Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/07

advertisement
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
AVSEENDE ÅR 2010
SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS
Finansiell samordning mellan
FÖRSÄKRINGSKASSAN • KOMMUNEN
ARBETSFÖRMEDLINGEN • REGIONEN
Sida 1 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
Sedan år 2006 finansierar Samordningsförbundet samverkansinsatser och verksamheter
avseende samordnad rehabilitering för deltagare. Samordningsförbund är i sin struktur en viktig
part avseende utvecklandet av välfärden mellan välfärdsorganisationerna.
Ambitionen är att förbundets verksamheter och insatser skall göra skillnad avseende
samverkansarbetet både för förbundets medlemsparter och för de enskilda personer som
behöver stöttning tillbaka till egen försörjning.
Samordningsförbundet är en grund för den samverkan som sker mellan de offentliga
organisationerna och en arena för dialog vid individers övergång mellan myndigheter. Styrelsen
bedömer att Samordningsförbundets verksamheter stämmer väl överens med syftet för
lagstiftningen och dess målgrupp. Verksamheter som Samordningsförbundet finansierat under
2010 redovisas nedan i denna verksamhetsberättelse som är bilagd årsrapporten.
Trädgårdsrehabilitering på Gunnebo Slott och Trädgårdar
Rehabiliteringen utgår från vetenskapligt underbyggd kunskap om att vistelse och aktivitet i
gröna miljöer har en läkande effekt. Verksamheten avser att vara starten på en arbetslivsinriktad
rehabilitering för individer med stressrelaterad ohälsa.
Arbetsformer och metodutveckling
Trädgårdsrehabiliteringen leds av trädgårdsterapeut, socionom/samtalsterapeut och socionom.
Fokus ligger på att deltagaren skall kunna fortsätta i aktiva åtgärder för en återgång till
arbetslivet efter avslutad rehabiliteringsperiod.
Verksamheten startar med tolv veckors deltagande i grupp med upp till 14 deltagare, där
deltagarna arbetar i trädgården samt har enskilda reflekterande samtal. Om deltagaren efter
denna period inte är redo för nästa steg, kan hänvisning till individuell träningsplats ske.
Träningsplatsen är handledarledd och sker i någon av Gunnebos verksamheter såsom café, butik,
lantgård, trädgård etc. Detta sker i första hand under en fyraveckorsperiod och under tiden
erbjuds deltagaren att fortsätta med de reflekterande samtal som han/hon haft under
gruppverksamheten.
Resultat och måluppfyllelse
Under perioden januari till juni 2010 har 17 deltagare varit aktuella i verksamheten. Samtliga
dessa har avslutats. 94 % av dessa hade ersättning från Försäkringskassan vid start. Vid avslut
har 65 % börjat arbeta, studera eller anmälts till Arbetsförmedlingen som arbetssökande. 6 %
har hänvisats vidare till fortsatt rehabilitering och övriga 29 % har bedömts ej kunnas
rehabiliteras mot arbete i dagsläget.
Trädgårdsrehabiliteringen på Gunnebo Slott har successivt under våren övergått i Projekt
Fyrklövern.
Sida 2 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
Rehabiliteringsträdgård på
Gunnebo Slott
Veckokostnad deltagare
Tkr
Budget
440
500
440
500
Övrigt
Totalt
PROJEKT FYRKLÖVERN
Projekt Fyrklövern är ett av de projekt som tilldelats Regeringens riktade medel med syfte att
minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Bakom projekt Fyrklövern står fem samordningsförbund
gemensamt1. Projektet ska i första hand pröva att sätta samman Grön Rehabilitering enligt
Alnarpsmodellen med metoden Supported Employment (individuellt stöd ut på arbetsmarknaden,
hädanefter förkortat SE). Utmaningen är att länka samman dessa två metoder på ett sätt så att
de berikar varandra. Deltagarna i projektet ska uppleva att de är med om en gemensam process,
som syftar till att stödja dem till bättre hälsa och nya möjligheter på arbetsmarknaden. Begreppet
”obruten kedja” är centralt i metodutvecklingen.
Grön rehabilitering bedrivs på tre trädgårdar i Göteborgsområdet: Grön Rehab Nordost, Gunnebo
Trädgårdsrehabilitering och Härlanda Örtagård.
Projekttiden är 2010-01-01 – 2011-06-30. Projekt Fyrklövern ska alltså under projekttiden ta
emot minst 110 deltagare som erbjuds både Grön rehabilitering och SE. Projektet ska också ha
en lika stor kontrollgrupp som ska användas för jämförande studier.
Under år 2010 har 96 kvinnor startat Grön rehabilitering och ytterligare 12 är klara för start. 70
kvinnor har randomiserats till kontrollgruppen. 73 av dem som startat har bedömts må tillräckligt
bra för att också kunna ta del av SE, 7 har ännu inte kommit så långt i rehabiliteringen att det
går att avgöra om SE kommer att bli aktuellt. Behovet av fortsatt inflöde är fortfarande stort och
för närvarande är det framförallt kontrollgruppen som är den kritiska punkten.
Under 2010 har 22 kvinnor från Samordningsförbundet startat Grön Rehab inom Fyrklövern. 16
valde Gunnebo, 6 valde Härlanda och 1 valde Nord Ost. På Gunnebo har 31 deltagare startat, 10
från Göteborg Centrum, 1 från Göteborg Nord Ost, 4 från Göteborg Väster och 16 från vårt
samordningsförbunds geografiska område.
