1 KREATIVA EUROPA (2014–2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan

KREATIVA EUROPA (2014–2020)
Delprogrammet Kultur
Inbjudan att lämna förslag
EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt
Genomförande av Kreativa Europa – delprogrammet Kultur: ”Stöd till europeiska samarbetsprojekt”
Inledning
Denna inbjudan att lämna förslag grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av
den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020), nedan kallad
förordningen, särskilt kapitel III, artiklarna 12 och 13 om genomförandet av delprogrammet Kultur1.
Utförliga villkor för inbjudan att lämna förslag finns i riktlinjerna för ”Stöd till europeiska samarbetsprojekt
(se avsnitt VI). Dessa riktlinjer utgör en fullvärdig del av denna inbjudan att lämna förslag.
I. Prioriteringar för delprogrammet Kultur
I enlighet med förordningen om inrättande av programmet Kreativa Europa är prioriteringarna för
programmet följande:
- Att främja den transnationella rörligheten för kulturella och kreativa aktörer i syfte att göra det möjligt
för dem att samarbeta internationellt och internationalisera sina yrkeskarriärer och sin verksamhet, i
och utanför unionen, när så är möjligt på grundval av långsiktiga strategier och att främja den
transnationella cirkulationen för kulturella och kreativa verk i syfte att främja kulturutbyte,
interkulturell dialog, förståelse för kulturell mångfald och social delaktighet.
- Stärka publikutveckling som ett sätt att främja intresset för och förbättra tillgången till europeiska
kulturella och kreativa verk och materiellt och immateriellt kulturarv. Syftet med publikutveckling är
att hjälpa europeiska konstnärer och kulturarbetare att nå ut till så många som möjligt inom Europa
och förbättra tillgången till kulturella verk för underrepresenterade grupper. Målet är även att hjälpa
kulturorganisationer att anpassa sig till behovet av nya och innovativa metoder för att engagera sin
publik. På så sätt kan de behålla sin befintliga publik, men även hitta ny publik, bredda sin publik
genom att bland annat nå ut till nya grupper samt förbättra upplevelsen för både befintlig och framtida
publik och fördjupa förhållandet till dem.
- Främja kreativitet, innovativa strategier för skapande och nya sätt att garantera spridningseffekter till
andra sektorer. Utveckla och testa nya och innovativa modeller för intäkter, förvaltning och
marknadsföring för de kulturella sektorerna, framför allt när det gäller övergången till digital teknik.
Särskild tonvikt ska läggas vid att stödja verksamhet som gör det möjligt för kulturarbetare att
utveckla nya färdigheter, som har en utbildningsdimension, som vill främja interkulturell dialog och
ömsesidig förståelse mellan människor med olika kulturer och bakgrund och som strävar efter att med
kulturen som utgångspunkt bekämpa alla former av diskriminering.
1
Europaparlamentets och rådets förordning nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet
Kreativa Europa offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 20 december 2013 (EUT L 347, s. 221).
1
II. Allmänna villkor för deltagande
De allmänna villkoren för deltagande i systemen i delprogrammet Kultur anges i detta avsnitt, medan
särskilda villkor för varje system anges i avsnitt III nedan. Alla villlkor anges i enlighet med förordningen.
Länder som får delta
Ansökningar från juridiska personer som är etablerade i någon av följande kategorier av länder är godtagbara
så länge alla de villkor som avses i artikel 8 i förordningen uppfylls och kommissionen har inlett
förhandlingar med landet:
1. EU:s medlemsstater och utomeuropeiska länder och territorier som har rätt att delta i programmet
enligt artikel 58 i rådets beslut 2001/822/EG2.
2. De anslutande länderna, kandidatländerna och potentiella kandidatländer som omfattas av
föranslutningsstrategin i enlighet med de allmänna principerna och villkoren för dessa länders
deltagande i unionens program, vilka fastställs i respektive ramavtal, beslut av associeringsrådet eller
liknande avtal.
3. Efta-länder som är parter i EES-avtalet, enligt bestämmelserna i EES-avtalet.
4. Schweiz, på grundval av ett bilateralt avtal som ska slutas med det landet.
5. Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken enligt de förfaranden som fastställs med
dessa länder i enlighet med ramavtalen om deras deltagande i EU-program.
Genomförandeorganet får välja ut förslag från sökande i länder utanför EU under förutsättning att avtal som
fastställer villkoren för dessa länders deltagande i det program som inrättas genom ovannämnda förordning
har undertecknats vid det datumet beslutet om tilldelning av bidrag fattas.
Sökande som kan få bidrag
Systemen är öppna för operatörer inom kultur och skapande som är verksamma inom de kulturella och
kreativa sektorerna enligt definitionen i artikel 2 i förordningen, och som är juridiskt etablerade i något av de
länder som deltar i delprogrammet Kultur.
