Lotta Anderson - Malmö högskola

Lotta Anderson
Lärarutbildningen
Skolutveckling och Ledarskap
205 06 Malmö
040-665 80 12
[email protected]
Utbildning
Fil. Dr. 2002, Malmö högskola, Lärarutbildningen
Fil. Lic. 1998, Lärarhögskolan, Malmö
Pedagogisk handledning, 5 p, 1998, Lärarhögskolan, Malmö
Påbyggnadsutbildning med inriktning tal- och språk, 20 p, 1994, Lärarhögskolan, Malmö
Språk och kommunikation hos utvecklingsstörda barn, 20 p, 1991–1992, Karlstads universitet
Pedagogiskt drama, 40 p, 1989–1991, Lärarhögskolan, Malmö
Synkurs för DU-lärare, 5 p, 1986, Lärarhögskolan, Stockholm
Speciallärarutbildning med inriktning. döva utvecklingsstörda, 49 p, 1982–1983, Lärarhögskolan,
Stockholm
Speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning, 40 p, Lärarhögskolan, Malmö
Psykologi, 40 p, 1974–1976, Lunds universitet
Förskollärarexamen, 40 p, 1973, Lärarhögskolan, Malmö
Fil. Kand, 120 p, Sociologi, 40 p, Statskunskap, 20 p, Pedagogik, 60 p, 1972, Lunds universitet
Anställningar
Universitetslektor, Malmö högskola, Lärarutbildningen
Universitetsadjunkt, Malmö högskola, Lärarutbildningen
Doktorand, Malmö högskola, Lärarutbildningen
SIH/Specialpedagogiska institutet, Malmö
Lärartjänst/konsulenttjänst, Malmöhus läns landsting
Konsulent, Länsskolnämnden, Malmö
Lärartjänst/konsulenttjänst, Kristianstads läns landsting
Lärartjänst, Gävleborgs läns landsting
Lärartjänst, Vipeholms specialsjukhus
20032002-2003
1998-2002
1995-2002
1991-1994
1989-1990
1985-1989
1978-1985
1974-1978
Förtroende uppdrag
Opponet, 75% seminarium, Forskarutbildningen, Lärarutbildningen, Malmö
Opponent, Internationella Mastersprogrammet i specialpedagogik och habilitering, Mälardalens högskola, Västerås
vt 2000
vt 2004
Andra uppdrag
Doktorandrepresentant i Forskarutbildningsnämnden (FUN) 1999-2000
Handleder examensarbeten på magisternivå (inriktning specialpedagogik och pedagogik) sedan vt 2004
Telefon
Arbete
040-665 80 12
Fax
Arbete
040-665 83 15
Medborgarskap
Svensk
Födelsedatum
500711
Födelseort
Publikationer
Anderson, Lotta . (1998). Elever med hörselnedsättning i särskolan - en kartläggningsstudie ur
klasslärares perspektiv. Pedagogisk-psykologiska problem, nr 642. Malmö: Lärarhögskolan
(licentiatavhandling).
Anderson, Lotta. Interpersonell kommunikation: En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan.
Malmö högskola: Lärarutbildningen (doktorsavhandling. (2002).
Anderson, Lotta. (2000). Elever med hörselnedsättning i särskolan. Nordisk Tidskrift för
Dövundervisning, 120,(3), 99–102.
Anderson, Lotta. (2003). Elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning - en studie av
interpersonell kommunikation. Nordisk Tidskrift för Dövundervisning, 1, 18–21.
Sofiadotter, A. & Anderson, L. (2004). Från bildterapi till Cor ad Cor inom barn- och
ungdomshabiliteringen. Region Skåne: Habilitering & Hjälpmedel, Fou-enheten.
Anderson, Lotta (2006). Möjligheter och hinder för elever med stora kommunikationssvårigheter. I
Öppen för möjligheter – specialpedagogiska perspektiv på hörselnedsättning och dövhet. I C. Roos & S.
Fischbein (Redd.), Dövhet och hörselnedsättning – specialpedagogiska perspektivLund: Studentlitteratur.
(ss 117-141).
Konferenser
Anderson, Lotta (1997). Teckenkommunikationsanvändning i särskolan - ur ett analytiskt perspektiv.
