Principer för uttag av gatukostnadsersättning

advertisement
NACKA KOMMUN
Fastighetskontoret
2003-04-14
reviderad 2003-10-01
BILAGA 1
till tjänsteskrivelse
GATUKOSTNADSUTREDNING
Detaljplan för SV Lännersta 1A och detaljplaneförslagen för SV Lännersta 1A,
Strandpromenaden, och SV Lännersta 1B i Saltsjö-Boo, Nacka kommun,
projekt nr 9327, 9397 och 9328
___________________________________________
Inledning
Detaljplanen för SV Lännersta 1A har vunnit laga kraft medan beslut om detaljplan för
SV Lännersta 1A, Strandpromenaden och SV Lännersta 1B är överklagade och ännu inte vunnit
laga kraft.
Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för gator, parker och andra allmänna
platser ansvarar kommunen för utbyggnad, drift och underhåll av dessa. Enligt plan- och
bygglagens bestämmelser får kommunen besluta att kostnader för åtgärder som är avsedda att
tillgodose ett visst områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till
allmänna platser ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. I Nacka kommun finns
beslut om att tillämpa dessa bestämmelser.
Kostnaderna för gator och övriga anläggningar ska fördelas mellan fastigheterna efter skälig och
rättvis grund (PBL 6 kap 31§ 2 st). Kommunen beslutar om avgränsning av det område inom vilket
fördelningen ska ske, vilka kostnader som ska fördelas och om grunderna för fördelningen. Innan
kommunen beslutar ska frågan utredas och förslag upprättas. Fastighetsägarna och övriga som
berörs av förslaget ska beredas tillfälle till samråd.
Samråd har hållits under perioden 21 november 2001-15 januari 2002.
Under perioden 29 april – 20 maj 2003 finns gatukostnadsutredningen utställd för granskning i
Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, i biblioteket i Orminge Centrum och
Information Nacka i Forum Nacka. Kungörelse om utställningen har skett per brev till samtliga
kända fastighetsägare, genom annons i Dagens Nyheter och Nacka Värmdö Posten samt genom
anslag på kommunens anslagstavla. Under utställningstiden har samtliga berörda möjlighet att
skriftligen yttra sig över det utställda förslaget. Eventuella synpunkter skall skriftligen framföras
senast den 20 maj 2003 till Nacka kommun, Kommunstyrelsen, Fastighetskontoret,
131 81 Nacka.
BESLUT OM GATUKOSTNADER
Beslut om gatukostnadsersättning ska fattas av kommunstyrelsen efter utställningstidens utgång.
Som underlag till beslutet ligger gatukostnadsutredningen och de synpunkter som framförts.
Kommunstyrelsens beslut får överklagas i den ordning som föreskrivs för kommunalbesvär.
1
NACKA KOMMUN
Fastighetskontoret
2003-04-14
reviderad 2003-10-01
BILAGA 1
till tjänsteskrivelse
FÖRDELNINGSOMRÅDE
Kostnadsfördelningen föreslås ske genom s k områdesvis fördelning. Fördelningsområdet föreslås
sammanfalla med områdena för detaljplanerna (proj.nr 9327, 9328 och 9397). Samtliga fastigheter
på kvartersmark inom området bedöms få nytta av de standardhöjningar samt nyanläggningar av
gator och andra anläggningar som planeras.
KOSTNADSUNDERLAG
I kostnadsunderlaget ingår kostnader för utbyggnad av gator, parker och gång- och cykelvägar som
erfordras för områdets funktion. Omfattningsbeskrivningar för gator, gång- och cykelvägar och
parkmark bifogas denna gatukostnadsutredning. Därtill kommer kostnader för marklösen,
intrångsersättning och fastighetsbildning i samband med kommunens behov av mark för de
allmänna anläggningarna. Viss del av kostnaden för kommunens administration ingår även i
underlaget. Nedan redovisas de beräknade kostnaderna för utbyggnaden med normalprisnivå per
den december 2002. Kostnaderna är redovisade exklusive mervärdesskatt (moms) eftersom
gatukostnadsersättningen hittills varit befriad från skatt. Kommunen avser att debitera för de
verkliga kostnaderna. Betalningsskyldighet inträder då utbyggnaden av gator och övriga
anläggningar är genomförd.
Beräknade kostnader
Projektering
Utbyggnad gata
Belysning
Utbyggnad gång- och cykelvägar , park m m
Byggledning o administration
Marklösen m m
1 300 000 kronor
32 600 000 kronor
3 700 000 kronor
1 800 000 kronor
1 600 000 kronor
1 800 000 kronor
Summa
42 800 000 kronor
FÖRDELNINGSGRUND
Varje enskild fastighet har åsatts andelstal utgående från nedanstående principer . Listor som
anger klassificeringen för varje fastighet inom fördelningsområdet och det preliminära
ersättningsbelopp andelstalet ger upphov till bifogas denna gatukostnadsutredning.
