetenskap.
2. Vad är sanning?
Sanning är något som vi själva skapar genom vår egen tro. Vår egen sanning. Det
är som en bro mellan språket och verkligheten. Min sanning kan skilja sig från
någon annans sanning. Vi har pratat om tre olika synsätt eller sanningsteorier:
korrespondens, koherens och pragmatism.
3. Vad är kunskap?
Kunskap är en välgrundad övertygelse om något som är sant. Det är inte bara ”ren
fakta”, (vad är ”ren fakta”? Vem som vet ”ren fakta”? Det är just det vi pratade on
i denna kurs hur ”ren fakta” konstrueras och hur sanna de kan vara.) det handlar
om att använda sina erfarenheter, om att förstå sin omvärld, att se kunskap som ett
redskap och att använda den. T.ex. forskning är ett sökande efter ny kunskap.
4. Vad är vetenskap?
Vetenskap är ett sätt att skaffa sig kunskaper, det kan vara när forskare samt
vetenskapsmän lägger fram olika hypoteser samt teorier som de har forskat fram.
Sedan inom forskarvärlden granskas teorierna när de har blivit publicerade och
när väl teorierna är accepterade blir de till ny vetenskap.
5. Beskriv relation mellan forskning och vetenskap.
Forskningen får fram hypoteser samt teorier och när dessa blir godkända och
accepterade av andra forskare då skapas ny vetenskap. Forskning är processen och
vetenskap är resultatet.
LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE
1. Vad är deduktion? Ge exempel.
Deduktion är slutledningsförfarande där man går från det generella mot det
enskilda. Man använder premisser och slutar med en slutsats. Ett exempel:
Premiss1. Alla människor är dödliga. Premiss2. Kalle är en människa. Slutsats.
Kalle är dödlig. Det filosofiska begreppet deduktion är synonymt med
matematikens begrepp bevis. Inte riktigt för att inom matematiken också finns
”matematisk induktionsbevis”.
2. Vad är empirisk induktion? Ge exempel.
Induktion är ett slutlednings förfaringssätt att härleda slutsatser från erfarenheter.
Ett exempel: Solen har gått upp varje morgon hittills, alltså kommer den att gå
upp imorgon också.
3. Vilken roll spelar induktion och deduktion i vetenskaplig forskning?
Det användsnär forskare samt vetenskapsmän tar fram hypoteser och teorier som
man sedan försöker bevisa eller motbevisa.
4. Vad är hypotetiskt-deduktiva metoden?
Det är en vetenskaplig metod som anses beskriva hur empiriska vetenskapen
fungerar. Det består av att formulera en eller flera hypoteser, att härleda
konsekvenser som logiskt måste följas av hypotesen eller hypoteserna samt att
undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten.
KOMMUNIKATION, FÖRKLARINGAR OCH TEORIER
1. Vad är kommunikation? Varför är den viktig?
Kommunikation skulle kunna beskrivas som ett utbyte av information, men är
väldigt svårt att definiera på grund av det är beroende på sammanhanget. Det
finns så många olika sätt att kommunicera, såsom ögonkontakt, kroppsspråk,
beröring, statussymboler och kulturella symboler mm. Kommunikation är viktig
för att vi ska kunna förstå varandra. (Ännu mer: för alla levande organismer är
kommunikation nödvändig för överlevnad.)
2. Beskriv relation mellan språk och kommunikation.
Språk är bara ett sätt att kommunicera, det finns andra sätt att kommunicera som
beskrivs i föregående uppgift.
3. Beskriv de viktigaste vetenskapsteoretiska traditioner.
Antiken:
Oföränderliga, eviga idealbilder – den perfekta sanningen existerar i en abstrakt
tankevärld. Vad vi ser är ofullständiga reflektioner, avbildningar. Vetenskaplig
forskning blir framförallt logiska resonemang och tankeexperiment.(Platon)
Aristoteles var annorlunda, mer empiriskt inriktad och han även utförde enkla
experiment.
Medeltiden:
Det klassiska resonerande angreppssättet levde kvar främs Aristoteles som kyrkan
gillade. Premisserna som man sökte, var givna av gud. Dogmatisk teologi.
Empiristerna: Ny ”modern” världsbild. Den materiella världen intressant i sig
själv. Observationer, experiment, induktion.
Kontinentalskolan:
Rationalism. Empirism, endast det som bevisats erfarenhetsmässigt kan betraktas
som tillförlitligt. Filosofiska konsekvenser.
Nutiden:
Positivism, hermeneutik samt kritisk rationalism.
4. Vad handlar ”vetenskapernas krig” om?
En intellektuell kamp mellan postmodernistiska och realistiska vetenskapsmän
och forskare om naturen hos de olika teorierna som fanns inom vetenskapen.
Realisterna anklagade de postmodernistiska forskarna för att inte ha någon som
helst förståelse för subjektet som de kritiserade. Postmodernister ifrågasatte
realisternas objektivitet i frågan.
5. Hur och när använder man kvantitativa, respektive kvalitativa metoder?
Kvantitativa metoder används när man gör olika mätningar, analyser samt
enkäter. Då bestämmer man mängder samt fastställer relationer. Kvalitativa
metoder använder man när man gör intervjuer, studier samt iakttagelser. Det
används till att beskriva och förstå fenomen, beskriva sammanhang samt
bestämma art.
GÄSTFÖRELÄSNINGAR
Beskriv kort och koncist det viktigaste du har lärt dig om:
1. Litteraturvetenskapen - den gränslösa vetenskapen (Ingemar Haag)
Den här föreläsningen var totalt flummig och min behållning från den var lika
med noll. Det enda som jag minns från föreläsningen var Ingemars
glasögonföring och jag minns att det var extremt irriterande att se på. Ojdå. Som
en almänbildad ingenjör borde du kunna förstå åtminstone de grundläggande idéer
i Ingemars föreläsning.
2. Matematik inom kulturstudier.
Dataspelanalys med matematiska verktyg (Pontus Strimling)
Som att införa matematik i humaniora, mäta känslor och relationer. Göra
svårförståeliga teorier mer begripligt. Det används när man gör intervjuer och
statistiska undersökningar och då kan man göra olika beräkningar på det baserade
på resultatet.
World of Warcraft. Spelkultur och hur moralen i spelet är. Bestraffningar i spelet.
Likheter samt skillnader på moral i spelet och i verkliga livet. Fick vara med om
en intressant undersökning om människornas olika moral och värderingar och där
jag till och med tjänade lite pengar.
3. Teknikvetenskaperna (Ivica Crnkovic)
Föreläsaren pratade om de olika vetenskaperna som finns samt skillnader de
emellan. Även hur de olika vetenskaperna hänger ihop. Matematik – Pythagoras
sats. Ingenjörsskap och utveckling, hur ingenjörer analyserar och framställer ett
problem samt vägen till lösningen. Väldigt bra förklarat hur det går till från idé till
färdig lösning.
4. Kunskapande som evolutionsprocess (Gordana Dodig Crnkovic)
Utvecklande av datateknologi. Kognitionsvetenskap, det mänskliga tänkandets
natur. Gordana själv har skrivit några böcker. Det här var en föreläsning som var
till intresse för oss som läser datavetenskapliga programmet. Var det allt du
kommer ihåg av den föreläsningen?
Download