Plan mot kränkande behandling Markusskolan Avesta 2017
Plan mot kränkande behandling
2017
MARKUSSKOLAN
Förskoleklass – grundskola - fritidshem
Trygghet Respekt Ansvar
Syfte
Barn, elever och alla som verkar inom skolan har rätt att känna trygghet på Markusskolan. Därför är det
viktigt att det som står i detta dokument genomsyrar allt arbete på vår skola.
I enlighet med kapitel 6 i skollagen (2010:800) ska varje skola bedriva ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever. Varje år ska skolan upprätta en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som skolan avser att påbörja eller
genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts
ska tas in i efterföljande års plan.
Skolan ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande
behandling. Skolan accepterar inga trakasserier, vare sig det är diskriminering eller annan typ av
kränkning. I detta dokument finns även de rutiner som skolan följer om någon form av kränkningar sker
och de kommer till vår kännedom.
Vad är kränkande behandling?
Begreppet kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar
inklusive trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
Gemensamt för all kränkande behandling är att principen om alla människors lika värde kränks.
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.
Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna.
Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.
Kränkningar måste alltid tas på allvar.
Kränkningar kan vara:
fysiska; t ex slag eller knuffar
verbala; t ex att bli hotad eller kallad bög eller hora
psykosociala; t ex att bli utsatt för ryktesspridning eller utfrysning
i skrift; t ex klotter, brev, eller lappar
digitala; mycket av kommunikationen mellan våra barn/ungdomar sker på nätet; via dator och
mobiltelefoner och kan innehålla såväl text som bilder. Det kan även handla om identitetsstöld (att
elevens konto blir hackat).
1
Plan mot kränkande behandling Markusskolan Avesta 2017
Skolan
Kartläggning: Vilka åtgärder behövs för att förebygga och förhindra kränkningar?
 Ett kontinuerligt arbete på rasterna att finnas ute bland eleverna för samtal, aktiviteter
och konflikthantering.
 Skapa lugn och ro i samband med att eleverna går in på morgonen (mer personal som
rör sig vid dörrar och i trappor och korridorer)
 Följa reglerna som finns när man spelar fotboll
 Hålla på de rutiner som finns för promenaderna till och från idrotten
 Se till att det är lugnt och tryggt i omklädningsrummen i samband med omklädning och
duschning
Mål för det kommande året:
 Extra personal (idrottslärarassistent) som kan bidra till bättre ordning och lugn runt
idrottslektionerna
 Se till att dörrarna in bemannas på morgonen när det ringer in, lärarna ska vänta i
korridorerna.
Utvärdering av fjolårets åtgärder:
Följande åtgärder har samtliga utförts. Det mesta med gott resultat. Vi behöver ibland påminna
varandra om att använda väst och låta bli mobilen. Däremot ser vi inte att vi får det att fungera med
att eleverna anordnar rastlekar eller dömer fotboll utan detta har vi lagt på rastvärdar. Vi uppmuntrar
eleverna att hitta på aktiviteter och frågar om ev femmorna vill återuppta rastlekar igen vilket var mycket
uppskattat. Inför nästa år planeras att lärarpersonalen täcker förmiddagsrasterna medan luncherna täcks
av fritidspersonalen/ instegsjobbare. Försöka att alltid vara tre rastvärdar per rast. På morgonen kan
personal från skolgruppen och förskoleklassen vara ute. Reflexväst ska alltid användas. På lunchrasterna
kommer rastvärdarna också att få i uppdrag att anordna någon styrd aktivitet varje rast. Vi föreslår även
att våra praktikanter går ut en rast var om dagen för att ytterligare utöka vuxennärvaron. Personalen ska
cirkulera och delta i aktiviteterna. Det är viktigt att eleverna känner att personalen finns med bland dem;
både för att kunna interagera med dem, men också för att trygga upp. Uppmärksamma ensamma barn
och försöka involvera dem i någon aktivitet. Undvika att använda den privata mobiltelefonen till annat än
det akuta.
Vi tänker oss att vi behöver ställa frågor till eleverna angående de punkter som hade en hög procent på
rött i undersökningen för att se vad som är problemet på respektive ställe och ta eleverna till hjälp för att
försöka hitta bra lösningar.
Kan vi utbilda elever i åk 5 och 6 så att de kan turas om att döma vid fotbollsplanen (med stöd från
rastvärdar)?
2
Plan mot kränkande behandling Markusskolan Avesta 2017
Fritidshemmen
Kartläggning: Vilka åtgärder behövs för att förebygga och förhindra kränkningar?




Ett kontinuerligt arbete under hela fritidstiden, både ute och inne, att vara aktivt
närvarande bland eleverna för samtal, aktiviteter och konflikthantering.
Röra sig runt bland barnen, så att det finns personal nära när de leker. Även tänka på
att röra sig i korridorer och trapphus.
Hålla på rutiner som finns för lek och spel på skolgården och i Karlberg
Arbeta med att hålla ner ljudnivån vid fri lek inomhus.
