3.1.7 Specifikt vad gäller diskriminering pga. sexuell läggning

Förskoleförvaltningen
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
2013/2014
Dammfri förskola
2013-10-25
Slavi Silver, Förskolechef
Alia Khodr och Christina Larsson, Förskollärare
samt övrig personal på Dammfri förskola
Innehåll
1. Inledning
3
2. Definitioner
3
3. Nulägesanalys
4
3.1 Att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling
4
3.1.1 Allmänt
4
3.1.2 Specifikt vad gäller diskriminering av kön
5
3.1.3 Specifikt vad gäller diskriminering på grund av könsöverskridande identitet
eller uttryck
5
3.1.4 Specifikt vad gäller diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
5
3.1.5 Specifikt vad gäller religion eller annan trosuppfattning
5
3.1.6 Specifikt vad gäller diskriminering pga. funktionshinder
6
3.1.7 Specifikt vad gäller diskriminering pga. sexuell läggning
6
3.2 Att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling
6
3.3 Att utreda diskriminering och annan kränkande behandling
6
3.4 Att åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling
7
3.5 Uppföljande åtgärder
7
3.6 Ansvarsfördelningen
7
4. Planerade åtgärder avseende det kommande året
7
5. Beskrivning av hur barn, elever och personal skall medverka i arbetet med planen samt
hur vårdnadshavare skall göras delaktiga i arbetet
8
6. Uppföljning, utvärdering och framtagande av planen
8
7. Våra trivselregler
8
Bilaga 1
1. Inledning
I förskolans läroplan Lpfö -98, kapitel 1 Grundläggande värden finns att läsa: ”en viktig
uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv
vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden
som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”. Därför arbetar vi aktivt med
värdegrundsfrågor både i barngrupperna och bland personalen.
All pedagogisk personal har varit delaktig i arbetet med att skapa en likabehandlingsplan.
Detta för att syftet ska vara känt för alla dvs. att främja barns och elevers lika rättigheter,
att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionsnedsättning
samt att motverka annan kränkande behandling.
Förskolechefen tar tydligt avstånd från all behandling som på minsta vis kan uppfattas
som diskriminering eller annan kränkande behandling. All personal har ansvar för att
planen efterföljs och förskolechefen har det yttersta ansvaret för uppföljning, utvärdering
agera utifrån rådande praxis om det skulle förekomma.
2. Definitioner
Med diskriminering avses vad gäller denna plan:
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse,
ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som kan komma att
särskilt missgynna personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller
annan trosuppfattning, visst funktionshinder eller viss sexuell läggning, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som
används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett
sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot
denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
3
Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
ovan kränker ett barns eller en elevs värdighet.
De sju diskrimineringsgrunderna
1. kön - kvinna eller man eller den som ska ändra/har ändrat könstillhörighet,
2. könsöverskridande identitet eller att genom uttryck visa sig tillhöra ett annat kön,
3. etnisk tillhörighet – nationellt/etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande,
4. religion eller trosuppfattning
5. funktionshinder
6. sexuell läggning - homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
7. ålder
3. Nulägesanalys
3.1 Att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling
3.1.1 Allmänt
Att ha ett gemensamt förhållningssätt och gemensam barnsyn är något vi strävar efter på
Dammfri förskola. Detta försöker vi uppnå genom regelbundna värdegrundsdiskussioner
och reflektioner. Värdegrundsarbetet är knutet till Lpfö -98 och övriga styrdokument.
Alla arbetslag vill erbjuda barnen en utmanande miljö när det gäller det språkliga,
motoriska, kognitiva och sociala. Det ska vara en tillgänglig och tilltalande miljö för alla
oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande
identitet. Det kan handla om utformningen av rummen, material som finns och vilken
litteratur som barnen erbjuds. Vi strävar efter att ha könsneutralt material. Allt detta ses
över kontinuerligt av pedagogerna och anpassas efter aktuell barngrupp.
Området har 3 utbildade processtödjare varav en tillhör Dammfri förskola som under
läsåret 12/13 haft separata uppdrag inom detta område.