1
Samordningsförbunden Göteborg Centrum, Göteborg Hisingen, Göteborg Nordost, Göteborg Väster samt
samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
Sida 3 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
Fyrklövern
Utfall
jandec
Aktuell
Avvikelse
Prognos
Aktuell
Budget
budget
jandec
jan-dec
Projekttiden
Projekttiden
Projektledning
-621
-614
7
-920
-862
SE-coacher
-632
-929
296
-1140
-1393
Grön Rehabilitering
-2877
-3437
560
-4706
-5156
Administrativ resurs
-35
-47
12
-95
-72
Övrigt
-198
-361
163
- 258
-542
Totalt
-4363
- 5388
1025
-7119
-8025
Avvikelserna har huvudsakligen två förklaringar:
Dels har projektet kompletterats med resurs för arbetet med intresseanmälningar inför
randomisering och start. Projektet har dessutom förändrade personalkostnader på grund av
sjukdom och vikariekostnad.
På grund av lågt inflöde har det under året också funnits osäkerhet kring om projektet skulle få
full finansiering genom projektmedlen. Samordningsförbundet Göteborg Nordost har därför
erbjudit sig att täcka kostnader för en SE-coach perioden 2010-07 – 2010-12 samt för Grön
Rehab Nordost under perioden 2010-09 - 2010-12. Under förutsättning att projektet erhåller
projektmedel enligt plan kommer dessa medel att återbetalas till Samordningsförbundet Göteborg
Nordost.
Berättelse:38-årig kvinna som blev sjuk i cancer när hon var i 20-årsåldern. Efter avslutad
fysisk behandling drabbades hon av psykisk ohälsa. Hon försökte fullfölja sina högskolestudier,
men tvingades avbryta och har sedan dess varit sjukskriven. Kvinnan har därför aldrig etablerat
sig på arbetsmarknaden.
Kvinna fick stöd av kurator att anmäla sig till projekt Fyrklövern. Under tiden på Grön
rehabilitering beskriver kvinnan att hon mår bra av strukturen och att hon får nya verktyg att
hantera sin livssituation med. Personalen kan också se att hon mår bra av samspelet med de
andra deltagarna och av att vara i ett sammanhang. Det står dock klart att kvinnan är mycket
skör och att hon inte får utsättas för påfrestningar.
SE-coachen har inledningsvis svårt att hitta lämplig arbetsprövningsplats. Det beror dels på att
kvinnan själv helt saknar arbetslivserfarenhet och därför inte kan bidra med vad hon vill.
Samtidigt är kvinnan välutbildad och har hög intellektuell kapacitet. Dessutom är behovet av en
väl anpassad arbetssituation stort. Slutligen lyckas SE-coachen skapa en arbetsprövningsplats på
en av de stora myndigheterna, där hon arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Idag
arbetsprövar kvinnan 15 tim/vecka. Hon sitter i kontorslandskap och håller på att etablera sig i
arbetsgruppen. Hon har gott stöd i sin handledare och får möjlighet att växa in i arbetet. Kvinnan
beskriver en mycket positivt utveckling, som också bekräftas av hennes yttre som utstrålar en ny
Sida 4 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
självkänsla. Samtidigt är hon fortfarande mycket skör och mycket lätt uttröttbar. Det står klart att
hon kommer att behöva en lång rehabilitering innan hon står på egna ben på arbetsmarknaden.
SE-coachen och kvinnan bygger därför ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, som
kommer att ta vid och fortsätta stödja kvinna på arbetsprövning. Målet är arbete på hel- eller
deltid. Lönesubvention kan komma att bli aktuellt.
Individsamverkansteam
Samordningsförbundet finansierar två multidisciplinära, kommunövergränsande team, som
arbetar med individer med komplex problematik, oftast både med medicinska och sociala inslag.
Teamets målsättning är att individen genom gemensamma insatser dels ska uppnå åtminstone
partiellt egen försörjning, dels att individen får en högre livskvalitet. Ärenden har oftast en
karaktär av ”rundgång - ärenden”, då deras komplexitet medför att en enskild myndighet ensam
saknar tillräckliga verktyg för arbetsrehabilitering.
Totalt bemannas teamen med 4,1 tjänster bestående av arbetsförmedlare, personlig handläggare
från Försäkringskassan, socialsekreterare, kurator, sjukgymnast, psykolog, läkare och
aktivitetsansvarig. Försäkringskassan är verksamhetsägare.
Målgruppen för verksamheten är individer i arbetsför ålder 18-64 år, där tidigare insatser inte har
gett resultat och som bedöms vara i behov av en längre tids process innan arbetsåtergång kan bli
aktuell. Under tiden i teamet kan individen ta del i alla resurser hos samtliga myndigheter utan
att den enskilda organisationens egna intressen styr valet av vilka insatser som sätts in.
