Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 01 15

Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete
mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3kap. 16 §
diskrimineringslagen och 6 kap. 8 § skollagen. I AcadeMedia AB gäller nolltolerans mot
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ledningen och all personal har ett
gemensamt ansvar för detta arbete. Alla barns och elevers upplevelser av diskriminering, trakasserier
och annan kränkande behandling ska samma dag anmälas till förskolechef/rektor. Det är
förskolechefs/rektors ansvar att skyndsamt (dvs. inom ett dygn) anmäla alla sådana upplevelser till
huvudmannen.
Verksamhet
Förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem på Vittra Gerdsken
Planen är giltig nedanstående period och gäller ett år
2016-01-15 -- 2017-01-15
Utvärdering av förra årets planerade åtgärder
Förskola:
I förskolan har det inte arbetats med planen i vardagen på samma sätt som i grundskolan. I
förskolan finns en noggrannhet är att möta varje enskilt barn, utifrån förutsättningar och behov,
samt vara ett stöd för barnet i leken och i samspelet med andra barn. Pedagogerna arbetar aktivt
med att vara närvarande i barnens vardag och lärmiljö.
Fritids:
Barnen upplever att pedagogerna arbetar med att alla ska känna sig sedda och att ingen ska bli
retad. De tycker att pedagogerna tar sig tid att lösa konflikter. Fritidsverksamheten har under året
arbetat med att vara ett komplement till skolan och haft fokus på samspel och gruppdynamik i syfte
att främja socialt samspel, kontakter över åldersgränser samt värdet av att alla är olika och har olika
behov. I fritidsverksamhetens mer fria form är upplevelsen hos pedagogerna att vissa barn har
svårare att komma till sin rätt, varvid arbetet med att möta alla barn i denna verksamhet behöver
fortsätt att utvecklas.
Minior:
Eleverna har, under skolstarten, pratat i sina ansvarsgrupper om planen. Vi har pratat om kränkande
behandling i grupperna. Eleverna har diskuterat hur man är mot varandra och hur man är en bra
kompis. Vi har haft daglig samling med värdegrund. Pedagogerna ser alla barn och ingriper när något
händer oavsett årskurs. Vi fick inte till någon tid för individuella samtal med varje elev. Elevråd och
samlingar har vi haft och fungerat bra. Vi hade inga gemensamhetsdagar f- 9.
Under förra året utnyttjade vi trappans gång en gång och det fungerade bra. Eleverna upplever att
fotbollsplanen och tamburen är en sådan plats där konflikter kan uppstå, men där försöker vi se till
att det finns pedagoger på plats.
Alla föräldrar skrev ej kontrakt. Vi utvärderar och andvänder Vittraboken och har haft två IUPsamtal per läsår. Plan mot kränkande behandling informerades om under ett föräldramöte.
Att alla pedagoger aktivt ska arbeta för att skapa relationer till alla elever, som man dagligen möter.
Junior:
Infört tydliga samtalsrutiner där vi är 2 på samtal, gör skriftliga överenskommelser med eleverna och
följer upp regelbundet tills kränkning upphört
Fasta bordsgupper/arbetsgrupper i rummen för att skapa trygghet och gott klimat
Extra åtgärder kring fotbollsplanen
Elevens val - bygga gemenskap åk 4 och 5
Förebyggande åtgärder under läsåret 15/16:
Tvärgrupper åk 4-5 som träffas regelbundet för ökat trygghet i laget
Nya grupper varannan period för att skapa optimala grupper och lära eleverna känna varann och
samarbeta med olika personer
Blandat åk 4 och 5 vid bestämda bord i matsalen
Fortsatt arbete med tydliga och vägvinnande samtalsrutiner, se ovan
Åtstramning i åk 4 med riktade åtgärder i plan och veckovis uppföljning
Senior:
Senioreleverna upplever att enstaka elever inte har respekt för lärarna, men att majoriteten
respekterar både lärare och elever. Flera elever i årskurs 9 har haft en problematik med attityd,
socialt samspel och uppförande. Eleverna upplever att de arbetar med planen kontinuerligt över
hela läsåret. Seniorerna upplever att pedagogerna tagit tag i saker som uppstått och agerat för att
främja trygghet och studiero.