Vi arbetar periodvis med StegVis samt ett kompismaterial som behandlar
värdegrundsfrågor. Just nu består barngrupperna av flera olika nationaliteter och därför
har vi valt att arbeta intensivt med språkträning. Vi har valt att lyfta fram barnens olika
språk och utifrån barnens kunskaper lär de sig av varandra. Vi vill visa barnen att det är
positivt med mångfald och att vara flerspråkig. Dessa metoder fokuserar på barns
utveckling av empati och att sätta ord på känslor. Det riktar sig till barn i åldern 3-6 år.
Personalen arbetar med dessa frågor även med de yngre barnen men då mer genom
förhållningssätt, förebilder och aktiviteter utifrån deras nivå. Det diskuteras nu att köpa in
bland annat empatidockor och annat arbetsmaterial för barnen för att ytterligare kunna
arbeta med dessa frågor.
Förskolechefen är aktiv i olika stadsdelsövergripande arbetsgrupper. Det handlar om
frågor kring jämställdhet och mångfald.
4
Detta år kommer vi att arbeta med projektet Natur & Miljö, inom Slottstadens
förskoleområde. Projektet kommer att vara huvudtemat för våra arbetsgrupper, där varje
pedagog ansvarar för sin grupp och förlägger det pedagogiska arbetet i de olika
läranderummen. Dessa rum är könsneutrala och är en tilltalande miljö oavsett kön,
etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.
3.1.2 Specifikt vad gäller diskriminering av kön
Vi har ett neutralt förhållningssätt gentemot barnen ur ett genusperspektiv, vi ser
individer inte kön. I sånger varierar vi könsbenämningen på karaktärer som förekommer.
Vi har litteratur som frångår traditionella, stereotypa könsroller.
3.1.3 Specifikt vad gäller diskriminering på grund av könsöverskridande identitet
eller uttryck
Genustänkandet ska alltid vara närvarande, som vid tilltal, attityd och bemötande. Miljö
och leksaker förändras efter barnens behov och intresse, minst en gång i kvartalet. Alla
barnen uppmuntras att prova olika typer av lekmiljöer och leksaker. Ett varierat utbud av
leksaker och böcker ska finnas för att tilltala alla barn oavsett kön, böcker med både
pojkar och flickor i huvudrollen. Även litteratur som utmanar genustänket ytterligare som
inhandlas. Vi reflekterar ofta enskilt och i arbetslag över sånger, miljöer och litteratur vi
har på förskolan. Vi väljer att förändra och varierar det som krävs för att utmana de
könstereotypa rollerna. Vi lånar böcker på biblioteket för att få tillgång till nyskrivna
böcker med innehåll som är nutidsrelaterat.
Under hösten genomgår en pedagog utbildning inom genuspedagogik för förskolan för att
utveckla vårt arbete.
3.1.4 Specifikt vad gäller diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
Vi har bjudit in föräldrar till att framföra kulturella uttryck för barnen vilket legat till
grund för diskussion. Vi har varje år en internationell vecka där olika kulturella uttryck
uppmärksammas t ex mat, sång och flaggor. Föräldrarna är välkomna att komma med
förslag på kulturella yttringar som skulle kunna tas upp i barngruppen. Vi har litteratur
där karaktärerna har olika etnicitet och där kulturella möten tas upp såsom
”Kompiskrocken”. Vi erbjuder en gång i veckan modersmålsstöd på arabiska och
engelska. På förskolan har vi en pedagog som håller i det arabiska modersmålsstödet som
även infogar språkövningar i vårt pedagogiska arbete i vardagen. Det engelska
modersmålsstödet sköts av en modersmålslärare som kommer från annan skola.
3.1.5 Specifikt vad gäller religion eller annan trosuppfattning
Vi stödjer barnens behov av att få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med
andra. Barnen tillåts diskutera och ställa frågor så länge som det sker med respekt och på
lika villkor. De vuxna ska finnas där som ett neutralt och tryggt stöd.
Vi tillmötesgår också särskilda behov när det gäller kost pga. religiösa orsaker.
5
3.1.6 Specifikt vad gäller diskriminering pga. funktionshinder
Det finns en specialpedagog anställd som arbetar både förebyggande och som finns
tillgänglig vid akuta situationer på förskolorna. Det kan gälla handledning till
pedagogerna och/eller direkt arbete med enskilda barn. Vårt mål är att integrera och att
verksamheten ska möta barnet efter hans/hennes behov. Vi vill också med detta arbetssätt
öka förståelsen och acceptansen hos de andra barnen för människors olikheter och
likheter. Vi har en pedagog som genomgått en utbildning i teckenspråk.