Arbetsformer och metodutveckling
Teamen har under 2010 fortsatt arbetet med den metodutvecklingsprocess, som påbörjades
under våren 2010. Processen har varit mödosam, då teamen har fått ett antal nya medarbetare
under sommaren/hösten 2010. Metodutvecklingen har dock resulterat i en väl beprövad process,
som delges individen dels vid inskrivningen i teamet, dels under resans gång. Man har också
upprättat en remissgrupp, där alla remisser granskas innan de skickas vidare till teamen för
kartläggning. Om det är uppenbart att individen inte tillhör målgruppen för teamen, skickas
remissen tillbaka till inremittenten med kommentarer och förslag på alternativa åtgärder. Sedan
april 2010 har samtliga deltagare även fått fylla i en ny självskattningstabell, konstruerad av
teamets psykolog och läkare. Syftet med denna är att bättre kunna mäta insatsens påverkan på
individens totala livskvalité.
De individer som efter en noggrann kartläggning bedöms vara motiverade och besitter någon
grad rehabiliteringspotential skrivs in i teamen. Teamet påbörjar sitt arbete genom att utvärdera
vilka insatser som gjorts tidigare och på vilket sätt man bäst kan bygga på effekterna av dessa.
Ibland kan teamets arbete kompletteras av psykolog inom verksamheten Balder, som kan ge
korttidsterapi inriktat just på hinder som finns för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. När
man väl har kommit fram till en strategi och plan med individens egna önskemål i fokus,
fortsätter teamet sitt arbete med stödjande samtal även parallellt under en arbetsträning och
senare arbetsprövning. Denna metod har visat sig leda till en högre grad av egen försörjning
Sida 5 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
alternativt rätt försörjning för den enskilde. En viktig följd av denna arbetsform är att individen
slipper vara budbärare mellan myndigheterna.
Representanter från teamen och aktivitetsansvarig träffas varje månad för att diskutera aktuella
frågor. Därutöver har samtliga av teamets medlemmar, ofta tillsammans med aktivitetsansvarig,
informerat hemmaorganisationen om teamets arbetssätt.
Teamens arbete har under våren underlättats av att Arbetsförmedlingen haft rikliga resurser att
stödja individer på arbetsmarknadens utkanter. Det finns vissa farhågor vad gäller teamens
verktyg om tillgång till dessa resurser förminskas framöver. Arbetsbelastningen i de båda teamen
har varit något ojämn, men teamen har hjälpts åt över teamgränserna för att klara av de
tillfälliga topparna som uppstått.
Målsättningen inför 2011 är att metodiken och arbetsformerna sätter sig ordentligt i båda
teamen, och att teamen även fortsättningsvis hjälps åt över teamgränserna vid behov. Dessutom
kommer man att starta en pilotverksamhet med vägledningsgrupp, där deltagarna erbjuds
möjlighet att delta i en grupp som syftar till att stärka deltagarnas motivation i
arbetsrehabilitering samt öka deras medvetenhet avseende sina egna styrkor och mål.
Resultat och måluppfyllelse
Under 2010 har 93 ärenden varit aktuella hos de båda teamen. Av dessa är 28 nya för året och
65 överflyttade från 2009 och tidigare.
Under perioden har 27 ärenden avslutats och av dessa har 37 % gått i arbete eller studier. 15 %
har hänvisats till annan rehabilitering och 37 % har bedömts inte vara aktuella för rehabilitering
mot arbete i dagsläget. Inskrivningstiden är för 41 % av deltagarna över 1,5 år.
Ett viktigt delmål är att livskvalitén skall förbättras för deltagaren. Då teamen nyligen introducerat
ett nytt instrument för att mäta denna förbättring, är det ännu för tidigt att utvärdera delmålet
och verktyget i sig.
Utöver målen för den enskilde deltagaren är målet att få till stånd samordning och
erfarenhetsutbyte mellan de samverkande myndigheterna. Detta är en naturlig del i teamens
arbetsmetodik, och kommer att förstärkas framledes genom gemensamma utbildningsinsatser
finansierade av Samordningsförbundet.
En berättelse
Rikard kom i kontakt med Individsamverkansteamet i december 2007 efter en remiss från
Försäkringskassan. Han var då i 30-årsåldern. Rikard lider av social fobi, långvarigt
förstämningssyndrom samt fobisk personlighetsstörning. Han har även en svårbehandlad
sömnstörning som har medfört trötthet och stora koncentrationsproblem. Rikard har i perioder
haft ett självskadebeteende. Han har sedan barndomen haft svårt med sociala kontakter och inte
heller känt behov av andra människor.
Rikard har varit borta från arbetslivet i 5-6 år när han skrevs in i teamet.
Under inskrivningstiden i teamet görs en neuropsykiatrisk utredning som i december 2009 ger
honom diagnosen Asperger. Rikard har under många år levt mycket isolerat och har inte gått ut
Sida 6 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
på egen hand. Han förordnades därför boendestöd som skulle vara ett stöd för honom att bryta
hans sociala isolering.
Teamet bedömde att det krävdes en mycket trygg och stabil, väl avgränsad arbetsmiljö utan för
mycket sociala stimuli för att en arbetsträning skulle kunna bli lyckad. Under våren 2008 började
Rikard arbetsträna på ett litet privat företag med teknisk inriktning. Han påbörjade arbetsträning
med 5 timmar per vecka och utökade i långsam takt för att under våren 2010 vara uppe i 20
timmar per vecka. Han hade då som mål att komma upp i heltid innan årets slut. Arbetsterapeut
kopplades in för att anpassa arbetssituationen så väl som möjligt. Detta för att Rikard skall kunna
utöka sin arbetstid till heltid. Teamet förlängde hans inskrivningstid.
