vetenskap, kunskap, sanning

advertisement
Hemtenta i CDT212 Vetenskapsmetodik 2009 (Kim Jansson)
Svara utförligt på varje fråga med fullständiga meningar.
(Allt material finns på kursens webbsida: http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3620/ht07/)
VETENSKAP, KUNSKAP, SANNING
1. Vad är vetenskapsteori och varför läser vi den?
Vetenskapsteori är en sammanfattning av de metoder och läror som vetenskapen
grundar sig på. Den innefattar frågor som är gemensamma för olika vetenskapsgrenar,
som tillvägagångssätt och vad som överhuvudtaget kännetecknar en vetenskap.
Vi studerar vetenskapsteori för att lära oss att på rätt sätt producera och tolka
information, dra slutsatser och dokumentera, med målet att upprätthålla nivån på
forskningen.
2. Vad är sanning?
Sanning kan definieras på många olika sätt, beroende på hur vi väljer att kvalificera
vad som är sant eller inte.
Något kan definieras som sant om det uppenbarligen stämmer överens, eller
korresponderar, mot verkligheten (Korrespondensteorin).
Exempel på sanning från korrespondens: Kniven är vass.
Detta stämmer i det fall där påståendet korresponderar mot verkligheten, alltså att
kniven i fråga verkligen är vass.
Sanning kan också definieras av möjligheten att relatera till något annat vi anser vara
sant (Koherensteorin).
En annan definition av sanning baseras på det som vi naturligt håller för sant. Man
kan säga att det stämmer för att vi vet instinktivt att det är så (Pragmatisk teori).
Exempel på sanning från pragmatik: Himlen är blå. I själva verket är enligt
pragmatiker en teori bra (i detta fall sann) om den fungerar i praktiken. I princip är
instinkt inte alls nödvändig för att förklara vad som är sanning för en pragmatiker.
Detta behövs ingen större bevisning för, eftersom alla vet av egen erfarenhet att det
faktiskt är så. Påståendet kan därför sägas vara sant, eftersom det stämmer överens
med den verklighet vi känner till.
3. Vad är kunskap?
Enligt traditionellt synsätt (Platon) är kunskap ”sann, rättfärdigad tro”. Detta kan
tolkas som att någon tror sig veta någonting, och kan lägga fram rimliga argument
eller bevis för att detta stämmer.
Inom vetenskapen har man mer specifika regler för att bestämma vad som kan
definieras som kunskap. Man ställer också krav på hur kunskapen skall kunna
beprövas och förmedlas.
4. Vad är vetenskap?
Vetenskap är resultatet av forskning, med andra ord information och kunskap som
samlats enligt strikta metoder och riktlinjer gällande allt från insamling, tolkning,
bevisning och förklaring. Vetenskapliga forskningsresultat skall även kunna
reproduceras, och är inte på något sätt fasta, utan kan när som helst omprövas.
5. Beskriv relation mellan forskning och vetenskap.
Forskning är den process där man försöker öka kunskapen inom ett område.
Forskning kan resultera i kunskap som är relevanta för vetenskapen. Vetenskap är det
samlade resultatet av relevanta kunskaper inom ett område, information och kunskap
som blivit mer eller mindre accepterad eller bevisad.
LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE
1. Vad är deduktion? Ge exempel.
Med deduktion härleder man en slutsats från en eller flera premisser. Ex: Alla fiskar
lever i vattnet. Torsk är en fisk, alltså lever torsk i vattnet. Slutsatsen säger
nödvändigtvis inget om huruvida premisserna är sanna eller inte, och endast
deduktion kan därför inte slutgiltigt bevisa något. Deduktion är slutledning från det
generella till det enskilda
2. Vad är empirisk induktion? Ge exempel.
Med empirisk induktion härleder man en slutsats från en eller flera observationer. Ex:
Alla fiskar vi sett lever i vattnet, alltså lever alla fiskar i vattnet. Slutsatser i empirisk
induktion behöver inte nödvändigtvis vara sann, eftersom observationerna kan variera
och i slutändan bara är observationer, inte bevis. Induktion är slutledning från det
enskilda till det generella.
3. Vilken roll spelar induktion och deduktion i vetenskaplig forskning?
Induktion och deduktion spelar en stor roll inom forskning, där de är effektiva
metoder för att komma fram till slutsatser och hypoteser. Detta trots att riktigheten i
resultaten inte säkert går att fastställa utan vidare bevis och experiment.
4. Vad är hypotetiskt-deduktiva metoden?
Den hypotetisk-deduktiva metoden bygger på att man från en hypotes härleder en
eller flera följder, genom deduktion. Dessa följder prövas sedan, och om någon av
dessa visar sig vara falska, måste hypotesen förkastas. Om alla följderna stämde, kan
slutsatsen fortfarande inte anses bevisad, eftersom efterföljande försök fortfarande
kan visa ett negativt resultat.
