ISLAM
Av: Z. Jaranovic, IESÖ
Ordets betydelse
 Ordet
Islam betyder underkastelse,
överlämnande, hängivenhet
gentemot Gud, dock inte i negativ
bemärkelse. Människan skall vara
den som lyder Guds goda råd och
vägledning som överfördes genom
profeten Muhammed till
människosläktet.
Helgedomen i Kaba, Mecka, Saudiarabien. En av
Islams heligaste platser
 Islam
är ett arabiskt ord som
betyder överlämnande, men vissa
använder "Muhammedanism" i stället
för ordet Islam, vilket är felaktig
beteckning för Islam och djupt
kränkande mot dess anda. Islams
budskap och vägledning är samma
budskap och vägledning som Gud
uppenbarat för alla sina profeter.


Man brukar indela Islam som religion i två delar :
Den ena delen är tron, som inkluderar tron på Gud, hans
profeter, hans böcker, änglarna, Domens dag, och Guds
"Qadar" (dvs. att ordningen i världen sker efter Guds
obegränsade, vetande, vilja, och makt).
Den andra delen är Sharia (Islams regler). För att man
skall vara en muslim, måste man tro på båda delar, dvs.
tron och Sharia. Dessutom måste man tro på att man skall
rätta sig efter dem.
Islam – när, var, hur?


Religionen uppkom på den arabiska halvön kring år 600
evt. Muhammed, medlem av Quraysh-stammen, en
köpman, mottog en rad uppenbarelser på berget Hira
utanför Mecka med början år 610 evt. Vissa gånger visades
ärkeängeln Gabriel för honom och läste ur en himmelsk
bok, vissa hörde han själv texten uppläst. Läran som
Muhammed försökte förkunna bland befolkningen i Mecka
mottogs inte med öppna armar. Mecka var redan ett känt
vallfärdsställe dit människor kom för att hedra sina gudar.
Den monoteism som Muhammed förkunnade var ett hot
för köpmännens intressen. De som följde den nya läran
utsattes för förföljelser.
År 622 skedde en vändpunkt i Islams historia då Hijra
(utvandringen) till Medina (Yathrib) ägde rum. Muhammed
och följeslagarna fick en fristad i Medina.
Muhammed på berget Hira





Framgångarna i Medina utgjorde ett hot för de rika männen
i Mecka. De påbörjade krigiska utspel mot Muhammed. År
630 marscherade Muhammed med följet mot Mecka. Där
överlämnades makten till honom efter en kortare strid och
alla invånare övergick till Islam.
Helgedomen i Kaba i Meckas centrum, rensades från
gudabilderna och hela objektet helgades åt en Gud.
Efteråt återvände Muhammed till Medina och återkom till
Mecka varje år.
Muhammed dog 632 evt och begravdes i en moské i
Medina.
Hans betydelse var enorm, då han lyckades ena de
splittrade arabiska stammarna, ge fattiga beskydd och
stärkte kvinnans ställning.
Muhammed ber vid Kaba i Mecka. Hans ansikte är dolt, eftersom
det råder förbud mot avbildning av profeten.
Islams utbredning
Efter Muhammeds död spreds Islam vidare
i Mellanöstern. Runt år 800 evt. fanns
Islam som religion även i Nordafrika och i
Spanien. Det väldiga riket styrdes av
kalifer, med sättet i Bagdad, dagens Irak.
 Idag är Islam utbredd i hela världen, tack
vare utvandringen från Asien och Afrika.
De största populationen finns fortfarande i
dessa världsdelar.

Gudstjänstlokal




Gudstjänsten förrättas i en för detta ändamål byggt lokal –
en moské. Själva ordet kommer från en blandning av
spanska mesquita och arabiska masjid som betyder ”att
sträcka sig på marken”.
Moskén yttre karakteriseras av ett kupolliknande tak och
minareten som är böneutroparens torn.
Den inre delen har en särskilt plats för imamen framför
bönenischen mot Mecka (mihrab). Dessutom finns en
talarstol, eller snarare en trappa där imamen kan predika
för församlingen (minbar).
Varje moské har dessutom ett gemensamt rum med
rinnande vatten där de troende kan utföra religiösa
tvagningar.
Gazi Husrefbegs moské i Sarajevo,
Bosnien Hercegovina
Religionens kärna

1.
2.
3.
4.
5.
Islam kan sammanfattas i fem punkter –
de fem pelarna:
Trosbekännelsen
Bönen
Fastan
Allmosan
Vallfärden
1. Trosbekännelsen
 ”Det
finns ingen Gud utom Gud och
Muhammed är hans sändebud”
 Med denna mening uttrycks en
absolut monoteism inom Islam, dvs.
att man har bara en Gud att följa och
lyda hans råd.
2. Bönen



Rättrogen muslim ska utföra bönen vid fem
tidpunkter under dagen: gryningen,
middagstiden, den sena eftermiddagen,
skymningen och när mörkret har fallit.
De troende kallas till bönen genom
böneutroparens kallelse från moskéens torn,
minaret.
Själva bönen förrättas i gudstjänstlokalen
(moskén) men kan utföras även utomhus. De
troende ska utföra religiösa tvagningar innan
bönen och under bönen ska de rikta sina blickar
mot islams heliga stad Mecka.
Bönen, forts.

