Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering

Wallerska skolan
Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan för Wallerska skolan
Skolans vision
Kamratskola
Vår skola präglas av respekt för människors olikheter. Vår skola ska
vara trygg för våra elever och fri från diskriminering och annan
kränkande behandling.
Ansvarsfördelning
Rektor
Det är rektors ansvar enligt lag och förarbeten att:
– se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att
diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på
skolan.
– se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och
elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling.
– årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i
samarbete med personal och elever (om möjligt även vårdnadshavare).
– om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan
kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att
åtgärder vidtas.
Rektor bör även:
Se till att dokumentation görs.
Lärare och annan skolpersonal
Det är pedagoger och annan personals ansvar att:
-
-
följa skolans likabehandlingsplan.
ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som
han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter
likabehandling.
se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande
behandling misstänks/anmäls/upptäcks.
dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan
kränkande behandling och de åtgärder som vidtas.
bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande
behandling, där den enskilde läraren är berörd, följs upp.
Likabehandlingsplan för Wallerska skolan
Elever
Det ska vara självklart för alla elever att:
- påtala diskriminering och annan kränkande behandling som
förekommer på skolan.
Personer som elever kan prata med:
-
föräldrar
pedagoger
rektor
skolsköterska
trygghetsteamet
elevhälsoteamet
Elevers rätt till stöd
Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling
är oönskad eller kränkande. Eleven har rätt att få stöd eller hjälp när
han/hon känner sig kränkt. Elevers upplevelser av kränkningar får inte
avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har han/hon rätt att bli tagen på
allvar och få stöd. För att skolan ska kunna göra något måste någon i
personalen få vetskap om det inträffade. Åtgärderna ska i möjligaste
mån ske i samråd med eleven. Skolpersonal har dock alltid ett
vuxenansvar att skydda barn och elever från att fara illa.
Allmänna åtgärder
Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplanen
Mål
Vår likabehandlingsplan syftar till att förverkliga skolans vision. Se
skolans policy (bilaga 1).
Aktiviteter för att nå målen
- en likabehandlingsplan upprättas hösten 2006
- vi utvärderar och reviderar likabehandlingsplanen varje läsår.
- Skolrådet görs delaktiga som representanter för eleverna
Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen ska redovisas i
den årliga kvalitetsredovisningen.
Tidpunkt
Maj – juni.
Likabehandlingsplan för Wallerska skolan
Ansvar
Trygghetsteamet och arbetslagen på vår skola.
Kontrollfrågor för utvärdering av likabehandlingsplan
Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om
inte, varför och vem bär ansvaret?
Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var åtgärderna felaktiga eller
otillräckliga eller var målen för högt satta?
Vi nådde målet. Beror det på åtgärderna eller var det annat som
påverkade?
Hur använder vi de här erfarenheterna vid nästa revidering? Vad
fungerade bra respektive dåligt? Går det åt rätt håll?
Vilka effekter har arbetet gett under året?
Information
Mål
Alla anställda på skolan, alla elever och vårdnadshavare ska få
information om lagen ”om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling” av barn och elever, och om skolans
likabehandlingsplan.
Aktiviteter för att nå målen
-
information om likabehandlingsplanen finns med i skolans folder
som delas ut vid varje läsårs början.
likabehandlingsplanen läggs ut på skolans hemsida.
likabehandlingsplanen finns i personalrummet och i klassrummen.
likabehandlingsplanen skickas till förvaltningens diarium.
Tidpunkt
September efter revidering.
Ansvar
Rektor och trygghetsteam.
Likabehandlingsplan för Wallerska skolan
Kartläggning
Mål
Vi ska få kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkande
behandling för att kunna utforma relevanta åtgärder.
Aktiviteter för att nå målen
-
trivselenkät görs i klasserna en gång per läsår.
förtroendesamtal genomförs minst en gång per läsår i alla klasser.
en ritning över skolan bifogas med trivselenkäten och eleven får
kryssa för dom otrygga platserna.
Tidpunkt
-
trivselenkät görs under höstterminen varje läsår.
förtroendesamtal sker minst en gång per läsår.
utvecklingssamtal en gång per termin.
trygghet och trivsel tas upp vid hälsosamtal.
Ansvar
Rektor, trygghetsteam, pedagoger, skolsköterska och Team Varberga
elevhälsoteam.
Uppsikt/upptäckt
Mål
Att upptäcka diskriminering och kränkande behandling tidigt. Kan
handla om kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning.
Aktiviteter för att nå målen
1. Rastvakter (enligt schema). Ansvar: rastvakterna.
2. Mombus skolår F-2. 2 mombus per klass, rullande schema.
Ansvar: klasslärare och elever.