KOMMUNIKATION, FÖRKLARINGAR OCH TEORIER
1. Vad är kommunikation? Varför är den viktig?
Kommunikation är all förmedling av information mellan en individ och en annan.
Denna förmedling av information kan ske genom direkta eller indirekta audio- eller
visuella medel (inte bara så, man kommunicerar via elektromagnetiska vågor,
luktmolekyler, beröring). Kommunikation har enorm betydelse för hela
mänskligheten och vår kunskapshistoria, då den har möjliggjort förmedling av
kunskaper.
2. Beskriv relation mellan språk och kommunikation.
Språk är en form av kommunikation. När individer försöker översätta verkligheten till
tecken för att förmedla information mellan varandra uppstår språk. Språket försöker
alltså beskriva olika delar av verkligheten på ett sätt som är allmänt accepterat inom
den grupp som informationen skall förmedlas.
3. Beskriv de viktigaste vetenskapsteoretiska traditioner.
Under antiken bestod vetenskapen av abstrakta tolkningar av verkligheten, och
vetenskapsmän försökte att förklara genom logik och argumentation.
Denna tradition av argumentering levde vidare under medeltiden, men nu påverkades
vetenskapen starkt av religion, och syftet med vetenskapen blev nu att förklara guds
verk. Senare tog empirismen över mer och mer, och forskare började nu för första
gången arbeta med vetenskapsteori. Framförallt i England, började forskare använda
sig av induktion, och forskning bedrevs nu med hjälp av observationer och
experiment. På kontinenten växte rationalismen fram, och sunt förnuft och empirism
dominerade vetenskapen. Idag är positivism och hermeneutik de läror som används
inom forskning och vetenskap.
4. Vad handlar ”vetenskapernas krig” om?
Under 1990-talet uppstod i Amerika en konflikt i den akademiska världen, där
forskare inom naturvetenskapen gick till angrepp på så kallade ”postmoderna”
forskare, och påstod att de förstörde vetenskapen genom deras relativa eller objektiva
syn på forskningen, och inte hade förståelse för naturvetenskapen. Den postmoderna
sidan bestod mest av forskare inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska
områdena.
5. Hur och när använder man kvantitativa, respektive kvalitativa metoder?
Kvantitativa metoder används för att slå fast mängd och relation. Exempel på
användning av kvantitativa metoder är undersökningar (vad menas med
undersökningar här? Statistik fås fram genom undersökningar) och statistik.
Kvalitativa metoder fastställer egenskaper och sammanhang. Exempel på kvalitativa
metoder är observationer och analyser.
GÄSTFÖRELÄSNINGAR
Beskriv kort och koncist det viktigaste du har lärt dig om:
1. Litteraturvetenskapen - den gränslösa vetenskapen (Ingemar Haag)
Var ej med på denna föreläsning, så jag kan tyvärr inte skriva något.
Det var ju dåligt.
2. Matematik inom kulturstudier.
Dataspelanalys med matematiska verktyg (Pontus Strimling)
Strimling menar att kulturen inte påverkas av genetik eller miljö, utan av sociala
kontrakt. Dessa bygger på bestraffning och hot om uteslutning. Deras forskning
bygger bl.a. på undersökningar som gjorts i onlinespelet World of Warcraft, där de
studerat hur spelare agerat i situationer där byte skall delas upp inom en grupp.
Undersökningen gjordes på ett antal servrar med spelare från hela världen, och visade
inga större skillnader i spelarnas agerande i olika kulturer. Agerandet styrdes snarare
av sociala kontrakt inom gruppen, och i slutändan genom bestraffning och hot om
uteslutning från gruppen. Vidare har de gjort en undersökning (som vi fick delta i) där
de försöker visa sin teori i verkligheten.
Jag tyckte personligen att föreläsningen var intressant, men svår att hänga med på om
man inte är insatt i World of Warcraft, vilket jag inte är.
3. Teknikvetenskaperna (Ivica Crnkovic)
Crnkovic förklarar i föreläsningen skillnaderna mellan ”ren” vetenskap och teknisk
vetenskap. Den ”rena” vetenskapens mål är att förklara världen runt omkring oss med
hjälp av teorier, och teknikvetenskapens mål är att utnyttja dessa teorier för att skapa
något, eller lösa ett problem. Vidare går han igenom tillvägagångssätt och fallgropar i
teknikvetenskap, med fokus på utveckling och problemlösning. Bra föreläsning, men
många saker kändes mer eller mindre självklara, särskilt tillvägagångssätten inom de
tekniska vetenskaperna.
4. Kunskapande som evolutionsprocess (Gordana Dodig Crnkovic)
Föreläsningen handlar om naturinspirerade metoder att behandla information, och å
andra sidan, hur metoder i sig kan ge upphov till sätt att tolka naturen. Intressant
föreläsning, men svårt område med mycket att ta in på kort tid. Det är ju ett svårt
område, sant, men jag anser att ni bör veta vad som pågår på just nu inom
forskningen.
Download