Fördelningsområdet innehåller enligt illustration till fastighetsindelning 251 st fastigheter på
kvartersmark. Idag är ca 75% av dessa bebyggda och en preliminär inventering av beviljade
bygglov visar att knappt hälften av byggnaderna är avsedda för permanentboende och återstoden
för fritidsboende. Återstående ca 25% är obebyggda eller specialfastigheter såsom båtvarv m m.
Kostnaderna som belastar området för enskilt byggande föreslås huvudsakligen fördelas per
byggrätt/fastighet. Det förefaller vara den mest rättvisa fördelningsgrunden. Visserligen varierar
tomtstorlekarna men de föreslagna bestämmelserna om byggrätt är likartade och oberoende av
tomtstorlek.
2
NACKA KOMMUN
Fastighetskontoret
2003-04-14
reviderad 2003-10-01
BILAGA 1
till tjänsteskrivelse
Vidare föreslås kostnadsdifferentiering mellan olika fastighetstyper. Fastighetsklassificeringen
avser situationen år 1991 då kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att detaljplanearbete skulle
startas. Med permanentbebodd villafastighet menas fastighet med byggnad som enligt kommunens
bygglovregister är avsedd som permanentbostad.
De olika fastighetstyperna föreslås erhålla följande viktsandelar:
Villafastighet
(fastighet med permanentbostad)*
Fritidshusfastighet
Obebyggd fastighet
för villaändamål
Handelsfastighet
Barnstuga, 3 avd
Frälsningsarmén
Industritomt v Sockenv.(50%)
Flerbostadshus per lgh
Båtvarv
Sjöfararvägen
0,5
0,8
1,0
1,0
4,5
3,0
2,0
0,3
3,0
0,1
Fastigheter m utfart
mot Sockenvägen
50% av
ordinarie viktsandel
för resp. fast.typ
* Fastighet med permanentbostad avser fastighet som hade bygglov för permanentbostad år 1991
som är tidpunkten för start av detaljplanearbetet.
Erfarenheterna från liknande planområden i Saltsjö-Boo och Älta visar att fastighetsägarna till stor
del accepterat denna princip för kostnadsfördelning. De beräknade kostnaderna för olika
fastighetstyper blir då enligt följande:
Villafastighet
Fritidshusfastighet
Obebyggd fastighet
för villaändamål
Handelsfastighet
Barnstuga, 3 avd
Frälsningsarmén
Industritomt v Sockenv.(50%)
Flerbostadshus per lgh
Båtvarv
Sjöfararvägen
Fastigheter m utfart
mot Sockenvägen
115 000 kr
183 000 kr
229 000 kr
229 000 kr
1 032 000 kr
688 000 kr
459 000 kr
69 000 kr
688 000 kr
23 000 kr
50% av
ordinarie belopp
för resp. fast.typ
3
NACKA KOMMUN
Fastighetskontoret
2003-04-14
reviderad 2003-10-01
BILAGA 1
till tjänsteskrivelse
Betalningsvillkor
Fastighetsägarnas ersättningsskyldighet inträder när anläggningarna är utbyggda och kan användas
för sitt ändamål. Den/de som är ägare av fastighet på fakturans förfallodag är betalningsskyldig/a.
Betalning ska ske senast 60 dagar efter faktureringsdatum. Vid betalningssvårigheter hänvisas
fastighetsägaren i första hand till att uppta lån hos bank el dyl. Kommunen kan emellertid bevilja
kortare anstånd med betalning. Ränta på referensränta+4% debiteras för anståndstiden.
Under förutsättning att gatukostnadsersättningen bedöms som betungande för fastighetsägaren kan
avbetalningsplan upprättas för en tid upp till 10 år. Ränta på referensränta+2% debiteras under
avbetalningstiden. Pensionärer kan i vissa fall medges uppskjuten betalning tills exempelvis
försäljning av fastigheten sker. Ränta på referensränta+2% debiteras för tiden fram till betalning.
Kommunen kan gå i borgen, såsom för egen skuld, för lån hos kreditinstitut på upp till 30 år för
fastighetsägare, som inte har möjlighet att på en gång betala VA-anläggningsavgift och/eller
gatukostnadsersättning under förutsättning att fastighetsägaren lämnar godtagbar säkerhet för lånet
och denne äger den berörda fastigheten då detaljplanen, som reglerar VA- och gatuutbyggnad,
vinner laga kraft och fortsätter äga fastigheten. Såvida inte särskilda skäl föreligger upphör
kommunens borgensåtagande om ny-, om- eller tillbyggnad sker eller fastigheten säljs.
FASTIGHETSKONTORET
Mark & Exploatering
Pia Ström Sjöberg
Exploateringschef
Björn Habenicht
Exploateringsingenjör
4
Download