3. Kamratstödjare skolår 3-6. 2 per klass utses varje läsår.
Ansvar: trygghetsteamet och elever.
4. Livskunskap-policyarbete. 1 tillfälle per vecka i varje klass.
Ansvar: klasslärare.
5. Diskussioner om ämnet livskunskap, värdegrundsarbete och
förhållningssätt. Ap-träffar minst 2 gånger per termin.
Ansvar: SET piloterna.
6. Trivselenkät. En gång per läsår. Ansvar: trygghetsteamet.
7. Fotbollsplanen. Eleverna ges stöd av vuxna. Allas ansvar.
Likabehandlingsplan för Wallerska skolan
8. SET-utbildning. 3 personer går pilotutbildning under
vårterminen 2007. Ansvar: kursdeltagarna.
Fortsatt utbildning i classroom management ht 08 för delar av
personalen
9. ICDP-utbildning. Utbildning 06-07. Ansvar: deltagarna.
Kränkande behandling och diskriminering
Mål
Ingen elev på vår skola ska känna sig utsatt för kränkande behandling
och diskriminering.
Aktiviteter för att nå målen
Vi arbetar med livskunskap och social emotionell träning i
klassrummet.
Minst en tillfälle per vecka avsätts för skolår F-6.
(SET-piloter utbildas och senare fler lärare).
Vägledande samspel (ICDP) är vårt förhållningsätt.
Tidpunkt
Kontinuerligt under läsåret.
Ansvar
All personal på skolan.
Rutiner för utredning och dokumentation
Varje skola måste enligt lag ha tydliga rutiner för hur man hanterar
situationer som uppstår. Använd en metod som bygger på beprövad
erfarenhet och forskning.
Utredning
Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska
uppgifterna utredas skyndsamt. Utredningen ska alltid ske med all
möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör
allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit
utsatt och den/de som utövat kränkningen.
Vårdnadshavare till elever som är inblandade (både den kränkte och
de som kränkt) ska informeras skyndsamt. Rutiner bör finnas om hur
kommunikationen ska ske mellan rektor, personal, elever och föräldrar
när kränkningar misstänks, upptäcks eller anmäls.
Likabehandlingsplan för Wallerska skolan
Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för
utredningen.
Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig
kränkningen är, om anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras
och om skolan behöver ta hjälp av andra instanser som t ex psykolog.
Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett individuellt
åtgärdsprogram som beskriver nuvarande situation, målsituation och
vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet.
På vår skola utreds kränkningar enligt nedan:
Klassläraren bildar sig en uppfattning av kränkningens karaktär
genom aktivt lyssnande och ett neutralt förhållningssätt. Medling ska
ej tillämpas då kränkning inte är en konflikt.
Åtgärder
Skolan ska ha tydliga rutiner för hur skolan ska agera och vilka som
ska agera när kränkningar inträffat.
Åtgärderna ska grunda sig på utredningen av vad som skett i det
enskilda fallet och bör som regel riktas till såväl den elev som blivit
utsatt som till den/de som utövat kränkningen.
Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna
mer långsiktiga lösningar. Skolan ska också överväga om åtgärder
även behöver vidtas i syfte att förändra förhållanden på grupp- och
skolnivå utifrån de enskilda fallen.
Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att klara
upp en situation ska hjälp tas utifrån. För ledning kontakta skolans
huvudman, TRA-gruppen eller annan kompetens (se kontakter och
länkar i del 3).
På vår skola vidtar vi nedanstående åtgärder när kränkningar
inträffat:
Vid kränkningar av lindrigare art kan klassläraren genom samtal med
de inblandande samt vårdnadshavare lösa problemet. Om en lösning
inte är möjlig eller vid grövre kränkningar lämnas ärendet vidare till
trygghetsteamet som därefter vidtar lämpliga åtgärder utifrån skolans
antimobbingplan.
Uppföljning och utvärdering
Det är viktigt att skolan har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas
upp. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals i
uppföljningen. Därför rekommenderas att uppföljningen inleds med
ett samtal med den som varit utsatt. Uppföljningen bör innehålla en
Likabehandlingsplan för Wallerska skolan
utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen samt
göras inom rimlig tid. Vad gjorde skolan bra, vad kunde göras bättre
och nådde skolan målet med de vidtagna åtgärderna.
På vår skola följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall enligt
nedan:
Lärare dokumenterar. Den i trygghetsteamet som varit inblandad i
samtal dokumenterar dessa. Vid ett slutsamtal med alla inblandade (en
och en) utvärderar vi vilket resultat som uppnåtts. Vid grova
kränkningar upprättas åtgärdsprogram. Vårdnadshavare kontaktas
alltid.