Mål för det kommande året:


Involvera eleverna i arbetet runt trygghet och aktiviteter
Påminna varandra inom personalgruppen (och speciellt till vikarier och ny personal)
att man ska röra sig runt bland eleverna, att man ska använda reflexväst, men inte
privat mobil
Utvärdering av fjolårets åtgärder:
Fortsätta att utveckla arbetet med att uppmuntra barnen att variera vad de gör och med vem. Vi har
utvecklat ett mer tillåtande och nytänkande sätt att uppfylla syftet att ”leka med nya kamrater och
pröva nya aktiviteter”. Detta genom lekområdena där eleverna får möjlighet att välja aktivitet själv,
samt att cirkulera bland våningarna/avdelningarna och bland personalen. Aktivitetstorsdagar under
höstterminen. Under vårterminen har Diamanten inte varit med pga att schemat blev för rörigt med
språk, mellis och det skapade otrygghet. Elden och Örnen har fortsatt med lekområden. Aktiviteterna
ändras efter diskussioner tillsammans på fritidsråden. All personal ska använda reflexväst när de är
utomhus med eleverna. Påminn varandra om någon glömmer.
Personalen ska cirkulera och delta i aktiviteterna både inom- och utomhus. Det är viktigt att eleverna
känner att personalen finns med bland dem; både för att kunna interagera med dem, men också för
att trygga upp. Undvika att använda den privata mobiltelefonen till annat än det akuta. Viktigt att det
finns personal kring fotbollsplanen, innebandyn och Karlberg. Påminna varandra om att lägga undan
telefonen. Viktigt att informera ny personal om anledningen till att telefonen ska läggas undan och
att arbeta förebyggande som rastvärd.
Drop-in fikat; Vi fortsätter med ”rullande” schema (ons, tors, fre), så det inte bara är fredagar, så fler
vårdnadshavare har möjlighet att komma. Vi har även börjat göra inbjudningar med eleverna. Vi
fortsätter och ser om vi kan utveckla det. Rosen har haft drop-in fika två gånger per termin. Örnen
och Elden hade två drop-in fika på höstterminen men föräldrabesöken har varit färre i år. Bättre
samarbete mellan avdelningarna för att sprida aktiviteterna. Drop-in fika med större elevfokus.
Infobrev skickas hem från avdelningarna för att ha kontakt med föräldrarna.
Angående ”trygghet och säkerhet” till fritidsrådet; Börja tänka på det mer vid fritidsråden! Rosen har
pratat med eleverna om vad som är roligt och vad som är tråkigt. På fritidsråden har eleverna varit
med och utformat avdelningarnas regler, fritids gör en enkät med alla elever och Barbro gör
kommunens enkät med de från år 2. Gemensamt fritidsråd Örnen/Elden under hösten. Därefter egna
fritidsråd för att prata kring vänskap, regler, trygghet.
3
Plan mot kränkande behandling Markusskolan Avesta 2017
Ansvarsfördelning
All personal på skolan har ett gemensamt ansvar att se vad som händer på skolan och föra vidare
information kring trakasserier och kränkande behandling som kommer till deras kännedom.
Rutiner för hantering av trakasserier eller kränkande mellan elever
Så fort någon personal på Markusskolan får kännedom om att någon elev känner sig utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling anmäls ärendet, muntligt eller skriftligt, till rektor som informerar
skolhuvudmannen och trygghetsrådet.
Trygghetsrådet består av lärare, personal från skolgruppen, skolsköterska, skolkurator samt
rektor/utvecklingsledare. Gruppen träffas varannan vecka för att prata om pågående och nya ärenden.
Vid alla möten skrivs protokoll.
Arbetsgång
 När vi får information om att någon upplever sig utsatt, träffas gruppen kort för att fördela
uppgifterna i detta ärende.
 Rutinen för hantering av ett ärende är att den i gruppen som är bäst lämpad pratar med den elev
som upplever sig utsatt för att få fram så mycket information som möjligt kring vad som händer
samt när och var och av vilka.
 En kränkningsrapport upprättas och huvudmannen informeras inom en arbetsdag.
 Sedan går vi vidare och pratar med alla inblandade eleverna, en i taget. Man informerar då tydligt
att vi vet att det här har hänt. De andra får självklart berätta sin version. Man säger tydligt att
detta måste upphöra omgående och avtalar med eleven om att man kommer att stämma av
regelbundet med både den som är utsatt och med förövarna för att se att situationen förbättras.
 Föräldrarna till alla elever informeras och får veta att vi har pratat med deras barn och att vi
kommer att följa upp ärendet, tills problemet upphör.
 Berörd personal informeras och alla hjälps åt att observera och ha uppsikt både inom- och
utomhus.
 De som utsetts till kontaktpersoner i detta ärende pratar sedan regelbundet med alla inblandade
elever, tills man anser att det är avslutat. Tätare uppföljningar första veckorna och sedan alltmer
sällan.
 Beroende på situationen använder vi ibland andra arbetssätt som vi anser fungerar bättre i det
givna fallet.
 Alla steg i hanteringen dokumenteras.
Rutiner för hantering när anställda utsätter elever för trakasserier eller kränkande behandling
När det framkommer information att någon elev känner sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling från någon i personalen, ska ärendet skyndsamt hanteras av rektor (som
omgående informerar huvudmannen).
Detta är en känslig situation och ska hanteras varsamt, men ändå snabbt och effektivt. Alla steg i
hanteringen dokumenteras.
Planen är reviderad 2017-03-19
4