HugoGreijer-VetMet-hemtenta-2010

Hugo Greijer
[email protected]
HEMTENTA I CDT212 VETENSKAPSMETODIK 2010
(Svara utförligt på varje fråga med fullständiga meningar. Allt material finns på kursens webbsida:
http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3620/ht10/)
VETENSKAPSTEORI
Beskriv kort och koncist det viktigaste du har lärt dig om:
1. VETENSKAP, KUNSKAP, SANNING
Vad är vetenskapsteori och varför läser vi den?
Vetenskapsteori är ”studiet av vetenskapernas logiska och metodologiska grundvalar”(Rosing). Man
kan säga att det är ”vetenskapen om vetenskap”.
Vad är sanning?
Det finns flera teorier som beskriver sanning. Det gemensamma för dem är att sanningen beskriver
något människan har kommit överens om.
Enligt Korrespondensteorin är något sant om det motsvaras av något som finns i verkligheten.
Koherensteorin säger att något är sant om det inte går emot andra sanningar.
Den pragmatiska teorin menar att något är sant om det fungerar i praktiken, är till nytta, leder till
mänsklig lycka, etc.
Vad är kunskap?
Enligt Platon så är kunskap ”sann, rättfärdigad tro.” Vetenskaplig kunskap förvärvas efter bestämda
regler, den ska kunna kommuniceras och vara prövbar (man ska kunna återskapa resultaten).
Praktikerkunskap innebär kunskap för konkreta situationer vilket gör det möjligt att handla
effektivt. Det finns även traditions-, rutin- och erfarenhetsbunden ”tyst” kunskap.
Vad är vetenskap?
Vetenskap är resultatet av den forskning som pågår inom de olika forskningssamhällen som finns
runt om i världen. Vetenskap innefattar bland annat sökandet efter olika mönster och samband.
Resultaten är temporära och måste kunna återskapas och omprövas.
Beskriv relation mellan forskning och vetenskap.
Forskning är själva sökandet av kunskap/förståelse och vetenskap är resultatet av forskningen.
2. LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE
Vad är deduktion? Ge exempel.
Deduktion är ett sätt att härleda slutsatser från ett antal premisser som antas vara sanna. Man drar
slutsatser fån det generella till det enskilda. Till exempel:
Premiss 1 ”Alla människor är dödliga.”
Premiss 2 ”Du är en människa.”
Slutsats ”Du är dödlig.”
Vad är empirisk induktion? Ge exempel.
Induktion är när man drar slutsatser fån det enskilda till det generella. Empirisk induktion är ett sätt
att dra slutsatser från erfarenheter/observationer. Till exempel:
Alla araber vi har observerat är muslimer. Därför är alla araber muslimer.
Vilken roll spelar induktion och deduktion i vetenskaplig forskning?
Induktion och deduktion är väldigt viktiga när nya hypoteser och teorier tas fram och testas.
Vad är hypotetiskt-deduktiva metoden?
Den hypotetiskt-deduktiva metoden är en bevismodell som används inom vetenskapen. Från en
hypotes gör man vissa förutsägelser och testar sedan om dessa förutsägelser är sanna. Om de inte
är sanna så måste man justera hypotesen. Om förutsägelserna är sanna så kan man publicera sin
teori.
Hugo Greijer
[email protected]
3. KOMMUNIKATION, FÖRKLARINGAR OCH TEORIER
Vad är kommunikation? Varför är den viktig?
Rent generellt är det processen att överföra någon typ av information mellan två eller flera noder
(organismer/maskiner). Det finns många olika sätt att kommunicera på bland annat via ljud, ljus,
skrift, mönster, färger, dofter och kroppsspråk. Utan någon typ av kommunikation skulle kaos lätt
kunna uppstå eftersom ingen skulle kunna veta vad andra tycker och tänker eller vad som är farligt
eller inte.
Beskriv relation mellan språk och kommunikation.
Språk är ett verktyg för att kommunicera. Det finns många olika typer av språk och det är viktigt att
både sändare och mottagare av informationen ”talar” samma språk för att båda parter ska kunna
förstå varandra.
Beskriv de viktigaste vetenskapsteoretiska traditioner.
Positivism (inklusive Behaviorism): Det naturvetenskapliga synsättet. Genom empiriska
observationer komma fram till och verifiera teorier.