Rikard har trivts bra på sin arbetsträning och även varit en uppskattad medarbetare. Anledningen
till att rehabiliteringen har tagit lång tid är att Rikard under inskrivningstiden har utretts
medicinskt och även ställts in på rätt medicinering. Hans sömnsvårigheter har utgjort en stor
begränsning. Under hösten 2010 pågår förhandling med arbetsgivaren om en eventuell
utvecklingsanställning. I december 2010 togs beslut om en anställning med hjälp av finansiering
via Arbetsförmedlingen. Rikard har inte längre behov av boendestöd.
Under tiden i Individsamverkansteamet har Rikard haft tidsbegränsad sjukersättning,
aktivitetsstöd samt försörjningsstöd.
Individsamverkansteam
Aktivitetsansvarig och personal
Övrigt, Lokal,
Kompetensutveckling,
arbetsverktyg
Totalt
Tkr
Budget
2440
2745
179
205
2619
2950
Balder
Balder har under 2010 haft sitt tredje verksamhetsår. Målet med Balder är att deltagarna ska
erhålla arbete eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, alternativt börja studera.
Verksamhetsägare är Arbetsförmedlingen. Balder har ett gemensamt team som täcker de fem
kommunerna. Verksamheten riktar sig till unga vuxna i åldern 18-29 år med psykisk ohälsa, som
behöver stöttning ut mot arbete eller studier. Totalt har det inkommit 155 remisser under 2010
och 14 av dessa har inte blivit aktuella pga. av flytt, bortfall under väntiden etc. Endast fyra
personer har blivit nekad deltagande i Balder. En på grund av att personen var bostadslös och
det var viktigt med en bostad innan påbörjan av en arbetsrehabilitering. Två personer ansågs för
stunden stå för långt från arbete samt en person som väntade på rättegång.
Inställningen hos Baldercoacherna vid intag av nya deltagare är att förutsätta att det finns en
arbetsförmåga hos alla.
I Balders verksamhet har ibland AKTIV 2 används som förrehabilitering då många behöver arbeta
med sin hälsa samt behöver få struktur på sin vardag. Balder har också använt sig utav
2
AKTIV – läs om verksamheten nedan
Sida 7 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
kommunernas egna träningsplatser, nyttjat praktikstödjaren samt av förbundet finansierad
konsultläkare.
Balder har under året bemannats med totalt 5,8 tjänster fördelat på 6 jobbcoacher, en psykolog,
samt en aktivitetsansvarig. Balder har haft en volym på ca 90 pågående ärenden samtidigt och
totalt 122 personer har varit aktuella, 19 personer står för närvarande i kö (dec 2010).
Arbetsformer och metodutveckling
Grundstommen i Balder är det personliga stödet i kombination med tidskvalité, kommunikation
och förtroende. Både deltagare och arbetsgivare ser det positivt att Balderteamet inte är
myndighetsutövare. Balder har hos samarbetsaktörerna fått ett positivt anseende vilket gör att
deltagare förutsätter att det skall bli förändring för dem genom att delta i Balder och hoppet om
förändring ger motivation för deltagande. Ytterligare en grundstomme och en framgångsfaktor är
det nära samarbetet med inremmitterande myndighet/handläggare där kunskap kring deltagaren
överlämnas generöst. Balders coacher är måna om att fokusera på små förflyttningar, exempelvis
att Balderdeltagaren ska våga åka buss snarare än att klara en arbetsuppgift direkt. Varje litet
framsteg uppmärksammas och värdesätts.
Efter att remiss inkommit har deltagaren blivit kallad till ett introduktionssamtal och därefter
tilldelats en individuell coach eller hänvisats till gruppcoachning. Terapi med Balders psykolog har
erbjudits dem med behov.
Totalt har 20 män och 20 kvinnor av Balderdeltagarna haft kontakt med psykologen. 34 av dessa
har genomfört kontakten enligt planering, endast sex personer har avslutats av andra skäl (ex
inte kommit och inte hört av sig) Vid årsskiftet är åtta deltagare aktuella för fortsättning till våren
och sex deltagare är placerade i kö till terapi. Fyra av dessa beräknas få en plats i januari.
Genomsnitt antal samtal per deltagare under 2010 är tolv samtal, den längsta terapin omfattade
35 samtal, och de kortaste ett enda samtal. De vanligaste orsakerna till att man önskar terapi är
ångest/panikångest, svag självkänsla, depression, svårigheter med impulskontroll/aggressivitet
samt självskadebeteende (inkl ätstörning). Många lider av en kombination av flera olika
svårigheter, t ex depression och ångest. Nästan alla har sociala svårigheter med missbruk
och/eller psykisk sjukdom i familjen. Fyra av deltagarna har personlighetstörningsdiagnoser och
åtta har berättat att de någon gång använt olagliga droger. Fyra personer har någon form av
neuropsykiatriskt funktionshinder.
Arbetslinjen är mycket tydlig i Balder. Dock kan Balder i många fall fungera som sluss mot andra
insatser då deltagaren inte står redo för arbete eller studier som ex psykiatri eller missbruksvård.
