matris-ak-4-biologi-havet - LISE

advertisement
Lise-Lotte Liljedal HT-16
Biologi
Havet
Tidsplanering
Vecka 41-48
Prov vecka 47 för klass 4C
Prov vecka 48 för klass 4A och 4B
Detta kommer vi att arbeta med:
Hur människor påverkar naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Djur och växters och andra organismers liv.
Ekosystem i havet, samband mellan olika organismer och namn på vanliga arter. Samband
mellan organismer och den icke levande miljön.
Organismers anpassning till olika livsmiljöer.
Vi kommer att:
Diskutera, samarbeta, dokumentera, se på film, läsa litteratur och söka på internet.
Bedömning- Läraren ser att jag kan när jag…
Förklarar biologins begrepp genom att jag visar muntligt och skriftligt att jag kan namnge
arter och beskriva olika livsmiljöer där de lever.
Förklara och beskriv muntligt och skriftligt hur människan påverkar naturen och du kan
också ge förslag på dessa.
Förklara och beskriv muntligt och skriftligt vad en näringskedja, näringsväv och kretslopp
betyder.
Är aktiv och arbetar under lektionstid genom att du ställer frågor och är med i klassens
diskussioner.
Begrepp som du ska kunna förklara är:
Bräckt vatten
Djuphav
Ebb
Ekosystem
Flod
Grundare hav
Korall
Korallrev
Organism
Plattfisk
Tidvatten
Biologi
Lise-Lotte Liljedal HT-16
Matris för kapitlet: Havet
Kunskaps krav
Du ska utveckla
Förmågan att
beskriva och förklara…..
Icke godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Beskriv en naturtyp: hur
ett korallrev är
uppbyggt, (vilka djur
och växter som finns
där) och varför
korallreven är viktiga.
Du beskriver
Osammanhängande/otydligt
och blandar ihop djur och
växter. Bilden som du ritat
hänger inte ihop med
texten. Du vet inte varför
korallreven är viktiga.
Du beskriver och ritar ett
korallrev där text och bild
hänger ihop. Du förklarar
varför korallreven är
viktiga.
Beskriva havets tre
livsmiljöer.
-De fria vattnen
-Hårda bottnar
-Djupa bottnar
Du beskriver
osammanhängande/otydligt
och blandar ihop
livsmiljöerna.
Du beskriver två livsmiljöer
och kan namnge dem, samt
beskriva hur de ser ut och
var i havet de finns.
Du kan ge detaljerade
beskrivningar av olika typer
av korallrev där text och
bild samverkar och du
förklarar varför korallreven
är viktiga, du använder dig
av ett naturvetenskapligt
språk.
Du kan ge detaljerade
beskrivningar av alla tre
livsmiljöerna och var i
havet de finns. Du
använder dig av ett
naturvetenskapligt språk.
Förklara havens
ekosystem.
Du förklarar
osammanhängande/otydligt
havens ekosystem.
Du kan förklara på ett
enkelt sätt och med egna
ord vad ett ekosystem är
och ger exempel på
ekosystem i haven.
Du kan på ett utförligt sätt
och med rätt begrepp
förklara vad havets
ekosystem är och ger flera
exempel på ekosystem i
haven.
Namnge några djur och
växter som finns i haven
och beskriva deras
levnadsmiljö.
Du namnger endast ett djur
och en växt. Beskriver
osammanhängande/otydligt
var de lever i haven.
(Levnadsmiljö)
Du kan namn minst tre djur
och tre växter och beskriva
var de lever i haven.
(Levnadsmiljö)
Du kan namnge fyra eller
fler växter och djur och
beskriva var de lever i
haven. (Levnadsmiljö) Du
använder dig av ett
naturvetenskapligt språk.
Download