Elevhälsan:
Arbetslagen kommer att följa upp arbetet med planen ca fyra gånger per läsår. De kommer att
utvärdera åtgärderna samt följa upp resultatet. Eleverna deltar genom diskussioner i arbetslagen
samt på elevråd. Kvalitetsundersökningar genomförda av elever, vårdnadshavare och medarbetare
sker i oktober 2015 och januari/februari 2016. Rektor har uppföljning och kartläggning med eleverna
under augusti 2015. Elevhälsan samt Gerdskens ledningslag utvärderar planen och arbetar fram
riktlinjer och strukturer för att främja lärande och motverka alla former av kränkande behandling. En
ny organisation arbetas fram där varje barn bättre kommer till sin rätt.
Utvärdering av årets planerade åtgärder
I det dagliga arbetet förebygger vi trakasserier och kränkande behandling
genom att:
Handlingar 2015/2016
Förankring av den årliga planen hos
medarbetare, elever och föräldrar på samlingar,
elevråd och föräldraråd.
Använda planen i det dagliga arbetet när en
situation uppstår exempelvis i samtal med elever
och/ eller föräldrar.
Planens innehåll utvärderas i arbetslagen.
Kvalitetsmätning för elever och föräldrar från år
4 och föräldrar.
Revidering av den årliga planen.
Värdegrundsarbete utifrån Lgr- 11 samt Vittras
pedagogiska verktyg.
Målmedvetet och kontinuerligt arbete med IUPpersonlig utveckling, personligt ansvar, tydlighet
och olikhet.
Uppstartsperiod- varje termin startar med 4
veckor där elever och pedagoger arbetar fram
förhållningssätt, strukturer samt arbetar med
individ- och gruppstärkande övningar.
Dagliga samlingar i ansvarsgrupp där alla blir
sedd och lyssnade till.
Grupperna arbetar med samarbetsövningar och
värderingsövningar.
Vår lärmiljö, öppna ytor så att alla blir sedda.
Elevdemokrakti och delaktighet
Ordningsregler.
Pedagogisk lunch.
All personal har ett gemensamt ansvar för alla
elever på skolan och agerar om någon uppvisar
oönskat beteende.
Gemensamma dagar år 1-9
Resultat
Planen revideras under hösttermin 2015.
Elevrådet kommer att diskutera den och den
kommer att tas upp på morgonsamlingar med
eleverna. Rektor går igenom planen med
föräldrarådet. Weronica går igenom planen med
elevrådet.
Sker vid uppkomst
Utvärderas varje termin.
Lilla kvalitén på hösten och stora kvalitén på
våren.
Pågår under hösten.
Arbete påbörjas under höstterminen och fortgår
regelbundet under läsåret. Detta görs av
medarbetare och elever.
Alla elever har en handlingsplan.
Detta genomfördes i samtliga årskurser
Sker dagligen.
Sker veckovis.
Öppna ytor finns i alla årskurser och vi arbetar
med att alla blir sedda.
Elevråd varannan vecka årskurs 1- 9, där trivsel
och värdegrund diskuteras.
Diskuteras med elev/ förälder under
utvecklingssamtal samt signeras.
Pedagogerna äter lunch dagligen med eleverna.
Detta följs av samtliga arbetslag.
Alla arbeslagen sammarbetar. 1 gång per termin
Främjande del
”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för
likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i
verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas
ålder och till den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)
Verksamhetens lokala vision och ställningstagande
Vårt mål är en skola utan kränkningar, där alla barn och elever känner sig trygga.
●
Vi främjar alla elevers lika rättigheter enligt 3 kap. i Diskrimineringslagen
●
Lika rättigheter och skyldigheter oberoende av kön, könsidentitet och könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
●
Vi motverkar kränkande behandling av barn och elever enligt 6 kap. i skollagen
●
Alla känner sig trygga
●
Alla deltar i ett respektfullt samspel
●
Det främjande arbetet är ständigt pågående i skolan och i fritidshemmet.
Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och
trygghet
Kön: att någon är kvinna eller man
Främjande åtgärder:
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller
genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
Främjande åtgärder:
Alla elever oavsett kön eller könsöverskridande uttryck behandlas lika och erbjuds lika möjligheter.