Systemen är öppna för operatörer inom kultur som varit juridiska personer i minst två år vid sista
ansökningsdagen och som kan bevisa att de är juridiska personer. Fysiska personer får inte söka bidrag.
Projekt som kan få bidrag
Inga bidrag kommer att ges ur delprogrammet Kultur till projekt med pornografiskt eller rasistiskt material
eller projekt som främjar våld. Delprogrammet Kultur kommer att särskilt stödja icke vinstdrivande projekt.
Särskilda tilldelningskriterier för vart och ett av systemen anges i avsnitt III.
Verksamhet som kan få bidrag
Verksamhet som kan få bidrag måste ha som avsikt att uppnå målen och prioriteringarna för delprogrammet
Kultur.
Verksamheten måste gälla de kulturella och kreativa sektorerna enligt definitionen i artikel 2 i förordningen
och som upphäver beslut nr 1718/2006/EG, 1855/2006/EG och 1041/2009/EG. Verksamhet som endast gäller
de audiovisuella sektorerna kan inte få bidrag ur delprogrammet Kultur. Sådan verksamhet kan dock få bidrag
om den är kopplad till verksamhet i de icke audiovisuella kulturella och kreativa sektorerna.
Uteslutningskriterier
Söknade får inte befinna sig i någon situation som skulle utesluta dem från deltagande eller från tilldelning av
bidrag enligt vad som anges i budgetförordningen för unionens allmänna budget och dess
tillämpningsbestämmelser3.
Urvalskriterier
Följande kriterier gäller för alla system om inte annat anges i bestämmelserna nedan.
2
Rådet beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna
med Europeiska gemenskapen (ULT-beslutet), EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget, EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
2
De sökande måste ha solida och tillräckliga finansieringskällor (ekonomisk kapacitet) för att kunna
upprätthålla verksamheten under hela den tid som projektet genomförs och delta i dess finansiering. Sökande
organisationer måste ha den yrkeskompetens och de yrkeskvalifikationer som krävs för att slutföra det
föreslagna projektet (operativ kapacitet).
De sökande ska lämna en ifylld och undertecknad försäkran på heder och samvete om sin ställning som
juridisk person och sin ekonomiska och operativa kapacitet att genomföra den föreslagna verksamheten.
Förutom denna försäkran ska organisationer som ansöker om bidrag på över 60 000 euro tillsammans med sin
ansökan lämna in de kompletterande och obligatoriska handlingar som anges i de särskilda riktlinjerna.
Revisionsberättelse
Bidragsansökan måste åtföljas av en extern revisionsberättelse av en godkänt extern revisor när det sökta
bidraget är minst 750 000 euro eller när ansökan gäller ett ramavtal om partnerskap. Revisionsberättelsen ska
godkänna räkenskaperna för de två sista tillgängliga räkenskapsåren.
Denna skyldighet gäller inte offentliga organ eller offentligrättsliga internationella organisationer. Om den
behöriga utanordnaren på grundval av sin analys av förvaltningsrisker så beslutar, kan utbildningsanstaler
undantas denna skyldighet.
III. Särskilda deltagandevillkor
Denna inbjudan omfattar följande system i delprogrammet Kultur:
EACEA 29/2015 –Stöd för europeiska samarbetsprojekt
Syftet med delprogrammet Kultur är att stödja projekt som i huvudsak arbetar med följande:
A. transnationell rörlighet
B. publikutveckling
C.1. kapacitetsuppbyggnad – digitalisering
C.2. kapacitetsuppbyggnad – nya affärsmodeller
C.3 kapacitetsuppbyggnad – utbildning.
För att motta stöd ska projekten därför omfatta en grundlig strategi för och detaljerad beskrivning av hur man
planerar att genomföra en eller flera av dessa programprioriteringar. I sina ansökningar ska de sökande
markera högst 3 av dessa 5 prioriteringar som är mest relevanta för deras projekt och rangordna
priorteringarna efter relevans.
Stödkriterier
Vem kan söka? Se avsnitt II –Allmänna villkor för deltagande – Vem kan söka?
Bidragsberättigande projekt: Beroende på projektets omfattning, behov, karaktär, mål och prioriteringar
väljer den sökande antingen kategori 1 – Mindre samarbetsprojekt eller kategori 2 – Större samarbetsprojekt.
Projektledaren får endast ansöka en gång om året under antingen kategori 1 eller kategori 2. En sökande som i
egenskap av projektledare lämnar in ansökan under antingen kategori 1 eller kategori 2 kan delta som
samarbetspartner i flera andra projekt som presenteras av en annan projektledare under antingen kategori 1
eller kategori 2.