Under 2010 har teamet strategiskt arbetat med fyra utvecklingsområden för Balder:
yrkeskompetens/myndighetskompetens, externa aktörer, deltagare och mjuka värden.
Resultat och måluppfyllelse
Målet med Balder är att deltagaren genom de samordnade insatserna fortare skall uppnå egen
försörjning än om ansvaret låg kvar hos respektive myndighet. Genom att insatserna är
samordnade erbjuds deltagaren i högre grad relevanta åtgärder än om insatserna skall anpassas
utifrån vad den enskilda myndigheten har att erbjuda.
Under 2010 har 122 ärenden varit aktuella på Balder. Av dessa är 48 nya för året och 74
överflyttade från 2009 och tidigare. Av de som avslutats under året uppbär 45 % försörjningsstöd
från kommunen, 22 % uppbär ersättning från Försäkringskassan, 12 % får ersättning från
Arbetsförmedlingen, och 21 % uppger att de inte har någon försörjning alls utan försörjs av
exempelvis föräldrar.
Sida 8 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
Av de 77 ärenden som har avslutats har 17 % gått ut i arbete och 17 % har påbörjat studier,
detta innebär att totalt 35 % har flyttats till egen försörjning. Detta är en lägre siffra än tidigare
år, dock har andelen som flyttats till aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen markant ökat
från 2009 (från 2 % till 18 %). Dessa siffror tillsammans speglar ett mycket gott resultat sett ur
hänsyn mot problematiken hos inremmitterade ärenden samt hur arbetsmarknaden ser ut för
målgruppen i stort.
35 % har hänvisats vidare till annan rehabilitering och endast 5 % har bedömts sakna
arbetsförmåga. Övriga 8 % har flyttat, ej avhörts eller avslutats av annan anledning.
Inskrivningstiden i Balder har varit i genomsnitt 11 månader. Tendensen är att tiden deltagarna
är aktuella blir något längre. Dock avslutas de deltagarna som varit inskrivna länge i hög grad till
ett lyckat resultat såsom till arbete, studier eller som aktuella på arbetsförmedlingen.
Balder har även som mål att deltagarnas psykiska och fysiska hälsa skall öka med två enheter på
självskattningsskalorna. För avslutade Balderdeltagare har den psykiska hälsan i genomsnitt ökat
med 2 enheter och den fysiska hälsan med 2,1 (1,5 2009) enheter. Efter 2009 års resultat
beslutades det att göra en riktad satsning på hälsa för att öka den fysiska hälsan. Detta innebar
att deltagarna under 2010 också erbjudits innebandy en dag i veckan. Avslutade deltagare i
Balder upplever i större grad att deras fysiska hälsa förbättrats mot tidigare år.
En berättelse
Daniel är 25 år och kom till Balder genom en remiss från vuxenpsykiatrin. Han har under en
längre tid varit deprimerad och har Aspergers syndrom. Grundskolan var en mycket svår tid för
honom och han fick hemundervisning och var en period på behandlingshem. Gymnasiet
fungerade bra och efter gymnasiet sökte han universitetsstudier på annan ort. Studierna avbröts
efter en månad av många orsaker, Daniel trivdes inte i miljön, svårt med boende på annan ort
samt att studierna inte riktigt var som han tänkt sig.
När Daniel började i Balder hade han varit hemma under en lång period. Under kartläggning
framkom att han ville starta med något som inte var för kravfyllt, lugnt tempo och med uppgifter
som kunde avbrytas. Huvudsyftet var att träna på att komma ut hemifrån på planerade tider.
Framkom också att han hade svårt för förändringar, nya situationer och behövde sakta slussas in
i nya saker. Nya situationer tog mycket av hans energi. Daniels långsiktiga mål var att fungera i
ett arbetsliv eller att börja studera.
Vi gjorde därför studiebesök på arbetsmarknadsenhet hösten 2009 och han tyckte att det
verkade vara en verksamhet som passade honom. Vi planerade in att han skulle vara där en
gång i veckan á 3 timmar. Vi hade sedan täta uppföljningar under hösten och början av 2010
tillsammans med handledaren. Vi sammanfattade och återspeglade honom hela tiden hans
framsteg, stora som små och han ökade på sin tid och började fundera mer på sina långsiktiga
mål.
I början av 2010 fick vi information om en KY-utbildning. Vi planerade därför in ett studiebesök
på skolan för att han skulle få känna på miljön samt få mer information om utbildningens
innehåll. Studiebesöket väckte fortsatt intresse och Daniel bestämde sig för att skicka in en
ansökan till utbildningen som skulle starta till hösten.
För att han ska bli mer förberedd för heltidsstudier planerade vi in avslut på
arbetsmarknadsenheten och vi träffade istället lagerchef på ett lager för praktik. April 2010
startade han praktik där på halvtid. Daniel fick svårigheter med att komma i tid och vi kom
överens om att jag skulle stötta honom genom telefonkontakt varje morgon. Fortsatt tät kontakt
under våren och sommaren och det fungerade bra för Daniel både arbetsuppgifter, kollegor och
att han nu kom i tid.