Genom medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal kring könsöverskridande identitet eller
uttryck under bl a morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens grundläggande värden och
innehållet i diskrimineringslagen. Vi tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och
bevakar könsstereotypt innehåll i bland annat undervisningsmaterial och medier. Vi arbetar
medvetet med att problematisera stereotyper.
Ansvariga: arbetslagen
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
Främjande åtgärder:
Alla elever behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet och erbjuds lika möjligheter.
Genom medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal och kring etnisk tillhörighet under bla
morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens grundläggande värden och innehållet i
diskrimineringslagen. Läroplanens grundläggande värden är ett naturligt inslag i den dagliga
verksamheten.
Ansvariga: arbetslagen
Religion eller annan trosuppfattning: religion eller en annan trosuppfattning, exempelvis muslimer,
kristna, buddister och ateister
Främjande åtgärder:
Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå
Främjande åtgärder:
Alla elever behandlas lika oavsett eventuellt funktionshinder och erbjuds lika möjligheter och stöd
utifrån behov och förutsättningar. Genom medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal kring
olika former av funktionshinder under bl a morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens
grundläggande värden och innehållet i diskrimineringslagen. Läroplanens grundläggande värden är
ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.
Ansvariga: arbetslagen
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
Främjande åtgärder:
Alla elever behandlas lika oavsett sexuell läggning och erbjuds lika möjligheter och stöd utifrån
behov och förutsättningar. Genom medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal kring sexuella
läggningar under bl a morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens grundläggande värden
och innehållet i diskrimineringslagen. Läroplanens grundläggande värden är ett naturligt inslag i den
dagliga verksamheten.
Ansvariga: arbetslagen
Ålder: uppnådd levnadslängd
Främjande åtgärder:
Alla elever behandlas lika oavsett ålder och erbjuds lika möjligheter och stöd utifrån behov och
förutsättningar. Genom medvetna, systematiska och kontinuerliga samtal kring ålder under bl a
morgonsamlingar tydliggör pedagogerna läroplanens grundläggande värden och innehållet i
diskrimineringslagen. Läroplanens grundläggande värden är ett naturligt inslag i den dagliga
verksamheten.
Ansvariga: arbetslagen
Handling
Förankring av den årliga planen hos
medarbetare, elever och föräldrar på fritids,
samlingar, elevråd, föräldraråd
Använda planen i det dagliga arbetet när en
situation uppstår ex i samtal med elever
och/eller föräldrar
Kvalitetsmätning elever från år 4 och
föräldrar
Tidsplan
Efter uppstartsperioden,
skolmöten, föräldramöten,
samlingar
Kontinuerligt
Höst/vår
Ansvarig
Rektor, arbetslagen
Pedagog som sitter i
samtal med elever
och/eller föräldrar
Rektor/Vittra
Revidering av den årliga planen
En gång om året
Målmedvetet och kontinuerligt arbete med
IUP - personlig utveckling
- personligt ansvar, tydlighet, olikhet
Uppstartsperiod – varje termin startar med
4 veckor där elever och pedagoger
tillsammans arbetar fram förhållningssätt,
strukturer samt arbetar med individ – och
gruppstärkande övningar
Väl förankrade ordningsregler
Kontinuerligt
Rektor, EHT, elever
föräldraråd,
medarbetare
Pedagogerna
Augusti-september
Pedagogerna
Kontinuerligt
Eleverna, pedagogerna
och rektor samt med
föräldrar.
Pågående samtal, både individuellt och i
grupp, om vår värdegrund och vårt
gemensamma förhållningssätt.
Elever och pedagoger arbetar tillsammans
hela skoldagen, pedagogiska relationen
Dagliga samlingar och/eller längre pass i
ansvarsgruppen där alla blir sedda och
lyssnade till.
Grupperna arbetar med samarbetsövningar
och värderingsövningar
Vår lärmiljö, öppna ytor så att alla blir
sedda.
Utemiljön/skolgården;
Öppen med rastvärdar
Elevhälsoarbete:
Ett elevhälsoteam med rektor,
specialpedagog, skolsköterska, kurator.
Skolpsykolog närvarar varannan vecka?
All skolpersonal agerar om någon uppvisar
ett oönskat eller oacceptabelt beteende.