Bönen utförs enligt strikta ritualer, under
ledning av en imam, som är religiös ledare
i den islamiska församlingen. Innan bönen
utförs en strikt ritual av religiösa
tvagningar, s k abdest
Instruktioner om hur man genomför religiös tvagning, skrivet för barn i Turkiet
3. Fastan




Fastan inträffar under månaden Ramadan. I och med att
det islamiska året följer månår, dvs. varje ny månad börjar
vid nymåne, skiftar tiden för månaden Ramadan. Vissa år
kan det inträda på vintern, vissa på sommaren.
Under Fastan ska alla vuxna muslimer avstå från mat och
dryck under tiden mellan soluppgång och solnedgång.
Detta görs som en påminnelse om att profeten själv fastade
då han tog emot de första delarna av Koranen.
De som är undantagna fastan är gravida, små barn, gamla,
sjuka och resande.
Fastan avbryts med en stor fest Eid al – Fitr.
4. Allmosan
 Allmosan
eller Zakat som den
egentligen heter är mängd pengar
eller värde i natura som en muslim
måste ge till en som har det sämre
ställt. Zakat ses som en plikt från
Gud för en muslim, inte som en
statlig skatt eller obligatorisk bidrag.
5. Vallfärden
 Pilgrimsfärden
går till staden Mecka i
Saudiarabien. Denna ska varje frisk
muslim utföra en gång under sitt liv,
om den har möjlighet till det. Väl på
plats ska man utföra ett antal
religiösa ritualer, såsom stening av
djävulen och cirklandet runt den
heliga Kaba.
Mecka under Hajj - tiden
Den heliga skriften



Islams heliga skrift kallas Koranen (Qur’an). Den består av
114 kapitel (suror), ordnade så att den längsta suran
kommer först och den kortaste sist. Själva ordet Qur’an
betyder recitation. Innehållet i surorna spänner över alla
livets skeenden.
Koranen är Guds egna ord och en direkt kopia av den
himmelska bok som profeten Muhammed mottog av Gud.
Koranen ska helst reciteras på originalspråket, arabiska,
men det finns översatt till de flesta av världens språk. Den
svenska översättningen rankas till en av de bästa. Den
avancerade tekniken idag gör att Koranen finns i
digitalform och även tillgänglig online för nedladdning.
Koranens första sura

Meningen med Koranen är att den ska ge
människor en ledning i livet. Dess
budskap är både av varnings och
glädjekaraktär. Människor som begår
dåliga gärningar kommer att dömas och
straffas på Domens dag. Alla som gör rätt
kan se framemot ett evigt liv i paradiset
istället för helvetet. Men Gud är
förlåtande, ty den som ångrar sina synder
och ber om förlåtelse, kommer att vara
förlåten.
Profeten som förebild




Profeten Muhammed och hans livsgärningar utgör
en förebild för alla muslimer. Vad han gjorde
finns samlat i sunna, som är arabiska och
betyder levnadssätt.
Kunskapen om Muhammed kom inte från
Koranen utan från människorna som levde
samtidigt som han och finns i form av berättelser
som kallas hadither eller traditioner.
Haditherna används att förklara hur en god
människa ska vara och hur den ska uppträda i
vissa situationer.
Många likheter existerar med kristendomens
evangelier.
Riktningar och framtiden


Islam som religion upplevde en delning, likväl kristendomen
upplevde på 1500 – talet. Denna delning inträffade i
samband med Muhammeds död, då man bland ledande inte
kunde enas om profetens efterträdare. Abu Bakr utnämnde
ogillades av Ali som var gift med profetens dotter. Striderna
utkämpades mellan anhängare till Alis parti, shiat Ali och
Abu Bakrs styrkor. På så sätt uppkom Shiaislam. Denna
riktning är mindre och har starkt fäste i dagens Iran och
Irak. De flesta shiiter tillhör s k ”tolvsekten” som anser att
det har funnits 12 imamer, religiösa ledare som kunde
förmedla Guds vilja till människorna.
Den tolfte imamen försvann spårlöst i slutet av 800 – talet
men anhängare anser att han en dag kommer att
återvända till Jorden för att skapa fred och rättvisa bland
alla.
Muhammed al – Mahdi, den tolfte
imamen inom Shiaislam
En shia moské


