Gatukostnadsutredning för del av Lännersta, Soldatvägen

Tjänsteskrivelse
2010-09-29
Dnr KFKS 2008/81 258
Projekt nr: 9398
Kommunstyrelsen
Utställning av gatukostnadsutredning för del av Lännersta,
Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut gatukostnadsutredning för del av Lännersta,
Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl.
Den kostnadsnivå som anges vid utställning av gatukostnader ska, justerat för ev.
generella kostnadsnivåförändringar över tiden, gälla som tak vid debitering efter att
utbyggnaden av gata och park genomförts. Summan 7 800 000 kr utgör taket för uttag
av gatukostnadsersättning för del av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen,
Grönfinksvägen m.fl.
Sammanfattning
Samråd om gatukostnadsutredning för del av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen,
Grönfinksvägen m.fl pågick 11 november - 9 december 2009. Efter samrådet har
gatukostnadsutredningen reviderats avseende kostnadsunderlaget på grund av att
entreprenadupphandling har genomförts samt avseende fördelningsgrunden till följd av
inkomna synpunkter.
Förslaget till principer för uttag av gatukostnader för del av Lännersta, Soldatvägen,
Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl omfattar kostnadsunderlag för utbyggnad av
allmänna anläggningar, fördelningsområde och fördelningsgrund:
Kostnadsunderlag
Kostnadsunderlaget omfattar de anläggningar som fordras för områdets funktion (gator
inklusive belysning och avvattning, lekplats och naturmark mm), projektering, byggoch projektledning mm samt kostnader för administration. Kostnaderna har beräknats
till totalt 15 200 000 kr. Nacka kommun bekostar utbyggnaden med 7 000 000 kr
genom en generell jämkning.
De kostnader som föreslås att finansieras genom uttag av gatukostnadsersättning uppgår
till 7 800 000 kr och beloppet utgör taket för uttag av gatukostnadsersättning för del av
Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl.
Om de faktiska kostnaderna överstiger takpriset svarar kommunen för merkostnaden.
Exploateringsenheten
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Besöksadress
Stadshuset
Granitvägen 15
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 94 41
070-431 94 41
08-718 95 15
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (4)
Nacka kommun
Fördelningsområde
Fördelningsområdet omfattar samma område som detaljplan för del av Lännersta,
Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl.
Fördelningsgrund
Kostnader för park och parkanläggningar fördelas lika på antalet befintliga och
tillkommande bostäder. Kostnaderna, exklusive park och natur, fördelas efter andelstal.
Gatukostnadsersättning
Förslaget innebär att gatukostnadsersättningen för en fastighet med andelstal 1,0
preliminärt uppgår till 222 892 kr samt en andel av parkkostnad på 9 091 kr,
totalt 231 982 kr.
Gatukostnadsutredningen har utarbetats i enlighet med antagen gatukostnadspolicy
kommunens praxis. Exploateringsenheten föreslår att gatukostnadsutredningen för del
av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl ställs ut.
Bakgrund
Detaljplan för del av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl,
antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2003 och vann laga kraft den 15
december 2005. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling i området från
fritidshusboende till permanentboende. Detaljplanen medger byggrätter för fristående
villor. Detta kräver i sin tur att det tekniska försörjningssystemet, såsom gator, gångoch cykelvägar mm samt vatten- och avloppsanläggningar (VA) byggs ut. Kommunen
är huvudman för alla allmänna platser, d.v.s. gator och naturområden.
Samråd om gatukostnadutredningen pågick från och med den 11 november till och med
den 9 februari 2009. Samrådsmöte hölls den 18 november. Under samrådstiden har
skrivelser med synpunkter inkommit från åtta fastigheter. Inkomna synpunkter
redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse.
Till följd av inkomna synpunkter har förslaget till fördelningsgrund reviderats, genom
att ytterligare en kategori för klassificeringen tillkommit, ”befintlig fastighet,
permanentbebott fritidshus”, med andelstal 0,7.
Ärendet
Förslag till fördelning av gatukostnader
Kommunen ska besluta om kostnadsunderlaget, fördelningsområdet och
fördelningsgrunden. Underlaget för beslut om uttag av gatukostnader utgörs av
gatukostnadsutredningen, som föreslås ställas ut för granskning av berörda
fastighetsägare. Utställningen planeras pågå 5 november – 13 december 2010.
Kostnadsunderlag
Kostnaderna omfattar de anläggningar som fordras för områdets funktion gator
inklusive belysning och avvattning, lekplats och naturmark mm, projektering, bygg- och
projektledning mm samt kostnader för administration. Dessa kostnader har beräknats till
15 200 000 kronor.
2 (4)
Nacka kommun
3 (4)
Kalkylunderlaget för kostnader avseende gatu- och parkanläggningar utgår från den
mängdbeskrivning som ingår i det anbud som antagits för utbyggnaden, vilket har
medfört en kostnadsökning på ca 5 miljoner kr jämfört med tidigare underlag utifrån en
preliminär detaljprojektering.