Kategori 1 – Mindre samarbetsprojekt
I denna kategori ingår projekt som uppfyller följande villkor:
- En projektledare och minst två andra samarbetspartner som har sitt juridiska säte i minst tre olika länder
som deltar i Kreativa Europa – delprogrammet Kultur ingår i projektet. Projektledaren eller någon
samarbetspartner måste ha sitt juridiska säte i någon av de länder som anges i kategori 1, 3 eller 4 av de
bidragsberättigande länderna.
- Ansökan för projektet avser högst 200 000 euro, vilket utgör högst 60 procent av den bidragsberättigande
budgeten.
3
Projektledaren för ett projekt i kategori 1 kan lämna in en ansökan för ett nytt projekt i kategori 1 eller 2 i
samband med senare inbjudningar att lämna förslag.
Kategori 2 – Större samarbetsprojekt
I denna kategori ingår projekt som uppfyller följande villkor:
- En projektledare och minst fem andra samarbetspartner som har sitt juridiska säte i minst sex olika länder
som deltar i Kreativa Europa – delprogrammet Kultur ingår i projektet. Projektledaren eller någon
samarbetspartner måste ha sitt juridiska säte i någon av de länder som anges i kategori 1, 3 eller 4 av de
bidragsberättigande länderna.
- Ansökan för projektet avser högst 2 000 000 euro, vilket utgör högst 50 procent av den
bidragsberättigande budgeten.
Projektledaren för ett projekt i kategori 2 får inte lämna in fler ansökningar i kategori 2 under den tid som
projektet pågår. Detta innebär att en projektledare för ett pågående projekt i kategori 2 inte får vara
projektledare för ett annat projekt i kategori 2 såvida inte den planerade perioden för det valda
samarbetsprojektet är slut när den planerade perioden för projektet i kategori 2 som han eller hon ansöker som
projektledare för inleds. Projektledare för ett pågående projekt i kategori 2 får emellertid lämna in en ansökan
för ett nytt projekt i kategori 1 i samband med senare inbjudningar att lämna förslag.
För båda kategorierna gäller att projekten högst får pågå i 48 månader.
För båda kategorierna gäller att projekten måste omfattas av ett samarbetsavtal som ingås mellan
projektledaren och samarbetspartner.
Bidragsberättigande verksamheter: Se avsnitt II – Allmänna villkor för deltagande – Bidragsberättigande
verksamheter.
Tilldelningskriterier
De sökande kommer att bedömas enligt följande kriterier:
1. Relevans (30)
Genom detta kriterium utvärderas hur projektet utifrån programprioriteringarna kommer att bidra till att stärka
yrkesutövandet inom sektorn och förmågan att verka transnationellt och internationellt, att främja den
transnationella cirkulationen för kulturella och kreativa verk och konstnärers rörlighet, att nå ut till ny och
större publik samt att förbättra tillgången till kulturella och kreativa verk.
Projektet ska därför omfatta en grundlig strategi för hur programprioriteringarna ska genomföras.
2. Innehållets och verksamheternas kvalitet (30)
Genom detta kriterium utvärderas hur projektet kommer att genomföras i praktiken (kvaliteten på
verksamheten och resultaten, den ansvariga personalens erfarenhet och anställningsformer).
3. Kommunikation och spridning (20)
Genom detta kriterium utvärderas projektets strategi när det gäller att informera om verksamheten och
resultaten samt dela kunskaper och erfarenheter inom sektorn och över gränserna. Syftet är att maximera
projektresultatens inverkan genom att göra dem tillgängliga i så hög utsträckning som möjligt på lokal,
regional och nationell nivå samt EU-nivå så att de når ut även till dem som inte är delaktiga i projektet och har
en inverkan även när projektet har avslutats.
4. Kvaliteten på partnerskapet (20)
Med detta kriterium mäts i vilken omfattning den allmänna organisationen och samordningen av projektet
säkerställer effektivt genomförande av verksamheten och bidrar till dess varaktighet.
4
IV. Budget
Kreativa Europa – delprogrammet Kultur har en sammanlagd budget på 457,8 miljoner euro för perioden
2014–2020. De sammanlagda anslagen för 2016 för den här inbjudan kommer att uppgå till omkring
35 000 000 euro.
Eacea förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.
V. Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för europeiska samarbetsprojekt: 7 oktober 2015 kl. 12 (Brysseltid)
Om sista ansökningsdagen infaller på en helgdag i den sökandes hemland beviljas ingen förlängning. De
sökande måste ta hänsyn till detta när de planerar sin inlämning.
Inlämningsförfarandet och den adress till vilken ansökningspaketet ska skickas anges i riktlinjerna på de
webbplatser som anges i avsnitt VI.
VI. Ytterligare information
De utförliga ansökningsvillkoren finns i den särskida riktlinjerna för systemet på följande webbplatser:
Generaldirektoratet för utbildning och kultur
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
5