Dokumentation
Skolan ska ha rutiner för hur utredning av kränkningar ska
dokumenteras. Dessa rutiner ska följa Örebro kommuns övriga rutiner
för dokumentation. Varje misstanke om kränkning ska utredas och
dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras.
Uppföljningen av varje fall ska dokumenteras.
På vår skola dokumenterar vi utredning, åtgärder och
uppföljning enligt nedan:
Dokumentation sparas i elevmapp i arkiv på skolan.
2007-05-02
Råd och stöd
i arbetet för likabehandling
Del 3: Råd och stöd
Kontakter
Barn- och elevhälsoteam i Örebro kommun
Lena Carlsson, samordnare, 019-21 21 68
Programkansli Barn- och utbildning
019-21 11 70
Polisen
019-15 60 00
Socialtjänsten väster
019-21 32 93
Socialtjänsten öster
019-21 30 90
Nätverkscentrum
019-21 42 97
Stödcentrum för unga brottsoffer
019-12 97 18 eller 070-389 15 23
Antidiskrimineringsbyrån Örebro kommun
019-21 10 31
Örebro Rättighetscenter mot diskriminering
019-18 40 18
Projektet Ungdomars spel- och datorproblematik
Frågor om Internet och e-mobbning
019-21 62 54
ANT-Center, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting
019-602 58 00
Hälsoutvecklaren i Örebro kommun
019-21 13 74
Regionförbundet Örebro län
Frågor om hedersrelaterat våld
019-602 63 51
Fritid Ungdom, Kultur- och medborgarförvaltningen
Frågor om Ung och Jämställd
019-21 49 22
ÖCAD - Örebro centrum för alkohol- och drogprevention
019-21 25 51
Del 3: Råd och stöd
Länkar
Örebro kommun
www.orebro.se
Skolverket och Barn- och elevombudet (BEO)
www.skolverket.se
Ombudsmän
Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
www.jamombud.se
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
www.do.se
Handikappombudsmannen (HO)
www.ho.se
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO)
www.homo.se
Barnombudsmannen (BO)
www.bo.se
Lokala aktörer
Antidiskrimineringsbyrån Örebro kommun
www.orebro.se/antidiskriminering
Örebro Rättighetscenter – mot diskriminering
www.rattighetscenter.se
Stödcentrum för unga brottsoffer
www.orebro.se
ANT-center –bl a kamratstödjarutbildning
www.orebroll.se/ANTcenter
Övrigt
Myndigheten för skolutveckling
www.skolutveckling.se
Arbetsmiljöverket
www.av.se
Del 3: Råd och stöd
Skolliv – Arbetslivsinstitutets särskilda satsning på skolan
www.skolliv.nu
Barnens rätt i samhället – BRIS
www.bris.se
Rädda Barnen
www.rb.se
Brottsförebyggande rådet
www.bra.se
Handisam
www.handisam.se
RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)
www.rfsl.se
Jämrum
www.jamrum.nu
Sverige Mot Rasism
www.sverigemotrasism.nu
Elektra –mot hedersrelaterat förtryck
www.elektra.nu
Medierådet – om Internet, TV, datorspel och film
www.medieradet.se
Folkhälsoinstitutet – Skolan förebygger
www.fhi.se/skolanforebygger
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever.
Lagens ändamål och tillämpningsområde
1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika
rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan
kränkande behandling.
Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i
skollagen (1985:1100).
Definitioner
2 § I denna lag avses med
 elev: den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen
(1985:1100),
 barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller
skolbarnsomsorg enligt skollagen,
 personal: anställda och uppdragstagare i utbildning och annan
verksamhet,
 etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som
har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg,
 sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell
läggning, funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av en persons
funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom
fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas
uppstå,
 trakasserier: ett uppträdande som kränker ett barns eller en
elevs värdighet, och som
1. har samband med
– etnisk tillhörighet (etniska trakasserier),
– religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av
religion eller annan trosuppfattning),
– sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning),
– funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder),
– kön (trakasserier på grund av kön), eller
2. är av sexuell natur (sexuella trakasserier),
 annan kränkande behandling: ett uppträdande som annars
kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Ansvar för anställda och uppdragstagare
3 § Huvudmannen för sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket
ansvarar för att anställda och uppdragstagare i denna verksamhet
följer de skyldigheter som anges i denna lag när de handlar i tjänsten
eller inom ramen för uppdraget.
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever
Tvingande bestämmelser
4 § Avtalsvillkor som inskränker skyldigheter enligt denna lag är utan
verkan.