Kostnadsökningen har medfört att den kommunala finansieringen genom en s.k.
generell jämkning har ökat för att nivån på gatukostnadsersättningen vid fördelning per
fastighet ska vara inom storleksordningen för liknande områden i kommunen.
Kostnadspost
Utbyggnad av gator och gångbana, inklusive
projektering, byggledning, dagvattenavledning mm
Belysning, typ Stockholmslyktan
Parkanläggning, inkl belysning, samt naturmark
Administration
Summa kostnader
Avgår, samordningsvinst VA
Avgår, generell jämkning gata
Avgår, generell jämkning park
Summa avgår
Kr
Kr
12 800 000
1 500 000
600 000
300 000
15 200 000
- 400 000
- 6 800 000
- 200 000
- 7 400 000
SUMMA, att fördela på berörda fastighetsägare
7 800 000
Den kostnadsnivå som anges vid utställning av gatukostnader skall, justerat för ev.
generella kostnadsnivåförändringar över tiden, gälla som tak vid debitering efter att
utbyggnaden av gata och park genomförts. Summan 7 800 000 kr utgör taket för uttag
av gatukostnadsersättning för del av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen,
Grönfinksvägen m.fl.
Fördelningsområde
Fördelningsområdet omfattar samma område som detaljplan för del av Lännersta,
Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl. Området innehåller 44 befintliga
fastigheter för bostadsändamål. Detaljplanen medger ingen nybildning av ytterligare
fastigheter.
Fördelningsgrund
Kostnader för park och parkanläggningar fördelas lika på antalet befintliga och
tillkommande bostäder. Kostnaderna, exklusive park och natur, fördelas efter andelstal
grundade på föreslagen klassificering.
Preliminär gatukostnadsersättning inom
detaljplan för Soldatvägen, Blåmesvägen,
Grönfinksvägen m.fl
Befintlig fastighet, permanenthus
Befintlig fastighet, permanentbebott fritidshus
Befintlig fastighet, fritidshus
Befintlig fastighet, obebyggd
Andelstal
0,6
0,7
0,8
1,0
Andel
park
1
1
1
1
Kr
142 826
165 115
187 404
231 982
Nacka kommun
4 (4)
Gatukostnadsersättning
Förslaget innebär att gatukostnadsersättningen för en fastighet med andelstal 1,0
preliminärt uppgår till 222 892 kr samt en andel av parkkostnad på 9 091 kr,
totalt 231 982 kr.
Kommunal finansiering och jämkning av kostnadsunderlag
Kostnaderna för allmänna anläggningar inom området har beräknats till
totalt 15 200 000 kr.
Inom området finns inga anläggningar med standard som är högre än vad som krävs för
områdets egna behov. Därför sker ingen kommunal finansiering genom skattemedel
enligt gatukostnadspolicyns riktlinjer, dvs för anläggningar som bedöms vara till nytta
för fler än de som bor i området,
Kommunen finansierar gatu- och parkanläggningar till en summa av 7,0 miljoner kr,
genom en generell jämkning av kostnadsunderlaget, därför att nivån på
gatukostnadsersättningen vid fördelning per fastighet inte ska överstiga storleksordningen för liknande områden i kommunen. Jämkningen sker i enlighet med PBL 6
kap 33 §, och motsvarande den princip som utarbetats genom beslut om uttag av
gatukostnadsersättning för bl. a. Älgö, Lilla Björknäs 2, Del av Kummelnäsvägen m.fl.
Preliminär gatukostnadsersättning för del
av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen,
Grönfinksvägen m.fl,
Befintlig fastighet, permanenthus
Befintlig fastighet, permanentbebott fritidshus
Befintlig fastighet, fritidshus
Befintlig fastighet, obebyggd
Andelstal
0,6
0,7
0,8
1,0
Kr, före
jämkning
270 263
313 034
355 805
441 347
Kr, efter
jämkning
142 826
165 115
187 404
231 982
Takpriset för debitering av gatukostnadsersättning uppgår till 7 800 000 kr. I det fall de
faktiska kostnaderna överstiger takpriset svarar kommunen för merkostnaden.
Exploateringsenhetens bedömning
Gatukostnadsutredningen och föreslagen fördelning av kostnaderna har utarbetats i
enlighet med antagen gatukostnadspolicy och kommunens praxis. Exploateringsenheten
föreslår att gatukostnadsutredning för del av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen,
Grönfinksvägen m.fl. ställs ut.
Exploateringsenheten
Susanne Moberg
Tf biträdande exploateringschef
Bilagor
Gatukostnadsutredning för del av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen,
Grönfinksvägen m.fl, utställningshandlingar (september 2010).
Bilaga 1, Omfattningsbeskrivning.
Bilaga 2, Fördelning av gatukostnader.
Bilaga 3, Betalningsvillkor.
Samrådsredogörelse med bilagor.