Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väderstad Skola
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016
Denna plan mot diskriminering och kränkande behandling omfattar alla elever och
personal vid grundskola år F-5 och fritidshem vid Väderstad skola och gäller för år
2015 och ska utvärderas och revideras år 2016.
Bakgrund
Skolverket tog 2012 fram allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling.
De allmänna råden har sin grund från bestämmelser i skollagens 6 kapitel,
diskrimineringslagen
(2008:567) samt förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet mot
Diskriminering och kränkande behandling. De utgår även från läroplanerna.
Bestämmelserna behandlar de olika delarna i arbetet mot diskriminering och kränkningar
förbudet mot diskriminering och kränkande behandling
krav på ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för att dels främja lika rättigheter
och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling
krav på att utreda och åtgärda trakasserier och andra kränkningar om de äger rum
Med utgångspunkt från gällande bestämmelser och skolverkets allmänna råd har denna
förvaltningsövergripande plan upprättats.
Innebörden av diskriminering och kränkande behandling
Diskriminering
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder.
Diskriminering förutsätter att det föreligger någon form av makt hos den som utför
diskriminering.
I verksamheten är det huvudman eller personal som kan göra sig skyldig till diskriminering
i juridisk bemärkelse.
Trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för
trakasseri benämns det diskriminering.
Kränkande behandling
Kränkande behandling är ett begrepp som, utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen, kränker barn eller elevers värdighet.
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot
en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras
inte bara direkt i verksamheten utan även via t.ex. telefon och internet. Trakasserier och
kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning,
förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota
någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande.
Mobbning
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär upprepad
negativ behandling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker
tillfoga en annan skada eller obehag.
Mål och ansvar
Ledningen för Väderstad skola uttalar att alla barn, elever och personal inom dess
verksamhetsområde ska kunna vara trygga, respektera varandra, och ta aktivt ansvar för att
bidra till jämlikhet och trygghet.
Inget barn, elev eller personal ska vara rädd för att gå till skolan eller fritidshemmet.
Verksamheterna ska vara fria från trakasserier, indirekt/direkt diskriminering, mobbing.
Ledning, personal, barn och elever ska vara lyhörda och uppmärksamma på alla tendenser till
kränkande behandling. Om någon form av kränkande behandling upptäcks eller misstänks ska
detta utan dröjsmål förhindras, kartläggas och en utredning ska inledas.
Rektor har det yttersta ansvar för att en plan mot diskriminering och kränkande behandling
upprättas. Det är sedan ett delat ansvar för rektor, lärare och annan personal, barn och elever
samt föräldrar/vårdnadshavare att denna plan följs.
Förebyggande åtgärder







Gemensamt arbete med planen, dess syften, mål och genomförande.
Skolans trivselregler ses över och ingår i planen från år 2013.
Diskussioner för att vårda det svenska språket samt för att få eleverna att förstå hur ord
kan kränka.
Skolan jobbar för ett öppnare klimat, genom värdegrundsarbete i etiska och moraliska
diskussioner.
Kompetensutveckling som ger personal möjlighet att skapa en positiv och trygg
arbetsmiljö för barn, elever och personal.
Samtal och studier kring vår plans syfte och tankar.
Värdegrunds – och likabehandlingsarbete.
 Lyfta genusperspektivet i lärarlagen.
 Ökad kunskap om främlingsfientlighet och dess följder
 Öka förståelsen för funktionshind
 Ökad förståelse för religioner och kulturer.

Problem
Handlingsplan: Barn- barn
Tid
1. Elever
När problem
använder ett
uppstår.
språk som
innehåller
svordomar och
tillmälen.
Åtgärder
Förebyggande
Diskussioner och lektioner för
vård av svenska språket samt
för att få eleverna att förstå
att ord kan kränka.
Vid förekommande fall följa upp
kränkningen etc.
Ansvar: All vuxna måste reagera
och säga stopp.
2. Elever blir
När problem
beskyllda för
handlingar de uppstår.
ej har gjort( av
andra elever).
Observera - vara nära eleven.
Värderingsövningar och
etiska samtal.
Prata med berörda elever.
Lyfta fram elevens positiva sidor.
Ansvar: berörda lärare och rektor.
3. Vissa elever När problem
lämnas utanför uppstår.
kamratgemenskapen.
Etiska samtal inom gruppen.
Enskilda samtal med antimobbingsgruppen.
Värderingsövningar och
etiska samtal.
Hjälp av socionom
Organiserade lekar för att få med Lärare tillsammans med
fler elever
vänskaparna org. detta
För personal att tänka på:





Rak kommunikation
Diskussioner om elever endast bakom stängda dörrar
Ge information inom skolan
Hur vi tillrättavisar
Hur bemöter vi pojkar respektive flickor
Uppsikt
En av personalens uppgifter är att ha uppsikt över vad som händer i alla skolans lokaliteter
före, under och efter skoldagen. Detta gäller även fritidshemstiden. Vuxennärvaro poängteras
både under lektioner, i andra aktiviteter och tiden på fritidshemmet.. Det är viktigt att ha
rastvakter då det alltid ska finnas vuxna i barnets närhet under hela skoldagen.
Hur har elever och personal varit delaktiga i framtagandet av denna plan:
Elevråd, föräldraråd och lärarlag har gemensamt arbetat med planen mot diskriminering och
kränkande behandling. Denna har också varit på remiss i samtliga klassråd och i
samverkansgrupp på skolan.
Hur har/kommer denna plan att förankras:
Arbetet med förankring av denna plan sker ständigt i skolan och är en naturlig del i det
vardagliga arbetet. Förskoleklassen och fritidshemmet får ett exemplar av denna
likabehandlingsplan. Den ligger även som en länk på skolans hemsida. I skolans arbetsplan
finns hänvisning till planen. På höstens träffar med föräldrarådet, diskuteras planen.
Förebyggande:
Vänskaparna
På Väderstad skola finns en trygghetsgrupp/antimobbningsgrupp som kallas Vänskaparna.
Gruppen består av fritidspersonal och elever. De arbetar förebyggande mot mobbing.
Den viktigaste delen i vänskaparna är en pojke och en flicka från varje klass i år 2-5. De ska
verka som hjälpare bland sina kamrater. En gång/ månad träffas gruppen för att diskutera
klimatet i klasserna, på fritidshemmet, på skolgården, i matsalen, idrottshallen och vid
bussarna. Elevernas uppgift som vänskapare är att göra personalen uppmärksam på problem i
relationer mellan eleverna.
Gruppen ska också ordna lekar till rasterna.
Personalansvar
Personalen jobbar med sociala berättelser när det behövs.
Gemensamt arbete med likabehandlingsplanen dess syften, mål och genomförande.
Samtal, teater, drama med eleverna.
Vi har regler för hela skolan och fritidshemmet, hur vi ska vara mot varandra.
Rastvakter
Skolans och fritidshemmets personal skall organiseras så att det alltid finns någon vuxen ute
på skolgården när mer än en klass har rast.
Attitydpåverkan
Alla lärare ska i sin undervisning regelbundet arbeta med relations -moral- och jämställdhets
frågor.
Varje år skall något större projekt eller kulturevenemang som behandlar relationer
genomföras på skolan.(ex.vänskapsvecka)
Handlingsplan vid kränkande behandling
När en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
anmäls detta till rektor (skriftligt).
Rektor vidtar åtgärder och rapporter vidare till resursenhetschefen.
Samtal med den som kränker
Den vuxne som uppmärksammar kränkande behandling pratar omgående med
eleven/personen som har kränkt någon annan. Detta sker avskilt och inte inför eleverna.
Samråd mellan personal
Misstänkt kränkande behandling ska omedelbart rapporteras direkt till rektor.
Tala med inblandade barn/vuxna
När misstanke om kränkande behandling uppstår, tar personalen omgående upp det med
berörda elever/vuxna. Respektive elever/vuxen får beskriva vad som har hänt. Vi försöker
hitta en lösning mellan de inblandade. I berörda fall informeras föräldrarna om händelsen och
vad man har kommit fram till.
Att tänka på vid samtal med de inblandade
När det är klarlagt att kränkande behandling inträffat behöver du:
Tala med en lugn och tydlig röst.
Tala om vad skolan anser om kränkande behandling.
Visa att skolan kommer att följa upp det som hänt och inte accepterar att den kränkande
behandlingen fortsätter.
Samla fakta
Det är viktigt att lyssna på eleven. Vad som har hänt? Fråga gärna andra som sett händelsen
vid allvarligare fall. Låt varje part tala till punkt, avbryt inte.
Öppna för försoning
Om den som har kränkt, ångrar sitt handlande och vill få till stånd en försoning, bör det ges
tillfälle till detta.
Följa upp
Vid allvarligare händelser, se till att alla inblandade förstår att uppföljande samtal kommer att
hållas under en längre tid för att vara förvissade om att den kränkande behandlingen har
upphört.
Utvärdering Eleverna får varje år rita in på en skolgårdskarta, vilka saker och
områdenskolgården de tycker är otäcka eller inte vågar vara på. Detta följs upp i elevrådet, av
rektor och lärare.
Rapporteras
Incidenter rapporteras till rektor på ”Dokumentation vid incidenter enligt
Likabehandlingsplanen”
Dokumentation vid incidenter enligt planen mot kränkande behandling
Vad har inträffat och när?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Vem såg händelsen/fick informationen?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Vilka ska veta om händelsen?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Ansvarig på skolan, övriga ansvariga, ex vårdnadshavare?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Uppföljning – när och hur?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Dokument ifyllt av :……………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………………………