Aktiva åtgärder
Målinriktat arbete
5 § Huvudmannen för verksamheten skall se till att det bedrivs ett
målinriktat arbete för att främja de ändamål som anges i 1 § första
stycket. Särskilda föreskrifter om detta finns i 6-8 §§.
Likabehandlingsplan
6 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen
bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje
enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers
lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att
förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.
I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas
upp och ses över.
Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande behandling
7 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen
bestämmer skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn
och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling.
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och
annan kränkande behandling
8 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får kännedom om
att ett barn eller en elev i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med att
verksamheten genomförs, skall huvudmannen eller den huvudmannen
bestämmer utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta
trakasserier eller annan kränkande behandling.
Förbud mot diskriminering
Direkt diskriminering
9 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte missgynna
ett barn eller en elev genom att behandla barnet eller eleven sämre än
denne företrädare för verksamheten behandlar, har behandlat eller
skulle ha behandlat något annat barn eller någon annan elev i en
jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever
Indirekt diskriminering
10 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte missgynna
ett barn eller en elev genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken
särskilt missgynnar barn eller elever med visst kön, viss etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
visst funktionshinder. Detta gäller dock inte om bestämmelsen,
kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och
medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.
Trakasserier
11 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett
barn eller en elev för trakasserier.
Instruktioner att diskriminera
12 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte lämna
order eller instruktioner om diskriminering av ett barn eller en elev i
sin verksamhet enligt 9-11 §§.
Förbud mot annan kränkande behandling
13 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett
barn eller en elev för annan kränkande behandling.
Förbud mot repressalier
14 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett
barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven
har anmält eller påtalat att någon i verksamheten handlat i strid med
denna lag eller på grund av att barnet eller eleven har medverkat i en
utredning enligt denna lag.
Skadestånd
15 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal åsidosätter sina
skyldigheter enligt 6-14 §§, skall huvudmannen dels betala skadestånd
till barnet eller eleven för kränkning, dels ersätta annan skada som har
orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än
vid diskriminering eller repressalier utgår dock inte, om kränkningen
är ringa. Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning
sättas ned eller helt falla bort.
Tillsyn
16 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever
sexuell läggning, Handikappombudsmannen och Statens skolverk
skall inom sina respektive ansvarsområden se till att denna lag följs.
Huvudmannen för verksamheten eller rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion är skyldig att på uppmaning av en
ombudsman eller av Statens skolverk lämna de uppgifter om
förhållandena i verksamheten som kan vara av betydelse för tillsynen.
Rättegången
17 § Mål om skadestånd enligt denna lag skall handläggas enligt vad
som är föreskrivet i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål där
förlikning om saken är tillåten.
I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten skall bära sin
rättegångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig
anledning att få tvisten prövad.
Bevisbörda
18 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit diskriminerad
enligt 9-12 §§, utsatt för annan kränkande behandling enligt 13 § eller
utsatt för repressalier enligt 14 § visar omständigheter som ger
anledning att anta att hon eller han blivit diskriminerad, utsatt för
annan kränkande behandling eller utsatt för repressalier, är det
huvudmannen för verksamheten som skall visa att diskriminering,
annan kränkande behandling eller repressalier inte förekommit.
19 § Om ett barn eller en elev visar att han eller hon har blivit utsatt
för trakasserier eller annan kränkande behandling av ett annat barn
eller en annan elev i samband med att verksamheten genomförs, skall
huvudmannen för att undgå skadeståndsansvar visa att alla skäliga
åtgärder för att förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits.
Rätt att föra talan
20 § I en tvist om skadestånd enligt denna lag får
Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens skolverk
som part föra talan för en elev som medger det. För barn och elever
under 18 år som inte har ingått äktenskap skall vårdnadshavarna
lämna medgivande.
Om en ombudsman eller Statens skolverk för talan enligt första
stycket, får ombudsmannen eller verket i samma rättegång föra också
annan talan som ombud för barnet eller eleven.
Det som föreskrivs i rättegångsbalken om part beträffande
jävsförhållande, personlig inställelse, hörande under
sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall gälla
även den för vilken en ombudsman eller Statens skolverk för talan
enligt första stycket.
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever
Preskription m.m.
21 § En talan i mål om skadestånd enligt 9, 10, 12 eller 14 § skall
väckas inom två år efter det att den påtalade handlingen företogs eller
en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I annat fall är rätten till talan
förlorad.
22 § En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning,
Handikappombudsmannen eller Statens skolverk behandlas som om
talan hade förts av barnet eller eleven själv.
Övergångsbestämmelser 2006:67
Denna lag träder i kraft den 1 april 2006 och tillämpas på skadefall
som inträffar efter ikraftträdandet.