All personal har ett gemensamt ansvar för
alla elever på skolan. ”Alla elever är allas
elever”
Kontinuerligt
Varje dag
Pedagogerna
Varje dag på
morgonsamling.
Pedagogerna
Kontinuerligt
Arbetslagen, EHT
Varje dag
All personal
Varje dag
Arbetslagen
Varje vecka
Rektor
Varje dag
All personal
Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling
Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionsnedsättning, viss sexuell
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Bristande tillgänglighet: att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana
åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar
situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på
tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till ekonomiska och praktiska
förutsättningar, andra omständigheter av betydelse.
Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Kränkande behandling kan till exempel vara
- om någon skickar elaka mail eller sms,
- om någon upprepade gånger blir retad för något
- om någon inte får vara med de andra
- våld, som slag, sparkar, knuffar och hot
Om kränkningar sker flera gånger brukar det ibland beskrivas som mobbning.
Förebyggande del
”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och
utgår från identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till
barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” ( Allmänna råd
för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)
Resultat av förra årets handlingar:
Genom att ständigt värna vårt förhållningssätt och bemötande blir vår gemenskap en given, naturlig
och integrerad del i vår vardag. Arbetet med vår gemenskap är främst förebyggande och långsiktigt i
syfte att främja alla barn och elevers lika rättigheter. Därmed vill vi tydliggöra det förhållningssätt vi
vill ska råda samt förebygga icke önskvärda situationer eller händelser i vardagen där all personal på
Vittra Gerdsken tydligt tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande
behandling.
Våra mål:
- En trygg, stimulerande och utmanande miljö där alla kommer till sin rätt.
- Vi hanterar alla situationer om/när kränkning inträffar med tydlighet, beslutsamhet och med
barnets rättigheter för ögonen.
Resultat av årets kartläggningar och planerade åtgärder 2015-2016
utifrån resultatet av kartläggningarna
Förskola:
● Arbete med organisation samt personal – tydliggöra och stärka pedagoger i sin yrkesroll
Fritids:
● Tydliggöra planen
● Pedagogerna går runt vid de olika aktiviteterna utomhus
Minior:
● Regler för aktiviteter utomhus samt användning av fotbollsplanen
● Samarbeta över lagen med rastvärdskap
● Gemensamma ordningsregler
● Observationer samt handledning från EHT till pedagoger gällande den sociala skolmiljön
Junior:
● Arbete för att stärka gemenskap i gruppen, samtal kring regler och förhållningssätt, bl a
genom värderingsövningar i klasser och mindre grupper. Trygghetsförstärkande.
● Förstärkning av pedagog vid förflyttningar, raster innan skolan och efter.
● Medvetet arbete med mindre arbetsgrupper, fyra i varje som skiftar varje period.
● Handledning från EHT till pedagoger gällande socialt samspel, ledarskap
Senior:
● Fortsatt aktivt arbete med planen under året
● Aktivt arbete med attityder gällande social medier, kommunikation och konflikthantering.
Så här har barn/elever, personal och vårdnadhavare involverats och
varit delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet i planen
Eleverna har deltagit i uppföljning och kartläggning samt diskuterat innehållet ansvarsgruppsvis.
Pedagogerna har följt upp och planerat tillsammans samt att det sker vid arbetslagsmötena. Under
året har vi följande tillfällen att diskutera och följa upp planen:
Skolmöte: Magnus Olausson och Frida Björk Ljungström har reviderat förra årets plan.
Arbetslagsmöte: Varje arbetslag går igenom den reviderade planen
Veckoplanering: Varje elev har i sin veckoplanering med vad de kan tänka på gällande regler.
Periodplanering: Varje elev planerar i sin periodplanering vad de kan tänka på gällande regler.
UF-dagar: Genomgång av den reviderade planen
Elevrådsmöten: Weronica Cronstam går tillsammans med elevrådet igenom planen.
Ansvarsgruppen: Varje ansvarsgrupp går igenom planen.
Föräldraråd: Marie Haga går tillsammans med föräldrarådet igenom planen.
Föräldramöten: Planen gås igenom på föräldramöten.
