Empirisk studie över börsintroduktioners prissättning och långsiktig avkastning under åren 1990-1997.
SAMMANFATTNING
Denna uppsats är en empirisk undersökning av börsintroduktioner på Stockholms
Fondbörs mellan åren 1990 och 1997 och består av 127 bolag. Datamaterialet är hämtat
från Stockholms Fondbörs arkiv. Undersökningen fokuserar främst på två fenomen som
även liknande, tidigare undersökningar har observerat. Det första är underpris vilket
uppstår vid introduktioner och består av skillnaden mellan introduktionspriset på aktien och
det pris som fastställs av marknaden under första dagens handel med företagets aktie. Det
andra fenomenet är introduktionernas negativa långsiktiga utveckling gentemot
generalindex. Den långsiktiga utvecklingen mäts från första dagens handels sista
betalkurs. Detta innebär att den initiala avkastning som uppstår pga underpriset
exkluderas eftersom mätperioden börjar med marknadspriset på aktien.
Resultaten som kan redovisas följer till hög grad tidigare forskning inom ämnet. Vad gäller
underpris visar resultaten på att detta fenomen generellt existerar. Oavsett vilken lista eller
bransch som undersöks existerar underpris om än till olika storlek. Det långsiktiga
resultatet visar heller inte på några överraskningar. Introduktionernas utveckling är
generellt sämre än generalindex. Här finns det dock större skillnader när introduktionerna
delas in list och branschvis. Exempelvis observeras en 80 procentig negativ avkastning tre
år efter introduktionen för branschen Bygg & Fastigheter medan Data & IT-banschen har
en positiv 24 procentig avkastning efter samma tid.
Även andra tester genomförs i uppsatser men resultaten som redovisas har för låga
signifikansnivåer för några säkra slutsatser.
Kandidatuppsats - SU HT98