Juni 2010 får Daniel besked att han är antagen till utbildning som startar i höst. Vi fortsätter
med att planera inför detta. Jag slutar med att ringa honom varje dag men vi har fortsatt tät
Sida 9 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
kontakt och han kommer upp och i väg på egen hand. Daniel tillhör LSS och jag kontaktar
biståndsbedömare på kommunen och planerar in ett möte. Kommunen beslutar därefter om
boendestöd till Daniel från hösten 2010. Kontakt med Daniel efter en månad i skolan och det
fungerar bra och han trivs med utbildningen.
Balder
Budget
Tkr
Personalkostnader
3479
3375
Övrigt, lokal, handledning, administrativa kostnader
145
325
Totalt
3624
3700
Sida 10 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
AKTIV
Verksamheten har finansierats av Samordningsförbundets sedan 1 januari 2007. Västra
Götalandsregionen är verksamhetsägare för AKTIV. Verksamheten består av introduktionssamtal,
fysisk träning i form av ett individuellt träningsprogram under 6 veckor två dagar i veckan samt
en föreläsningsserie om stresshantering och träningsfysiologi. Sjukgymnaster ansvarar för den
fysiska aktiviteten medan föreläsningarna ges av en psykolog och en före detta elitidrottare.
Syftet med AKTIV är att personer med hjälp av fysisk aktivitet skall förbättra sin psykiska och
fysiska hälsa och därmed få en positiv påverkan på arbetsförmågan. AKTIV används som en
första insats på vägen tillbaka till arbete och som en förträning inför fortsatt arbetsrehabilitering.
Kriterier för deltagande är att personen bedöms kunna ta till sig fysisk aktivitet och delta i denna
träning och på så sätt korta/undvika sjukskrivning, återfå/öka arbetsförmågan och på sikt kunna
ta större ansvar för sin personliga hälsa.
Resultat och måluppfyllelse
Under 2010 har 303 individer deltagit i AKTIV. Vården hänvisar 40 % av deltagarna,
Försäkringskassan 9 %, kommunerna 27 % och Arbetsförmedlingen 10 % samt från annan
samverkan ex. Balder hänvisas 14 %.
Hälften av deltagarna är i åldern 45-64 år och fördelningen mellan män och kvinnor är jämn.
Psykisk ohälsa dominerar som huvudproblematik hos dem som hänvisas till verksamheten.
Närmare 70 % av de som påbörjar AKTIV fullföljer träningsperioden. Detta får anses vara en
positiv siffra då många av dem aldrig tidigare tränat, många mår psykiskt mycket dåligt och är
starkt medicinskt belastade. Huvuddelen av deltagarna upplever att de snabbt ser en förbättring
av sin psykiska hälsa genom deltagandet, de beskriver även att de kan minska sin medicinering
och att deras sömn förbättrats avsevärt, faktorer som är förutsättningar inför fortsatt
arbetsrehablitering.
Då den tid som kan avsättas för rehabilitering inom flera regelverk oftast är för kort är AKTIV en
utmärkt förrehabiliterande insats då verksamheten bland annat hjälper till att ”vända tillbaka
dygnet” för deltagaren, sätta struktur på vardagen samt låta deltagaren på nytt befinna sig i ett
sammanhang. Många av deltagarna säger att detta utöver den förbättrade hälsan har varit den
stora behållningen och nästa steg på rehabiliteringstrappan blir då förhoppningsvis lättare att ta.
AKTIV
Tkr
Budget
Personal och lokal
Material,
utbildning, samt
övrigt
877
710
11
40
Totalt
888
750
Sida 11 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
Avvikelsen i budget: Avvikelsen från ursprunglig budget beror på att styrelsen inför 2010 endast
avsatte medel för AKTIV Härryda under första halvåret 2010. Då det visade sig vid
halvårsbokslutet att det fanns utrymme inom ram att bedriva verksamheten under hela året i
Härryda tog styrelsen beslut om fortsatt finansiering av AKTIV i Härryda.
Försäkringskassan på vårdcentral
Samverkan på vårdcentralen består av att en försäkringskassetjänsteman förlägger en del av sin
arbetstid på vårdcentral, ca en dag/vecka och vårdcentral. Aktuella vårdcentral under 2010 har
varit Krokslätt i Mölndal, Kyrktorget i Partille, Mölnlycke och Landvetter i Härryda samt Lerums
vårdcentral. Verksamheten vänder sig till alla patienter som sjukskrivs på vårdcentralen och
uppbär ersättning från Försäkringskassan med speciellt fokus på de individer vars rehabilitering
och återgång till egen försörjning riskerar att försenas om inte samverkan mellan berörda
organisationer kommer till stånd. Impuls i det enskilda ärendet kan såväl komma från
behandlarna på vårdcentralen som från Försäkringskassan eller individen själv.
Avsikten med verksamheten är att genom samverkan och nära dialog mellan Försäkringskassan
och primärvården förebygga eller förkorta sjukskrivning, återföra individer till arbete samt
underlätta kommunikation och kunskapsöverföring mellan dessa två organisationer/myndigheter.
Vidare förväntas den nära dialogen mellan parterna att leda till en mer korrekt och snabb
handläggning och förbättrad och mer effektiv arbetsmetodik hos de samverkande parterna.
Utifrån Försäkringskassatjänstemannens breda kompetens på rehabiliteringsområdet samt goda
kunskaper om de övriga verksamheter som Samordningsförbundet finansierar, kan individer
bemötas utifrån ett helhetsperspektiv.