Elevhälsan
Elevhälsans prioriterade mål gällande förebyggande arbete är att synas ute i verksamheten och vara
tillgängliga, t ex genom handledning till pedagoger, arbete i klasser och grupper t ex genom samtal,
värderingsövningar, diskussionsgrupper. Att vara synliga och märkbara för både barn, pedagoger
och föräldrar.
Åtgärdande del
Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och dokumentera
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka och dokumentera
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
Upptäcka:
Samtliga medarbetare är goda förebilder i alla situationer.
- daglig samling med ansvarsgrupp och ansvarspedagog
- Pedagogerna är med eleverna hela dagen.
Arbetslagen samtalar om hur och vad de kan göra i situationen. EHT lyfter elever som behöver stöd
eller hjälp i att klara skolan. Frånvaro följs upp av ansvarspedagog, rektor och EHT.
Åtgärdande insatser
● Att samverka externt, t ex med socialförvaltning, BUP, habilitering, sjukvård etc
● Rektor deltar i SSPF, en samverkansgrupp mellan skola, socialtjänst, polis och fritid i
kommunen
● Fortbildning, handledning och kompetensutveckling för personal
● Samverka med kommunens sociala fältassistenter för att samtala i elevgrupper och klasser
om olika identifierade behovsområden t ex förhållningssätt/attityder kring sociala medier.
● Bjuda in aktörer att samtala om aktuella ämnen, t e x alkohol – och drogförebyggande
arbete under föräldramöten eller föräldraråd
● Elevhälsan kopplas in i ett tidigt skede genom att arbeta nära verksamheten. Någon i
elevhälsan blir ärendeansvarig i varje ärende, vilket ger tydlighet och underlättar i kontakt
med elev, pedagoger och vårdnadshavare.
● Skolpsykolog och specialpedagog handleder och stödjer arbetslagsledarna på skolan i hur
samtliga pedagoger skall ta ansvar för sin undervisning och att än mer anpassa ledarskap
och pedagogik till de elever de möter.
Vi upptäcker trakasserier och kränkande behandling genom att:
Handling
Tidsplan
Pedagoger och övrig personal som dagligen rör sig Under hela skoldagen
bland eleverna under såväl eget arbete som under
rastaktiviteter. Arbete med att bygga/skapa goda
relationer som präglas av trygghet och tillit där
eleverna kan komma och prata om det finns
behov. Vid behov observerar vi grupper, situation
och individer ytterligare.
Skolsköterskan hälsosamtal bidrar till att vi
Löpande under året
upptäcker trakasserier och kränkande behandling.
Kuratorns arbete bidrar även till att saker
uppdagas.
En rastvärd har extra observation på
Varje rast
fotbollsplanen under rasterna för att säkra upp
tryggheten. Det finns också bestämda tider för när
minior, junior och senior elever har tillgång till att
spela på planen.
Säkerställa trygghet i tamburen och vid
Under hela läsåret
toaletterna:
- Rastvärd i kapprummet, pedagoger följer med ut
vid skoldagens slut.
- De yngre eleverna får ta med en ”toalettkompis”
för att känna sig trygga.
Snabb informationsspridning mellan berörda
Omedelbart när dessa
vuxna i verksamheten om misstankar om en "det
situationer uppstår
icke önskvärda" inträffar och ett omedelbart
agerande
Kontakten med föräldrarna kring elevernas
Löpande
skolsituation ökar möjligheten för oss att upptäcka
eventuella trakasserier och kränkande
behandlingar.
Arbetslaget/enheten-"alla-elever allas elever".
Löpande
Genom vårt arbetslags/enhetsvisa arbete har
pedagogerna ett gemensamt ansvar för samtliga
elever. Pedagogerna känner eleverna väl eftersom
de arbetar med eleverna hela dagen utifrån olika
grupperingar och situationer.
Ansvarig
All personal på skolan
Skolsköterska, kurator
Rastvärdarna
Alla pedagoger och
elever
Alla pedagoger
Ansvarspedagogen
Alla pedagoger
Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt
av andra barn/elever
Handling
Tidsplan
Ansvarig
Steg 1
Omgående
Ansvarspedagog /
Berörd elev och ansvarspedagog/berörd pedagog
berörd pedagog
samtalar enskilt.
Hur upplevde du situationen?