Samarbetet med föräldrar och andra eventuella instanser är meningsfullt för barnets
utveckling och trivsel på förskolan.
3.1.7 Specifikt vad gäller diskriminering pga. sexuell läggning
I samtal med barnen om kön, familjekonstellationer, hur människor ser ut och dylikt
lägger vi inga värderingar i vad som är rätt eller fel. Vi vill erbjuda barnen en miljö som
är neutral och varierad när det gäller material och litteratur.
3.2 Att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling
Rutiner nedan gäller vid all diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
könsöverskridande identitet eller sexuell läggning och annan kränkande behandling än
diskriminering;
- Vuxna cirkulerar alltid vid de utrymmen och lokaler där barnen befinner sig. Det gäller
såväl inne som ute. Pedagogerna är aktiva och närvarande. Ny och tillfällig personal ska
informeras om det finns särskilda omständigheter kring miljön eller dylikt. Respekt för
och tillit till barnen ska dock visas och det ska finnas möjlighet till avskilda miljöer och
rum att vistas i.
- Av yttersta vikt är den vardagliga kontakten med föräldrar. Här kan det tidigt signaleras
om föräldrar har sett/upptäckt något som påverkar deras eller andras barn på förskolan.
- All personal ska ingripa vid misstanke om att något barn blir utsatt för diskriminering
eller annan kränkande behandling. Förskolechef och föräldrar informeras samma dag.
- Förskolechefen beslutar om handlingsplan ska upprättas. I handlingsplanen ska det
finnas med aktuell situation (vad, hur, när), vilka åtgärder ska sättas in och vem som
ansvarar för vad och datum för uppföljning. Uppföljningen bör ske inom tre veckor
beroende på aktuell situation. (Se bilaga1)
3.3 Att utreda diskriminering och annan kränkande behandling
Rutiner nedan gäller vid all diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
könsöverskridande identitet eller sexuell läggning samt annan kränkande behandling än
diskriminering.
6
- Föskolechef informeras. Föräldrar informeras så snart som möjligt.
- Kartläggning av aktuell situation görs av inblandade pedagoger. Vid behov finns det
möjlighet att ta hjälp av specialpedagog. Handlingsplan upprättas av pedagogerna.
- Förskolechef ansvarar för om ytterligare myndigheter eller andra instanser eller
specialistkompetens ska kopplas in.
- Utredningsarbetet dokumenteras skriftligt. (Se bilaga 1)
3.4 Att åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling
Rutiner nedan gäller vid all diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
könsöverskridande identitet eller sexuell läggning samt annan kränkande behandling än
diskriminering.
- Pedagoger ingriper direkt vid akut situation. Barnen tas om hand och samtliga
inblandade får möjlighet att komma till tals för att få struktur på situationen.
- De närvarande pedagogerna gör en första kartläggning av omständigheterna kring
situationen: vad har hänt? Vad har föranlett det? Hur har det gått till? Vem är inblandad?
Vad hände sen? Var fanns pedagogerna?
- Förskolechef och föräldrar informeras snarast av ansvarig personal. Tillbudsanmälan
fylls i och lämnas till rektor.
- Observation av berörd barngrupp följs upp av pedagoger. Vid behov kan
specialpedagogen kopplas in.
Mer långsiktiga åtgärder är de kontinuerliga diskussioner och reflektioner om
värdegrundsfrågor som är igång bland personalen. Dessa sker gruppvis under
organiserade former. Vid varje tillfälle är specialpedagogen med som samtals- resp.
handledare. Detta är också en del av vårt förebyggande arbete.
3.5 Uppföljande åtgärder
Handlingsplaner som upprättats följs upp som överenskommet. Ärendena ses över vid en
årlig utvärdering av hela verksamheten. Uppföljningarna dokumenteras skriftligt.
Pedagoger som varit inblandade i ärendena har ansvar för att detta sker. Uppföljning och
revidering av Plan mot diskriminering och kränkande behandling sker varje år.
3.6 Ansvarsfördelningen
Förskolechefen har övergripande ansvar för att Plan mot diskriminering och kränkande
behandling följs och skrivs om. Varje pedagog har ansvar för sitt eget förebyggande och
7
löpande arbete med barnen. Ansvaret att agera omfattar all personal på förskolan t.ex.
förskollärare, barnskötare, kökspersonal, ekonomibiträden m.fl.