Den andra riktningen kallas för Sunniislam och
omkring 90% av alla muslimer i världen tillhör
denna inriktning.
En tradition som existerar inom både Sunni och
Shia är s k Sufism. Dess efterföljare försöker
uppnå nya vägar till kunskapen om Gud. Ett
exempel kan vara den starka dervisch kulten, då
medlemmarna sätter sig själva i transliknande
tillstånd genom att ”dansa”.
Dervischernas dans
Kartan över Sunni och Shia islam
Nya uppfattningar


När det gäller Islams framtid brukar man vara överrens om
att det skapas nya tolkningar, som har en sak gemensamt
och detta är synen på hur samhället ska se ut.
Det talas om:
1. sekularism
2. islamism
3. feminism
Det hela hänger ihop med själva betydelsen av att vara
muslim i olika delar av världen. Detta eftersom synen på
traditioner kan vara av varierad natur.
 Sekularism
Muslimer som förespråkar denna tolkning
vill att religionen ska vara en privat sak
som den enskilda personen ska ta
ställning till. Politik och religion ska hållas
åtskilda. Ett exempel på en sekulariserad
muslimsk stat är Turkiet.
 Islamism
Förespråkare av denna inriktning vill att
samhället ska utformas enligt deras
tolkning av religionen. Man har en ganska
konservativ syn på det mesta, såsom
dagens samhälle, familjeförhållanden och
dyl. Felaktigt förknippar man islamism
med terrorism. Det är endast några få
grupper som bedriver väpnad kamp för
sina idéer.
 Feminism
Muslimer som vill öka jämställdheten
mellan könen brukar kämpa för lika
arvsrätt och en förändring av
familjelagarna. Dessa brukar verka i de
mer traditionsbundna länder.
Sharia – vad är det?
Ordet betyder egentligen ”vägen till
vattenhålet”. En törstig person vill veta
vägen till vattnet, likväl vill vi ha
kännedom om vägen till Gud.
 Sharia är en lagsamling, egentligen
tolkningar av de rättslärda imamer om hur
man bör agera i vissa vardagsbestyr. Idag
existerar 5 olika sharia rättsskolor, som
var och en försöker inkludera tolkningarna
i de muslimska länders lagsamlingar.

En affisch som uppmanar folket i Nigeria om
hur man bör bete sig, i och med att Sharia
lagen råder i delar av landet
Vanliga traditioner i den muslimska världen





Födelse och namngivning – den nyföddes hår klipps och vikten
i guld eller silver doneras till välgörenhet
Omskärelse – innebär att yttersta hudfliken på penis avlägsnas.
Utförs vanligtvis när pojkarna är mellan 5 och 7 år gamla.
Haditherna rekommenderar omskärelse eftersom profeten
Abraham var omskuren. OBS! Kvinnlig omskärelse är en del av
kulturen i vissa länder och har inget med religion att göra.
Inträdelse i vuxenlivet – man inträder i det vuxna livet första
gången man fastar under Ramadan.
Äktenskap och familj – det är en muslims religiösa plikt att
gifta sig och skaffa barn, samt respektera kvinnan i äktenskapet.
Sex utanför äktenskapet är förbjudet.
Död och begravning – jordfästelse ordnas snarast. Den dödes
ansikte ska vara vänt mot Mecka. Vid begravningen läses ur
Koranen. Döden anses vara slutet på jordelivet men början på det
eviga.
Muslimsk begravning
Vanliga missuppfattningar om
Islam
-terrorism
-extremism
-förtryck av kvinnorna
Islam – en fredlig religion


Islam i sin kärna har ett fredligt budskap. Ofta förknippar
man felaktigt Islam med självmordsbombarna, extrema
grupper som tar till våld samt ett kvinnoförtryck. Religionen
och Koranen tar avstånd från självmord och attacker mot
försvarslösa. Likaså bör kvinnan vördas och respekteras för
allt hon gör.
Tyvärr är det så att politiken och kulturen likställs med
religionen. Alla muslimer ses som ett hot mot Västvärlden.
I stället för en dialog och förståelse för varandras
gemensamma ursprung (Abrahamitiska religionerna) söker
man upp konflikt och osämja mellan de olika
religionsgrupperna.
Bildkällor:










www.byzantines.net
www.spiritrestoration.org
www.neatorama.org
www.worldpress.org
www.img2.travelsblog.org
www.gulf2000.columbia.edu
www.dkabogretuneni.blogcu.com
www.gardiyan60.azbuz.com
www.prozor.net
http://mccoy.lib.siu.edu
Källor:










Anteckningar från kursen ”Religionsvetenskap” vid
Högskolan Dalarna, ht 2002
Religionskunskap, del 3, Gleerups
Religion och Liv, åk 9, Sol3000, Natur och Kultur
”Ilmihal”, Bilal Hasanovic, IVZ
www.g-islamiska-c.se
www.religion-cults.com
www.islamguiden.com
www.submission.org
www.skidmore.edu/academics/arthistory/ah369/intro.html
www.ucalgary.ca/~elsegal