Vad tror du var orsaken till att situationen
uppstod?
Vilka var inblandade?
Historik; har det hänt tidigare?
Situationen dokumenteras av den pedagog som
hanterar ärendet.
[Pedagog förklarar tydligt hur situationen kommer
hanteras framöver; nu kommer vi att… och sen
kommer jag tillbaka till dig och…]
Steg 2
Omgående
Ansvarspedagog /
Ansvarspedagog/berörd pedagog samtalar med
berörd pedagog
den/de elever som var inblandade i situationen.
Klargör att en elev blivit ledsen/upplever sig kränkt
av situationen.
Hur upplevde du situationen?
Vad var ditt ansvar i situationen (fakta; en elev
känner sig kränkt)?
Vilka var inblandade?
Historik; har det hänt tidigare?
Huvuddragen dokumenteras enl. mall.
I samtalet redogörs tydligt för eleverna att skolan
inte accepterar kränkande behandling och att
detta är något som omedelbart måste upphöra.
[Pedagog markera tydligt hur situationen kommer
hanteras framöver; nu kommer vi att… och sen
kommer jag tillbaka till dig/er och…]
Steg 3
Omgående
Ansvarspedagog
Kontakt med hemmet om den uppkomna
situationen. Både utifrån den/de som känt sig
kränkta och den/de som kränkt.
Samtalen dokumenteras.
Steg 4
Omgående
Ansvarspedagog /
Arbetslaget och rektor informeras och Steg 1-3
berörd pedagog
förankras i laget – hur säkerställer vi tillsammans
att detta inte uppstår igen?
Dokumentation av händelsen ska gås igenom på
arbetslagsmöten.
Dokumentera analys och åtgärder.
[Beroende på handlingens art; ev. beslut om att gå
vidare direkt med steg 6]
Steg 5 – om situationen inte upphör = mobbning
Så snart behov
Ansvarspedagog /
a) Samtal med den utsatta eleven för ytterligare
uppföljning och visa att vi tar ställning och står på
elevens sida.
b) Samtal med mobbaren/mobbarna. Vi tydliggör
än en gång att skolan inte accepterar någon form
av mobbning och frågar:
Vad tänker du göra för att få slut på detta?
c) Förälder till berörda elever kallas till skolan av
ansvarspedagog (med eller utan elever –
situationen avgör). Diskussion förs om vilka
åtgärder som skall genomföras för att kränkningar
och situationer av detta slag ska upphöra.
Åtgärdsplan upprättas (mål – handlingar – ansvar tidsplan) och nästa steg klargörs; om planen inte
följs går vi vidare till punkt 6.
d) Vid behov kopplas elevvårdsteam eller liknande
in.
Ovanstående arbete dokumenteras.
Uppföljningsmöte bokas.
Steg 6 – om situationen inte upphör alt. allvarlig
art av kränkande behandling
Rektor tar vid; Brottslig handling
Polisanmälan och/eller anmälan till socialtjänst
görs.
Förälder kallas till möte med rektor och
ansvarspedagog – åtgärdsplan
formuleras/revideras.
Skolans insatta åtgärder mot kränkande
behandling avslutas först när kränkningen har
upphört helt.
uppstår – därefter
dagliga uppföljningar
Berörd pedagog
Så snart behov
uppstår / omgående
Rektor
Löpande, med
veckovisa
avstämningar
Rektor
Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt
av vuxen
Handling
Tidsplan
Ansvarig
Steg 1:
Omgående
Rektor
Rektor informeras, och blir ansvarig för
situationen.
Steg 2:
Omgående
Rektor
Rektor sätter sig in i ärendet, för samtal med
berörd elev och därefter med berörd vuxen.
Steg 3:
Omgående
Rektor
Rektor, berörd vuxen och elev (ev vårdnadshavare,
beroende på kränkningens allvar) träffas för
samtal kring händelsen.
Steg 4:
Omgående
Rektor
Samtal med berörda parter dokumenteras.
Steg 5:
Skolans insatta åtgärder mot kränkande
behandling avslutas först när kränkningen har
upphört helt.
Löpande, med
veckovisa
avstämningar
Dokumentera:
Pedagogerna dokumenterar i samtalslogg och i Vittra gemensamma mallar.
Rektor