Arbetsformer och metodutveckling
Arbetsformerna till denna typ av samverkan är anpassade utifrån de specifika förutsättningar som
finns på varje vårdcentral. En stor del av den finansierade handläggartiden går åt till
konsultationer i enskilda ärenden. Avstämningsmöten, som är en av de viktigaste metoderna för
att effektivisera sjukskrivningsprocessen, är ett av de mest centrala arbetssätten. Det är också
viktigt att det förs en dialog på en mer generell plan för att komma fram till en mer enhetlig
uppfattning kring kraven på de medicinska underlag som ligger till grund för bedömning av rätten
till ersättning från socialförsäkringen.
För att uppnå ett bättre resultat i verksamheten, handlägger försäkringskasse-tjänstemannen på
vårdcentralen de flesta ärenden som sjukskrivs på vårdcentralen och har därmed också mandat
att fatta övervägande del av besluten i ärenden. Dessutom finns handläggaren till hands för att
kunna konsulteras i övergripande principiella frågor samt lämna information om och förmedla
kontakt med FK:s övriga verksamhet.
Resultat och måluppfyllelse
Under 2010 har 778 ärenden varit aktuella för konsultation på de fem aktuella vårdcentralerna.
Mest konsultationer har skett på Krokslätts vårdcentral (259 stycken). Åldersspridningen i de
Sida 12 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
aktuella ärendena är omfattande, dock är övervägande del individer över 45 år. Utöver de
faktiska ärenden som aktualiserats har läkarna kontinuerligt ställt frågor av mer generell
karaktär. Finansiering medför att avstämningsmöten genomförs snabbare.
Målet med försäkringskassa på vårdcentral är att förhindra och/eller förkorta sjukskrivning,
återföra individer till arbete samt främja kunskapsöverföring mellan samverkande parter. Det är
svårt att mäta i vilken mån insatsen förhindrar/förkortar sjukskrivning men vad som dock är klart
är att kunskapsöverföringen främjas av arbetsmetodiken.
Vårdcentral
Antal deltagare
Mölndal: (Krokslätts vårdcentral)
Partille: (Kyrktorgets vårdcentral)
Härryda: (Mölnlycke och Landvetter vårdcentraler)
Lerum: (Lerums vårdcentral)
259
231
49
249
Totalt:
778
Fk på Vc
Personalkostnader
inkl.
aktivitetsansvarig
Totalt
Tkr
Budget
400
425
400
425
Sida 13 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
PRAKTIKSTÖJARE
Insatsen praktiksamordnare, i dagsläget kallad praktikstödjare, har funnits inom
Samordningsförbundet sedan 1 juni 2008. Uppdraget/tjänsten tillkom när man noterade att de
inskrivna individerna hade svårigheter med övergången från en situation till en annan samt när
ärendet skulle avslutas. Detta medförde att möjligheten till egen försörjning försenades och i
värsta fall uteblev.
Praktikstödjaren fungerar som en förlängd arm för deltagaren kontra de övriga verksamheterna
samt även gentemot arbetsgivare. Praktikstödjaren ska vara en överlänkande och dämpande
brygga mellan olika insatser för att underlätta för deltagare att ta nästa steg i sin
arbetsrehabilitering, samordna resurserna kring deltagaren samt arbeta stödjande och
handledande på praktik-/ arbetsplatser mellan deltagare och arbetsgivare.
Insatsen ska hjälpa deltagares möjligheter till egenförsörjning genom kontakt med
praktikstödjaren i samspel med övriga åtgärder. Praktikstödjaren arbetar heltid i uppdraget och
finns tillgänglig för verksamheterna Individsamverkansteamen, Balder och Aktiv.
Arbetsformer och metodutveckling
Träffarna med deltagarna har oftast skett i närmiljö så till vida mötet inte skett på deltagarnas
praktik-/arbetsträningsplats. Träffarna har präglats av lugn och framåtanda där handlande stått i
fokus. Praktikstödjaren har hela tiden en nära kommunikation med Individsamverkansteamen,
Balder och sjukgymnasterna inom Aktiv för att på bästa sätt hjälpa deltagaren att komma framåt
i sin rehabilitering. En muntlig dialog om behovet av insatser förs hela tiden mellan
verksamheterna, deltagaren och praktikstödjaren.
De första träffarna med deltagaren syftar till att dra upp riktlinjer och mål med insatsen och sker
ofta på en trygg plats för deltagaren som exempelvis i deras hemmahörande kommun. Exempel
på uppdrag som praktikstödjaren utför är att stödja deltagarna på praktik-/arbetsplatsen på
grund av social osäkerhet, behov av att samordna resurser mellan olika åtgärder som hjälper
deltagaren framåt i processen, förklara, beskriva och ge exempel på andra åtgärder och/eller
insatser inom men även utanför Samordningsförbundet, förebygga stressmoment som kan
uppkomma i en ny situation, minimera orosmoment i en ny situation genom att följa med till och
från praktik-/arbetsplatsen, vara på plats tillsammans med deltagaren eller att finnas tillgänglig
per telefon. Praktikstödjaren har även exponeringsträning i kända/okända miljöer som kan verka
oroande för deltagaren samt stöttning i att ta sig till träningen inom AKTIV. Allt detta för att
deltagaren ska känna sig trygg och förberedd inför sitt nästa steg i processen.