Hermeneutik: Det samhällsvetenskapliga synsättet. Att försöka få en djupare subjektiv förståelse
(att tolka) för något.
Kritisk rationalism: Teorier kan inte verifieras bara falsifieras.
Vad handlar ”vetenskapernas krig” om?
”Vetenskapernas krig” var ett ordkrig som uppstod på 1990-talet mellan realisterna och
postmodernisterna. Postmodernisterna påstods ha en relativ syn forskning och vetenskap. För att
visa att postmodernisterna hade en vriden syn på vetenskap så skrev Alan Sokel en artikel som var
full av nonsens som ”lät” bra och var spelade på redaktörernas ideologiska fördomar. Samtidigt som
den artikeln blev publicerad i Social Text så publicerade han en annan artikel i tidskriften Lingua
Franca där han sade att den andra artikeln var en ren bluff.
Hur och när använder man kvantitativa, respektive kvalitativa metoder?
Kvantitativa metoder är mätningar, strukturerade analyser. Man bestämmer mängder och
fastställer relationer.
Kvalitativa metoder är intervjuer, litteraturstudier, iakttagelser. Man försöker förstå och beskriva
olika fenomen och sammanhang.
GÄSTFÖRELÄSNINGAR
Beskriv kort och koncist det viktigaste du har lärt dig om:
4.
LITTERATURVETENSKAPEN - den gränslösa vetenskapen (Ingemar Haag)
Jag kommer knappt ihåg något alls av den här föreläsningen. Avsaknaden av föreläsningsslides på
hemsidan gjorde inte saken bättre. Men jag har ett svagt minne om att han talade om hur vi
associerar ord till varandra och hur man kan slå upp ett ord i ett synonymlexikon och sedan gå
vidare med synonymer till det och snart har man kommit till raka motsatsen till det första ordet
man slog upp.
5.
FYSIKENS VÄRLD. Hur hänger världen ihop egentligen och hur mycket vet vi om
världen? (Gordana Dodig Crnkovic)
Jag tror dess värre att jag var frånvarande från denna föreläsning då jag saknar några som helst
minnen från den och inte heller väcks några minnen till liv när jag kollar på föreläsningsslidesen. Det
är dock inte mycket ny information för mig då jag har läst och sett en hel del dokumentärer av bland
annat Stephen Hawkings och Carl Sagan om fysik, universums uppkomst och strängteorin.
6.
TEKNIKVETENSKAPERNA (Ivica Crnkovic)
Ingenjörer får sakar att fungera. De löser problem genom att analysera problemet och bryter sedan
Hugo Greijer
[email protected]
ner det i mindre delar för att sedan hitta lösningar till dessa delproblem. Sedan sammanfogar man
alla dellösningar till en slutgiltig lösning för det stora problemet.
7.
MATEMATIK – bruk och missbruk (Kimmo Eriksson)
Man ska tolka den matematik som används på Dagens Nyheters Debattsida av samhällsvetare som
ren humor och inte förvänta sig att de som har skrivit artiklarna kan ta kritik. Man ska vara försiktig
med hur man använder matematik, och se till att kolla sina resultat noggrant för att se om de
överhuvudtaget är rimliga (som resultatet med chefen som borde få mer pengar än det finns i
världen i lön).
8.
FORSKNING INOM DATAVETENSKAP - Direktsänd video för mobiltelefoner
(Damir Isovic)
Det finns många olika sätt att komprimera video. MPEG är det vanligaste sättet att komprimera ljud
och bild. MPEG använder sig av spatial och temporal komprimering av video. I spatial komprimering
utnyttjar man att ögat inte uppfattar skillnader av alla nyanser av färger. Så att vissa nyanser byts ut
mot en och samma färg. I temporal komprimering så skickas bara förändringarna mellan bilderna.
MPEG använder sig av olika typer av frames (ramar): I-frames som innehåller hela bilden dessa
ramar används som referensramar. P-frames som är beroende av nästkommande ramar. B-frames
är beroende av både föregående och nästkommande ramar. Dessa ramar delas in i GoPs (Group-ofPictures). Vanligtvis består en GoP av 12-15 ramar. Normalt när resurser börjar ta slut på enheten
som ska spela upp videon så kastas slumpmässiga ramar. För att resurser inte ska gå till spillo så
används en typ av QoS (Quality of Service) där dessa ramar får en prioritering så att mindre viktiga
ramar slängs först, så att videon inte upplevs som hackig.