4. Planerade åtgärder avseende det kommande året
Åtgärderna nedan syftar till att motverka varje form av diskriminering pga. kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning samt annan kränkande behandling
än diskriminering;
- Inköp av material i syfte att arbeta med värdegrundsfrågor och genusfrågor.
- Låna litteratur som behandlar olikheter.
- Föra vidare diskussioner kring arbete mot kränkande behandling samt diskriminering
för att kunna utveckla verksamheten ytterligare.
5. Beskrivning av hur barn, elever och personal skall
medverka i arbetet med planen samt ur vårdnadshavare skall
göras delaktiga i arbetet
Syftet med nedanstående är också att planen ska bli känd och förankrad hos pedagoger,
barn och vårdnadshavare.
Diskussioner kring Plan mot diskriminering och kränkande behandlings innehåll och
förankring i verksamheten kommer att hållas bland personalen på t.ex. arbetsplatsträffar
eller liknande. Ny personal ska få information om planen under introduktionssamtalet av
förskolechefen och konkretare kännedom av sina medarbetare.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska finnas lättillgänglig för
föräldrarna på förskolan. På föräldramöten presenterar personalen planen och dess
innehåll muntligt. Här ges möjlighet till frågor och diskussion. Även barnens
utvecklingssamtal blir ett forum för frågor kring det enskilda barnet samt att föräldrarna
får ett exemplar av likabehandlingsplanen. Ett exemplar finns upp på förskolans
anslagstavlor.
6. Uppföljning, utvärdering och framtagande av planen
Uppföljning, utvärdering och omskrivning av planen sker i samband med övrig
utvärdering av verksamheten. Vid behov kan en översyn ske vid fler tillfällen under året.
7. Våra trivselregler
Vår värdegrund och vårt arbete som främjar likabehandling. På Dammfri förskola,
arbetar vi för en förskola fri från all diskriminering och annan kränkande behandling.
8
Vi ska verka för att skapa trygghet genom att:






god anda ska råda på vår förskola
det ska finnas arbetsglädje
vi bemöter varandra med respekt
vi får tid att reflektera tillsammans
det ska finnas en öppen kommunikation på förskolan
förtroende och tillit ska råda i arbetslaget
Respekt ska råda genom att:




Vi ska lyssna och kommunicera
Samspela i arbetslaget
Ha ett gott samarbete
Det ska finnas en öppen dialog
Lika värde genom att:



Vi ska respektera varandras olikheter
Ta tillvara på de kompetenser som finns
Alla ska ta sitt personliga ansvar
Vi tränar på att:


Kommunicera utan att det uppstår missförstånd
Uppmärksamma sådant som är positivt
Varje arbetsgrupp upprättar årligen trivselregler i samarbete med barnen:
– Varje arbetsgrupp ansvarar.
Vi tar upp värdegrundsfrågor/dilemman kontinuerligt på APT:
– förskolechefen ansvarar.
9
Malmö stad
Västra Innerstaden stadelsförvaltning
Bilaga 1
Utredning och åtgärder vid diskriminering, trakasserier och
annan kränkande behandling. (Mall kopplad till
likabehandlingsplanen)
Datum:
Barnets namn:
Vuxen:
Inblandade:
Ärendets art
 Diskriminering
Diskrimineringsgrund:
 Annan kränkande behandling
Kort beskrivning av händelsen:
Org.nr. 212000-1124
[e-post]
www.malmo.se
11 (12
Åtgärder:
datum:
 Samtal med barnet
 Lämnat över till ansvarig pedagog
(namn)
 Samtal med inblandade parter
 Barnets vårdnadshavare kontaktas
 Övriga inblandade barns vårdnadshavare kontaktas
 Ansvarig arbetsledare kontaktas
(namn)
Uppföljning datum:
Noteringar från samtal dokumenteras nedan eller på separat papper (bifogas denna
dokumentation). Om ärendet går vidare se nästa sida.
11
12 (12
Ärendet går vidare:
Åtgärder:
 Förskolechef informeras
Datum:
Ytterligare tänkbara åtgärder
 CRT (Centrala Resursteamet)
 BUN (Barn och ungdomsnämnden)
 Individ och familj (Sociala myndigheter)
 Polis
 Arbetsmiljöverket
12