Vår plats/andra platser

advertisement
Vår plats/andra platser
Vad är en plats?
 Ett område där man bor och arbetar och
vistas större delen av sin tid, d.v.s. vår
närmiljö.
 Ofta bra kunskap om närmiljö, men
sämre ju längre man kommer från sin egen
närmiljö.
Det blir allt viktigare med större kunskap om fler
platser. Varför?
 Mer beroende av vad som händer på olika
platser i världen.
 Handel
 Ekonomi
 Mer resor
 Turism
Globalisering
 Platser och områden i världen knyts
samman och kommer varandra närmare.
 Större krav på mer kunskap.
 Perspektiv på oss själva.
 Livserfarenhet
Utan kunskap kan det lätt bli en felaktig bild
av ett område/en plats. Detta kan leda till
konflikter och motsättningar.
Platsers läge
 Absoluta läge – topografi, klimat, växtlighet,
jordarter, naturresurser m.m.
 Relativa läge – platsens läge i förhållande till
andra, mätt i avstånd, riktning och tid.
 Det relativa lägets betydelse utgörs av
kontakter och samverkan, t.ex. i form av
transporter, handel, resor och teletrafik.
 Centrum - mycket arbete, service,
kommunikation.
 Periferiplatser – långt ifrån centrum.
Platsnytta
 Möjligheter till försörjning, aktiviteter,
upplevelser.
 Kan också vara en gemenskap att kunna
prata samma språk eller komma från
samma kultur.
 Determinism – förr naturdeterminism. Nu
större utvecklingsmöjligheter i form av
service, utbildning, transport och handel.
Forts. platsnytta
 Possibilism – vad som är möjligt.
Viktigt för platsnyttan:





arbete
marknad
teknik
kapital
utbildning
 Försörjningsförmåga
Hotbilder
 Jordbävning, vulkaner, tropiska stormar,
tornados och översvämningar.
 Trots detta ofta tätbefolkat. Visar
betydelsen av platsnytta.
 Motsättningar – folkslag, kulturer, religion.
Kan förhindras med mer kunskap.
 Kombination av olika förhållanden gör att
alla platser är unika på ett eller flera sätt.
Samtidigt har alla platser något
gemensamt med andra platser.
 Platsers förändring
 Naturen
 Människans behov – arbete, bostäder,
försörjning.
Information
 Massmedia
 Bästa sätt att lära sig:
 Besöka
 Kartböcker – tematiska kartor
 Uppslagsböcker
 Knyta kontakt med andra platser via telefon, fax
och Internet. Att knyta kontakt är ett
kompletteringsbehov.
Platser och spridningar
 Kontaktspridning
 Förflyttningsspridning
 Hierarkisk spridning
 Spridning





medvetenhet
intresse
värdering
prövning
accepterande
 Olika platser har olika förutsättning och
olika regler.
 Vad drar oss till olika platser?
Download