I praktiken innebär det att praktikstödjaren kan göra bussresor till och från praktik-/arbetsplatsen
tillsammans med deltagaren, kartläggning av mål, samtal, promenader, checklistor, bussträning
på grund av social fobi, hjälp med lyftteknik och ergonomi på arbetsplatsen samt orsaksanalyser.
I vissa fall har praktikstödjaren inledningsvis arbetat parallellt med deltagaren på praktikplatsen
för att denne fortare ska komma in i arbetsuppgifterna samt känna en trygghet i det sociala
sammanhanget. Så småningom har deltagaren kunna arbetat mer självständigt. Praktikstödjaren
har även stöttat och handlett övrig personal på praktik-/arbetsplatsen för att det ska bli så bra
som möjligt för alla inblandade parter.
Praktikstödjaren har under året varit med på teamträffar, studiebesök och utvecklingsdagar.
Sida 14 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
Resultat och måluppfyllelse
Under år 2010 har praktikstödjaren arbetat med 17 stycken deltagare. Nio stycken av dessa
deltagare har avslutats varav fyra stycken har gått till arbetsrehabiliterande insatser, en deltagare
är aktuell på Arbetsförmedlingen, en deltagare har påbörjat studier, en deltagare avslutad på
grund av graviditet, en har fått arbete och en deltagare har inlett en kontakt med
boendestödjare. Individsamverkansteamet har en viss överrepresentation av deltagare hos
praktikstödjaren.
En berättelse
Lena är 20 år och har vissa svårigheter med att passa tider, koncentrationssvårigheter samt att
komma ihåg bokade möten. Lena kom till Balder med målsättningen arbete eller studier.
Jobbcoachen hjälpte Lena att ta sig in på en yrkesutbildning och praktikstödjaren kopplades in i
samma veva. Lena hade svårt att ta sig upp på morgnarna och komma iväg till skolan, då starten
för det mesta var tidiga morgnar. I stödet ingick väckning per SMS, att praktikstödjaren mötte
upp Lena utanför skolan vid intagningen samt var med första dagen på lektionstid.
Praktikstödjaren hjälpte Lena med att föra anteckningar från undervisningen och att påminna om
viktig information som Lena fick till sig under första skoldagen. SMS väckningen fortsatte under
en viss tid med hjälp av praktikstödjaren och jobbcoachen. Lena fortsätter nu utbildningen på
egen hand och sköter uppstigning på morgnarna själv samt får hjälp med läxläsning från
boendestöd som tog vid när vi i Balder avslutade Lena på grund av studier.
I utvärderingen efter insatsen uppskattade Lena stödet till 10 på en skala från 1 till 10, där 1
motsvarar liten betydelse och där 10 motsvarar stor betydelse. Det Lena var särskilt nöjd med
var att hon tack vare stödet inte kände någon större press eller stress under uppstarten av
utbildningen, hon kunde i lugn och ro förbereda sig för studierna samt att hon fick hjälp med att
föra anteckningar och få hjälp med att sortera information.
Sida 15 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
Värkstaden
Värkstaden ligger organisatoriskt under Mölndals Stads folkhälsodisk Balansen. Värkstaden
vänder sig till personer som har fysisk eller psykisk långvarig värk och smärta så kan du hänvisa
dem till Värkstaden. Genom att förbundet finansierar en av de två ledarna är Värkstaden öppen
för samtliga av samordningsförbundets kommuners invånare. Detta har gjort att Värkstaden
under våren blivit betydligt mer välbesökt än tidigare.
Värkstaden är 13 föreläsningstillfällen/träffar per termin på Krokslätts vårdcentral i Mölndal. Tema
på träffarna kan vara: Värk & smärta - de olika smärtkomponenterna, Trött & utbränd - orsaker,
faser och symtom, Lidande - kan jag minska mitt lidande, etc etc. Ledare är en leg.sjukgymnast
och en socionom.
Hänvisning
till
värkstaden
Samordningsförbundet.
görs
från
samtliga
verksamheter
finansierade
av
Kostnader för värkstaden ingår i posten övriga kostnader.
Sida 16 av 17
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Tjänsteutlåtande 2010-03-14
Charlotte Axelsson
Dnr: 2011Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL
Uppföljning av verksamhet och projekt 2010
Nettokostnad och finansnetto
i tkr per område
Ledning
Utfall
jan-dec
Aktuell
budget
jan-dec
Avvikelse Prognos
jan-dec
helår
(aktuell)
Aktuell
budget
helår
-136
-150
-14
-150
-63
-50
13
-50
-888
-750
138
-750
-2619
-2950
-331
-2950
Rehabiliteringsträdgård Gunnebo
-744
-1 500
-756
-1 500
Kompetensutveckling
-107
-84
23
-84
Uppföljning/Utvärdering
-119
-120
-1
-120
-3 624
-3 700
-76
-3 700
-400
-425
-25
-425
-1181
-1 220
-39
-1 220
Övrigt
-27
-250
-223
-250
Totalt
-9 908
-11 199
1 291
-11 199
Information/Utveckling
AKTIV
Individsamverkansteamet
Balder
FK på VC
Gemensamt
Sida 17 av 17
Download