Dokumentation från Forskningskonferensen Människa - Handikapp - Livsvillkor. Rapport nr. 39. Örebro
läns landsting: Psykiatri och habilitering.
Anderson, Lotta. (1998) Elever med hörselnedsättning i särskolan. Dokumentation från FUB:s
forskningsdagar, Nr 7, Uppsala.
Anderson, Lotta (1999). Elever med hörselnedsättning i särskolan. Dokumentation från Människa Handikapp - Livsvillkor, 7:e Forskningskonferensen. Örebro läns landsting: Psykiatri och habilitering.
Anderson, Lotta. (2000). Hearing impaired pupils in the special school for the intellectually handicapped.
Abstract from 3rd International Congress of Paediatric Audiology -Acess to Communication, Köpenhamn.
Anderson, Lotta. (2000). Pupils with hearing impairment in the special school for the intellectually
handicapped - an inquiry from the teachers point of view. Abstract from The 4th Annual Research
Conference of Nordic Network on Disability Research, Malmö.
Anderson, Lotta. (2002). Interpersonell kommunikation: En studie om elever med hörselnedsättning i
särskolan. Dokumentation från Vardagsliv – Livskvalitet – Habilitering, 8:e Forskningskonferensen.
Örebro läns landsting: Psykiatri och habilitering.
Anderson, Lotta. (2003). Interpersonal communication: A study about pupils with impaired hearing in
special schools for the severely learning disabled. Abstract from 7th Annual Research Conference of
Nordic Network on Disability Research, Jyväskylä, Finland.
Anderson, Lotta. (2004). Kommunikation på lika villkor? Om att kommunicera när koderna inte alltid
stämmer överens. Funktionshinder-Vardagsliv-Habilitering, 9:e Forskningskonferensen Örebro; Örebro
läns landsting o Örebro universitet.
Anderson, Lotta (2004). Interpersonal Communication. Abstract from 11th Biennial Conference of the
International Society for Augmentative and Alternative Communication, Natal, Brazil.
Anderson, Lotta (2006). Kommunikation inom sociala nätverk runt barn och ungdomar med stora
kommunikationssvårigheter. Dokumentation från Vardagsliv – Livskvalitet – Habilitering, 9:e
Forskningskonferensen. Örebro läns landsting: Psykiatri och habilitering.
Pågående projekt
Projektet ”Utveckling av kommunikation inom sociala nätverk” startade 050801 och pågår under tre år med
finansiering av Allmänna Arvsfonden, Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond och Stiftelsen Tysta skola. Jag står
som projektledare, vetenskaplig handledning sker från Mälardalens högskola (Professor Mats Granlund) och
samarbetspartners är föräldraorganisationer, Fou- enheten inom Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne,
Specialpedagogiska institutet, Södra Regionens Kommunikationscentrum (SÖK) samt två kommuner i Skåne.
Projektet inriktas på det gemensamma lärandet och kunskapande hos personer i närmiljön (socialt nätverk)
samt utveckling av kommunikativ kompetens i förhållande till barn och ungdomar med stora
kommunikationssvårigheter. Inriktningen tar sin utgångspunkt såväl i min avhandling (Anderson, 2002) som
FUNKIS (SOU 1998:66) och Carlbeckkommitténs betänkande (SOU 2004:98). I detta sammanhang menas
med socialt nätverk; familjen runt nämnda målgrupp men också olika professionsgrupper som i sin yrkesvardag
möter barn och ungdomar i kommunikativ och språklig utveckling (specialpedagoger, logopeder,
arbetsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, elevassistenter, m.fl.). Projektet består av:
1. Kartläggningsfas som innefattar postenkäter (nationellt till föräldrar/professionsgrupper) och intervjuer
med barn/ungdomar – under process
2. Socialt nätverksarbete som, bl.a. inkluderar videobaserad vägledningsinsats över tid, reflektion och
dokumentation avseende barn/ungdomar med stora kommunikationssvårigheter. Denna del av
projektet påbörjas under vt 2006
Projektet förväntas bidra med utbildningsmaterial inom området samt rapporter och konferenspresentationer.